Knoerle’s Journal


Folio 1.

Aantekeningen, gehouden door den 2⁰ Luit. Knoerle, adjudant van der Gouverneur Generaal van Neer landsch Indie en betreffende de dage lykoche verkering, van dien officier m den Prins van Djoejakarta Diepo Negoro, gedurende eene reis van Ba tavia, naar Menado, het exil van den genoemden Prins ~

en 1ᵉ Mei 1830, overeenkomstig de my door Z. E. den Gouverneur Generaal dr Buitenzorg den 27ᵉ April jl: gegevene instruitie aan boord gekomen van . M. Korvet, de Pollux. gekommandeerd wordende door den Ka pitein der zee Eeg.

De Kimst van den Langerang diepo Negare aan boord van vermelden bodem, was nog niet bepaald, aangenie de toebereidselen voor de logementen met omslag nood„ wendig gepaard gaan aan boord van een oorlogschip. sk begaf mij den 2=e Mei zondags aan boord der Ncha„ Eenia Keerde tegen der anond terug aan boord van den Pollat. Den 3„e Mei ‘s maandags morgen 7 uur Rwam de Kapitein ter zee de Heer Eeg, aan boord met de tyding dat de her aan het hoofd vermelde Prins onmiddelyk zou„ „de volgen. Het losement was reeds klaar; om duur wa Diepo Negeren, aan boord benevens zyn geheel gevolg, be staande in dvrouwen, en 1 mannen. 1 Roadenap, rednanisse. Eene bymit van diepen Negora „ Radenapo, Deepe Wemo, Luster van Diepssen vrouw van ter Tommegang Diepe Tano: 3 madula. 4, Ongo Merto. 5: Soda Roeno Vrouwelijk gevolg. 6. Parienters. J NNamil. Goeno Danks 1, Tommogang die po, Tond, neef van Riepo 2 Pootto. Mannelyke volgelingen 3: Panteng Wareng. J„ Rodjo Mongels. 5„ Medto, Susfond. 17 Jarenoud) 6. Bage

Folio 2

 1. Kassiman 15 jaren oud 15 idem Sayman Tatoe Roeno „manneljke volggetuujen J Paar Bredio 10 Ongo erto 10. Mildien H. Tikpak. Diepa Negero, werd aan doord gebragt door den Hoofd Baljuw van Batavia, S vander Tinne dewelke vergezeld was van den haren meester van Batavia, Olyve van die den Baluw van Batavia, Bik, en van den Kapiteui der Infanterie Roeps. De hoofd, Baljuw, benevens de andere, Heerwanade, gezelschap, met de eenige uitzondering van den Kapiteir Roeps„ verlieten de Korvet, zoodra de gezamentlyke Vorve„ van den Langerang gelost, en deze in deszelfs verblyfhuur hoed genomen. Om Huwe verliet de Kupitein Roeps den Pangerang, en begaf zich aan wal. Ik. herhaulde thans den Pangerang Deepo, Negoro het gee ik denzelven reeds by mijne eerste tezamenkomst te Batavia den 30=e April 1830 had te kennen gegeven. p deszelfs her haalde aan den dag gelegde vrees voor beleedigingen de men aan deszelfs vrouwen gedurende de reis zoude wil „len aandoen, gaf ik denzelve de meest geruststellen de verkekering, en daarop verliet ik deszelfs vertrek snamiddage & uur, na dat ik nog in de behoefte van Tasel stoelen en in andere gemakken voor den zelven hoad voorzien. Om 4uurg vervoegde zich de Pommegang, Deepo, Jonc by miy, en vroes my uit naam van den Pangerang „ Reupe Regoro, welke redenen ons thans beletten het anker te rig„ ten en zee te Kiezen. Ik stelde den Tammogang bekend met de noodzakelykheid om van den snachts opkomenden Landwind gebruik te maken. Dinsdag den 4 Mei 1880gingen wij s morgens om 5 nu onder zeil. 2 Uren later verzocht my den Sangerang is zijn vertrek en gaf mij den wensch te kennen het dek te benoeken, wij gingen naas boven Het

Folio 3

Het Kompas, het hoog met zeilen behangene schip en de bewegingen die met den bodem gemaakt werden, trokken te aandacht van den Pangerang tot zich, Het derachement Troepen aan boord, had, eenen daadan de op dat oogenblik over boordging. De lykplachtigheden van de begroevenis dedeis den Tans de vraag uiten of de overledenen een Kapiteno was geweest. Op het enkeld antwoord dat het een eenvoudig sol„ daat was die thans als dood over boordging, vroeg my Heepd Negord, waarom wj voor eenen doden meer zorg droegen als voor eenen tevendigen mensch. Ik begeleide hiepe Negara naar zijn vertrek terng. Hy gat my zijne verlegenheid te kennen, over de hitte waaraan zyne twe vrouwen blootgesteld waren, en over de pijn dewelke die dames in het hoofd gevoelden. Ik begaf my naar mijn vertrek en zond den Tommagang Diepo Iong, aan den Vorst diepe Negoro, chireesche waager. eene Kist ean de colojne en eene flesch Makasser ols. Aan den Tammagang, gaf ik hetselfde geschenk zonder die ols. De Prins liet my vriendelyk dank zeggen. Ik heb my in alles indermedieur gesteld tusschen onze staats gevangenen en de opvarenden van het Korvet. Tegen avond verzocht mij riepe Negerd alles te willen aanwenden dat zuinig met de hem gegevene Kippen en een „den geleefd werd, aangezien hy voornemens was dezelve te Menado verder aan te kweken, ik heb daaromtrend het no dige verzigt. Den 5:e de Mei 1830= Woensdag. ‘s morgens liet ik de vertrekken van den Frins Diepo egara schoon maken. Hij wenscht de hem door den Hoofd Baljuw van Batavia ver de reis gegevene kippen en eenden: te doen tellen. ulks n door Diero Neg. geschied mynde werd kennis geleven dat een der opvarende in zijne muts een hoen had willen stelen, dat hy Diepe Negoro verzocht daarin te voorzien ik werd met vra„ gen bestormd, hoe veel dagen wy naar MMenadd reis zonder hebben, hoe ver Menado var Ambon, verwyderd is en hae veel Riepo Regoro benevens zijne volgelingen en derzelver viy heid te Menades, zouden worden belmmerd. Ik ontving een bezoek van den Sammogang Zieho Iond die mij te kkennen gaf, dat mijn vader de Pangerang. Dieke Toni een broe dle

Folio 4

„der is geweest van den Sultaan van Doejakarta, Rrcapo, dat dicko Negero een zoon was van dien Redje, en dat hy dat on diepo Negoro, volle neven waren, dat verder dian print van desel Negors Tend, een zuster tot by zit heeft; hy zegt my ook dat de prins Man ka de Ningut zijn oom is. De Pangerang Diepa Wegero, verzocht mij, hem gezelschap te willen houden, ik begaf my in deszelfs vertrek, Dezelve had Boortsachtige aandoeningen, maat wees mijn aanbood van de hand om hem geneeskundige hulp te bezorgen. Wy spraken over de vroegere bestryven van Diepo Regeren, en in het byhon „der over den aanleiding, van den oorlog, Hij verselde in het byzonder van het aanleggen van eenen weg die men over zyn erf gelegd had, zonder hem daarin te kennen. dat io zich onder de redekavelingen omtrend dezen weg naar de kert had begeven dat men deze kerk als het ware met soldaten had omgeven en dat men op hem had gevuurd toen hy de kerk had verlaten. Diepo Negero verfel: my ook dat smissaere een man was ge weest die van gezegt ponten hy heeft zich toen naar vamping begeven en naar Selaring, waar zijn voornemen is geweest, om zich stil te houden, dat mern hem voor en gedurende den oorlog alles van Diepo Negre had ontstelen en geroofd tot zyn groot Tammelang spel. Dat hy Duipe Regrs voornemens was om den Gouverneur Gene „raal eene praauw en geld te vragen om eene reiu naar Mekha te doen, zoodra hy maar sterk en tit diwer den was. Donderdag den 6„e Meu vroe9 9 Diepo Regre daf my den wensch te kennen om aardappe len toeten; ik hoorde van den Kolonel Eeg, dat hy voor diepe Negra, geene aardappolen had. Diepe Weard, vertelde my dat het Gouvernement, onnitt ge wyze tractementen betaalde aan hoofden tij k wg „getaagd had, dat de betalingen, aan Manko de Ningrat te doen, velstrekt nadeloos waren: dat alleen Tintite een dappere Bassa was. Hij maakte ook de bemerken dat hy te Samarang zijnde eene zyner vrouwen naar Jot tarin, als zich teruggezonden had, en dat men hem de be „te had gedoun, die vrouw op Batavia weden tezg zullen zien, dat men aan dit toezegging geen bestand heeft gedaan. Lise

Folio 5

Dieps Negera heeft mij gieteren ook nog mede gesteeld dat hy verscheidene malen verzocht had om zynen zoor als Pangerang di Patti van dpoejakarta aantestellen. Wy gaven den Holonel Ercg een bezoek. Behul„ ve het Kompas in de Kajuit trok het portrait des Ko„ nings de aandacht tot zich van den Pangerangs. Hij zag het ordenslint het welk over den schouder king van den koning en vroeg my by die gelegenheid in welke verhouding de maarschalk Daandels, had ge staan het den Koning omdat de eerste met een soort„ gelyk lint is versierd geweest. Tegen den avondging het schip onder den wal van Iara ten anker. Het heeft my moeite gekost om den Pangarang een klaar denkbeeld te geven van de wijze waarop men pogen invert gedurende onzen op„ haaltocht naar Mienade van de land en zee„ winden party te trekken. Ik verlet den Pange„ „rang nog ‘s aronds Juur, met aan denzelven te ken nen te geven dat het by de zeeziekte deszelfs Ra denap van nut en een heilzaam effect zoude zan die dame, een weinig de frissche lucht op het dek te doen inadtemenens dat ik morgen of op een andere ge „tegenheid zoude zorg dragen dat die helft van het half „dek, waarop de Badenajo hare uitspanning zoude wellen hoeken bevrijd bleef van het bezoek van de opvarenden van het schip. Teadieneinde zal ik het noodige voorstel doen aan den Rolonel Ceg. Den 7 Meij 1830 vrjdag: Ik gaf Deepe Nigie een morgenbezoek. By die gelegenheid was het dat zich Diepo Negro op eene bittere wijze uit het over de vervolgzuch„ van ons Gouvernement: Hy vierde een geval aan van eenen kekeren Kijde Merna, een tjang soegi, dewelke in de Desse

Folio 6

Desse Kapendar in het rijk van Spejakarte gevestigd is geweest en thans 10 jaren gelesten, door het Neder„ „landsch Gouvernement gebanwen is geworden, en het zoo als Diepo Negoro regt om ziuk van deszelfs schat„ „sten meester te maken en om de Dessa Rapoendad te plun„ „deren. Diepo Negoro zagt dat Kapoende, de rykste Des„ ja in de Suttanie, van Djaja wad, om dat men dezelve als de geboorteplaats van de vrouw van Manhoe boewond den eersten altyd had vrygelaten van zware opbrengsten en sultaansdiensten. Diepo Negere beklaagt zich over Sakoe, alam (Koegomo) die het Gouvernement tegen Haja, Morma heeft opgehetst om het Gouvernement met de Vorsten van Djaja in tweespalt te brengen. De gebannen Morma is later op Samarang terugge„ komen, hy is op die plaats kort daarop gestorven om dat met hem niet had toegestaan zyne familie te zien. Diezo vertelt my dat zijne moeder geboren was in de Dessa Madesto in het district van Fadjitan. en dat de moeder van den tegenwoordigen keizer van Solo, geboren was in de Tissa, Moentgap in het pra„ tot aansche. Zijn com Man hoe boemis en de keizer Redjo waren van eene moeder geboren; eene princes van Madurd. Drepo Regie, vertelde my nog dat hy nog wel een 15 getal broeders in het ryk van djoejakarta had Ik verzocht hem; my dezelven by naam te willen opge„ „ven, onder voorwendsel dat het een weinig veel was 15 broeders te bezitten. De vorstging aan het gesomneer der namen. Ik vernam 4. Ry wist de anderen niet by naa otegeven. Den 8„e Mei 1830. Zakurdag. Ik hebde, voormiddag by Diepo Negoro doorgebracht e sty vertelt myg dat hy my voor eenen broeder van den Heer Abe die vroeger op Djoesd is geweest. e hans vernemende door mijnen jongen Soeco Redje dat ik stellig een adjidant ben van den Gouverneur Generaal sprak Diepo Negoro verder over gebeurtenissen van Diaj. Ik vraag Diepo Regoro of hy in verkeering had gestaan met den voormaligen Regident van Djajakarta, Na„ huis, met dez Heer Mahuis, zeer ingenomen te zyn

Folio 7

zijn en veel van denzelven te houden. Hy was veel by den Heer Nahuis gekomen, Recident van Djajakarta Diepo Negore, was somtyds by den laatstgenoemden. in de zoogenaamde lodgie Kebong gekomen en had dan de Mastam Abe in gezelschap van den Kolonel gevonden die zick dan eenigzins verlegen had getoond, Madar Abe, had lagenende den Heer Mahuis gezoend. Diepe Negera, merkte nog aan dat zich de Heer Goo- op dezelfde vyden te Rpedop had bevonden om de hoffytuinen nate ren. De Pangerang, vroeg mj lagehende of het niet eenn zonderlinge hhuishouding bij ons was vanneer twee voor„ „name Europenen eene vrouw gemeenschappelyk aanhiel„ „den. Diepr Negers sprak met my over den Ryksbestierder, den Da„ nouedjo van Djaga. Hly gaf te kennen, dat Dancredje, Cherit lier en smissiers een waren geweest, dat deze drie, dadao seenon gul Kimuwon) te zamen reden, gingen caten; dat de twang rjt, nergens kan teregt komen; omdat deze drie, een waren. Smiddags 3 uur deed Diepo Negero het verzoek by my doon by hem te komen. Hylagen eene hevige hoorts. Ik deed hem het aanbod van artsenyen van onzen scheepsdoctor te willen bezorgen hy wees deeze offert stellig van de haad Ik bleef bj hem dwars op den Baltzak in eene liggende houding en wy spraken over onverschillige onderwerpen. tbj beklaagde zich over het troeble water; de kolonel gaf my te ennen dat hy geenen water bewaarpot voor Lepohad; ik let 3 Keruckin van mjn zelfzerwater ledig maken en dezelve dan Dieno brengen, om op deze wyze het water door te zakken, en zelderder te doen geworden. Pavonds 6uur Kwam ik by Diepo Negora toeng: De Voorts wad afgelopen, Met een brie voor de oogen, dat hj drooge obies te distezen. Hygaf op myne gedan vruag te kennen, dat hy nog gebradene spyzen of vleedek, ng andere lekkere in landsche spyzen kon nuttigen, dat alles door brakingen wederom verlerenging. Hij, benevens zyn gevolg gevoelden de uitwerkoilen der zeezichte, Wy wierpen het anker op den uithoek van Indremage. Ik vroeg Liepe Negere of hy wel ooit in deze streken had verloefd. Hybeantwoordo deze Vraag

Folio 8

vraag ontkennend en voegde er by dat hy beschaamd was om Tave out wederom te zien, dat hy naar de Komst op Menude naakte. dat hy den Gouverneur Generaal, om geld, en vaartuig houde verzoeken voor eene reis naar Mekka, noodra hy sterk en zyn hart gerust en kalm geworden was. De Radenaje van Diepo Negere vroeg my of de zeek vertoeen „de schepen en praauwen (7 oorlogs of vyandelyke vaartuiqnn waren en gekomen om met ons te rechten. Ik nam afscheid van den Vorst en deszelfd gevolg. Hondug den 9 Mei 1830. Hel gevolg van Heupo Negero, had hem „medegedeeld dat men van de masten meerdere vlaggen zug wappe„ ven dan men gewoon was tezien, en dat ook efpicieren, en Manschap pen met onderscheiding gekleed waren. Ik gaf aan Liupe Negon te kennen dat heden de geboortedag werd gevierd van hare Koninglyke Hoogheid de Princis Marianne. Dit gaf hem aanleiding over onze dinastie in Europa, vragen aan mij te doen die ik volgens omstandigheden beantwoorde. Diepottigo verzocht my om de noodige inlichting op zyne vraag, of het in Europa, ook gebruikelyk was, eenin verst die voor zyne vijanden mieterbijkoen, naar een verwijderd eiland te bannen, belvang in hem aftescheiden van alle famitie betrekkingen. sik haalde het voorbeeld aan van Napoteon in maakte zulks op eene zagte, in alle smarteljke herinneringen, ver „myden de wijkt van toepassing op Diepe Nigerea, die tochoof volgens het 4„e in 19„e boek van den Alhoran geen wettig regt heeft gehad op de Selbanie van Djaja; Duper herhaalde de verzekering dat hy nooit het ernstige voornemen had ge„ had om den jongen wettigen sultaar te verdryven. De Radingjo„ Rednanissa, gaf mj den wensch te kenne het portrait van onzen /Koning Willem den 3 te zien, De zelve wil haar vertrek niet verlaten, ik gaf dus de beloft het portract ter beschouwing van den Kolonel Ely te verzoek Ik gaf aan de Radenajo denen Kassels zyden doek soulard de Lijon) ten geschenke. 29. zond my spoedig daar op een bord met gebak. Carm volk hoe demoedig is uwen toestand), De Rrde= „naij van diepe Regre is eene dame van omtrend 20 – 22 Jaren

Folio 9

jaren. zj heeft een dehoon geverma gelaat en groote zwar„ te sprekende oogen. De geheele tezamenstelling van haar gelaat is belangverwekkend en de schroomval„ tigheid of wel vrees die op het zelve uitgedrukt is ver meerdert in den welmeenenden man den wensch de „szelven met heuschheid te behandelen. Het voorkomen van Radenaje Diepe Pong, is meer besloten en vrj. zy is sterk gebouwd en komt my voor eenen heer levendigen inborst te bezitten. Zy is d vorste„ Diepe egero zustir. Maandag den 10„e Mei 1830. Ik heb heden met Diepo Negarg een belangryk gesprik gevoerd, Rsprak met hem over het 4.o boek van den Alhoran, en bepaaldelyk van het verbod daaris vervat dat Neef en nicht geen huwelyk mogen aangaan. De Pommegang Diepo Wisona is de broe ders zoon van desselfs echtgenoot / eene zuster va uesen Begaren en dus de volle neef, Niettegenstaande bestaat tusschen dezelve een huwlyk. Diepo Nege gaf mij op deze aanmerking te kennen dat alle vors„ „ten en grooten op Iaxa- onbekend waren, met de lepr„ lingen van den Alhoraan. Dat men veronderstelde dat de poestus met denzelven vertrouwd waren„ Tin opzigte van Liepo Wigons, die met zijne mtster thans in het N„o Jaar gehuwd was, merkte Piepo Negere op, dat dit huwlyk door de tusschenBomst van den Hee„ genpricoter Raijd Modj was gesloten dat hy Diepe NCri dus aan deszelfs wettigheid niet had kunnen twijfelen, te meer de tegenwoordige Keizer van Pola, zijns ooms dochter Inghebdi in huwelyk hoid genomen en dat men vaa dit hus„ „lijk niet alleen de toestemming had verhregen van den Hoogenprieste van Sole, maar ook van Rase Radjen eene toestemmende verklaring ten dien opzigte haa inge haald.. Dieps Negoro vertelde mij dat de eerste sultaan van Djadja, Mankor boewono, de eerste, voor dat dezelve tot Out.

Folio 10

Dattaan werd verheven, zyne dachter aan zijne len ders Neef, den vermaarden Maas Saijd ook Se„ rie Kassamo en Manho Negoro genaamd ten hunlyk had gegeven, en dat die sultaan, om zich te beveiligen tigen destraf, gesteld op eene overte„ ding van den Alhoran, later 2riesters in bede vaart had genonden naar Mekkda; dat later hun ljken van dien aard aangegaan, aan de uitspraak zjn onderworpen geworden der Hoogepriessers aan de hoven van Pava, ik heb by deze gelegenheid op gemerkt dat Diepe Negee het schryven onkundig is. De Tammogang Piepo Attont Schryft het Iavaansche met letteren van dietaal en met Arabische Maracters. epo Negero daf mij eene Rtymologische ontleding G van zynin noram. Diepo beteekent in de gewoone taal der Iavanen een Olyphant, gadjat; in de taal der vorsten bahasa dallant verstaat men onder Diepe iets, dat voorlicht opheldert leven, kracht byzet. In dezen zin wordt het by Diepo Negore verstaan. Negere beteekent lamd„ schap, gewest, en duepo Negore is by gevolg een man die een geheel land voorlicht, kracht en voorspoed aan een land mededeelt. Deze brijmologie van Diepo wordt in den naam van den Sammodong. Diepo Wigono niet aangenomen; hier beteekent Diepe, einen Olyp kant, Wigond, wil zeggen braaf edel, groot moedig, tam; men kan dus de Kinspeling in den naam van deer Tammogons gemakkelyk erkennen. Ik verliet Inoemiddags 6 uwe mynen staatsge „vandenen Prins, nadat ik 3 uren op zijn legerstede in eene liggende houding had doorgebracht. Onze kennis is op eene wederteerige vervrouwelyke te zamen „ spraak gevestigd. Het geheele gevolg van denzelven lydt sterk aan peeziekse. Ik geef wijn aan dezelven omdat my de Doctor Majoor dit middel als spasmedik aan prjst, de volgelingen daarom verzoeken, en Pieepe Nego dit verzoek ondersteund, ik ook genoegzaam voor mijn gebruik van dit artikel ben voorzien. Leee

Folio 11

Dinsdag den 11„e Mei 1832 Ik had te Batavia gehoord dat de besaamde Maas Honge, de vader van den tegenwoordigen Regent der Ma diden, de eerste schoonvader houde mijn geweest van Riepe Negero. Ik vernam op eene bescheidene wijze naar de waarheid van die verwantschap, en hoorde van Diepe Negeren at hy nogit met Ronge in familie relaties hoad gestaan. tee Regire, bezag met eene levendige belangstelling en tevens met veel genoegen de afbeeldtingen vervat in het mij toebehorende engelsche werk van Epham over het Badhaismus. Wy graken ondr Iava, in hy liet ziek op eune bittere Gewoolde wijze uit over de wijze op welk men hem van Magilang had verwyderd. De 2paarden hem door Zolonel Kleerens ten geschenke gegeven, een mooi paard van den Maias Buockkens ontvangen, en een fraay jong paard als een vriend, „schapsbewys van den Heer Generaal de kock, aangen alle deze paarden had hy niet meer gezien, benevens andere goederen, die achter waren gebleven. Diepo Negoro vroeg weder hoe ver het was van Menado naar Ambor, en of Menade, ver van Macassas af de Tannak Boegies verwyderd lag Ziepe Negoro, herinnerde my aan de kelofte van het Fortrait van den Koning Willem aan zij dames te laten zien. Ook herhaalde hy zijn voorstel om aard appelen, met de reslevie, dat hy op de praauwgaie / stoomboot stadig aardappelen had gehad. Snamiddags Tuus vond ik den srins in eene hevige koorts. Alle myne pogingen waren vergeefsch om dezelven tot de raadpleging van onzen scheepsgeneedheer schillet te bewegen. Hr Kunt gy my van uwe hollandsche Medicynen en Haalozen spreken, zegt Diese Nagere, hoort gy niet dat de hier op het schip, alle dagen dooden zyn, die in de zee ge worpen worden. Hoe by geloovig zijn toch de Europeanen omtrend hunne geneesheeren, ik wist daarop niet veel te antwoorden, wij hoedden in 5 dagen z dooden gehad. he

Folio 12 & 13 IS MISSING

Folio 14

Deepo Negera in eene herige Koorts. Hy begon dadelyk met vuur en op eene opgewondene wijze van zyne vroegere bedri„ „ven te spreken. Onder anderen dat hy altyd den regten weg zonder Bronkelpaden had ingeslagen om met onze Reudenten te handelen; dat zyn oom Mankorsoeme, vele keeren monde tingsche vertoogen by den Heer Smissaert had ingebracht en met monachting was behandeld geworden; dat zyn oom zoowel als sakoelatan altyd gebelgd zyn geweest over de handelingen van het Gouvernement, maar niet moedsgenoeg hebben gehad om te breken, dat hy alleen een hetd wad geweest om den schimp te wieken Driepo Negoro, vaart zevig daarover uit dat de Exro„ „piezen in de vorsten landen, zonder een godsttienstig gevoel waren en altyd den godsdienst der Mahomedanen bespottelyk hebben gemaakt,, dat beschonkene soldaten te Rlatten den tempel van Mahomed, hadden bezoedeld Hy wordt zoo hetig van toorn ontstoken dat ik de snelheid zyner woorden niet kan volgen. Hetzelve is het geval met my nen oppasser Sogo Redjo, een Pavaan die mj veel vergezeld op mijne aan Hupo Nigoro te brengen bezoeken. Hy verzoekt my op zijn bed te komen insten. Ik verlaat Diepo Negore om 5 uur Davonds. zyn hoorts was in het afnemen. Katurdag den 15 Mei 1830. Diepo Negoro, was onverdrage lyk luimig, het was dood stil op de zel, zeer warm, daarby wa ren wij zeer digt aan den wal van vassem. Ik heb opgemerkt dat het gezigt van het land van Pava, een onaangenaam gevoel bij Diepo Negoro verwekt. Hy verzoekt my alle pogingen aan te schafpen om hem in het voorbyvaren van Soerabaya of Maura Tieriek, te verschaffen, en als het tevens kan zjn ook vruchten, Ik zal alle moeite doen om dat gebrek te verhelpen, en is het mogelyk met den hoods van Poerabaija of sidad den inkoop van Tierich-bloaderen en diens toebe hooren te doen. hondag den 16„e Mei 1830. ‘s morgens half tien uren was godschienst op het dek voor de Equipage Ik begaf my in het vertoek van Geepo Bregero, Ons gesprek hep natuurlyk over de belydenis der Christenen en der Mahomedanen, de Prins sprak met mij over Adam, Boach oses, Abraham, Isaorc en besloot met Mahomed. Ik ben verwonderd geweest over het juiste oor

Folio 15

oordeel van Diepo Negero. Hy deed my vrogen over den graad der heiligheid die wy aan Adam en Abraham toehen den. Ik bragt den Prins op het hoofd venschel dat bestaat tus. schen den gootsdienst der Mahomedanen en Christenen. Prepe Negere beschouwt onte denz beelden over de drieveeldigheid van Godt als een blaspheme en hy gaf my tevens te verstaan dat, aan wien ook de voorheur mogt worden toegekend, Tesus of Mahomed, de geest der dulding meer te vinden was in den Koran, dan in onze boeken. De Mahemedanen hadden veel uit de lierstellingen van Tesud in den Koran. opgen vonden en aangezien die Boran uit den hemel was nederge re„ „daald, zoo beschouwden zy ook Tezul, als een uitgekoren van God, geboren uit den adem van den Allerhoogsten. Wij Christenen, daar integen berlekten de goddelyke Binding van Mahomed met smaad, en wy zochten die Pro„ scheet als een bedreeger bekend te stellen. Dat wy der dinkbeelder hadden, was Heen Diepo Negore in vroeg dagen door den Heer Diteere te Spejakarta, mede gedeeld en man van wien Diepe Negere staande houdt dat de zelve Mahomedaan geworden is, hebbende dezelve geheel vel dagen in de uitoefening van den gods dienst der Mahome. danen, in de tempels van Djejakarta en ommestreken vertoefd. Ik leid Deepe Negero op zijne oorlogsbedryven om dat ik bespeurd heb dat dit zyn geliefdhoodd onderwerpis. Hy noemt zich den dapperssen van allen, hy noemt zy„ „nen oom Makkoeboenis eenen lashartigen Chinkang wator ni andat hy spreekt met reestdrift van zyne onder leger, hoofden Samme Negere en Medre Negera Sintodle is myn held, hy had aan denzelven den naar geven van deszelfs vader, Panja Franizo Dirdje, de it mantendote Keld). en Diepo Negars beklaagt zich dat ons Guuverne,

Folio 16.

Gouvernement dien tytel niet erkend hier„ wordende dezelve maar slecht weg Sintotto genoemd. Diepe ver „tek mij dat Lintott in den jongste oortog 5 paarden on„ der zieh heeft verboren, dat hy zelven vele maten is ge wond geworden en dat sintotto de roeping in zich heeft om als veldheer te bneuvelen, gelyk zyn vader de Banja Pravie derdje tydens den Maarschak Daendels. ieps Re„ gera heeft ook in den oorlog twee zyner oomsg der sangering Pralse, en den Pangerang Ingebei in opene veldolag verboren. De eerdte verloor door een kanonde hot het linder been, de andere is onder den sabel van een husjaar geanen veld e Heiste oomo waren steeds in zyn gevolg gewieat Ik verliet Diepo Negoro 11 uur ‘s middags. Op verzoek van den Heer Kolonel Eeg begaf ik my met denzelven terug naar de Kamer van Diepo Negoro. Deze was verheugd over het bezoek van den Heer Eeg, ik diende tot tolk. De Hol nel herhaalde mijn te velen tyde gedaan verzoek aan den Vrind, om op het dek Crissche lugt te ademen. Diep=e gaf nij „ne toestemming. De Tammogons diena Wegeno heert het grootste gedeelte van den dad aan eene herige hoorts ziek gelegen. T namiddags 5 uur verzocht my Diepe Negore hem op het dek te willen begeleiden. Hy heeft zich met de Hee „ren van den Elat Major van het Korvel vermaakt Na / uwr vertoevens ging ik met Dieke Negore naar beneden. Savonds acht uren verzocht mij de Heer Rolenel Oel in zijne krjuit sto vroeg mij cathegorisch af nu veel vivres voor Diepo Negord nog voorhanden waren. Op myn antwoord dat de voorraad volgens door my genomene oou„ laire inspectie, en over eenkomstig de verklaring der volgelingen en den kok van Riepo Negere, nog voldoende was voor eene maand= gaf de Kolonel de verklaring = dan doe ik Soerabuija niet

Folio 17

niet aan = wij varen op de hoogte van deze genoemde – plaats. uit een politiek ooomerk beschouwd heb ik den Heer Eeg in dat voornemen versterkt. Onze verschyning ter reede van Soura„ baijd zoude natuurlyk veel op het geboren, zoowel onder de Europeanen als ook voornamentlyk onder de inlanders. De madigen en andere distrieten in de buurt van Sou„ rabaija zijn altijd meer of min gehecht geweest aan de bedrij„ „ven van Diepo Negero. De mogelyke gevolgen van het versprei„ „den der tijding in de binnenlanden, dat op de reede van Sou„ „rabaija, een schip geankerd was, op hetwelke zich Piepo Nege „ro staatsgevangen bevindt zyn niet te berekenen. Ik ben dus altyd zeer voor het gevoelen geweest lange Medura en Batie, pogingen aantewenden om voor Dieper Negoro Sirich te er koopen. Wy heelden savonds 9 uur van den wal van Oed„ ier. jing Sarha af en gingen om de bost in zeeterng. en Maandag 17 Mei 1830. ‘s morgens om 10 uur begaf ik my in het vertrek van Diepo Negoro; wij spraken over Fava, Hy was ingenomen met den Holonel Elbiens, hy sprak over de keuschheid met welke de Kapitein Nauta hemm tegen den aandrang van nieuwsgierige Europeanen te Muge lang bewaard heeft. Hy zegt dat dem de Resident den Fadee heer lastig gevallen is met onverstandige en pasillame vragen, dat die Heer geen ontzag verwekt heeft, aange sten hy geen voorkomen heeft van een Recident die over vele Iavanen moet heerschen. Ik verliet Diepe Negoro om 11 uur ‘s middags. 3 uren later vond ik denzelver in eene hevige koorts; op zijn ver „hoek het ik seltzerwaser halen; hy bragt het aan de h lippen, maar spoog het spoedtig in de Kwishedoor. Om 5 uur was de hoorts afgelopen. Diepa Vegere had een 2o uitgeput voorkomen. Hy volharde don denewergering om zich niet van onze geneedkundige hulp te bedienen. De verst srak met my over zyne toekomstige verblyf plaats te Menade, over zynen oom den Pangerang Panq-a„ en de vader van den Sommogon„ Dupo Iong, die Pangerang is hur verkleefd geweest aan het gezag der Ondelschen en werd by de toonsbeklimming van Sultaan Insa Redje door denen n

Folio 18

verheven tot Sangerang diepo Iong. Riepo Negers Kendihetst dien, Sangorang als eenen wysgeer die alle geboden van Me „komed is nagekomen en die als een Walie is gestorven. Winsdag den 18:e Mei 1830 ‘s morgens 1o uur. Diepo Negoro verzocht my met hem het ontbiyt te nemen, bestaande in aardappelen sambal, thee, en beschuit. Wy zaten op den grooten bultzak, en Radenaje Duee Wigong, diende de thee. zij bedankte my zeer vriende „lijk en beleefd dat ik gisteren van onze tafel aan haar en aan de Rudenaje Rednanisse smakelyk gebakkene roethoepjes had geronden. Diepe Negoro vertelde my dat hj thans 44 jaren oud was, dat hy altyd eene roeping in zich haul gevonden, om een opperste priester van Iava te worden, maar nooit hoed hy naar den rang van Sultaan van Dioesaharta gedongen. Dat voor dien vigan een wettige erfgenaam voorhanden was en dat het hem nooit in de gedachten was gekomen door het ver„ „wyderen van den tegenwoordigen Puttaan jonden van Zjoe jakarta tegen de enstellingen te handelen van den Prepket De Prins vroeg mij waarom enze Generaals, en andere veldoversten oude munnen waren, daar het toch eene waar heid was dat dapperheid, minder aantetreffen was in oude mannen dan in personen van eenen geugdigen loettijd. Dat hy daarom Sintotto den naam van des „zelfs vader had gegeven en benoemd had tot Ali Bassie, hoezeer dezelve nog geene 2jaren oud wai geweest Dat hj datzelfde had in acht genomen met Framero Rassieme, een zoon van den Pangerang Ingeber, die ook een zijner Bassas is geweest, afschoon nog geene 24 jaren oud zijnde, en Diipo Negoro betuigt mij zijnen dank daarvoor dat ik hem eene filtereer ton heb kunnen bezorgen, de wel„ ke hem thans in de gelegenheid stelt om het drink water van de onzuivere bestanddeelen te zuiveren en zonder tegenzin te nuttigen. Op mijne bemerking dat onze reis nog wel eene maand kon aanhouden, en dat ik hem dus verzocht my niet alle dagen van zyn ban„ het gebakken te zenden antwoordde de Prins dat hy nog wel eenen voerraad voor 2 maanden had en dat het hem een

Folio 19

een aangenaam gevoel verwekte my dat kleine blyk zyner vriem „schap te kunnen geven. ‘s middage3 uur was ik by Diepe Negort, ik moest hem alle prenten verklaren die in en boek – het bevrijde Perusalem, – voorkwamen. Dit hoek was om der prenten halve door den Heer vaBroek, ofsecier aan boord der Rervet, aan den Pangerang, ten in za ege gegeven. Wy zagen eene bark die op . mijl voor ons om de westging. Onze hommandant de Kolonel Eeg, liet 6 stukken in de batterij met scherp laden. Diepo Negue, kon het deel eener zoodanige voorzichtigheids maatregel lang niet begrijpen. Ik verliet Diepo Negdro, om 6½. uur Savonds. Woensdag den 19„e Mei 1830. Diepa Negoro, vroeg my s morgens quar of hy in de gelegen heid zoude kunnen komen om te Menadi, kleine pleisier tochten te paard te kunnen doen. Ik gaf hem te kennen dat zulko van omstandigheden zou afhangen, van het terrein, van de mogelykheid zich paarden te bezorgen en van andere dingen. Het wasnog niet de plaats om Diepo Negoro te doen letten op zynen toestand als staatsge„ „vangenen, hy had dan zeker met meer omzigtigheid ge „sproken en minder gelegenheid gegeven uit zijne gesprek„ hen op den toestand zyner ziel en op zyne voornemens voor de toekomst te besluiten, Drepe, vertelde my dat hem in de jongste dagen van den oorlog door den Majoor Michiels, een Buminees„ paard was afgenomen door dat de Koelis„ die met het geleide van dat paard waren belast geweest, by het aannaderen van onze troepen, het paard verlaten, en zich op de vlugt begeven hadden. Diepe, vervolgt verder, dat toen hy zich te Magelang had bevonden, hem door den Rresident van die plaats de vraag gedaan was of hij hiepe Bregort, de vermelde koeties door het onthoofden niet met den dood gestraft had: Diepe, was door die vraag ge„ „troffen, en hy heeft ook aan dien Recident te kennen ge gegeven; dat die vraag hem beleedigen moest. Hy hooo aan den Recident diezelfde Keelies vertoond. Aape

Folio 20

Diero Negord, geeft my by deze gelegenheid te kennen dat hy het noeit over zich heeft kunnen verkrijgen om zich gedu„ „rende den oorlog te wapenen, en dat ook nooit op zyn bevel een gevangene van onze troepen is gedood geworden. Ik breng onze onderreding op de rampen van den oorlog op Iava, en welk eene zalige ontvangst hy zich by den Propheet in het saradijs, zoude hebben voorbereid, indien hy aan onze vertoogen van verzoening en vriendschap een oor geleend had. Liche Negers, zegt dat het onze schuld is geweest die den oor log zoo lang gerekt heeft, dat hy een regt had gehad om voor zich de waardigheid van opperseteester, en voor zynen oudsten zoon den rang van Pangerang Guratte te vragen. Dat verder het herstel van Sultaan Sepee op den troon van Doesaharta een act van onregtvaardeg „heid was geweest voor deszelfs zoonen, en kl einzoonen, die weet van dien Pultaan niets goeds hedden hunnen verwachten. SNamiddags 5 uur vertelt mij Deepo Negere dat he voor het gevegt by de Dessa Patjewan, meer dan 30 van onze soldaten, bestaande uit Iavanen, Madurezen en d Curopeanen, in handen zijn gevallen; dat hy alle deze gevangenen de vrjheid heeft geschenken en dezel„ „ve terug gezonden naar Djcejakarta. Dat hy na den veldslag van Kassaran, dezelfden dag dat de Ge„ „neraal van Boen was gesneuveld./ is dit ook het geregt waarin de Overste Sollowyn gevaarlyk gewond wera dat plein was overgetrokken en diep beweegd was ge worden door het gezigt het welk de dooden en ge „kwetsten op het slagveld aanboden. Hy is met ver„ bondene dogen dat plein overgetrokken, Dieposthegoro beweert dat hy dikwerf aan zijne Bassas de stellige be „velen heeft gegeven de gevangenen te sparen, dat zyne veld „oversten zich niet altyd stipt overeenkomstig die bevelen hib„ ben gedragen —. De vermoording zijner twee ooms de Sangerangs Pang Moelan en Meste, de Ningrat b: de Dessa Lincoln, heeft hj vernomen toen het te laat was die Tringjen te redoten T t

Folio 21

mijn hij heeft den dood der Pangerangs in de Dessa ge Taerol Ik verliet Diepe Negori 7 nue ‘s avonds. De Tommoging Leepo Vigong hoed eene herige Koorts. Donderdag den 20„e Mei 1830: ‘s morgens begon Diepo Negore, met my een gesprek over den Ryko bestier„ „der van Doejakarta den Danooedjo. Hj vertelt my de loopbaan van dien Danoredjo„ die van eene gewone Camilie afkomstigns, en zijne betrekking als Bepatti van Iapan bij Soerabaija, in den tyd der Engelochen heeft verloren en ich daarop te Boejaharta heeft gevestigd, Het is aan Diepo Negoros voorspraak by den Sultaan Susti Rodjo toeteschryven geweest dat de voorma= „lige Bapatte van Japan aangesteld werd als ryks bestuurder van Djoejakarta. Wy komen op den tegenwoordigen toestand van Djoejakarta: Diepo Negoro vraagt my wat toeh het tot moet zyn van een land waarvan voor een ieder hoofd hier en daar een stuk wordt losgescheurd. Hij had ‘s namiddags 3uur eene hevige Koorts. Om Tuur w zelve nog niet geheel afgelopen. Diepa spreckt weder van zijnen sedert vele jaren gehoesterden wensch om eene bedevaart naar Mekka te doen. Thans wil hy van Menaito uit die reis onder „nemen en voor die einden van Iava, doen overkomen den zd stadjke Issan, en den Hadjie Bader„ el„ dien, priesters dewelke reed 2 keeren de reis naar Mekka hebben gedaan. De Pangerang is mij voorgekomen zeer afgemat te zyn. Wy spreken over de geschieden van Iava, over Swiapatte, en over den ondergang van het ryk van Madjopahul, en dat de keizer van Solo, door de vestiging van Pa„ „dien Pasch te Palembang; dit land altyd als eene onderhorigheid van Iava had beschouwd.- Rga in mijne kamer. Vrydag den 21 Mei 1836. 4 uur. ik maak mijn gewoon morgenbezoek by Diepo Negoro. Hij verzocht my op zyn bed te zitten, hy plaagt over den tegenspoed van onze reis, wij zyn thans ddagen onder den wal van het eiland Poendi. Wj sprekens over de vergankelykheid van dit leven. Diepo Ne- gara, vertelt mj dat hy op Tara,altyd een gevolg heeft gehad van meer dan zoo koppen, en meer dan 60 Iavanen voor zyne paar „den, dat alle deze menschen steeds aan zijne horg aanbevolen zijn geweest, en dat hy den Tommogong Sammo desolro bepaal degt

Folio 22

„delyk met de betaling en roeding van alle deze menschen had belast; dat hem van dat geheele gevolg maar d, Saijman Rotto, en Banting Waring waren by gebleven; want de andere Iavanen, hier op har schip bij hem zynde, waren voor den dies der keuken en andere huishoudelyke bezigheden en moesten niet beschouwd worden als zyn gevolg – pangehawon – ormen ‘savonds/ uwr. Ik heb mijn gewoon bezoek by Diepo Negor„ afgelegd. Wy hebben over Madurd gesproken, en de wye waardoor de tegenwoordige sultaan van Samanap, tydens den Maarschalk Eaendels tot den rang van Panombahan is ge Komen: Dicepo Negero, vertelt my dat hy den tegenwoordigen Kajutein der Chinezen te Djoejakarta Sintjing in vroegere tyden in zynen dienst heeft gehad als tolk, om zijne boodschappen en belangen aan den Riuident van Dia pakarta overtebrengen en voortedragen. Dat die Chi nees in dien tyd zonder betrekking met het Gouvernement was, maar dat men dien Chinees tot kapitein heeft gehoren alleenlyk met het oogmerk om de handelingen van het hof van Doejakarta, beter te kunnen in het oog houden Diepen, merkt hier op dat zulke handelingen eene groot afbreuk hebben toegebracht, aan het vertrouwen hetwilk zij in ons Gouvernement gesteld hadden. DDiepo Negoro doct de vraag of het waar is dat men den voormaligen Rui„ „dent Smissaert uit Curopa, naar Batavia had terugge roepen. Ik vroeg den Vorst van wien hy die tengenachtige tyding had vernomen. Diepe Negore zegt nij dat de Kapi„ „tein Roeps die mededeeling had gedaan. /Ik zag den Sommogong Diepe Wigono in eene hoorts hij gende en verliet den Prins Diepo Negero J uur savonds, Zatuidag den 22„e Mei 1830. s morgens 1uur Diepo, Negoro deed my de zonderlinge vraag, of ik niet had vernomen dat door den Generaal van den Bosch de noodige bevelen waren uitgevaardigd dan den Gouverneur der Molukkers, ten einde den Hoogensuester Kiui Medjo van Amben, naar Minude te doen overkomen. Die vraag dd

Folio 23

deed by my de veronderstelling geboren worden dat Diepo egora, daaromtrend te Batavia, de noodige voorstellen had gedaan, en aangezien de Kapitein Reeps, op die plaats, het intermedeur was geweest van den Prins zoo antwoordde ik uit hoofde van die by my opgekomene veronderstelling, dat ik zeer wel west dat die kapitein hem dien aangaande de noodige ophelderingen hoed gegeven, Diepo Negere gaf hier op te kennen dat hem te Ba taria, ten gevolge der gedane vertogen, namens h. E: den Gou„ „verneur Generaal ra Bodik, door den Kapitein Roepa, was te kinnen gegeven dat men den noodigen last naar Am„ „bon hoed verzonden, ten einde aan zijn verlangen, betrek kelyk de komst van Kiri Madje te Menade, te voldoen. Het behoeft geen vertoog of in hoe ver ik Diepe Negers de hoop op die komst het versterkt; hoezeer ik echter in my zelven gevoelde dat het gevaarlyk zal zyn die 2 personen, hiai Madjou Deene Thegens te zamen te brengen, en dat by gevolg Roers, de over brenger van een politiek antwoord op een zeer onvoegnaam verzoek is geweest Wij sreken over kial- madjo en my is voorgekomen dat Leepe Negoro ten groot denkbeeld heeft van de geleerdheid en het karacter van dien Treester. Diepo Negoro, verselt my de eerste ontmoeting tusschen hem en haar Madje, in den beginne van onzen oortoo 1825 te Sclarina om dien Tuester mier aan zich te verbinden, heeft Diepo Negoro den zil„ „ven met Radinaje Man koeboewie gehuwd dewelke var vrouw is geweest van zijnen dom den Pangerang. Manka, beanil doch sedert sjaren van dezelven was gescheiden, maar echter als zoodanige af„ gescheidene Radenap en Diepo Negoros gevolg was gebleven. De grootvader van de Radinaje Cai, masje was een geboren Batinces, en werd door Manko bawoena den eersten Tettaar van Apejakarte, wegens zijne uitstekende waten eiten tot Tammoging Malang Negora benoemd. De vader dier Radenaije was de Tomme„ gang Sommo Negero. dre Tummezeng is redeel o„ T avondo 6 uur vertelt my Diepo Negoro, dat het hem is voorge „komen eene hardigheid te zyn geweest den hoog enpriestere Kidi Madjo naar Ambon, te zenden en deszelfs echtgenoot op Iava, achter te laten. Dat dezelfde handeling van toepassing was gewees op de 3 Iammogongs, Bradja, Djoeco, Gerawan en Padjan, dewelke den Hr genhriester Kiai Madjo naar Ambor gevolgd, maar zonder dier men aan der zelver dingend verzoek, om vereeniging met derzelver vrouwen

Folio 24

een gehoor had gegeven Diepo Negero gaf my in den loop van ons gedprek te bennen dat hy gedurende den oorlog gepoogd had de dappere en on„ dernemende opperofficieren van zyn leger door huwelyken aan zich te verbinden, als het zekerste middel van ver„ „knochtheid, hy had dus in opvolging van dat beginde den hier opgenoemden Sommogong Bradja D goedje, gehuwd met zijne nicht, de dochter van zynen oom den Pange„ „rang Aodie „ Winstto, dewelke in de rampzalige en moeting te Lineoln in de maand July 1836 tegen Diepe Nigore wa gesneuveld; met een gelyk inzigt had hy den sommogi Verawan doen trouwen, met eene nicht van hem, de doch„ ter van Pangerang Diepe Wigonos De Sommagong Paljan dup hij als een jong mensch van lage afkomst uit hoofde van deszelfs moed en beleid Tot Tommogong had verheven, was voor 2 jaren de schoonzoon geworden van een Ride, Modje. Door dusdanige pohtiek op „tevolgen, had hj uit alle voorname dappere hoofden van zijn leger een ketting gevolgd, en om zich heen getroken wier enheb schakels door de banden des bloeds te namen gevoegd waren. Ik verliet Diepe Nigore laat op den avond vendag den 23 Mei 1830. Ik was met eene woldende hoofdpyn geplaagd, en heb daarom heden mijne hut niet verlaten. Diepe Negere heeft de Koort gehord. Maandag den 27 Mei 1835. Ik bragt heden onze onderreding op Ruij, Madje, endat ik wenschte te vernemen he die Hoogprieste in onze handen wasgevallen. Diepa Negoro, vertelt my dat zort voor de gevangenneming van Ridi Madje door ons, dezelve van Diepo Negoro eene magt van 300 Rradjoeuts gevraagd had om daarmede eene onderneming in het Padjetaansche te doen. Die 501 man, waren denzelven gegeven. De Hoogepriester had toen gevorderd hem zijne magt nog eenmaal met 500 Koppen te vermeerderen, dit had de Prins niet toegestaan en deze weigering had eene eanning bewecht tusschen hem en den meer gemelden Priedte. Dene laatste hoed voor die spanning noort hed

Folio 25

het voornemen gehad om zich aan ons te onder werpen. Frdi Mode was gekomen om zich by ons onder zekere voorwaarden te voegen. Wg hadden hem zulke voorwaarden in het verschiet doen men maare by de Eijeenkomst zelven hoedden wy dien Priesee gevangen genomen, eene handelwyze die versiheiden hoofden en hem Driepo Negaro zelve in dien tyd vrees hoidden ingeboezemd, om met ons in welgemeende onderhandeling te treden. Diepo Negers, mocht nog op dat Heri Boodje den dag zjner ontmoeting net ons aan niemand zyner volgelingen te kennen heeft gegeven dat zjn voornemen was ziek aan ons Gouvernement te onderwerpen. Diepo Negora, koopt op de vereeniging met Kiai Madjo om zoo als hy voorgeeft met dien priester, noeder Mekka eene bedewaart te kunnen doen. Wij spieken vervolgens over onverschillige dingen, over Iava, duu kuner van Sole, en over de benoeming van Mentjo Nigoro; eene k beteekenis die zedert langen tyd aanleiding heeft gegeven tot eene verkeerde uitlegging. Dinodag den 25 Mei 1830. ‘s morgens 4 uwe Diepo Negora was op het dek. Wy begaven ons vervolgens in het ver„ „trek en spraken over de geschiedenis van Iava. Diepe Negoro vrang mij of ik wel oost het graf gezien heb der moeder van den laatsten Browisogo van Maajopahit „ dezelve is te Lassen, overleden en te Barang Kamoening begraven. Wy spreken vervolgens over het rijk van Padjastaran en over de wijze die aanleiding heef„ gegeven tot de stichting van het ryk van Madjo Pahit. Dri Negoro vertelt my op eenen belangverwekkenden toon de geschie„ „denis van Rake Hidael, Hy wydt uit over de verbanning van de 2„o dochter van Moending Wandjie, naar peeletoris en Iederr die verbanning poelo poetaie genaamd. Dit eiland wordt voor hetzelve gehouden, hetwelk thans den naam = onrust draart. Driepe Negere verkelt my dat hij byzonder geheeht was aan zijne zusters 12 in getal; dat hy het voor een groot geluk zou bescheuwen dezelve by zich op Menoido te zien. sty verzoekt my niet in gebreken te blyven zyne zusters ia gaan zien indien het mogt gebeuren dat ik in het ryk van Djoedjakanta mijn verblyf had. ek

Folio 26

Ik neem deze gelegenheid te baat om hem te verzoeken mj de woonplaatsen van die zusters optegeven. Hy verontse hul„ digt int met zjn nwak geheugen, maar roopt de zuster Ra denajo Diepo sons in het vertrek en geeft last my de muster by naam optegeven. Daaraan wordt voldaan. zy zyn alle ge huwd. gmes me S Badenajo 1Woro Negoro, den Majoor der lyfwacht de Dorjakaria 3 idem Mengoen Dionno. Tommogong te Djaja 8 idam Pruwirat Motp. Bopatti van Doejakarta, 4 idem Iostro di Logo. Sommogong van idem 5 idem Postro Nirio 6 idem Sommo de Poero Tommogonjs in de Hontje Nego ros o idem Mongoen Dieop 8 idem Iuria Motjo C Madtaen 9 idem Notto de Ningrat„ Tommo 10 idem Nidio Toemo van den Pangerasg Manker Teeie 11 idem Diepo Wigons. getrouwd met dien Tommoging in Diepo Negoro t gevolg van 13 dotem Sootro Widjojo. Tommoging te Djoejakarta Diepo Negoro, merkt hier aan, datg met uitzondering van den Majoor Wito Negora en den Sommogong Suria Matjo alle andere 10 schoonbroeders hem steeds gevolgd zijn en nooit anders dan overeenkomstig zijn eigen verlangen zy party hadden verlaten om zich naar der zelver haaras kn te begeven. Surio Matjo was te jongsom zich aan de ge varen van eenen oorlog bloot te geven, en de Majoor Witto Negoro was altyd een tegenstander van Diepo Nigore ge„ „weest, die niet had willen goedkeuren dat ziuh die Me„ „soor met ter zyde stelling van alle Eeremonieel, op onge paste tyden by de Ratoe had begeven, eene dochter van den door Sultaan Gepoe 181, gedooden Ryks bestuurder Mejto Negoro, De hier genaamde Ratoe was de echte vrouw van dultaan Mankoe Bolwong den 4=e ook Sult aan Passe „taar genaamd, een broeder van Diepe Negore. Ik vrouag Diepo Negoro in den loop van ons druk ge sprek welke gewigtige redenen de Suitaan Pepoe 1810„ sul

Folio 27

Juijn Sultaan Mankor Boewono de W: toch gehad heeft om den Boedien Dipatt Medto Negoro van het leven te doen beroven. Diepo regt„ Medto Negero was een groote vriend myne va„ „ders des Sultaans Iusti Redje, beiden waren gehecht aan het Nederlandsch Gouvernement en aan den Maar„ „schalk. Medto Nedoro wist mynen vader overtehalen om eene orde te dragen dien dezelve van den maarschalk als ean blyk van vriendschap had ontvangen. Deze handeling was voldoende om Meito Negoro in de oogen van Suttaan Repola misdadig te doen verschijnen. Woensdag den 26„e Maij 1830. ‘T morgens 8uur Diepo Negoro, vertelt my de byzonderheid dat zyn vader de Sultaan Djusti Redjo, op denzelfden dag, en in het zelfde jaar met den voormaligen Poesahoenan van Solo, Poesbehoenan Bajoes was geboren geworden. Dat hy Riepo Negoro, met den voor 8 jaar overledenen Soesoehoenan soegi, ook op een ge„ „lijke tijd stept, tot den dag toe, geboren was, Wj spreken over de troonsbeklemming van den tegenwoordigen Toesoehoeran van Tolo, vroeger bekend onder den naam van Maas Sa„ perdan. Diepo Negore spreekt over deze gebeurtenis op de volgende wijze. De tegenwoordige keener heeft wat zyne geboorte betreft veel overeenkomst met de totgevallen van Radden Pattak ten tyde: van den ondergang van het ryk van Madjopahit onder Broweso.- De tegenwoordige Sa„ soehoenan„ werd dadelyk na zyne geboorte overgegeven aan den thand nog te Sold in groot aanzien staande Ryks bestuurder Pastro de Ningrat, en ontving den naam Maas Patertan. De moeder van denzelven. stierf kort na der zelver verlossing. De vader van Sapettan „ de keezer Poegi is in 1823 overleden. De vorsten van het hof van Solo. Boemel Notho, Ingebei, en Perbajo, hebben de keiperlyke afkomst van Saperdan, altijd en stellig in twjeel getrokkenen ten ge volge daarvan op de benoeming van Porbolo tot soesoehoenang aange „drongen. De Ryks bestuurder Soestra, di Ningrat draagt aan de genoemde Prinssen eenen doodelyken haat toe, want aan derzelver

Folio 28

derzelver vervolgzucht en spediaal aan de intriquen van Boe„ minotte wyst sostie de Ningrat, het verlus zyns vaders de voornalige Raden de Patti van Pola. Manko Pradja dewelke door den Soesoehoenin Bajols, gedurende het tussche bestuur der Engelschen op Fava ter dood gebracht is gewor „den- Pastre di Ningrat, wist de benoeming van Sa„ portan tot Soesoehoenan te bewerkstelligen. Diepo Negore verklaart mij dat men in die tyd te Djoejakarta soll. van gevoelen is geweest, dat die benoeming aanterding zo„ „ge geven tet eenen opstand der Prinssen van Sale tegen ons Gouvernement Maar„ regt Diene Negere „ de Prinssen van Solo, zijn met Brance en Boeminotta is te oud, en thans is Sapentan de schoonzoon van Ingrebii. Het is 10, uur ik vergezel Diepe Negero op het verdek en geef hem eene verklaring van de zeekaart op welk het bedtik onzer reis gedaan wordt. Wij hebben den Piek van rumbok voor ons. Wij gaan in het vertrek terag Duepo Negoro spreekt over het deftig voorkomen van den Holonel Eeg, en dat dezelve een man moest zijn die veel ge „zag had over deszelfs ondergeschikten, Hy vertelt my hierop zyne vriendschappelyke betrekking met den Engelschen R. „cident Braffer / brawford). Onder anderen vertelt hy dat, toen te Djoejakarta 1816 het Engelsche bestuur, moeot worden vervangen door ons Hollanders de Recident Crawford, op de van diepa Negoro gegevene zorg, omtrend den geest die ons vervangers, mogt bezielen, aan diepe Negere, en desze ls vader had gevraagd aan welken Pesident der hollanders zij de voorkeur gaven aan eenen van de vroegere tyden dr Kompagnie of aan eenen Resident die nieuw uit Europa was gekomen. Diepo Negoro, verzocht om eenen person van den laatsten stempel „ Daarop heeft Ciameard gezegd „ 5k heb onder de hollanders te Batavia eene goede kennis hy is Majoor zijn naam is Nahuis; ik zal pogen om dien Nahiuis, myn ver vanger te doen zijn. Dieps Negora, zegt my dat de magt der Engel„ „schen in dien tijd tich groot geweest is want waarlyk 1 Vahuis

Folio 29

Nahuis is ook gekomen. ‘s middags buwe. Diepe Negoro vertelt my dat hy behalven de 12 zusters; dewelk hy gisteren had opgenoemd, rog 3 bru„ ders had die, allen thans te Djoejahautd te vim waren, het nyn, 1. Pangerang Soerio deko„ Pranids de Ningrat Serijgo Widjogo Brrg A die Negero Soeriw di soers Soerio A die Pera Pen10 Diepo Regoro heeft 9 kinderen en wel„ Vier dugters zoonen zijn 1: Pangerang di Patti Diepo Negour Sumo 4 Radien Maus Djone 5. Rahit De plaatsten zijn nog beneden de 50 jaren. De dochters zyn 2 gehuwd W. nog kinderen e zoon van den door I: Radenao Mesto Negoro Cipoe ter dood gebrach „ten Ryksbestuwider Van Djada oon van den gesneu„ idem Djoej Roesomo E velsten Pangerang Inger idem Impoen 8. gelend idem Moetens 4. De worst heeft geen aandoening van Koorts gehad, die op merking veydtiende. —. Donderdag den 27„e Mei 1830. 10 uur ‘s morgens an

Folio 30

Aoanbeerd der korvet moedt een matroos afge„ straft worden van deen gezegd weeid dat hy briutaal wa geweest. Veman wilde zyne onschuld bewezen, en win Kwartiermeesters geroepen werden, om aan de straf met teuwsloagen gevolg te geven, trok de afsestraffing matroos, met eene exilamatie, ik Een onschuldtig, God mag mij helpen, een mes uit den zak en gaf zich „ neden in den hals. Diepo Negoro, had dit gezal vernomen en vroeg hoe het mogelyk was, een en man te willen straffen van wiens schuld men niet overtigd was: In alles wat Diepe Negoro gedurende den laat van ons gesprek over dat geval te Kennin gaf, was een diep godsdiendtig gevoel gelegen, hy beklaagde gestadig den matroos van wien hy zegt dat het een Chuiver mensch moest zyn. Chinkang mannah worten Foetja) die op Gous goedertierendheid Kon rekenen. sto sprak over de wijze waarop hy en zyn vader te Djoedja altyd het regt onder den Savaan hudden dor bedeelen, en dat zij altyd tot beginsel hoedden genomen niemand te straffen die niet stellig van eene begane my daad overtuigd was, Diepo Negore, riep 2 jonge Ia vanen van zijn gevolg – Rotta in Santeny Waring in het vertrek en vroegmij: „ houdt gy wel eenen van deze 2 wannen tot eene straf willen verwyzen wan„ neer gy niet het stellig bewijs had dat de een of ander eene misdaad begaan hadt Diepo Negoro gaat voort met te zeggen dat ons gezag op Iava een groot ongeluk voor de inboorln„ „gen is, door dat dezelve aan het door den Propheet ge„ „heitigd regt onttrokken en aan onze Europeiansche wetten onderworken werden, Om my daarvan te kunnen overtuige verong Diepe Negero mjne komst op Iava den Sommogong Thomo, Deddo te Doejakarta voor my te ont „bieden en van hem de wetboeken te vragen, dit dezelve voor Diepo Negere in bewaring heeft. Deze wetboeken regt de Vors bevatten alles, wat in eenen voortreffelyken en verhevenen qgest door den Propheet en zijne Kaliesen ( Walies) ingestu

Folio 31

is. De wetboeken zijn eigenschappeljk voor het land van Sare„ gemaakt, en zij waren sedert 1000 jaren in werking Diepe Pligore regt my dat hy reedsden Kapitein Reeps verzocht heeft die Wetboeken van den Tommoging Poma Bedee te vorde „ren en voor derzelver overzending naar Menddo zorg te willen „dragen: De Prins verzoekt my zeer aangelegentlyk die boeken het mij van Tomno Diddo of van Roeps te vragen, en dezelve hem te doen geworden met de vrouwen dewelke tot het gevolg van Rrai Madjo behoren of met de personen die hy bestemd heeft hem naar Mekka te begeleiden, en die dus ook naar Menido, de reis zullen aannemen. Savonds 6 uur, regt Diepo Negari, eenen fraayen kootbaren Mris, in myne handen vergezeld van de volgende woorden tie daar een Erfstak van mijn vader die thans een vriend van „ God is, deze hris is eene poesakke van vele jaren.„ „ Toen myn nader de Sultaan Redje, aan den Maarschap „ een blyk van onderwerping wilde geven, gaf hy dezen hris in „ deszelfs handen. De maarschalkgaf dien hris verug want hywin „ dat het een heilige poesakha, en dat myn vader een vriend der Hollanders was. „ Er komt ond eene bark in het gezigt. De Holonel Ceg, zenge eene sloep met eenen offcier aan boord van dat vaartuig. Diepo Negore begeeft zich op het verdek, met het verzoek aan mij hem te begeleiden. De spoedige vaart van onze sloep de „welke den spiegel der halme hee, als het ware vliegende door„ klieft, wekt de opsettendheid op van den Pangerang, hij laaa ziek aan het schilderachtig mooije gezigt der wit, geklede opvarenden, en geeft ons allen zijne vreugde te kennen. Het schip door ons gezien was de Regrett, Kapiteen Harr, den 18 Mei 1830 van Banda gezeeld en, met speceriyen beladen Voor Batavia bestemd. Wij gaan ‘s avondts Juiu naar onze hutten. Ik hwam nog een oogenblik in het vertrek van den sommoging Diepo Wegono, dezelve ligt ingewikkeld in eene selidan en zigt my op myne gedane Frang dat hy aan hoorts te lyden heeft den

Folio 32

Den 25:e Meu 1830 Vrydag Wy hebben het eiland Lumbawa voor ons. Deepe Negoro vertels mij dat men van Bimk op hunbuwa en van Kombak Sontjds praauwen naar Iava komen en dat dezelve te voren voor die einden inzonderheid Blambangan hebben aangedaan. Uit Hingston Suckejs Maritime gesgraphij and stetistus wyn ik dat men op Sumbanja en Simor buskruid aanmaakt, het welk door de op die alanden gevestigde Chinezen en Maleyen aan de nabj gelegene plaatsen verkocht wordt. Ik gaf aan Diepo Negers te kennen dat ons Gouvernement zul wel kennis had gedragen van de aanvoes van buskruid van die eilanders naar Dieke Negero. Dezelve ontkende zulks stellig met de bemerking dat hy dien aanvoer niet noodig had gehad, aangezien in yn legvr genoegzoeme personen waren aan werig geweest die het aanmaken van buskruid wel gekend hadden. Ik kan opmerken dat het gesprek over het bushruid den Pangerang niet aangenaam is, en ik ver„ ander om die reden het themd van onze tezamenspraa„ Diepo Negoro, dat myj midideeling van eenen Ka„ nibalischen trek, waaraan zich een efficur van ons legved te Pivangan schuldig heeft gemaakt. Dezel„ „ve heeft eene hoog bejaarde vrouw javaanscho. die naare Pisangan was gekomen om Padie te koopen, tot aan den boezen in eene Kuil doen zelven, en aan mieren en ani„ gewormte ten prooi gegeven. Diepe Negore, vertelt mij deze onmenschelyke handeling met bewegingen die din afgryzen te kennen geven. Ik ontken dit satane gedrag en noem het Easter, waarmede men by hem het Mharaeter van ons Europezin hecht willen be„ „zwalken. Diepo Negoro, volhardt in zijne opgave hij vermeent dat dit bedryf voor 2.3. jaren plaats heeft gevonden 5 aronds Cuur: Klaagt Diepe Negoro over herige lyfpejne hy daat zich eene artsing bereiden van Woo„ Keatjar in Ledawong. k verlaat den Prins om J½ uur Savonds. spatvrng

Folio 33

Batuistoag den 29 Mei 182 s morgens 10 uwe Seepo Negoro Klaagt over de langdturigheid van onze reis sdat hy met zynen voorraad van suiker niet zal toeke men, en dat het getalseeree iinden op 27 en dat der hep open op 16 gesmolter is. Ik poogden Trinsomtrend de horg wegens het gebrek zyner huis houdelyke behoeftens geruot te stellen. Diepo Negers spreekt van zyne reis naar Mekha en dat zijn plan is zich daar geheel te vestigen, voor die ein den wil hij van den Radja van Mekka land koopen. Ik geef Diepo Negere te kennen dat ik het plan hadom binnen weinige jaren door Srabie langs de zoode hee de reis naar Europa te doen en dat het my spect dat zjne reid noolang niet uitgesteld wordt. Wy hadden die reis voor een gedeelte gemeenschappelyk kunnen doen. Diepe Negerd verzekent mij dat zulks onnoogelyk wad, en at hy een gelyk aanbad van begeleeding door den Kapiten Raeps gedaan, heeds van de hand had moeten wyzen om dat het strydig was met de heilige geboden van den Propcheat Smiddags 2 uur vind ik Drepo Nogora, in eene herig koonts die om 6 uur nog niet verminderd was; hy had weder tot de artsenj van wat Kintjoer de toevluchtge nomen. Hy spreekt niet en de onverdragelyke reuk in deszelfs vertrek doet my het zelve verlaten. ik wordt by eene vrouw van deszelfs gevolg„ het is de moeder van Rotle: Madula is haar naar j lijdt aan Krampachtige toevallen, maar wil zich niet van onzen geneesheer bedienen. Reotto, wenscht aan zijne moeden wyn te geven, Ik vind daarn geene zwarig „heid, even zoo weinig de Heer Schillet dien ik daarom tren raalpleeg. Madala, drinkt de helft van een gewoon bur glas aangevuld met wyn.

Folio 34

Pondag den 30 Meir 1830. s morgers huur Komt Rotto bij my en geeft kennis dat Deepe Negois aan Madula den raad gegeven heeft nieh van onze Artoenijen te bedienen indien ik dezelve in eigen ersoon aan die zieke vrouw geliefde toetedienen. Rotu„ verzicht om mijne hulp. Ik begaf my met den Hee„ schillet in de kamer van het gevolg van den Prins De doctor onderzocht de stoestand der lyderes. Ik hebaan dezelve in de tusschenpoozing van een uur dezen oleum reune kastorolie) toegediend die in verband met het nuttigen van met svroch af gekochte pruimen, het gewinschte Effect op Moidula gehad hebben. Om 2uur begaf ik my by Diepe Negena, dien slapende rand. Ik trek my terug en wordt by dee getegenheid door den Tommogong Diepe Wigene vrieno lijk verzocht toch norg te willen dragen dat „m een brood verstrekt worde, zoo als het dag tij noch op enze tafel komt. Hj merkt tevens op dat dit slgt voor eene heer zal zijn, ten einde eene proef te nemen en om te kunnen hier of dat broos zoo smakelj aan boord kan worden toebereid als zulks te s. „marang bij den Regident plaats heeft gezad. Om 5 uur vernoekt Diepo Negoro, om mijne tegenwoo„ „digheid en nijn vertrek, Flyspreekt over de wer kin die de artseng op Maduta heeft gehad, en wil de be„ standdeelen van dat heelmiddel weten, Ik vertel hem dat het ingredient van Merico Komt, Ho wel niet in am „men dat diezelfde Beginus niet op dasa groest en verdedigt zulks met te zeggen„ daar is niets op aarde hetwelk niet weelderig op den bodem van Tava voortul„ Wy hebben het eiland Plores op zyde, Leeporvegs re vraagt mij — of dat eiland met Christenen be„ Volkt was. Op mijn antwoorrd dat het door Mahomeda nen, bewoond is, regt Diepe Negore, dan heeft A: aoto

Folio 35

Radjo Mongolo gelogen. De Prins laat dien Radjo tot zijn gevolg behorende, in zijn vertrek treden met den lastom my met de medideeling door hem au Diepo Negoro gedaan, bekend te moeken. Radjo ver telt dat op Flores de onnafuwelyke gewoonte bestaat dat de vrouwen van dat iland, alle vreemde mannen die zich op dat eiland vertoonen, in een lekker mail ver turen A betoog Diepo Negoro, de onwaarheid van dat vertelsel, en gaf aan denzelven tevens het ongepast en onvoegname te kennen van zijne veronderste und dat die Wannen eetteressen Churstenen noesten zy

Diepo Negoro, verontschuldligt zich met de in junstheid, waarmede omtijds van de eene en andere plaats tydingen verssreid worden, en vervolgt dit thema wet eene andere tijding die hem gedurende den tyd desveriogs op Iava van opvarenden van praauwen op dezer e lan den te huis behoorende wasgegeven. Dien ten gevolg moest in deze streken een eiland Noeda Jambine gele„ gen zijn, alleenlyk bevolkt met 10 vrouwen, die hevens zorg moeden dat derzelver getal verminderde nog vermeer „derde. – Het blykt thans dat Diepe Negoro op den te istkant van Iara overweesche betrekkingen heeft gehoed.

Maandag den 31 Mei 1832 De Eintserdag s morgens 10 uar. Diepo Negoro, geeft my te Kennen hij gaarne noeten wijn zoude dricken, omdat hy da gelijksch verzwakt dat het wel door den Propheet ver boden was van wyn te drinken, maar dat zulks van toepassing moest worden gemeakt op die mynen de eene bedwelmende hoedanigheid hadden als de moederd in de roodewijn. Dat hy te Djoejaharta veel zoeten wijn in de dodgie had gedronken en dat hem de Re listent Smisseert by elk vertrek van een midtdagmaal uit.

Folio 36

uit de noedgie nog roeten wijn had madegegeven. Dat het ook geene overtrooling van den Koran was om Anper epssin te drinken, aangezien de Europe , anen die wyk dikwerf als eene artdeny /tombot/ te den gedronken, wanneer dezelve door Madera of roode wijn beschonken/ mandem/ waren geweest. Ik gufen toerekening aan Diepe Negoro, dat ik zal pogen hem den opgegivenin Artsing wijn te verschagse om 11 uur komt Rotto, met eenige kleine beschi „ses voor my met de herenering van Kepo Negero voor den wijn te horgen. A lleen de Heer Hugen „holts Luitimant der eerste klasse da het kivet wes in de gelegenheid my voor hief

Tegene eene flesch zoete constantia n Ik voegde daarby eene lesch uit muntende rhyn en begaf my naar het vertrek van Diepe Nige Hy proefde in de eerste plaats den Rhynwijn , vervoe gens den Constantia wijn. Hodit zal ik weder in de gelegenheid komen, een gerigt opte maken zoo t gend als het geen Diepo Negoro onder het bedrj der wynsroeve opleverde. De 2 flesschen voor he bij afwisseling uit de een, dan uit de andere middels een bierglas geprassd. Ik gaf hem te kennen dat ik van de moetewj maar eene steoch en bezit had, maar dat hij over een ounaim echten rynwyn kon beschikk als hy mogt oordeelen dat die artsenij voor hem heilzoum was Diepe Negero bedankte my voor dat aanbod heer beleefd, en voegde de by dat indien die wijn veel had= gekost, hij die onkosten gaarne aan mij zoude willen vergoeden, en met de hand op eene kist duisende, dat hy voldoende van geld voor

Folio 37

voor dat oogmerk voorzien was ik wees dat aan„ de op eene gepaste wije van de hand, en zeg hem dat het in Holland geen gebruikjes dat vrierden zich we derkerig den wijn des maals betaalden. smidolags 6 uu. Diepa NNegoro ligt in diepen slaap.

Dinsdag den 1ᵉ Juny 1830, s morgens quus Ik kom bij Diepo Nagoro op het oogenblik dat hj het laatste glus Constantie wijn duinkt Hyrookt se vens intandsche Rocos, en vertelt my in eene aangename stemming dat hem die wijn zeer tekker heeft gesmaakt te meer hy sedert 5jaren van dien lekheren wijn niet had gedronken. Te Magilang en Samarang, had hy aanbod van wijnen hem gedaan, altyd van de hand gewezen. Hy had op die plaatsen, niemand gevonden die het verstann van den Alkoran, zoo juist begreep als hy had gevon den dat by mij het geval was. IKvind Diepe Negoro bijzonder vrelyk gedtem Wiy zijn digt onder den wal van Flores in het gerigt van Radja. De Prins is verwonderd daarover dat wy hier op Flores gunin Regident hebben, aangezien het toch kan gebeuren dat het een of ander schep de hulp van dat eiland noodig kan hebben, Ik betoog Diepo Negoro het mj onnoodig voorkomende van zoodanig eene vestiging De Frans verselt mij dat hy gedurende den oorlogge„ „stadig veel soldaten van Balie had verkregen, dat hj zulks had tot stand gebracht door Radenajo Mankor barmi, thans met nidi- Madjo gehuwd de welke van baliweesche afkomst was, en door dewelke hy met aangeziene Balinezen te Polchrek en Toenhong, gestadige betrekkingne had onderhou den, Met het bewaren en aanhweken dezer re laties, had hy zynen oom den Pangerang Mantoe Boemi belast gehad. Het

Folio 38

Het was van groote aangeleginheid om de opgaven van Diepe Negore, ten aanzien van Bali nader te con stateeren, en wel met veel omzigtigheid door onzen zaag glastigden op Bali den Heer Aubois . Diepo Negore vraagt of er nog niet van den noeten wyn te verkrye isg ik herhaal hem de verzekering dat er maar eene flesch aan boord was geweest, maar dat ik nou zorgn dat hy geen gebrek aan andjere, assien zoude hebben het welk hy toeh ook voor eene artsens gebruikte, Der toezegging wordt met eenen vriendelyken lach oor hem beantwoord. Ik had gisteren reedo de Hurin Officieren aan boord van Z. M. Kornet, de Polluz„ de heeren vand en Hugenholz om een douzene Broek, de van dien zoeten Constantia wyn verzachtg het zij tegen voldoening van eenen naar welgevallen te betalen prijs, het zy tegen huilicg en of als een Kooteun met de op eene hensche wijne door my gedane belofte. Het gischenk op eene voldoende wyke te rui proveren. Ik kan op de eene, nog andere wijne myn oogmert bereiken, hoezier die Heeren nog wankens van dien wyn aan boord hebben. De Hwr Holonel beg heeft mij heden morgen de verzekering gegeven dat hy aunen zoeten wijn er op naheeld. Had der stus Rykst of van der Vinne de gewoonte gekend aan de hoven van Iava, en al het geen behoort tot eene genereuse voeding van eenen staatsgevangenen Prins javaande uu dan had Diepo Negoro, over het gebrek van zynen zoeke Artoenij wjn niet te klagen gehad. S mototags 2 uur; Diepo Negers laat door Retto, eene flisch rhijnwijn halen. Ik begaf my in ‘s vorsten ver „ trekh

Folio 39

huijn. vak, en vind denzelven een weinig opgewonden en hoer dat het heden zyn Koontsdagis. Diepe Negoro, vraagt of Pleres, Sumbawa, Lumbok en Balie in het geheel niet onder ons onmiddeljk gezag staan. Op myn antwoord dat die eilanden beneden onze belangstelling staan, merkt Dieje Voegoig op r„ hee lang zoude ik met Sinteti, Mento Negore Lumb Regers en Diepo Negore, en benevens 3000 soldaten Spradjacrits/ van Java, naar deze eilander zijn vertrokken had ik derzelver gesteldheid nanuw keurig gekend, Bali het welk de Engelschen niet hebben durven vermeesteren was dadelijk in mijne handen geweest en vervolgens de andere eilan„ den Mijne Bassa s hun dapper en sterk. De Generaal de Kouk heeft Sntatt, en Merts Negora gezoend, aan Diepo Negera, hep hy kostbare seeding gegeven en eene oudesketting om den hals gehangen. In de Bageleen is het gebeurd dat de Kolonel Cleeig 500 man had. Sintotto en Merts Negera, hadoten niet meer dan 600, en Kolonel Cleerens durfde myne Badja s niet aan„ tetasten, zoo groot was de doem van den heldenmoed van mijne Passa s. —. Ik verlaat der Prinssen vertrek en verneem by den 6pe „purgjn Majoor Schillet of de uit werking van den Ehynu op Diepe Negoro, die heden nog een aanval van haarts moet doorstaan= ook nadeelig kan zijn. Die doctor merhtge dat het op Diepo Negords gestel eene heilname uitwerking hau hebben. Savonds buur. Diepo Negere lag in deepe rust. zijne koortsachtige aandoeningen waren volgens de medideeling van Pette niet groot geweest. Woenddag den W:e Iuny 1888 Ik heb heden van den Adelboust Artocher aan boord van het konvet 2 flesschen zoeten kaapwijn tegen 12 Jusschen roode wijn ingerild ik zal dus nog in de gelegenheid zyn van DiepoNegore, eene varcatie van uitseny wijnen te ge

Folio 40

ven. Reeds gisteren was my door den Puns en door Rotte gereg„ dat de aardappelen verteerd waren. Ik heb heden van de allerbeste hier aan boord nog een half Pihul aardlappelen voor Diepe Negero ontvangen, en aan denzelven gezonden ‘s middags sprak Riepe Negero met my over Sintotte. P vertelde my dat deszelfs naam „ Sintotta, eene kinspeling was op deszelfs kaantee en steeds gehouden gedrag „ Vintotig, wil reggen„ ontsnappen, vlugten, zich enstrekken, wegrliegen, en het algemeen bedoelt men daarmede een karacter het„ „welk niet gemakkelyk te kennen is, een listig ingewikkel „de inborst. Diepo Negore, merkt op dat Sintotte altyd eenen onderneminden geest te kennen heeft gegeven. en dat dezelve in de jongste tyden aan hem Diepa Negere het plan Kun voorgedragen veroveringen buiten vard te beproeven, Ge„ „rigens kan Sintotta nog lenen, nog schryven, en had van de vroegste Kindschheid aan eenen geweldigen afhier betoond omtrend het oogmerk van Dieps Negere, dewel „ke dien Bassa, voor den Pruster stand heeft willen opleiden. Sintotto is getrouwd met eene nicht van Diepo Nego„ „to, de dochter van deszelfs broeder, Pangerang sawing die Ningrat W„ hebben Ruse Radja en het hoofd van het eiland Fareij voore ons. Diepo Negoro begint weder van de oner„ „meestering der peilanden, Pelie, dumbok, Sumbawa, en Plores te spreken, en dat hy daar een groot en magtig Ryk had kunnen stichten tot welgevallen van den Poscheet s avonds Juur negt my Hiepa Nagara dat deszelfs welwillendheid hier aan boorde voor den Chirurgyn Majin Schillet huren grond had in de gelykens van het J=r

Folio 41

jn. gelaat van dien verteer met den Heer Crassferd , voormale„ gen Angelschen Recident van Djejakarta, In alles straalt de gehechtheid van Diepe Negoro aan Crawford der deze laatste moet bynonder geschikt geweest zyn niet de achting en verknochtheid der vorsten van Java te verwerven. Pk vraag Diepo Negoria, of hij dan in het kacacter n de handelingen van den Heer Nahuis niet eenige over eenstemming had gevonden met den Heer Crawford Diepo Negoro antwoord dat daar geene over een hollander had ming had bestaan, dat hy gekend die met het menschlievend en hooghartige ko raeter van Crawferd was gesmeekt geweest Diepo ve„ is merkt aan Cranford sprak over alle raken in pararon, met mijnen vader of met my, hy had nieh binnen „jaar de drvaanoche taal eigen gemaakt, waat de leijne taal is de taal der kippen geen vor op van wel die taal hooren. Wat hadden de hollander wel genegd indien de wereldveemaarde Iustraa A Holland van Bara, met zyne veroo noche of de was doorgedrongen, en niet da dat was zeker taal tot die Hollanders had g verteerd geweest, en bhevallier en andere Hollanders zijde in onze kratons gelopen; als of stal was, en hebben in dien draton geschreeuvd geroopen als op het een passer, vas geworden. smergens 10ny Den 3=e Juny 1880. D glas gevuld met thee Diepe Negoro „ vertrent. en roept my by het binnenkomen te gemoet die daar mijn priend, hoe slap mijn wijn geworden is, ik zeg hem dat zulks aan hemzelven had gelegen, en dat he t myner volgelingen naar mijn vertrek zoude zinder on allen

Folio 42

allen den wijn, dien ik wist dat hy als eene antsen nuttigde, afschalen en naar zyn vertrek overtebre„ „gen Wy spreken vervolgens over de bedevaart naar Mi„ na en over de heiligheid van die plaats.Dejer Negoro, had gedurende zijn verblijf te Mage „lang van eenen hadjie, dewelke kortelings van Mekka, was teruggekeerd, eene flesch van het heelige water van MMkha ontvangen„ en dit water tydens zynen overtogt naar Batavia op de stoomboot gedronken. Het vermilde vocht hunnen de hooge Mahomestanin op Pazag dewelke ingewy„ zijn in de sublime geheimen van het Gododienstste„ „sel van den Propheet, onder den naam van Bant Jan Gadam. Ian Abraham in het gevaar was van met zyn huisgezen en alle volgelingen uit ge„ „brik aan water te vergaan, verscheen hem den in „gel dis sturin in gebood hem met den voet op den bo„ „dem te stampen; Abraham gehoorzaamde; dade „lyk kwam het helderste water uit den grond en ver „loste den Dienaar des Hueen uit en groot gevaal. Die bron is sedert dien tijd als heilis beschouwd de bedvaarders van Mekha want dezelve van alle aardsch begeerlykheden. Sider sladjie op Iava poogt op zynne togt naar Mikta dat water, het welke Banjol Gadam genaamd wordt in Kleine hoeveel. heden naar Pava- overtebrengen, want hetzelve bezit ook de kracht het gemoed der geloovigen te stoe„ kins tegen beproevingen te bewaren, zoo verhaalt Diepe Nederd hy zegt verder„ Het opperste Hurarische genag in de Mahomedaan sche

Folio 43

uijng sche kerk berust te Metha in handen van vier Smans man Pasinge is gesteld, over alle regtgelovigen van het Oosten; zijn naam is sman Wasinge Weter. Iman Waleki Koelan, is de geestelyke opperheerscher der regtgelovigen uit het Westen. Iman Wanapi Lohr, gebied over de Mahomedanen van het Noorden. Sman Bambali Rhissoel is de oppergebieder der Me „homedanen djt het Wusden der Wereld Diepe vervolgt: deze 4 Smans, deelen onder zich het gezag, het welk vroeger door God aan Mahomed „ was toevertrouwd; Koningen en vorsten, zijn daaran in en Roim „derworpen, den sult aan van niet uit gehonderd, de waardigheid van Sman is ik der„ „zelver familie erfelyk. De Sman Pasingi Wetar is bijzonderlyk over Iava gesteld; want alle personen die uit het Oossen ter bedevaarn naar Mekka komen worden op die plaatsen door dien Iman voor Iavanen, genomen omdat zich alleen op dat eiland. de godsdienst van den Propheet zuiver heeft bewaard. Daarom ook zegt de Beeginees, en ook andere ei„ „landers, hier uit het Oosten, wanneer dezelve Mekhe bereiken of den topt van Mekka, naar Medina aanemen dat zy Javanen, tijang jawi, zjn. Vin 4„ Iunij 1830. Vijdag. Smartelyke aandoeningen die ik in de lever gevoel hebben mij heden belet Diupo Negors te zmen; hy heeft eenen kleinen aanval van den gewonen deroen daagsche hoorts door gestruid. Katur dao den 5„e Iunj. 1630. Duso Negoro gaf my het gebrek aan duiker te kennen Ik heb by den Kommanstant van het forvet het noodige

Folio 44

voorstel gedaan, dezelve heeft dadelyk de verstrekking van dat Artikel bevolen in noodanige hoeveelheid als ik goedoenden mogt te bepalen. Ik heb 50 lb sinker aan Diepo Wegens doen afgeven Drepe Negoro heeft my den wensch aan den dag geleg„ om hem toch eene landkaart van Makassar te benorgen. het zj ter leen of te koop. Ik gaf hem te kennen dat de Kaart van Makassar, dewelke hy op het dek hoed gezien de eenige was aan boord van het korvet en dat men dezel„ ve ter vervolging onher reize, naar Menade, en voor de terug reis naar Batavia, nooddig had. De Pangerang verlangt de waart ten minste voor eenige wien ten inzage, ter einde zoo als hij voorgeeft) zich met den omvang van Celebes Climo boegis) bekend to maken, maar. zigt Dugse Negene; gy moet aan de Huren niet zeggen, dat ik hit verlangen heb te kennen gegi„ ven om die kaart te bezien. Int het verschiut laat ik hem de koop zien op de vervulling van zynin wenseh. IK vind in de ziukelyke gesteldheid myner lever eenen genoeg namen grond om Dupo Negoro te verlaten, om op deze wijze aan ons aardg „rijkskundig onderhoud een einde te maken. Hondag den 6„e Iunij 1634 Maandag den Je Iunj 1830. Ik het Diepa Negara, niet gemen, mijnen ziekelyken toestand doet my de het niet verlaten Dinddag den p„l Iunij 1880. Ik heb heden morgen Juur een bezoek ge had van den Pangeroing Diepo Negoro. Ht sy ver kocht my hem op het dez te willen vergezellen Wy waren een half uur op het dek in het ge„ hitt van het eiland sulla Beste. Ons onder„ kond liep over onverschillige dingn. 2 gaf Diepe Negoro, het geleide tot in deszelfs vertrek. Hy begon dadelyk weder van eene landkaart /gam„ „ bar Collie te spriken. zyn verlangen nog ver„ „der snonder voldoening te laten, had hem theer Waar

Folio 45

uijng waarde bynlijk op het denkbeeld gebracht dat het my van belang was hem de strekking van het land van Makassar niet te doen zier – Hj zou dat belang ald uit vrees voorkomende hebben beschouwd. Ik bezorgde my de Kaart van den Indischen Archipee van Horsbeurghe en jaf Diepo Negoro ieve verklaring der eilanden. Zyne aandacht was gevestigd op Makassar, Ambon, en op den weg naar Mekka, die op de voorleggende Kaart niet verder aantewynin was daa naar Soeke Linn t Hij dees my zondersinge vragin omtrent den vorm der Celebes eilanden, ha de Vrusten bevaarbaar en door welke velkstammen tying iserani of synig selam) Nahomedanen of Chrissenen bewoond watr Ik heb alle deze vraging op eune stellige en verschi„ „lige en op eene zoodanige wyze beantwoord als het staatkundig belang my dienstig deid toeschynie Ik verzocht de Kaart terug onder voorwendein dat het de eenige geschikke aan boortwas voor ons bestek. Savonds 8ur. Diepe Negers, verzeekt my hum de heden optegeven waarom ik broeger niet in gezee„ schap van den Kapitein Roeps bj hem bir -gekomend. toen de aorlog nog bestond, in ons Gouvernement ge„ stadige ogingen deed om mit hem te onderhande „kin. Ik gaf hun Kinnnie van myne afwonigheid in Curopa. Hy munt dat ik veel, met ai Madjo den geleerden priester, betrekkelyk den Alhoran heb Vaunnin Spreken, in Cat die Trister zeker verwonderd zoude zijn geweest an Guroperaen te vinden die met de godde lyke teer van den harau bekend en van er

Folio 46

Derzelver voortriffelykheid doordrongen was – Ik had met Deepe Negar, den geheelen avond ever der loopbaar van Mahomed, gesproken over de monderen die deszelfs geboorte hadden vergo„ „ell in opgevotgd: Diepo Nugoro hef ac„ Ik heb in den loop van onze reis gezigd, dat ik twe van myne dochters had gehuwd met twee Pommagangs die door hunnen moed en myn leger hebben uitgebleaken Werto Nigero en Djoso Roroemb bende waran mver van mij. Gy weet zeker dat Ali, deor oe Praphus Makomede, tot deszelfs Iman benoemd geen net van den Prokhut was, want de vader van Alie was A butultel, nu broeden van AEdulla, de vader van Makomed. Makomed beloonde den Jonque Alie met hem myne eenigste dochter Fatima in huwerlyk G geven. Patima, wasyne van de vier vrouwen die afs de volkominste daer den Atterhoogsten, Ged Cceta raala uit den homel op de aarde zjn gezonden. Door dit vrod buidt werd ik aangemordigd groote diensten van mijne neeven te beloonen, zoodanig als gy wiet tat ik gestaan heb„ Depo Negori, is alles naguwkeuriyst met den gad bekend, die in het godsdienst steldel van Maho„ „md Kuischt. Ik geloof dat hy alle wonderen door Mahomed verreest, uit een purtayss uat bevordeelt in en zur goed niet te onderscheiden de omttandighed„ waarin ziut Makomed bevonden. Zit heb ik we miend te Bunnen opmaken uit eene verkleering dewelke Deepe Negore mij gaf omtrend het wonder daar Meho mid met de maan verrigt by gelegenheid, dat der zelfs leer door Habib werd in twyfel getrokken. H betakent dat wonder als eene Allegore. Den g„e Juny 1830. Weinddug.

Folio 47

uing. Dieps Negous heeft my heden veel gesprokien van de belofte die hem de Gouverneur Genoraal over Neder „landsch Indie door den Kapiteure Reepel heeft gedaad ten aanzen van zijn torkomstig verblyf te Menade Diepo Negoro, dat het voorkomen als of zyne verwydering van Batavia, naar oindde , une zaak was, dat un gevolg was van ijn verlangen Hydigt my dat het zyne gezondheid niet heeft toegelaten te Be „tavia te blijven, blootgegeven aan de verschrikkelyke hette, dewelke op die plaats heerscht. Men heeft auw Diepo Negere, tuinen, rydtuigen, in als het ware ein onge dwongen gebruik van deszilts vryheid beloofd, zoo vertelt mij Diepo Negoro. Hty komt my voor by onze aan staande Komst te Menadog eune zevure opinie voor dat ongedwongen gebruik te willen verwekken, of te willen luisteren naar mijn antwoord op zijne assertien. Ik heb goed geoordeeld geheel in din gust zynee veronderstil hingen te spreken Diepo Biooro, zigt my dat de Scretaris Generaal, namens den Gouverneve Generaal by hem was op den morgen van zyn vertyck uit Batavie, dat de Gouver „neur Generaal hem vroeger door den Kapitein Rops zyjn liedwezen hoed te kinnen gegeven, him Diepo Negon Wegens serieuse ongesteldheid wal te Kunnen spreken Diepe Negore, hoekt alles voor de hand om my te doen hy „nin dat zijne vryheid op Ainado niet mag belemw erd worden. Hj besint my te onderhouden over den voormaligen Suttaan van Palembang, Barildiee, en daarover dat min

aan deezelven e Suurabaija voor het vertrek naar Tornute op orstir van ons Gouvernement Cro als Dapostligore hier verze kert

Folio 48

verzekert houdt/ alle deszelfs goederne en kostbaarkeden had ontnomen. Ik vertrek uit de Kamvr van Diepo Negoro na„ dat dezelve mj nog had opgemerkt dat hy redssedert gesteren gun plimsie miur bezat om zyn maal te doen, en dat het alleen moet toegeschreven worden aan de miinig wyne waarop hij benevens deszelfs gevolg geliefd heeft, dat het gebrek aan pluimvie it ruds vreeger plaats haft gevonden. Ook de ingriotienten naar in landsche kost, Lambok in Klappers zijn verteerd.- . -. De wijen op welke de Dejio Negere, my van dit ge„ brik kinnis doct dragen, toent duidelyk dat hy zyne uit kusting voor de reis als ziur armoedig beschouwt. Donderdag 10„e Juni. morjns nis„ Ik beguf mij in het vertrik van den vetur Rolonel Eeg Kommandant van het kertet, in verzoek om eenige rippie en iinden voor den Pangirang Diepo Negoro Door den sof meester van duu Kommandant worden twee Kippue anie den kok van Diepe Negoro gegeven. Hoezur beschramd, bly„ ik echtir niet in gebrek Diepo Negoro hinnis te geven van die hulp voor heden. Wij hebben de berqin van Themar en het eiland gembe, in het noordwisken linko van ons Wy profivree in de straat van Banka, en werpen het antor in het gezigt van het Rtublissement, Knoepang. in die straat geleqen. Inboorlingin van den wal van Celebes waren by ons, het was my niet mogelyk voor Diepe Negere Sieriek te bekomen Vrystad 11 Junj. Wij werken op nede Menade alwaar het korvet Pallux patwidag den 12„e Junij 1830 s middage 11 uur ten antoe Komt. Ik begaf mij aan wal om overeenkomstig artikel 5 en 6 van mijne metructie, met den Prividert van Menade de mistdeling

Folio 49

Juing. middelen te beramin, om Diepe Negoro, en verdere men „schen wel te don behandelen, hen ordelyk te logeren en horg te dragen dat Riepe Negoro, mjne verblyfplaats niet hunne ontvlugten. Ik verneem dat de Hoogepriesker „ Kidi Madjo, bene„ vens 62 volgelinqen te Menade aangitromin is, en dat de„ „zelve naar aanreeding dor aanschryvingen van den Gouver neur der Molaksche Eelanden, in de binnenlanden der Rui dentie Menudo, eene verselijf plaats heeft ontvangen. Ik moct bekennen dat ik door deze tyding oetrefin wasgwant ik was inde vvronderstelling dat Igi Madjo te Amben, was, te mur het my als zziee wer schenswaardig is voorgekomen dat die Hoogefriuster ben ten veekenning met Dupo Negero bleef De Recident van Menaco, geft my Hinnis van den inhoud van diehelf instruitie omtrent Dupo Negee Ok rie daarin dat die staatsgevangenen in de binnnlaa„ den van Menudo, moet gevestigd worden. Dat dit voorbereidende maatzigelen vereischt behoeft gen vertoog. Het moest dus voor een provisionul verblyf van diepe Negero, gezwegd worden, te mur, den Pangerang my den wendch aar den dug gelegd had om zoo spoedig moge„ „lyk te ontschipve. Ik ben met du Recisent overeengekomen om in de sterkte van Menode, het huis waarin de Bureaus der Recidentiue gevestigd zyn te meubeteeren, en geheel ter beschikking te stillen van Diepe Negoro. Dadelyk werden de noodige middelen gebezigd, om het te uitvoer bresigne van die over eenkomstijg te verzshouw. Zondag morg den 1 d„o Iunij 1830, begaf ik my aan bodrd van het peurit, de goederen en volgelingen van Rupa Negero werden gelost, en ik vergezelde den Pange„ rang, benevens diszelfs bijmt Badingje, Rednanissa en diu Somme

Folio 50

Dommojong Deje Sens in disweljs Readinajo, om 10 uwr s morgens aan wal. De groote sloep was voor dien overvoer op en gapaste wijze ingerigt en un Ocer, en een Adelbojst van het Karvet bevonden zich in de sloep om den Pangerang aan was te brengen. Opune tamelyke wydheid volgde eene andere sloep, gewapend met 6 mariniers. Diepo Negoro heeft die mariniers niet opgemerkt Iw het fort werd Diepe Negero, door den Recident van Menado, in den Sicrataris der Residintie ontvangne De Pangerang gaf my mynaa dank te kinnen voor de in „risting myner vertrekken, en verzocht my den Gouverneur Genraal van den Bosch vulmaal vivr alles te bedunk De Secidant van Minadg verzoekt my den Pangvru Kinnelyk te maken dat zy s maande over ƒ 680. „ voor zyn onderhoud Nan beschikken, dat hy Vhadjeis, uit het ge„ vols van Kuni Moadjo Kan doon overkomen, tot oesening van zijnen godsdienst, en dat hy met onderscheiding en in den gust der welwillende bedoelingen van den Gouverneur Gene raal zal worden behandeld. Ik voldol aan die uitnoodiging Diepo Negoro, wil my morgen de namen opgeven der 2, had= pes Ik biguf miy vermoeid in miyn logiess Maandag due 14„e Iunij ontwerp ik met den Recident van Mendde, eene instructie voor de behandeling en bewaking van Diepo Negero. Diepo Negere verzoekt my met hem eene toer te paard te doeie. Wy maken een togt van Spalen en baden ons gemanschappelyk. Ik neem alle particubariteiten op van het huis van Riepo Ne„ gero, hij vordert de inrigting van een badhuis, met zyne bui„ ten galery, en in de onmiddelyke nabyheid der waterput – R doe het noodige voorstel aan den Resident, dewelke dacte ljk de noodige bive ten geeft voor dien opbouw„ E

Folio 51

en en ae voendndeee t PMkonet, aan Diepe Nagaie dat ik mij morgen in et uber „te mab begiven om voor hem eene verblyfplaats te zoeken aangenaam en geschikt voor alle verplantingen, maar ik niet myne vrius ten opzigte van het koude Klimaat in de berg„ striken van Menadoe Diepo Naders, wenscht te Menado, k blyven, want het is op deze plaats nog te houd nog te warm. Hj gieft my de Madius Habit Fadjub en Padjie Alte, al die personen op van het gevolg van Riai Madjo, welke hy voor een duurzaam verblyf by zich wenscht te hebben Densdag den 16„e Juny 1830 S morgens buur vertrek ik met den Recident van Menado over Lott het gebrrgte van Himpoen naar Taandano, de hoofd negers van dat district en de verblyf plaats van Rapoila balk Soenein en Palimanbot, spaal van Paundang is de nieuwe Polonie van Puri Madjo, Consea, lama is de naam van die vestiging. Savonds 6 uur ben ik by huri Madje. Vy blyven tot bunn De Madjies Sadjies in Alie verklaren dat hy niet genugd zijn om voor eenen duurzamen tyd be Diepe Negers te bey„ „ven, dat zy kiri Madjo niet willen verlaten, en dat he Fadjieb, ook reeds eene vrouw uit eene naburige inlandsche negery had getrouwd, en dat zyne echtgenoote noort het tegenwoordige verblyf met Minado zoude willen ge verruilen. Sommogong Brodje Djaejo Spreekt met my over zijne echtgenoot, Sommogong Berawaij valt in hetzelde onderhoud. Ridi Madjo, verzookt om de noodige ver strikking van materialeu tot den opbouw van eene kerk. Ek guf daarvan Hennis aan den Pracistent, dewelk Ver plaatse zelve mijne hulp belooft. Wygaan naar Paunotand, terug nadat ik aan Inui Madjo nog op Iava beloofd heb, mijne bond, officiar aante winden dat de nieuwe Bolome ein gamalang spel tot geschenk ont

Folio 52

ontvangt. Ik heb de verplantingen van roffj. en de nieuw ontgonnen rijst velden der kotonisten naauwkeurig onder zocht Waanddag den H6:e Juny Vroeg, my nin weg vervolgd door de Pesidentie van Minado doer het binninmur Saronds laatover naar Prakus het gebergte naar Sonotar, hier overnacht Donderdag den 17.e Iuniy over Kahandon, Toemaga Pollus, naar Menado toing. Te Lakendon heb ik het merkwaardige Thanomeen van uit den grond opstygende twa „vel damjen opgemerkt. Welk ein gewigtig verschynsel voor de genesVrunde . voor longen leverzieken, haken don staat onder het gezag van den Rapoile Balk van Fonsaroedon. In het bestik van 3 dagen 114 puleu over het gebrrgte gemaakt, maar ik heb ook de belans ryke voordeelen opgedaan eener kinnis van de Rierden tie Menado Ik biaaf my ‘savonds noo by Dupo Negere om aan denzelven te doen kinnen de weigering van Fadjib en Alie. Dupo Negere wil my by myn ver„ „trek naar Iava, de namin opgeven van 2andere Hadjius, thans nog gevestigd op Iava. Vrydag in Katwedag wind ik aan tot de bekomin van Bindicquementin omtrent de Zeeroovers te Meir dianne. De Rresident van Minads, beteert mij veel goedheid in geeft my gewegtige in ligtingen omdeen de Rioidintie Menadaa Zondrg. Ik heb gisseren den 19„e Iunij reeds afscheid genomen van Dupo Negoro, zijne my opgedragene komwissies naar Iava worden het onderwerp van een byzonder voorstel door my te doen aan Z. Ex=s den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie. Heden heb ik mij geembarqueerd om naar Iava, terug te kieren Menado den 20„e Juny 1880 Jff Vinceulen.

ofgte Ewesra

Aanteekeningen besteme naer een pastivuler gebruik vijn zyne Zeelenten den Ludinart Zeneraal Tote verniok Zevenaeal over nataars Inde Sorcabaja den 7July 1720 J H Knoveles.

uing op kelen eer 71n Juny 1820 saen de Pangerang dino Negors aandelen Lulivand aezuvars smooel de volgende voor stellen n de tegenwoordigheid van een ondergeleekenden Zulde naat Bodsman, Te voor stellen wernden gedaan vooreen Paver an n Te javaarache taal gedaan. De achievard voornoemm heu„ haalde dezilve aan den ondergeleekenden in dle makerite hal tewelke ele Pangerarg Diepo negoro wel te verstaan, waar gebrekrig te spoeken my gevorerel de zals volnamen gebleven. is e Pargerang verzoerd. „ Pat Te assavart van ees Ourgevangs goooten vrierd den Tou„ vooreuw aenerveel van een Borch den inmysen vank moge reggen voor de goede behandeling dewelke de Pargearn te Batavia heeft ondervonden en teins hier te merad„ onservenn 2 dat de Pangerang zyne groeten renvl aar den ker Reziven van Ter Ver van elen secretaris Lenesaeel en van den Kosanee van Batavia 2 dat hj Vangevang dopo negord zynen verhevenen vrierd, der Leveraal van een Borch verzoent deel s pangivane souwer en de vrouwen van der Sommojorgs de sarrang Parjan en Brasjo djoedd en ele kijai Kai moojd naar meraso worden gezonden om met derzelve wanne te worrlen: hereewyd t dat de Zuuverneur Zeverceel en beschermen moge klijnen van ul0 Pangerangs Vinderen op Mataram. 5 dal hy Pangesung dopo negoro in elen vervoge met anders zier mag worden genoemd Ian Pangerang Abvel Kamer b dat de soaveineur reneraal hem dopo negon, Zenren moge eli harjies Jessa en Baveroeden 7. dat nieward Een vrouwen van Java veerzonden worde anders dan omer geleeve van den Adjidars Knoeele Menads dlen 19 Juniy 1820 C Bormen 2 Luitenart. teCongeraal zal ik in eer ffuule Rapport eniedenn verbieden nista ik op

Aanvraagprietje Nationaat Aichiet 65-00- 17 14:26 Lanraagnummer: 18023. bezoekers nummer: 110.327676 Waam: bemo, torine van atum b0zoek: 05-03-2017 12101: 53 Waam ichiet. costectie 115 I. van den bosch Nummer 61ok: 522034 Nummer toegang: 2.21.028 ventaris nummer 391 Oopoto2030 55105.5 vm 55107.7

Front page: Notes intended for the private use of His Excellency the Lieutenant-General and Governor-General of hetherlands-India.

Surabaja 9th July 1830

Signed; J.H. Knoerle.

p.1. Notes belonging to 2nd Lieutenant Knoerle, Adjutant of His Excellency the Governor-General of Netherlands-India and concerning the daily contacts of the above officer with the Prince of Jogjakarta, Dipanagara, during a journey from Batavia to Menado, the journey of exile of the above-mentioned Prince.

On May 1st 1830,

In accordance with the instructions given to me by His Excellency the Governor-General at Buitenzorg on the 27th of April last, I came on board His Majesty’s Corvet “The Pollux”, which was under the command of the naval captain Eeg.

The arrival of Prince Dipanagara (1/1) on board the above-mentioned ship was not yet fixed in view of the preparations for his lodging which were attended by the usual fuss on board a man-of-war.

On the 2nd May, a Sunday,

I went on board the “Nehalenia” and went back by evening on board the “Pollux.”

The 3rd May on Monday morning

At 7 o-clock the naval Captain Eeg came on board, with the news that the above-mentioned Prince would follow immediately. His lodgings were ready and at 8 o-clock Dipanagara came on board with his whole following, consisting of 8 women and 11 men;

 1. Raden Aju Retnaningsih, a wife of Dipanagara.(2/2)
 2. Raden Aju Dipawijana, a sister of Dipanagara and wife of Tumenggung Dipawijana.
  Female Following:
 3. Madula
 4. Angamerta.
 5. Sadaruna.
 6. Sarienten.
 7. Namil.
 8. Guna Danti.
 9. Tumenggung Dipawijana, a nephew of Dipanagara. (-/3)
 10. Ratta.
 11. Banteng-wareng.
 12. Radjamengala.
 13. Mertalesana, 17 years old
 14. Kasimun, 15 years old.
 15. Sayman, 13 years old.
  Male Following:
 16. Saturuna.
 17. Angamerta.
 18. Mitdien.
 19. Fikpak.

Dipanagara was brought on board by the Chief Magistrate of Batavia (Hoofd Baljuw) J var. der Vinhe, who was accompanied by the harbor-master of Batavia Olyve, and the magistrate of Batavia, Bik and the infantry Captain, Roeps.(3/4)

The Chief magistrate together with the other gentlemen of the company with the single exception of Captain Roeps left the Corvet as soon as their accompanied luggage of the Prince had been loaded, and when it had been taken to his cabin. At 11 o’clock Captain Roeps left the Pangéran and went back to land.

I now repeated to Prince Dipanagara what I had told him at our first meeting on the 30th April in Batavia. To his repeated declarations of fear for the insults which might be given miss the women on the voyage, I gave him the most reassuring guarantees, and thereupon I left his cabin at about 2 o-clock in the afternoon after I had seen to his heeds as regards a table and chairs and other comforts.

At 4 o-clock Tumenggung Dipawijana came to me and in the name of Pangéran Dipanagara asked me why we did not weigh anchor and put to sea. I made the Tumenggung acquainted with the necessity of making use of the land wind which would come up at night.

On Tuesday 4th May 1830 we set sail at 5 o-clock in the morning.

Two hours later the Pangéran requested me to come to his cabin and made known to me his wish to go up on deck. We went up together.

The Compass, the sails fully spread on high, and the motion of the ship caught the attention of the Prince. The detachment of troops on board had one dead (amongst their number) who at that moment was being sent overboard. The ceremony for the burial of the body made the Prince ask the question if the dead had been a Captain. (4/5) on the answer that it was an ordinary soldier who was going overboard, Dipanagara asked why we paid more attention to a dead man than to living people!

I accompanied Dipanagara back to his cabin. He told me his concern about the heat to which his women were exposed, and about the pains these ladies felt in their heads.

I returned to my cabin and sent by Tumenggung Dipawijana to the Prince (‘Vorst’) Dipanagara, a Chinese fan, a box of l’eau de Cologne, and a flask of Macassar oil. To the Tumenggung I gave the same present without the oil. The Prince thanked me.

I placed myself in everything as the intermediary between our State prisoner and the crew of the Corvet.

Toward evening Dipanagara wished to know everything about the rearing of chickens and one was promised him, in view of the fact that he had the intention of procuring more in Menado. I gave him the necessary information about this.

On the 5th May 1830, a Wednesday in the morning I ordered the cabin of the Prince to be cleaned.

He wished to have the chickens which had been given him by the Chief Magistrate of Batavia to be counted. When this had been done, Dipanagara told me that one of the passengers had stolen one of his hens, and Dipanagara asked it to be looked into. I was assailed with questions, how many days journey we should have till Menado, how far Menado was from Ambon, (6) and how much Dipanagara and his following would be constricted in their liberty in Menado.

I received a visit from the Tumenggung Dipawijana who let me know that his father Dipasana (5/7) was a brother of the Sultan of Jogjakarta, (Sultan) Radja, (6/8) and that Dipanagara was a son of this (Sultan) Radja, and that he and Dipanagara were thus full nephews. He told me also that he had a sister, of Dipanagara as one of his concubines, and said also that Prince Mangkudiningrat (7/9) was his uncle.

Pangéran Dipanagara asked me to keep him company and I went to his cabin. He had feverish spasms, (8/10) but refused my offer of medical help. We spoke about the earlier exploit of Dipanagara, and in particular about the causes of the War. He told me especially about the construction of a road which people had laid down over his estate, without informing him about it. (9/11) That he had gone to the mosque (kerk) (-/12) because of the arguments about this road, that people had as it were surrounded the Mosque and had fired upon him when he had left it.

Dipanagara told me also that Smissaert (10/13) was a man who could be called weak.

He (Dipanagara) had then gone to Gamping (11/14) and to Selarong (-/15) but his intention was to keep quiet, and that before and during the war people had stolen and plundered everything from Dipanagara during the war, even his large Gamelan orthestra. (Dipanagara told me) that he had intended to ask the Governor-General for a boat (prauw) and money to make the journey to Mecca, (12/16) As soon as he was strong and well again.

Thursday 6th May early at 9 O-clock.

Dipanagara told me about his wish to eat potatoes; I learnt from Colonel Eeg, that he had no potatoes for Dipanagara.

Dipanagara told me that the Government had in a useless way paid salary to chiefs whom he had dismissed, that the payments to Mangkudiningrat (13/17) were totally useless. Only Sentot (14/18) (he said) was a brave Basah (army-commander).

He also made the observation that he had sent one of his women back to Mataram when he was at Semarang, (-/19) and that people had promised him that he would see her again in Batavia, but that people had not made good this promise. Dipanagara also told me yesterday that he had on various occasions asked for his son to be appointed Pangéran Adipati (15/20) in Jogjakarta.

We paid Colonel Eeg a visit. Apart from the Compass in his cabin the portrait of the King (of the Netherlands) caught Dipanagara’s attention.

He saw the decoration which hung over the shoulder of the King and he asked me on this occasion what relation Marshall Daendels (16/21) had stood in relation to the King, because he was decorated with the same ribbon.

Toward the evening the ship anchored under the coast of Java. It cost me great difficulty to give the Pangéran a clear idea of the way in which one tried alternately to make use of the land and sea winds during our beat up to Menado (against the wind). I left the Pangéran at seven o’clock in the evening and told him that for the sea-sickhess of his Radén Aju, a useful and salutary effect would be had for this lady if she took a little fresh air on deck. I told him that the next day or on another occasion I would see to it that half the quarter-deck should be put at her disposal, where the Raden Aju could relax free of the attentions of the ship’s passengers. For this I will make the necessary arrangements to Colonel Eeg.

The 7th May, a Friday.

I paid Dipanagara a morning visit. On this occasion Dipanagara broke out in a bitter way about the persecution of our Government. He gave the example of a certain Kyai Moorna,(17/22) a ‘tijang sutji’ (Holy man), who was settled in the désa of Kapunden in the realm of Jogjakarta and who ten years ago was exiled by the Dutch Government, only, so Dipanagara said, in order that they could make themselves master of his treasure and plunder the désa of Kapunden. Dipanagara said that Kapunden was the richest désa in the Sultanate of Jogja, because it was the birthplace of the wife of (Sultan) Hamengkubuwana the first (-/23) and from the first had always been freed of onerous deliveries (of crops) and labour services to the Sultan. Dipanagara complained about Paku Alam (Kusuma) (18/24) who had set the Government against Kjahi Moorma to bring the Government and the Princes of Jogjakarta into discord. The exiled Moorma later returned to Semarang, but he died shortly afterwards there because he had been refused permission to see his family.

Dipanagara told me that his mother was born in the désa of Madesta (19/25) in the district of Patjitan, and that the mother of the present Sunan of Solo was born in the désa of Muntjap in the Patjitan (area). (-/26)

His uncle Mangkubumi and the Sultan Radja were both born of the same mother, a princess of Madura, (20/27) Dipanagara told me that he still had fifteen brothers in the Sultanate of Jogjakarta. I asked him to name them, on the pretext that it was a little too many to have fifteen brothers. The Prince (Dipanagara) counted up their names. I heard eight. He was not able to tell me the others.

The 8th May, a Saturday.

I spent the morning with Dipanagara. He told me that he had taken me for a brother of the Mr. d’Abo (21/28) who had earlier been in Yogya. Then learning from my boy Sicajuda that I was indeed an Adjutant of the Governor-General, Dipanagara spoke further about the events in Jogja.

I asked Dipanagara if he had had relations with the previous Resident of Jogjakarta, Nahuys (van Burgst), (22/29) he appeared to me to be very taken with Mr. Nahuys and to be considerably attached to him. He often went to Mr. Nahuys when he was Resident of Jogjakarta. Dipanagara was sometimes with the above-mentioned gentleman in the so-called Lodji Kebon (23/30) and had then found the Colonel in the company of Mr. d’Abo, and that he (Nahuys) had shown considerable embarrassment. Madame d’Abo had laughingly kissed Mr. Nahuys. Dipanagara remarked that Heer d’Abo was at the same moment at Bedojo to see to the coffee plantations. The Pangeran asked me laughingly whether it was not for us a rather eccentric ménage when two distinguished Europeans had relations together with one woman.

Dipanagara spoke to me about the Patih of Jogjakarta, Danuredja. (24/31) He let me know that Danuredja, Chevallier, (25/32) and Smissaert had been one, (‘dados tunggal kémawon ) that these three rode out together and ate together. That the ‘tijang alit’ (common people) could never get justice because the three were as one together.

In the afternoon at three o’clock Dipanagara asked me to pay him a visit. He lay (prostrate) with a heavy fever. I offered to procure medicines from our ship’s doctor, but he firmly refused the offer.

I remained by him (Dipanagara) who was lying across his bunk, and we spoke of matters of little importance. He complained about the muddy water; the Colonel told me that he had no water container for Dipanagara, so I emptied out three jars of my Seltser water and brought these to Dipanagara, so in this way it could be allowed to settle and thus become clearer. In the evening at 6 o’clock I returned to Dipanagara. His fever was over. With a glint in his eye, he sat dining off dry ‘obies’. (-/33) When I questioned him (about his meal) he told me that he could partake of roast food and meat, as well as other appetizing native foods, but that because of vomiting these came up again. He together with his whole following felt the effects of sea-sickness.

We cast anchor by the point of Indramayu. I asked Dipanagara if he had ever stayed in these parts. He answered this question in the negative and said that he was ashamed to see Java again and that he longed for the arrival in Menado; that he would ask the Governor-General for money and a vessel for a journey to Mecca, as soon as he was strong and his heart was calm and at rest again. (-/34)

The Radén Aju of Dipanagara asked me if the appearance of ships and praus (seven of them) denoted a warlike intent, and were coming up to fight us. I then took my leave of the Sultan (vorst) and his following.

Sunday the 9th May 1850.

The followers of Dipanagara had told him that more flags were flying from the masts than were usually seen, and that also the officers and men were dressed differently. I told Dipanagara that this was the day Her Royal Highess the Princess Marianne was celebrated. This gave him an occasion to question me about our dynasties in Europe, which I answered according to the circumstances. Dipanagara asked me to give the necessary information to his questions; “Whether in Europe it was also the custom to exile a ruler who had been defeated in battle to a far off island (buang) and to cut him off from all his relative?”

I told him the example of Napoleon, but did this in a gentle way suitable for Dipanagara, omitting all painful reminiscences, for according to the 4th and 19th Books of the Koran he had no lawful right to the Sultanate of Jogjakarta. (-/35) Dipanagara gave me the assurance that he never had any serious intention of driving out the young lawful Sultan. (26/36)

Radén Aju Retnaningsih told me of her wish to see the portrait of our King William I. She will not leave her cabin, so I made her the promise to ask for the portrait for viewing from Colonel Eeg.

I gave the Radén Aju of Dipanagara a silk scarf (foulard de Lyon) as a present. She thereupon immediately sent me a plate of cakes.

(Poor people how miserable are your circumstances!) The Radén Aju of Dipanagara is a lady of about 20 to 22 years of age. She has a beautifully formed face and large eloquent eyes. The whole General appearance of her face is interesting and the diffidence or fear which it expresses increases the desire of the well intentioned man to treat her with courtesy.

The appearance of the Raden Aju Dipawijana is more resolute/determined and free. She is strongly built and appears to me to have a very vivacious spirit. She is Dipanagara’s sister.

Monday the 10th May 1830.

I had an important conversation with Dipanagara today. I spoke with him about the fourth book of the Koran and in particular about the prohibition in it for first cousins to enter into marriage together. Tumenggung Dipawijana is the son of an uncle of his wife (she is a sister of Dipanagara) and thus a full cousin. Nevertheless they are married. To this remark Dipanagara explained to me that all the rulers and nobility in Java were not acquainted with the precepts of the Koran. (27/37) that people supposed that the (Islamic) priests were entrusted with this.

As regards Dipawijana who was married with (Dipanagara’s) sister when she was in her thirteenth year, Dipanagara remarked that this marriage was decided by the intervention of Kjahi Madja and that he, Dipanagara, could not doubt its legality. Furthermore he said that the present Sunan of Solo had married his uncle (Pangéran Ngabehi’s) daughter and that for this marriage he had not only obtained the approval of the chief priest of Solo, but had also received a declaration of convent with that regard from Kjahi Madja.(28/38)

Dipanagara told me that the first Sultan of Jogjakarta, Hamengkubuwana I, before he became Sultan had given his daughter in marriage to his brother’s nephew, the famous Raden Mas Said (also called Suriakusuma and MangkuNegara), (29/39) and that the Sultan, in order to protect Himself from the punishment laid down in the Koran had sent two priests on a pilgrimage to Mecca. (40) Later marriages of this nature were subject to the decision of the High priests at the courts of central Java. I noticed on this occasion that Dipanagara is not able to write. Tumenggung Dipawijana writes Javanese with both Javanese and Arabic (Pégon) characters. (30/41)

Dipanagara gave me an ethymological analysis of his name. ‘Dipa’ means in low Javanese (ngoko) an elephant, but in the language of the court (bahasa Dalem) ‘Dipa’ means someone who ‘spreads enlightenment’ or who possesses life and force. It was in this sense that Dipanagara understood his name. ‘Negara’ means an area, a province, and Dipanagara is thus a man who gives enlightenment, power and prosperity to a country. (31/-) This Ethymological explanation of ‘Dipa’ was not adopted for the name of Tumenggung Dipawijana; here ‘Dipa’ meant an elephant and ‘wijana’ brave, noble, and magnaminious. The allusion in the Tumenggung’s name is thus easily recognised. (-/42)

I left my State prisoner at 6 o’clock in the afternoon, after I had spent three hours in a reclining position on his bunk. Our acquaintance is based on a confidential mutually trusting conversational relationship. The entire following of Dipanagara suffers severely from sea-sickness. I gave some wine to them because our medical Major on board recommended this a means of helping spasms. His following thereupon asked me for some (wine) and Dipanagara supported their request, for I may had provided myself with enough of that article for my personal consumption.

Tuesday the 11th May 1830.

I had heard at Batavia that the renowned Raden Rangga, the father of the present Bupati of Madiun, was supposed to have been the first father-in-law of Dipanagara. I asked in a tactful way about the truth of this relationship, and heard from Dipanagara that he had never had any family relationship with Radén Rangga. (32/44)

Dipanagara saw with lively interest and much pleasure the pictures in my possession of the work in English by Upham on ‘Buddhism’. (-/45)

We spoke about Java, and he broke out in bitter words about the way he had been removed from Magelang. The two horses which Colonel Cleerens had given him as a present, a beautiful horse which he had received from Major Buschkens, and a fine young horse he been given as a token of friendship by General de Kock, all these he had never seen again as well as various other goods which had remained behind. (33/46)

Dipanagara asked me again how far Menado was from Ambon, and if Menado was a long way from Makassar or Tanah Bugis (the Bugis area). He reminded me of my promise to show the portrait of King William to his ladies, and he also told me of his wish to eat potatoes, with the reflexion that on the praauw (Steamer) he had constantly had potatoes.(34/47)

In the afternoon at 5 o’clock I found the Prince with a heavy fever. All my efforts to offer to seek the advice of the ship’s doctor Schillet were waved aside; “How can you speak thus about your Dutch medicine and doctors,” Dipanagara said, “haven’t you heard that every day we have dead men on board this ship who are thrown into the sea? How superstitious indeed the Europeans are about their doctors! “I did not know quite how to answer him for in the space of five days we had had 4 dead on board.

The ceremonies for burials on deck were related to the Prince by his following, and he himself could hear from his cabin the funeral march on deck.

At his request I let his body be rubbed down with cool water.

Dipanagara spoke about the help which the Almighty would give him and that he was prepared to die. (48) Radén Aju Retnaningsih lay weeping at his feet. I left Dipanagara who has got thinner over the last four or five days, at about 7.30 in the evening. He asked me not to forget to bring the portrait of our honored King.

Wednesday the 12th May 1830.

I received the portrait of our honored King, William I, (35/49) from Colonel Eeg, to comply with tn Dipanagara’s request. His ladies, Raden Aju Retnaningsih and R.A. Dipawijana were taken aback with surprise. The Prince asked me if our King was the son-in-law of the King of England, and who was the most powerful of the two, and if King William had been informed that he, Dipanagara, was being taken to Menado. (50) Dipanagara hung the portrait for a moment on the door of his cabin, and told me that he would gladly like to have this portrait, but that he could not hang it in a place where it was visible to common people, in view of the fact that it was not seemly and that it would be taken amiss by his following, if he as a great man himself showed another great man such honor! I gave the portrait back to its owner.

I received from the cadets of the Corvet a pikul of potatoes for Dipanagara’s consumption on the condition that these were given back in Menado. May he not suffer from lack of vegetables, I shall give a case of wine in their place.

Thursday the 13th May 1830.

Dipanagara complained this morning about General sickness, and that moreover his sirih leaves were ruined, (36/51) and that he would suffer for want of that leaf on the voyage. We are in sight of the mountains of Japara; the Prince is bored. In order to cheer him up and noticing his liking for pictures and prints, I sent him English almanak with beautiful engravings to occupy him. Dipanagara finds it proper during our confidential conversations, when we are sitting on his bunk, to call me ‘kowé’ (37/52) (You, familiar. Ngoko). I have so far called him Kangdjeng Tuwan Pangéran. I asked him what meaning he gave to the word ‘kowé’ whehever he used it in speaking to me. Dipanagara said that it was from a sincere heart (manah waras) and that I must consider it as a token of friendship. He said further that he had used that word in an access of rage (rasa manah serigan) with a reproachful meaning to Secretary Chevallier, because he had induced (Radén Adipati) Danuredja of Jogjakarta to write him a letter about the lime ovens at Gamping. (-/53)

The Patih had taken the Chinese workers in the lime ovens away from him.

Dipanagara had punished his follower Ratta (38/54) with blows and kicks because he had not called the potatoes ‘kentang Welanda’ (Dutch potatoes) but ‘kentang Sabrang'(exile’s potatoes), or so Dipanagara said.

I was with him during the afternoon at 5 o’clock for a short period; he spoke to me about the boredom of our journey and the fine view of the mountains of Japara.

Friday the 14th May 1830.

Early at two o’clock in the morning we received heavy storm clouds from the South. Dipanagara came out of his cabin all of a sudden and asked me in a yelling voice to come to him. The proposal which he made to me was that the commander of the Corvet should cast anchor. I explained to the Prince the uselessness and impractibility of his suggestion, and showed him the disadvantage of it in view of the fact that we could take advantage of the storm to advance our journey.

In the afternoon at 2 o’clock I found Dipanagara with a heavy fever. He began immediately to speak with fire and in an excited way about his earlier actions. Amongst other things he said that he had always followed the right way without twists in his relations with our Residents (at Jogja); that his uncle Pangéran Mangkubumi had on numerous occasions given spoken remonstrances to Mr Smissaert but that he had been handled with disdain. (55) That his uncle as well as the Paku Alam had always been offended by the actions of the Government, but that they were not courageous enough to withstand them, and that he alone was hero enough to revenge this abuse.

Dipanagara was particularly incensed by the fact that the Europeans in the Vorstenlanden (Princely territories) were without any religious feelings and always ridiculed the religion of the Muslims. (40/-) He said that intoxicated soldiers had defiled the Mosque at Klatten. (-/56) He was so incensed with rage that I could not follow the swiftness of his words. The same was the case with my servant Sagaredja, a Javanese, who often accompanied me on my visits to Dipanagara. (-/57) He summoned me to come and sit down on his bunk. I left Dipanagara at about 5 o’clock in the afternoon. His fever was subsiding.

Saturday 15th May 1830.

Dipanagara was unbearably capricious. The sea was dead calm, it was very hot, and besides we were near the coast of Lassem. I had noticed – that the sight of the land of Java caused a very unpleasant feeling for Dipanagara.

He asked me to try by all means possible to procure some sirih during the journey past Surabaja or Madura, and if it was possible also some fruit. I shall take all pains to remedy those wants, and it is possible that sirih leaves and the accessories can be bought from the fishermen of Sidaju or Surabaja.

Sunday 16th May 1830.

In the morning at 9.30 there was a service on deck for the crew. I went to Dipanagara’s cabin; our talk naturally was about the religions of Christians and Muslims. The Prince spoke to me about Adam, Noah, Moses, Abrahan, and ended with Mohammed. I am very surprised by the correct opinions of Dipanagara.

He asked me about the degree of holiness which we accorded Adam and Abraham. I led the Prince to talk about the main differences between the religions of Mohammedans and Christians. Dipanagara considered our thinking about the three personed God as a blasphemy and he told me on the other hand who should be given preference between Jesus and Mohammed, because the spirit of endurance was to be found more in the pages of the Koran than in our books. The Mohammedans had much of Jesus’ doctrine in the Koran, in view of the fact that the Koran was sent down directly from Heaven, so they also considered Jesus a man chosen by God, born from the breath of the Almighty. (-/57 – duplicate)

We Christians on the other hand soiled the divine sending of Mohammed with contumely, and we sought to show the Prophet as an impostor. Mr. Dietrée (41/58) (the Dutch translator at Jogjakarta ) told Dipanagara earlier that we had this opinion (of Mohammed); Dipanagara tells me that (Dietrée) himself became a Moslem and that he often spent many days on end doing his religious duties in the Mosques of Jogjakarta and the vicinity.

I led Dipanagara on to talk about his activities during the War, because I perceived that this is his favourite topic.

He called himself the bravest of them all, and said that his uncle Mangkubumi (42/59) was a coward (ingkang wados kemawon), he spoke to me with spirit about his other army commanders SumaNegara and Mertanesara. (-/60)

Sentot is his hero, he said he had given him the same name as his (Sentot’s) father, Radén Rangga Prawiradirdja, (the most excellent hero),(-/61) and Dipanagara complained that our Government had not recognised this title, and that he had merely been called Sentot again. Dipanagara told me that Sentot had lost eight horses under him during the most recent war, that he was often wounded and that he had the calling in him to die as a commander in battle, just as his father Radén Rangga Prawiradirdja during the period of Marshal Daendels. (43/62)

Dipanagara also lost two of his uncles in the war, Pangéran Prabu and Pangéran Ngabehi who had both died in battle.(44/63)

The first had died from a cannon shot in his left leg, and the other died from a hussar’s sabre thrust. Both his uncles had followed him continually. (63)

I left Dipanagara at 11 o’clock. On the request of Colonel Eeg, I went back with him to Dipanagara’s cabin. He (Dipanagara) was very pleased with Colonel Eeg’s visit, I served as the interpreter. The Colonel told me many times to tell the Prince to come up on deck to take some fresh air. Dipanagara gave his consent. Tumenggung Dipawijana has spent most of the day sick with a heavy fever. In the afternoon at 5 o’clock Dipanagara asked me to accompany him up on deck. He was amused himself with the officers (vraff) of the Corvet. After about 1/2 an hours stay I went below with Dipanagara.

In the evening at about eight o’clock Colonel Eeg summoned me to his cabin. He asked me to give a precise statement as to how many supplies still remained for Dipanagara. On my answer that according to my personal inspection and in conjunction with the declarations of (Dipanagara’s) followers and cook that there still remained enough to last a month, Colonel Eeg said; ‘Then I will not make for Surabaja’. We were then off this place.

From a political point of view I backed up the Colonel. Our appearance in the roads of Surabaja would naturally cause much ado, as much amongst the Europeans as more especially with the natives (inlanders).

The Madiun and the other districts in the neighbourhood of Surabaja were always more or less attached to the cause of Dipanagara. (45/64) The possibility that the spread of the news into the countryside that there was a ship anchored in the harbour of Surabaja on which was the state prisoner Dipanagara, would be disastrous. I was therefore more prepared to try to buy sirih for Dipanagara somewhere along the coasts of Madura and Bali. We came too at 9 O’clock in the evening under the coast of Udjung Parka (65) and then set sail to sea to the east again.

Monday 17th May 1830.

In the morning at ten o’clock I went to Dipanagara’s cabins; we spoke about Java. He was very pleased with Colonel Cleerens (46/66) and spoke about the politeness with which Captain Nauta (47/67) had protected him from the pressure of curious Europeans when he was at Magelang. He said that the Resident of Kedu (48/68) was extremely wearing because of his stupid and piffling questions, and that this gentleman commanded no respect and that he had not the appearance of a Resident who had to govern over many numbers of Javanese.

I left Dipanagara at 11 o’clock. 3 hours later I found him with a heavy fever. At his request I got some Seltser water but he brought it to his lips and spat it straight out again into his spittoon.

At 5 o’clock the fever had subsided. Dipanagara had an exhausted look. He continued adamant in his refusal to make use of our medical help.

The Prince spoke to me about his coming stay in Menado, and about his uncle Pangéran Panengah (49/69) the father of Tumenggung Dipawijana. The Pangéran was very attached to the rule of the English, and was raised by them at the coronation of Sultan Radja to the title of Pangéran Dipawijana. Dipanagara characterized this Pangéran as a philosopher who followed all the commands of the Prophet and died as a Wali.

Wednesday 18th May 1830.

10 o’clock in the morning, Dipanagara asked me to take breakfast with him which consisted of potatoes, sambal, tea and biscuits. We sat on the large straw mattress, and Dipawijana’s Radén Aju served tea. She thanked me in a very politely friendly fashion (for eating with them) and promised that the day before she and Radén Aju Retnaningsih had sent me deliciously cooked rice cakes from their table.

Dipanagara told me that he was then 44 (50/70) years old and that he had always felt the calling to become the supreme Islamic authority in Java (opperste Priester) but that he had never aimed at the title of Sultan of Jogjakarta (51/71) said that there was already a lawful hereditary ruler on hand for this throne and that it had never entered his thoughts to expel the present young Sultan of Jogjakarta by making use of the institutions of the Prophet.

The Prince asked me why our Generals and army commanders were old men, because, he said, that it was a truth that bravery was less met with in old men than in persons of a young age. He said that because of this he had given Sentot the name of his father and appointed him an Ali Basah, (52/72) even though he was nor yet 20 years old. He (Sentot) had been taken into service with Prawirakusuma, a son of Pangéran Ngabehi, who also became one of his Basahs even though he was not yet 22 years old.

Dipanagara gave me his thanks for having taken the trouble to procure for him a barrel for filtering water, since this enabled him to purify his drinking water of impure elements and to be able to drink without disgust.

When I remarked that our journey could quite well last another month and that I therefore begged him not to send me cakes from his table every day, the Prince answered that he had supplies for another two months at least and that it gave him a pleasant feeling to give me that small token of his friendship.

In the afternoon at 5 o’clock I was with Dipanagara and I had to explain to him all the prints which were in a book ‘The Liberated Jerusalem! (het bevryde Jerusalem). (-/73) This book, because of the prints, had been given to look at to the Pangéran by Mr van den Broek, an officer on board the Corvet, so that (Dipanagara) could look at the prints. We saw a small boat (bark) a quarter of a mile in front of us going westward.

Our commander Colonel Eeg ordered six guns in the battery to be loaded with shot. Dipanagara was quite incapable of seeing the necessity of such a precautionary measure.

I left Dipanagara at 6.30 in the evening.

Wednesday 19th May 1830.

Dipanagara asked me in the morning at 9 O’clock whether he would nave the opportunity in Menado to make small rides on horseback.

I informed him that the circumstances would depend on the country terrain and the possibility of procuring horses and other things. (53/74) It was not the moment to let Dipanagara know about his position as a State prisoner, as he would then certainly have spoken with more circumspection and given me less opportunity to understand his state of mind and plans for his future from his conversation.

Dipanagara told me that he during the earliest days of the war a Bimanese horse had been taken from him by Major Michiels because the coolies who were entrusted with leading the horse, let it free and fled when our troops approached. Dipanagara went on further and said that when he was at Magelang, the Resident (of Kedu) had asked him if he (Dipanagara) had not punished these same coolies by beheading them. Dipanagara was much affected by this question and he told the Resident that his question offended him. He pointed out the very same coolies (amongst his following) to the Resident.

Dipanagara told me at this time that he had never been able to bring himself to carry arms during the war, (-/75) and that he had never given orders for any prisoners from our troops to be killed. (54/76)

I led our conversation to this destruction of the war in Java and said what a glorious reception the Prophet would have prepared for him in Paradise if he given ear to our demonstrations of reconciliation and friendship. Dipanagara said that it was our fault that the war had lasted so long, and that he had the right to claim for himself the dignity of supreme Islamic authority and for his eldest son the title of Pangéran Adipeti. He said that furthermore the restoration of Sultan Sepuh to the throne of Jocjakarta was an unlawful righteous act for (the Sultan’s) sons and grandson who could expect nothing good from him (55/77)

In the afternoon at 5 o’clock Dipanagara told me that before the battle at the désa of Patjiwan more than twenty of our soldiers consisting of Javanese, Madurese and 3 Europeans had fallen into his hands, but that he had given all these their freedom and sent them back to Jogjakarta. (-/78)

He said that after the battle at Kasuran, (-/79) on the same day that General van Geen was killed (56/-) (is this perhaps the battle in which Colonel Sollewijn was also dangerously wounded?) that he had rode over the plain and was deeply moved by the sight of the dead and wounded on the field of battle. He rode over that plain with covered eyes. Dipanagara asserts that he often gave them his Basahs the firm orders to spare the prisoners, but that his army commanders did not always act in accordance with his orders.

He had learnt of…….the murder of his uncles Pangéran Panular and Moordaningrat at the Désa of Lengkong when it was too late to save these princes. (-/80) He had heard about the murder of the Princes in this désa later on.

I left Dipanagera at seven o’clock in the evening. Tumenggung Dipawijana had a heavy fever.

Thursday the 20th May 1830.

In the morning, Dipanagara started a conversation with me about the Patih of Jogjakarta, Danuredja.

He told me about the career of this Danuredja, how he had come from a common family and about his post as Bupati of Japan hear Surabaja, which he had lost during the English period and how he had then settled in Jogjakarta. It was due to Dipanagara’s intercession with Sultan Radja that the previous Bupati of Japan was appointed as Patih of Jogjakarta. (58/81) We came to the present state of Yogyakarta and Dipanagara asked me what the fate would be of a country of which from which each and every (local) head here and there a piece was torn off. (59/82)

He had a heavy fever at 3 o’clock and at 5 o’clock this has not yet subsided. Dipanagara spoke again about his wish which he had cherished for many years to make a pilgrimage to Mecca. Now he wishes to undertake the journey from Menado, and for this purpose he will bring Hadji Issan and Hadji Badarrudin (60/83) over from Java, for they are priests who had already twice made the voyage to Mecca. The Pangéran appears to me to be very exhausted.

We spoke about the History of Java, about Surapati, and about the fall of the Empire of Madjapahit and the fact that the Sunan of Solo because of Radén Patah’s establishment at Palembang (-/84) had always considered this place a dependent of Java. I went tack to my cabin.

Friday the 21st May 1830.

11 o’clock. I made my usual morning visit to Dipanagara and he asked me to come and sit on his bed. He complained about the slowness of our journey; we had been for three days under the coast of the Island Pundi. (-/85)

We spoke about the transitoriness of this life. Dipanagara told me that in Java both before and during the war, he had always had a following of more than 200 men, and more than 60 Javanese to look after his horses, and that all these men were under his protection (3 org). He said he had delegated the special duties of payment and feeding of all these men to Tumenggung Sumadipura, (86) but that out of that whole following only 3 remained; Sayman, Ratta, and Banteng-Wareng, because the other Javanese who were with him on this ship were for the duties of cooking and household tasks and should not be considered as members of his following or his ‘panakawans! (-/87)

In the evening at 7 o’clock. I paid my usual visit to Dipanagara. We spoke about Madura and the way in which the present Sultan of Sumenep had come to the rank of Panembahan during the period of Marshal Daendels (61/87)

Dipanagara told me that the present Capitan Tjina at Jogjakarta, Tan Djin Sing, had in an earlier period had been in his service as an interpreter, and had taken his messages and acted on his behalf to the Resident of Jogjakarta (62/88) That during this period this Chinese had no relations with the Government, but that later this Chinese had been chosen as Capitan (Tjina) only with the intention of keeping an eye on the activities of the Yogya court better in view.

Dipanagara remarked that such activities had done much damage to the trust which it placed in our Government. Dipanagara asked me if it was true that people had recalled the previous Resident (of Jogjakarta) Smissaert fram back from Europe to Batavia. (63/89) I asked the Prince from whom he had learnt this false news and he said that Captain Roeps had told him.

I saw Tumenggung Dipawijana lying with a fever and I left the Prince at seven o’clock in the evening.

Saturday the 22nd May 1850.

11 o’clock in the morning. Dipanagara asked me the peculiar question whether I had not heard that the necessary instructions had been issued by General van den Bosch to the Governor of the Moluccas, whereby the chief priest (Hoogepriester) Kjahi Madja should be brought from Ambon to Menado. (64/90) His question caused me to suppose that Dipanagara had made the necessary representations about this at Batavia, in view of the fact that Captain Roeps was the intermediary of the Prince at that place. So I answered on the (basic gray?) clarification assumption and said that I knew very well that the Captain had given him the necessary explanations about this.

Dipanagara thereupon told me that as a result of the representations at Batavia by Captain Roeps to His Excellency the Governor-General van den Bosch, the necessary order had been sent to Ambon in order to fulfill his wishes concerning the arrival of Kjahi Madja in Menado.

It is not necessary state whether how I (infer?) I reinforced Dipanagara’s hope to this end; however much I felt in myself that it was dangerous to bring two such persons as Dipanagara and Kjahi Madja together again, and that by consequence, Roeps, was the bearer of of political answer to an extremely improper request. (-/91)

We spoke about Kjahi Madja and it struck me that Dipanagara has a high opinion of the learning and character of this priest. Dipanagara, told me that the first meeting between himself and Kjahi Madja in the beginning of our war was in 1825 at Selarong. (65/92) In order to bind this priest more to his cause Dipanagara had married him to Radén Aju Mangkubumi, who was earlier a wife of his uncle Pangéran Mangkubumi but had been divorced from him for over three years, but however as such, had remained as a divorced Radèn Aju in Dipanagara’s following. (66/93)

The grandfather of Radén Aju Kjahi Madja, was born a Balinese, and was named as Tumengeung Malangnegara (67/94) by Sultan Hamengku-buwana I of Jogjakarta because of his excellent feats in battle. The father of the Radén Aju was the Tumenggung Sumanegara, who has been dead for ten years.

In the evening at 6 o’clock Dipanagara told me that it seemed to him an act of harshness to send Kjahi Madja to Ambon and to leave behind his wife in Java. He said that the same thing had happened to the three Tumenggungs Bradjajuda, Urawan, and Padjanguho had followed the high priest Kjaji Madja to Ambon, but people had not given a hearing to their pressing demands to be reunited with their wives.

Dipanagara told me in the course of our conversation that during the war he had tried to bind the brave and more enterprising high (upper) officers of his army to him by marriages, as the surest means of devotion, He had thus in pursuit of that principle married the above-mentioned Tumenggung Bradjajuda to his niece the daughter of his uncle Pangéran Adiwinata who had died in the disastrous clash against Dipanagara at Lengkong in the month of July 1826; with a similar end in view he had married Tumenggung Urawan with a niece of his, the daughter of Pangéran Dipawijana.

He told me that Tumenggung Padjang was a young man of lowly birth, who had been appointed a Tumenggung in view of his courage and tact. (-/95) He has been for two years the son-in-law of Kjahi Wadja. By following such a policy he formed a chain from all the leading courageous leaders of his army and drawn it around himself, of which some links were forged blood relations. I left Dipanagara late in the evening.

Sunday the 23rd May 1830.

I was tormented by a raging headache, and I therefore did not leave my cabin today. Dipanagara had a fever.

Monday the 24th May 1830.

I carried our conversation today to the topic of Kjahi Madja, because I wanted to know how that high priest had fallen into our hands.

Dipanagara told me that shortly before the capture of Kjahi Madja by us, he (Madja) had asked for a force of 500 pradjurits Dipanagara to in order to undertake a campaign in the Pandjang area. The 500 men were given to him, but the chief priest had asked that his force should be re-inforced by yet another 500; the Prince had refused and this refusal had occasioned some tension between himself and the above-mentioned priest. (-/96) The latter had never intended to submit to us before this argument/tension. Kjahi Madja had come to us to join us on certain conditions. We had encouraged him in the prospects of these terms, but at the meeting itself the priest had been taken prisoner, an action which had inspired fear at this time in Dipanagera and various other chiefs to enter into sincere negotiations with us. Dipanagara remarked that on the day of Kjahi Madja’s meeting with us he had told no-one amongst his following that his plan was to give himself up to the Government. (68/97)

Dipanagara looks forward to the meeting with Kjahi Madja, so as he says he can make the pilgrimage to Mecca with this priest.

Then we spoke about insignificant matters, about Java, about the Sunan of Solo and about the name of the Mantjanegara; a name which had for a long time given rise to false interpretations. (69/98)

Tuesday the 25th May 1830.

At 11 o’clock in the morning. Dipanagara was on deck, we thereupon went into his cabin and spoke about the history of Java. Dipanagara asked me if I had ever seen the grave of the mother of the last (King) Brawidjaja of Madjapahit. She died at Lassem and is buried at Karang Kamuning. (-/99) We spoke then about the kingdom of Padjadjaran and about the way in which it had given occasion to the founding of the Empire of Madjapahit. (70/100) Dipanagara told me in an interesting tone about the history of Ratu (Lara) Kidul. (71/101) He elaborated about the exile of the second daughter of Munding Wandji to Pulau Toris (and since this exile named Pulau Putri. This island was kept especially for this purpose, and it thus received the name ‘Onrust’.) (72/102)

Dipanagara tells me that he is especially attached to his sisters who are twelve in number, and that he would consider himself very fortunate if he could see them in Menado.

He begged me not to forget to go and see his sisters, if it ever so happened that I stayed in the Kingdom of Yogyakarta. I availed myself of this opportunity to ask him to give me the names of the places where his sisters were staying. He excused himself for his poor memory, but called the Radén Aju Dipawijana into his cabin and gave her the order to give me the names of his sisters. This was thereupon done. They are all married.

 1. Radén Aju Wiranegara (The Major in command of the Sultan’s bodyguard in Jogjakarta.)
 2. Radén Aju Mangundrana (a Tumenggung in Jogja.)
 3. Radén Aju Prawira Atmadja (a Bupati of Jogja)
 4. Radén Aju Sasradilaga (a Tumenggung of Jogja)
 5. Radén Aju Sastrawiria (Tumenggung in Eastern Mantjanegara at Madiun.)
 6. Radén Aju Sumadipura (Tumenggung in Eastern Mantjanegara at Madiun.)
 7. Radén Aju Mangundirdja (Tumenggung in Eastern Mantjanegara at Madiun.)
 8. Radén Aju Suriamatja (Tumenggung in Eastern Mantjanegara at Madiun.)
 9. Radén Aju Natadiningrat (Tumenggung in Jogja and sons of P.Mangkubumi)
 10. Raden Aju Wiriasuma (Tumenggung in Jogja and sons of P.Mahengkubumi)
 11. Raden Aju Dipawijana (married to the Tumenggung in Dipanagara’s following)
 12. Radén Aju Sastrawidjaja (a Tumenggung of Jogjakarta)

Dipanagara remarked that with the exception of Wiranegara and Tumenggung Suria-atmadja, all his other ten brothers-in-law had followed him continually, and never been other than in agreement with his aims, but had left his party for their own homes. Suria-atmadja was too young to be exposed to the dangers of war, and Major Wiranegara had always been an opponent of Dipanagara.(73/103) He (Dipanagara) had not wished to give his approval that the Major should be given a daughter of the Patih, Mertanegara, who had been put to death on the orders of Sultan Sepuh in 1811. This (marriage) had happened at an unsuitable time and (the daughter) had been given away by the Ratu with all ceremony being laid aside. (74/104) This Ratu was the official wife of Sultan Hamengku-buwana the fourth, also called Sultan Séda Besijar (a brother of Dipanagara). (75/105)

I asked Dipanagara in the course of our interesting conversation, what important reasons Sultan Sepuh (Sultan Hamengkubuwana II) had to deprive Radén Adipati Mertanegara of his life.

Dipanagara said that: “Mertanegara was a great friend of my father Sultan Radja and both were attached to the Dutch Government and to the Marshal (Daendels). Mertanegara was able to persuade my father to wear an order which he had received as a token of friendship from the Marshal. This action was sufficient to make Mertanegara appear to have committed a crime in the eyes of Sultan Sepuh.” (76/106) (verbatim)

Wednesday the 26th May 1830.

In the morning at 8 o’clock.

Dipanagara told me in detail that his father Sultan Radja had been born on the same day and in the same year as the previous Sunan of Solo, Sunan Bagus. He said that he himself (Dipanagara) was also born at a lucky time, to the day as Sunan Sugih, who has been dead for eight years. (77/107) We spoke about the coronation of the present Sunan of Solo, who was earlier known under the name of Radén Mas Saperdan. Dipanagara spoke about this event in the following way; “The present Sunan of Solo has, as regards his birth, much in common with the fate of Radén Patah at the time of the downfall of the Empire of Madjapahits under (King) Brawidjaja. (78/108) The present Sunan was handed over immediately after his birth to the then greatly respected Patih of Solo, Sasradiningrat, and he received the name of Radén Mas Saperdan. His mother died shortly after the delivery. The father of Saperdan, Sunan Sugih, died in 1823.

The princes at the court of Solo, Buminatta, Ngabèhi, and Purbaja had always and firmly doubted the royal birth of Saperdan, and as a result of this pressed for the appointment of Purbaja to the Sunanate. The Patih of Solo, Sasradiningrat, bore a deathly hate against the said Princes, whom Sasradiningrat blamed the loss of his father, the previous Patih of Solo, Mangkupradja, who had been killed (on, the orders of) Sunan Bagus during the period of the English government in Java to their persecution and especially because of the intrigues of Buminatta. (-/109)

Sasradiningrat was able to accomplish the appointment of Saperdan as Sunan Dipanagara explained to me that people at that time in Jogjakarta were of the firm conviction that the appointment would give rise to a rebellion of the Prince of Solo against our Government, “But,” said Dipanagara, “The Princes of Solo are not brave (‘Berani’) and Buminatta is too old, and furthermore Saperdan is the son-in-law of Ngabèhi.” (80/110)

It is ten o’clock in the morning and I accompanied Dipanagara to the fore-deck and gave him an explanation about the nautical chart on which was plotted the course of our voyage. We had the Peak of Lombok (Mt. Rinjani)before us. (81/111) We went back to his cabin.

Dipanagara spoke about the distinguished appearance of Colonel Eeg, and said that he must be a man who had considerable authority over his subordinates.

He hereupon told me about his friendly relationship with the English Resident (of Jogjakarta) Crawfurd. (82/112) Amongst other things he told me that when in Jogjakarta in 1816 the English Government had to be replaced by the Dutch, the Resident Crawfurd, at the concern expressed by Dipanagara concerning the sort of character his replacement might have. He asked Dipanagara and his father, as to which Resident amongst the Dutch they gave preference,”One who had earlier served the (Dutch East Indies) Company, or to a Resident who had newly arrived from Europe?” Dipanagara asked for a person of the latter description. Thereupon Crawfurd had said,” I have a good acquaintance amongst the Dutch at Batavia, he is a Major and his name is Nahuys. I shall attempt to get this Nahuys as my replacement.” (83/113) Dipanagara told me that the power of the English at this time was in fact considerable because actually Nahuys did come!

In the evening at 6 o’clock Dipanagara told me that apart from his twelve sisters, which he had named for me yesterday, he had further 8 brothers, who were all still to be found in Jogjakarta. Namely, they are:

 1. Pangéran Surianglaga.
 2. Pangéran Prawiradiningrat.
 3. Pangéran Suriawidjaja.
 4. Pangéran Rangee.
 5. Pangéran Adinegara
 6. Pangéran Suriadipura.
 7. Pangéran Suria-adi.
 8. Pangéran Tepasanwa.

Dipanagara has 9 children, five sons and four daughters: (84/114)
The sons are:

 1. Pangéran Adipathi.
 2. Pangéran Dipanagara.
 3. Pangéran Dipasuma.
 4. Radèn Mas Djoned.
 5. Radèn Mas Rahib.

The two last are still below the age of ten.

Two of the daughters are married and the other two are still children.

 1. Raden Aju Kertanegara (The son of the Patih (Danuredja II) (85) who was killed by Sultan Sepuh in 1811)
 2. Raden Aju Djajakusuma (married to the son of P.Ngabehi who died during the Java War)
 3. Radén Adjeng Inpun. (Unmarried)
 4. Radèn Adjeng Muteng. (Unmarried)

The Prince had no renewed attack of fever which was just worth mentioning.

Thursday the 27th May 1830.

At 10 o’clock in the morning. On board the Corvet a sailor had to be punished, because people said he had been insolent.

The man wished to assert his innocence, and then two quartermasters were called, to execute the punishment with blows from a rope. The sailor thereupon drew a knife from his satchel and with the exclamation, “I am innocent, so help me God!” he gave himself two gashes in the neck. Dipanagara learnt of this occurrence and asked how it was possible to punish a man of whose guilt people were not convinced. In everything that Dipanagara expressed during the course of our conversation about this matter, Dipanagara gave evidence of deep religious feelings. He steadfastly pitied the sailor whom he said must be a pure man, (ingkang manah wonten sutji), and who could certainly reckon on God’s mercy.

He spoke about the way he and his father at Jogja (85/115) had always tried to bestow justice on the Javanese and that they had always started on the principle that no-one should be punished who was not clearly convicted of committing a crime. Dipanagera called the two young Javanese (panakawans) amongst his following into his cabin and asked me; “Would you consign one of these to a punishment when you did not have the firm proof that a crime had been committed?”

Dipanagara went on further to say that our authority in Java was a great misfortune for the Javanese people, because of the fact that they had been taken away from the Holy Law of the Prophet and had been submitted to our European Laws (86/116) In order to convince me of this Dipanagara asked me to summon Tumenggung Tamadeda at Jogjakarta, on my arrival in Java, and to ask for the Lawbooks which he was keeping for Dipanagara. (87/117) These law books, said the prince, says that the Ruler contain everything, which in in an excellent and exalted Spirit was established by the Prophet and his Caliphs. These lawbooks were applied in particular to the land of Java, and they have been in use for a thousand years.

Dipanagara told me that he had already asked Captain Roeps to claim these lawbooks book back from Tumenggung Tamadeda and to see to their dispatch to Menado. The Prince asked me in a very businesslike fashion to ask for the books either from Tamadeda or from Roeps, and to return them to him together with the women who belonged to Kjahi Madja’s following or with the people he had destined should accompany him to Mecca and who should thus also make the journey to Menado.

In the evening at 6 o’clock Dipanagara placed a beautiful expensive Kris in my hands, and spoke the following words; See here an heirloom (‘Pusaka’) of my father who is now a friend of God; this kris is a Pusaka of many years. (88/118)

“When my father, Sultan Radja, wished to give a token of submission to the Marshal (Daendels), he gave this same kris into his hands. The Marshal gave it back because he knew it to be a Holy Pusaka, and that my father was a true friend of the Dutch.”

A barque hove into view. Colonel Eeg sent a sloop with an officer on board to this vessel. Dipanagara went up on the fore-deck and asked me to accompany him. The speedy passage of our sloop which as it were cleft flying through the glassy mirror-like surface of the sea, awoke the attention of the Pangéran and he laughed at the picturesquely fine view of the crew dressed in white, and transmitted his joy to all of US.

The ship before us was the “Regret,” under the command of Captain Carr which had sailed from Banda on the 13th of May and was bound for Batavia with a cargo of spices.

We went below to our cabins at 7 o’clock. I went again for a moment to Dipawijana’s cabin, who lay wrapped up in a blanket (Selidan) (-/119) and upon my question about his health said that he complained of a fever.

The 28th May 1530.

A Friday. We have the island of Sumbawa before us. Dipanagara told me that praauws sometimes came to Java from Bima, in Sumbawa and from Lombok to Java and that they formerly had for that purpose in particular collide at Blambangan, I knew from a perusal of Kingston Tuckey’s “Maritime Geography and Statistics” (120) that people produced gunpowder on Sumbawa and Timor, which was sold by the Chinese and Malays who were settled on those islands to the neighbouring places. I told Dipanagara that our Government knew full well about the supply of gunpowder by these islanders to Dipanagara. He however steadfastly denied it and remarked that he did not heed this supply in view of the fact that in his army there were enough people present who knew well how to make gunpowder. (89/121) I can mention here that this conversation about gunpowder was distasteful to the Pangéran, and for these reasons I changed the subject of our conversation.

Dipanagara told me about a cannibalistic habit of which an officer of our army at Pisangan was guilty. This officer had buried an aged Javanese woman, who had gone to Pisangan to buy Padi, up to her breast in a pit, and had given her as a prey to the ants and other creeping creatures. Dipanagara told me about this inhuman action with gestures which portrayed his horror. I denied this devilish deed and called it a slander with which people tried to sully the name of Europeans to him. Dipanagara persisted in his statement and of the opinion that the event took place 2-3 years ago.

In the evening at 6 o’clock Dipanagara complained about a serious abnormal pain, he had a medicine prepared from Beraskentjur (Kaempferia galanga and rice) and Kedawong (90/122) I left the Prince at 7.30 in the evening.

Saturday the 29th May 1830.

In the morning at 10 o’clock. Dipanagara complained about the long duration of our voyage, and that he would not last with his supply of sugar. That he his eggs had dwindled to 22 eggs left and his chickens to 16. I tried to soothe the Prince’s worries at rest concerning the lack of his household requirements.

Dipanagara spoke about his journey to Mecca and that his plan was to settle there completely and that for this purpose he would buy land from the Radja (Sheikh) of Mecca. (91/123) I told Dipanagara that I had the plan within a few years of making the journey to Europe through Arabia and along the Red Sea, and that I was worry that his journey would not be put off till then. We could then travel a part of the voyage together. Dipanagara assured me that that was impossible, and that Captain Roeps had also offered to accompany him, but that he had to refuse another offer to accompany him because it was in conflict to the Holy commands of the Prophet. (92/124)

In the afternoon at 2 o’clock I found Dipanagara with a heavy fever which had not subsided by 6 o’clock. He had again had recourse to the ‘Beraskentjur’ treatment. He did not speak and the unbearable smell in his cabin made me leave quickly.

I was called by a woman in his following, she is the mother of Rata, and Madula is her name. She complained she was suffering from convulsive fits but that she did not wish to make use of our physician. Rata wished to give his mother some wine. I found no objection to this, nor did Mr Schillet (The Ship’s doctor) whom I consulted about it. Madula drunk down half of an ordinary beer mug (glass) filled with wine.

Sunday the 30th May 1830.

In the morning at 8 o’clock. Rata came to me and said that Dipanagara had advised Madula to use some of our medicine, if I would be pleased to administer it in person to the sick woman. Ratta begged me for my help. I went with Mr. Schillet to the cabin which was used by the prince’s following.

The doctor examined the condition of the patient. I administered to her in the space of one hour 2 dozen glasses of castor-oil (oleum reuni) which in conjunction use of the syrup of baked prunes had the desired effect on Madula.

At 2 o’clock I went to Dipanagara, whom I found sleeping. I retired and was kindly requested on this occasion by Tumenggung Dipawijana, to see to it that a loaf of bread be given him, like the ones which appeared each day on our table. He remarked at the same time that it would only be for this once, in order to taste it and see whether bread which was prepared on board was as delicious as that of the Resident’s of Semarang. (93/125)

At 5 o’clock Dipanagara asked for my presence in his cabin. He spoke about the effect of which the medicine on Madula and wished to know about all the ingredients of that medicine. I told him that the ingredient came from Mexico. He would not agree that the same Ricinus did not grow in Java, and defended himself with the words;” There is nothing on earth which does not grow luxuriantly on the soil of Java.” (-/126)

We had the island of Flores at our side. Dipanagara asked me if that island was inhabited by Christians. On my reply that it was inhabited by Muslims (94/127) Dipanagara said, “Then Radja Mengala lied”. The Prince then summoned Radja Mengala, who belonged to his following, come into his cabin and ordered him to tell me what he had earlier told him, Dipanagara. Radja said that on Flores, the unnatural custom that the women of that island were consumed with desire for any strange man who appeared on the island. I argued the falsehood of that story to Dipanagara and told him at the same time about the unsuitability and improper nature of his proposition that these man eaters must be Christians!

Dipanagara excused himself for the incorrectness, with which rumours were sometimes spread from one place to another, and continued this line with another rumour which he was given during the war in Java by the sailors of praauws from these islands, Who said that hence there should be in there in this area there was, an island called New Tamb which was only inhabited exclusively by 10 women who at the same time saw to it that their number was neither decreased nor increased. It seems thus that Dipanagara had had overseas relations on the South Coast of Java.

Monday the 31st May 1830.

The 2nd of Whitsun at 10 o’clock in the morning. Dipanagara told me that he would willingly drink some sweet wine, because he felt weaker daily, and that although it was forbidden by the Prophet to drink wine, this (prohibition) must only apply to wines which had an intoxicating quality such as Madeira and red wines. He said that in Jogjakarta he had drunk much sweet wine in the Residency House (Lodji) and that Resident Smissaert on the occasion of every midday meal had also given him sweet wine from the Residency (lodji). (95/128) he said that it was not an offense against the Koran to drink “Anggur Asin” (Sweet wine) in view of the fact that Europeans often drunk this wine as a medicine (tomboh) whenever they were intoxicated (mardem) with Madeira or red wine. (-/129) I gave him the assurance to Dipanagara that I should try to supply him with the stated medicinal wine. At 11 o-clock Ratta came to me with some small biscuits for me with a reminder from Dipanagara to see to the wine. Only Mr. Hugenholtz, a Lieutenant of the First Class on board the Corvet, was in a position to give me a bottle of sweet Constantia wine for Dipanagara.

I added to it a bottle of excellent Rhine wine and went to Dipanagara’s cabin.

He tasted the Rhine wine first and afterwards the Constantia. Never again will I be in the position to see a face so striking as that of Dipanagara while engaged in wine tasting. The two bottles were in front of him, and in turns from one and then from the other they were tasted by means of a beer glass. I told him that I had only one more bottle of the sweet wine left in my possession, but that he could decide between over a dozen genuine Rhine-wines if he judged that this medicine was beneficial for him.

Dipanagara thanked me for that offer very politely, and asked in passing if this wine had cost a lot, as he would willingly make good the expenses, and, with his hand pointing to a chest, said that he was prepared with enough money for that object. (96/130) I declined that offer in a suitable fashion, and said that in Holland it was not a custom that friends paid for wine at meals reciprocally.

In the evening at 6 o’clock Dipanagara lay fast asleep.

Tuesday 1st June 1830.

In the morning at 9 o’clock.

I came to Dipanagara at the very moment he was drinking the last glass of Constantia wine. He was smoking at the same time a native Rokok, and told me in a pleasant tone that the wine had tasted very good, all the more so because he had not drunk this delicious wine for five years. At Magelang and Semarang he had always refused the offers of wine which had been made to him.

He had not found anyone at these places who had such a correct understanding of the Koran as he had found was the case with me.

I find Dipanagara in a very happy mood. We are just by the coast of Flores in sight of Radja. The Prince is surprised by the fact that we have no resident here in Flores (97/131) seeing that it could happen that one or another of our ships might have need of help from that island. I argued to Dipanagara what seemed to me the unnecessariness of such an establishment.

the Prince told me that during the War he had received constantly many soldiers from Bali, and that that had been organised by Radén Aju Mangkubumi, who was now married to Kjahi Madja, and who was of Balinese descent and because of which had entertained constant relations with important Balinese in Buleleng (98/132) and Klungkung. He had entrusted his uncle Mangkubumi with the fostering and protection of these relations. (99/133)

It was of great importance to establish further these statements of Dipanagara concerning Bali, and will occasion much cautiousness by our chargé d’affaires there Mr Dubois. (134) Dipanagara asked if there was still some sweet wine to be had, I gave him the assurance that there was only one more bottle on board, but that I should see to it that he should not lack for Anggur Asin (sweet wine), which he could also use as a medicine. This promise was answered with a friendly laugh.

I had only yesterday asked the gentlemen officers on board His Mejesty’s Corvet “Pollux” Mr. van den Broek and Mr Husenholtz for a dozen bottles of sweet Constantia wine, either against payment of a set price to be agreed, or for barter, or as a present with which I promised in a courteous fashion, that the I would reciprocate the present in a satisfactory way. But I could not either one way or another achieve this aim, even though these gentlemen still had 2 ankers (? dozen) of this sweet wine on board. The Colonel Eeg gave me the assurance this morning that he did not have any (keep) sweet wine. If Mr Rijkst or Mr van der Vinne had been acquainted with the custom at the courts of Java, and everything that pertains to a generous supply for a captured Javanese Prince, and then Dipanagara would not have had to complain about the lack of his sweet medicinal wine.

In the afternoon at 2 o’clock, Dipanagara ordered Ratta to fetch a bottle of Rhine wine. I went to the Prince’s cabin and found him slightly excited and heard that today was a day for his fever.

Dipanagara asked whether Flores, Sumbawa, Lombok, and Bali, did not stand completely under our immediate authority. (100/135) To my answer that these islands were beneath our interests, Dipanagara remarked; “How gladly would I have gone to these islands with Sentot, Mertanegara, Sumanegara, and Dipanagara, (101/136) together with 3000 pradjurits (soldiers) from Java if I had known more closely about their condition. Bali which even the English did not dare to conquer would have fallen into my hands immediately, and afterwards the other islands. My Basahs (army-commanders) are brave and strong. General de Kock kissed Sentot and Mertanegara and he gave Dipanagara (the younger) a costly garment and hung the chain of an Order around his neck. In Bagelén it happened that Colonel Cleerens had 500 men and Sentot and Mertanegara no more than 100, and Colonel Cleerens did not dare to attack my Basahs, so great was the famed renown of their courage.

I left the Prince’s cabin and asked whether, from the surgeon Major Schillet, that the effect of the Rhihewine on Dipanagara, who today would go through an attack of fever, could be disadvantageous. The Doctor remarked that it could also have a good effect on Dipanagara’s constitution.

In the evening at 6 o’clock Dipanagara lay fast asleep. The onslaught of his fever was according to Ratta not very serious.

Wednesday the 2nd June 1830.

Today I exchanged 2 bottles of sweet cape wine with 12 bottles of red wine from to Midshipman Nitscher on board the Corvet. I shall thus be in a position to give Dipanagara a change in his medicinal wine.

Yesterday both the Prince and Ratta told me that the potatoes were had rotted. Today I received a half pikul of the very best potatoes on board for Dipanagara, and I sent them to him.

In the afternoon Dipanagara spoke to me about Sentot.

He told me that this name ‘Sentot’ was an allusion to his character and constant behaviour. ‘Sentot’ means to escape, flee, withdraw oneself, fly, and in general people mean by this a character which is not easy to get to know, a man of complicated temperament. Dipanagara remarked that Sentot had always shown signs of an enterprising spirit, and that in recent times he had suggested the plan for Dipanagara to try conquests outside Java. Otherwise Sentot can neither read nor write and from his earliest childhood had shown a violent dislike for the attitude of at Dipanagara who had wanted to educate this basah for the position of priest. (102/137)

Sentot is married to a niece of Dipanagara, the daughter of his own brother, Pangéran Prawiradiningrat.

We had Nusa Radja and the point of the island of Flores before us. Dipanagara began once again to speak about the conquest of the 4 islands, Bali, Lombok, Sumbawa, and Flores, and that he could have founded a great and mighty Empire for the satisfaction of the Prophet.

In the evening at 7 o’clock Dipanagara told me that his good will towards the surgeon Major Schillet here on board had its origin in the similarity of this gentleman’s face with that of Mr. Crawfurd, the previous English Resident of Jogjakarta. In everything he said, Dipanagara’s attachment to Crawfurd shines through, and the latter must have been particularly well suited to win the esteem and attachment of the rulers in Java.

I asked Dipanagara if he had not found a similarity in the character and actions of Mr Nahuys with those of Mr Crawfurd. (103/138)

Dipanagara answered that there had existed no similarity at all, and that he had never known 2 Dutchman who was endowed the same love of his fellow men and noble character as Crawfurd. Dipanagara said that Crawfurd spoke about everything in person with his father or with himself, and that he had made the Javanese language his own in under six months (104/139) because the Malay language is the language of chickens and no ruler in Java wished to hear that language. (-140) What would the Dutch have said if the world famous Sultan Agung of Java, had penetrated as far as Holland with his conquests and then had not spoken to the Dutch in the Javanese or Buginese languages? (141) That would certainly have been wrong, and Chevallier (142) and other Dutchmen had trotted into our Kratons (courts), as if they were stables and had shouted and called as though it had become Pasar (market).

The 3rd June 1830.

Thursday at 10 o’clock Dipanagara showed me a glass filled with tea and greeted my entrance (into his cabin) with the words: “See here my friend now weak my wine has become!” I told him that this was up to him, and that he should send two of his following to my cabin to get all the wine, which I knew he took as a medicine, and bring it to his cabin.

We spoke then about the pilgrimage to Mecca and about the holiness of that place. Dipanagara had received a bottle of Holy water from Meeca from a hadji who had just recently returned from this place, when he was at Magelang, and that he had drunk this water during his passage on the steamship to Batavia. This same liquid was also drunk by the leading Muslims in Java who had been initiated into the sublime secrets of the religious system of the Prophet, and was known under the name of Banju Tjadam. (104/143) When Abraham with household and all his followers were in danger of perish from lack of water, the angel of the Lord appeared and commanded him to stamp with his foot on the ground, Abraham obeyed and immediately there sprung the purest water out of the ground and the servant of the Lord was saved from great danger.

This spring has been regarded as Holy from that time because this water saves the pilgrims to Mecca of all the earthly desires. Every Hadji from Java attempts to acquire some of that water, which is called Banju Tjadam, during his journey to Mecca and to bring it in small quantities to Java, because this possesses the power to strengthen the spirit, the fend the against temptations and to preserve them from all danger. Thus Dipanagara related and he said further:

The highest hierarchical authority in the Islamic church resides in Mecca in the hands of four Imams. (144)

Imam Sapingi is appointed over all the believers in the East and his name is Imam Wafingi Wétan

Imam Waliki Kulon is the spiritual ruler of all the true believers in the West.

Imam Kanapi Lor rules over the Muslims to the North.

Imam Kambali Kidul is the ruler of the Muslims in the Southern part of the world.

Dipanagara continued these four Imams divide the authority amongst themselves, which was earlier entrusted by God to Mohammed. Kings and Princes are subject to it, even the Sultan of Rum (Turkey). The dignity of an Imam is hereditary in the one family. (108/-)

The Imam Sapingi Wétan is appointed in particular over Java, because all the people who come out of the East to make the pilgrimage to Mecca are taken for ‘Javanese’ at those places by the Imam, because only on that island has religion of the Prophet has been kept pure. Therefore Buginese and also other natives who go there from the East, whenever they reach Mecca or Medina say that they are ‘tijang Djawi’ (Javanese). (-/145)

The 4th June a Friday. (1830)

The torturing pain which I felt in my liver prevented me from seeing Dipanagara today; he had a slight attack of the usual tertiary fever.

Saturday the 5th June 1830.

Dipanagara told me about his lack of sugar. I made the necessary proposal to the Commandant of the Corvet, and he immediately ordered the supply of that article in whatever quantities I thought good to decide. I gave 50 lbs of Sugar to Dipanagara.

Dipanagara expressed his wish to procure for him a land map of Macassar, whether it was to borrow or to buy. I told him that the map of Macassar which he had seen up on deck was the only one on board the Corvet, and that it was needed for the continuation of our voyage to Menado and for our return journey to Batavia. The Pangéran begged to see the map for just an hour, for the purpose (so he said) of making himself acquainted with the shape of the Celebes (lima Bugis). But Dipanagara said that “you must not tell these gentlemen that I have expressed a wish to see that map.” I gave him the hope of fulfilling his wish in the future. I found the sickly state of my liver sufficient excuse to leave Dipanagara and in this way to make an end to our conversation on Geography.

Sunday 6th June 1830

Monday 7th June 1630.

I did not see Dipanagara, my sickly condition not enabling me to leave my cabin.

Tuesday 8th June 1830.

I had a meeting this morning at 7 o’clock with Dipanagara. He asked me to accompany him up on deck. We were on deck for half an hour and in sight of the Island Tulla Bessi. Our conversation ran over various things. I attended Dipanagara in his cabin. He began immediately to ask for a map (Gambar pallu). The fact that his wishes had not been fulfilled had probably made him think that it was in my interest not to show him the environments of Macassar. He would have considered that interest sprang from fear. I sought out the Map of Horsburgh of the Indian Archipelago (109/146) and gave Dipanagara an explanation of the various islands. His interest was focused on Macassar, Ambon and the route to Mecca, which on the Map could not be indicated further than Pulau Pinang.

He asked me peculiar questions about the Celebes, if the coasts were navigable and with what peoples they were inhabited Christians or Muslims, (tijang serani of tijang selam). I answered all these questions in a firm and impartial way and in such a fashion that the political importance dictated.

I asked for the map back on the pretense that it was the only one on board which was suitable for our course.

In the evening at 8 o’clock he asked me to give him the reasons why I had not earlier accompanied Captain Roeps which he had come to him when the War was still on and our Government were trying constantly to negotiate with him. I told him about my absence (then) in Europe. (110/146) He thought that I would have talked a lot with the learned santri Kjahi Madja about the Koran, and that that priest would certainly have been surprised to find a European who was acquainted with the divine teachings (doctrine) of the Koran and was so imbued with these excellence.

I spoke with Dipanagara for the whole evening about the career of Mohammed, and the wonders which had accompanied his birth and come after-wards. Dipanagara told me, in the course of our voyage I mentioned that I had married two of my daughters to two Tumenggungs who excelled in courage in my army (Tumenggung) Mertanegara and (Tumenggung) Djajakusuma, both were nephews of mine. (111/148) You know certainly that Ali was named by the Prophet himself as an Imam and was a nephew of the Prophet, because the father of Ali (149) was Abdullah the brother of Abdullah, who was the father of Mohammed. Mohammed rewarded Ali with his only daughter Fatima in marriage. Fatina was one of the four women who as the most perfect had been sent by the God Almighty to Earth (cela ta’ata). By this example I was encouraged to reward the great services of my nephews as you know I did.” (112/-)

Dipanagara is very closely acquainted with the spirit which pervades the religious system of Mohammed. I believe that he judges all the miracles achieved by Mohammed from a fair point of view and knows very well how to distinguish the circumstances in which Mohammed found himself. I was able to realize this from an explanation which Dipanagara gave me concerning a miracle which Mohammed achieved with the moon at the time when his law was called into doubt by Habib. (150) He considers that miracle as an allegory.

The 9th June 1830.

Wednesday.

Dipanagara spoke to me much today about the promise which had been made to him through the medium of Captain Roeps concerning his coming stay in Menado. Dipanagara made it appear as if his removal from Batavia to Manado was due to his own wishes. He told me that his health did not permit him to remain in Batavia, where he was exposed to the frightful heat which prevails in that place. People had promised Dipanagara gardens, carriages and as it were unconstrained use of his personal liberty, or so Dipanagara said. (113/151) He appears to me to have formed certain opinions about that unconstrained liberty on our arrival in Manado to want to listen to my answer to his assertions. I found it proper to speak in that tone about his assumptions.

Dipanagara told me that the Secretary General had come to him in the name of the Governor-General on the morning of his departure from Batavia, and that the Governor-General said earlier sent his regrets through Captain Roeps that because of serious indisposition he was not in a position to speak to Dipanagara. (114/152)

Dipanagara is always seeking to show me that his freedom may not be hampered in Menado.

He began to converse with me about the previous Sultan of Palembang, Badruddin, (115/153) and how all his goods and valuables had been taken from him in Surabaya before his departure to Ternate on the orders of our Government (or so Dipanagara avers). I left Dipanagara’s cabin, after he had remarked to me that he had no more poultry for his meals since yesterday, and that this shortage would have occurred much earlier had it not been ascribed to the economical way he and his following had lived, otherwise this lack of poultry would have occurred much earlier. Also the ingredients of native fare, Lombok (chile), and cocoanuts were finished.

The way in which Dipanagara told me this, shows clearly that he considers his provisions for the journey as very poor.

Thursday the 10th June 1830.

6 o’clock in the morning. I went to Colonel Eeg, the commander of the corvet’s cabin and asked him for some chickens and ducks for Dipanagara. The steward of the commandant gave two chickens to Dipanagara’s cook. However ashamed I felt, I did not fail to tell Dipanagara about the help for that day. We have the mountains of Kemar and the island of Limbé to the left of us. (-/154)

We passed through the straits of Banka, and cast anchor in sight of the Tikupang (-/155) establishment which lay in the straits. Natives from the coast of the Celebes were with us, but it was not possible for me to acquire Sirih for Dipanagara.

Friday 11th June.

We are beating up towards Menado, where the Corvet Pollux cast anchor on Saturday the 12th June at 11 o’clock.

I went to the shore, in accordance with articles 5 and 6 of my instructions, in order to plan with the Resident of Menado to device means to have them treat Dipanagara and the other people of his following, and how to lodge Dipanagara in a satisfactory manner so that care could be taken that he should not escape. I learnt that the high priest Kjahi Madja together with his followers had arrived in Manado, and in accordance with the instructions of the Governor of the Moluccas, they had been given a place to stay in the interior of the Residency of Manado.

I must admit that I was affected by this news, because I was under the assumption that Kjahi Madja was still in Ambon, all the more so because it appeared to me to be very desirable that this priest should not have relations with Dipanagara.

The Resident of Menado informed me about the contents of his instructions concerning Dipanagara. I notice that in them the state prisoner must be established in the interior of the residency of Menado.

This plan that required preliminary means and action. Thus provisional lodgings must be prepared for Dipanagara and furthermore the Prince had made known to me his desire to disembark as quickly as possible. I agreed with the Resident to furnish the house in which the offices of the Residency had been established in the fort of Menado, and to place it wholly at Dipanagara’s disposal. Immediately the necessary steps were taken to put this plan into execution.

Sunday morning the 13th June 1830.

I went on board the Corvet, the followers and the goods were unloaded, and I accompanied Dipanagara, together with his concubine Radén Aju Retnaningsih, and Tumenggung Dipawijana and his Radén Aju to the shore at 10 o’clock in the morning. The large sloop was prepared in a suitable fashion for this passage, and an Officer and a Midshipman of the Corvet were on the sloop to bring Dipanagara to the shore. At a fair distance another sloop followed, in which were six armed marines. Dipanagara did not notice them.

In the Fort Dipanagara was received by the resident of Menado and the Secretary of the Residency.

The Pangéran expressed his thanks to me for the setting up his lodgings, and asked me to thank Governor-General Van den Bosch many times for everything. (-/156)

The Resident of Menado asked me to tell the Pangéran that he had at his disposal 600 guilders a month for his maintenance, (116/-) and that he could bring across 2 Hadjis from Kjahi Madja’s following, for the practice of his religion and that he would be treated with respect and in the spirit of the benevolent intentions of the Governor-General. I extended this invitation to Dipanagara, and he will give me the names of 2 Hadjis tomorrow.

I returned fatigued to my Lodging.

Monday 14th June 1830.

I drew up an instruction with the Resident of Menado for the treatment and the guarding of Dipanagara. Dipanagara asked me to a do a tour with him on horseback. We made a journey of 3 leagues and bathed together.

I recorded all the particularities of Dipanagara’s house, he proposed the building of a wash-house with an outside gallery in the immediate neighbourhood of the well. I made the necessary suggestions to the Resident, who immediately gave the necessary orders for their construction.

I told Dipanagara that the next day I would go into the mountains to look for a place for him which would be pleasant and favourable for (growing) all sorts of things, but I didn’t mention my fear for the cold climate in the mountain regions of Menado. Dipanagara wished to stay in Menado, because here it is neither too hot nor too cold.

He gave me the names of Hadji Fadjib and Hadji Ali, as the persons in Kjahi Madja’s following whom he wished to have with him for a lengthy stay.

Tuesday the 15th June 1850.

At 5 o’clock in the morning.

I left with the Resident of Menado and went through Lotto and the mountains of (117/157) Himpun to Tondano, the main town (hoofd negorij) and the home of Kanalabalk, Suneln and Falemanbot. One league from Tondano is the new colony of Kjahi Madja; Tonsea Lama is the name of his residence.

In the evening at 6 o’clock I was with Kjahi Madja.

We remained till 7 o’clock. The Hadjis Fadjib and Ali told me that they were not prepared to remain with Dipanagara for a long period of time, and that they did not wish to leave Kjani Madja. Fadjib had also married a wife from the neighbouring area and said that his wife would never exchange her present home for Menado. (118/158)

Tumenggung Bradjajuda spoke to me about his wife, Tumenggung Barmawi took part in the same conversation. Kjahi Madja asked for the necessary supplies of building material to construct a mosque.

I told the Resident, who promised his help on the spot.

We returned to Tondano, immediately after I had given Kjahi Madja my promise that I would use my good office in Java so that the new colony should receive a Gamelan set as a present. I closely investigated the coffee plantations and the newly opened up land for ricefields.

Wednesday the 16th June 1830, early.

I followed my journey through the Residency of Menado and went over the inner wall (? of mountains). In the evening late we passed over the mountains near Sondar and spent the night there.

Thursday the 17th June 1850.

Through Lahandon, Tumagang Tolla back to Menado. At Lahendon I noticed the remarkable phenomenon of sulfurous steam rising from the ground. What an important phenomenon for medicine!! For lung and liver patients, Lahèndon is under the authority of the Kepala Balk of Tonsarason. In the space of 3 days I have travelled 114 leagues through the mountains, but I have also achieved the important benefit of a close knowledge of the Menado Residency. In the evening I went again to Dipanagara to tell him about the refusal of Fadjib and Ali, Dipanagara wishes to give me two other names of Hadjis settled in Java before my return there.

Friday and Saturday, I applied myself to a knowledge of the information concerning the pirates at Marianne. The Resident of Menado showed me much kindness, and gave important information about the Residency of Menado.

Sunday. I had already taken my leave yesterday the 19th June of Dipanagara. His commission which he’d been entrusted to me for Java were subject of a particular proposal by me to His Excellency the Governor-General of Netherlands-India. Today I re-embarked for Java for the return journey.

Menado the 20th June 1850,
Signed; J.H. Knoerle

Appendix 1

Note at top of page: Copy.

Loose leaf page at back of Knoerle’s account probably copy given by Lt. Bosman.

Today 19th June 1830, Pangéran Dipanagara made the following proposals to Lieutenant Adjutant Knoerle in the presence of the undersigned Lieutenant Bosman.

The proposals were made by the pangéran in the Javanese language, and and the above-mentioned Lieutenant adjudant repeated them in the Malay language to the undersigned, (a language) which the Pangéran appears to understand well but speaks badly which appeared quite clearly during the journey (to Menado).

The Pengéran Requests;

 1. That the adjutant should express the Pangéran’s deep thanks to his friend the Governor-General Van den Bosch for the good treatment which the Pangéran experienced in Batavia and also here in Menado.
 2. That the Pangéran sends his greetings to the Resident (of Batavia) Mr Van der Vinne, to the Secretary General, and to the Colonel of Batavia.
 3. That Pangéran Dipanagara begs his exalted friend the General Van den Bosch that the Pangéran’s wives and the wives of Tumenggungs Urawang, Padjang, and Bradja-juda and those of Kjahi Madja should be sent to Menado and reunited with their respective husbands.
 4. That the Governor-General continually should renew the protection of the Pangéran’s children in Mataram.
 5. That he Pangéran Dipanagara in future should not be allowed to be called anything else but Pangéran Abdul Hamid, (119/159)
 6. That the Governor-General should send him, Dipanagara, the Hadjis Jessa and Badaruddin.
 7. That no-one except adjutant Knoerle should accompany the women from Java.

Menedo 19th June 1850,
Signed: C. Bosman,
2nd Lieutenant.

Note at bottom of page.
( The original I will send in an official report) –

INSTRUCTION FOR THE MILITARY COMMANDANT AT MENADO AND 2nd LIEUTENANT BOSMAN CONCERNING THE GUARDING OF THE STATE PRISONER DIPANAGARA.

 1. The State-Prisoner Pangéran Dipanagara shall have his provisional home in the Residency House inside the Fort, which shall be put completely at his disposal, with the exception of 2 rooms, which in accordance with the wishes made known by the Pangéran will be inhabited by 2nd Lieutenant Bosman.
 2. Except for the Military Commandant, 2nd Lieutenant Bosman, and the Secretary of this Residency, no one shall be allowed access to the Pangéran except with express permission of the Resident.
 3. Lieutenant Bosman shall make certain each evening that all the persons belonging to the following of the Pangéran are inside the Fort, and in the event that these should be sometimes absent, an immediate report must be made to the Resident. This inspection in relation to this shall be executed in a polite and for the Pangéran not offensive way.
 4. In the event that the Pangéran should wish to go outside the Fort, he must give notice of this to the Resident, and a European Sergeant or Corporal together with a European infantryman must be sent along for the surveillance of the Pangéran. These military personnel are bound to treat the Pangéran with the distinction, which his rank and birth require.
 5. It shall be allowed to the Pangéran to have with him the Priests named Amat Tadjib and Hadji Ali, in order that by together and with them he can perform his religious duties.
 6. The ramparts of the Fort together with the Front and back parts of the Residency House will be lit at night with six lanterns, which must be placed in such a way that the sentries shall be able to see round in a proper fashion.
 7. The guard in the Fort shall consist of European personnel, who will be in sufficient strength that in the event of incoming reports to the Military Commandant, will be able to man the four bastions of the fort with sentinels.
 8. In the evening a sentry post will be placed by the lantern pole in the middle of the square behind the Residency House and this will be taken in at six o’clock in the morning.
 9. The guards posted shall watch for anyone scaling ramparts, walls, and moats of the Fort.
 10. The Pangéran together with his following shall be free to wander on the walls and bastions of the Fort during the day, which is forbidden to any of the (local) native population without the foreknowledge of the Military Commander or 2nd Lieutenant Bosman is not informed shall be forbidden.
 11. The sentry posts mentioned in article 8 shall see to the upkeep of the lamps and lanterns during the night, these shall be lit at 6.30.
 12. The sentry posts shall not give any let or hindrance to either the Pangéran or his following in the free use of or in the access to the back square; they must pay close attention to all movements and actions which might give rise to the suspicion that means for accomplishing escape were being prepared for the Pangéran; the sentry posts must immediately inform the Commandant of the Watch of these movements and the suspicions arising from them and to the sentries in the Bastions.
 13. Apart from the above-mentioned posts, from hour to hour Patrols of the already existing civilian guard and kampong people shall proceed around the Fort, and the Military Commandant, as well as the Captain of the civilian guard and the Magistrate and chief Resident of Menado must reach an agreement concerning the time when these patrols should turn out.
 14. No non-commissioned officer or soldier shall occupy the building and the back square of the Residency House; The (Military) Commandant being made directly responsible for the strict application of this rule, the only people being excepted from this rule being the officials and servants of the State Warehouses because the Provision-magazines are located there.
 15. Entrance to the Fort is completely denied the exile, with the exception of that who, as grooms and grass-cutters of the Pangéran and those who are used to keep the Fort clean and these will be especially chosen.
 16. The Military Commandant and 2nd Lieutenant Bosman, which the latter is especially charged with the guarding of Pangéran Dipanagara, will be responsible to see to the execution of all these provisions to the letter, but in accordance with the intentions of the Government they must see to their delicate and gentle application.

Menado, 14 June 1830.

Signed: PIETERMAAT
KNOERLE.

NOTES ON TEXT:

 1. Dipanagara had been kept in the Stadhuis (Town Hall) of Batavia with his family (9 April 1830-30 April 1830) during that time he had been met by various members of the Council of the Indies and members of the General Staff but had been refused permission to see the Governor-General (Van den Bosch)
 2. Radèn Aju Retnaningsih was the only one of Dipanagara’s wives who accompanied in to Menado. In the Babad Dipanagara (Menado Version) Canto 32.24 she is mentioned as the youngest of the four wives of Dipanagara, she was a daughter of Dipanagara’s uncle P. Dipasana, the father of Tumenggung Dipawijana who was exiled after the Revolt in Kedu in 1822,(Babad Dp 30.77) (See also Journal p.6 for family connection). RA. Retnaningsih bore Dipanagara a son, P. Abdurrachman, born in Menado Jan 1832. Tumenggung Dipawijana was a son-in-law and nephew of Dipanagara, He joined Dipanagara early in the War at Selarong (6 dug. 1825) (Babad Dp. 22.33) and served throughout the War, He was with Dipanagara during the negotiations with Col. Cleerens at Rema Kamal (14 Feb 1830) (Babad Dp 40.94) and followed him to Batavia (Babad Dp 43.195). He apparently fell out with Dipanagara in Menado and was granted permission to return to Java (Letter of Res. of Menado to GG. 22 April 1831) granted by GG. 2 July 1831). Of the other followers, Ratta and Banteng-Wareng were ‘panakawans’ who had been with Dipanagara at Tegajredja and followed him throughout the Java War, and the others were household servants.
 3. Captain Roeps was especially close to Dipanagara and had made the first negotiations with him during the Java war, He spoke good Javanese and served as interpreter at the Magelang Conference (March 24 1830) at which Dipanagara was taken prisoner, He accompanied the Prince to Batavia and conceived the plan of taking Dipanagara to Mecca. In a letter written from Magelang, Dipanagara entrusted the care of his children to him.
 4. During the Java War the Dutch had the habit of only burying officers and leaving the bodies of privates and native troops on the field. Dipanagara might have remembered this here.
 5. Pangeran Dipagana was exiled with Tumenggung Sinduatmadja after the rebellion in Kedu in 1822. The rebellion was largely due to the introduction of new government tax-collectors and police officials, and had Dipanagara’s tacit support (Babad Dp 19. 26-32).
 6. Sultan Radja was Sultan Hamengkubuwana III of Jogjakarta (1812-1814), the father of Dipanagara, The nickname ‘Radja’ derives from the fact that the English administrators with previous experience in India referred to the Sultan as ‘the Radja’.
 7. Pangéran Mangkudiningrat was a younger son of Sulten Hamengkubuwana II (1792-1810/1811-12/1826-8) by his second wife Ratu Mas. His mother’s intrigues to have her son replace Dipanagara’s father as Pangéran Adipati led to a fatal quarrel at the Jogja court which ended with Mangkudiningrat’s exile to Penang and later to Ambon after the English seizure of the Kraton in 1812. He became a ‘dukun’ during his exile.
 8. Dipanagara was almost certainly suffering from Malaria which he caught during his wanderings in the jungles of Bagelén and Kulon Progo during the last months of the War (Nov 1829-Feb 1830, See Babad Dp Canto 38).
 9. This refers to the well-known road which was planned to be built through Dipanagara’s estate at Tegalredja to the N.W. of Jogja. It was essentially a political gambit on the part of the Patih Danuredja to make Dipanagara rebel and as such it succeeded (see Babad Dipanagara 20.74-79).
 10. A.H. Smissaert, Resident of Jogjakarta 1823-1625, A fat mild man whose political ineptitude greatly contributed to the outbreak of the War.
 11. Selarong one of Dipanagara’s estates to the S.W. of Jogjakarta in the Limestone hills between Bantul and Kali Progo. There was a cave there where Dipanoppra often used to meditate. It became his army HQ during the early months of the war.
 12. Dipanagara was planning a pilgrimage to Mecca and was contemplating settling there.
 13. During the Java war the Dutch had paid considerable annuities and made equally lavish promises to local Bupatis and officials to keep than loyal to the Dutch cause. Mangkudiningrat was the pro-Dutch Bupati of Magelang who had been given the title of ‘Pangéran Adipati’; Kedu was at that time split into two Kabupatens, Menoreh and Magelang both under control of the N.I. Government.
 14. Ali Basah Prawiradirdja, (?1808-1855) an illegitimate son of Radèn Rangga Prawiradirdja, the Bupati wedana of Madiun who was killed at Maospati in 18?? during his rebellion against Marshal Daendels. Dipanagara made Sentot a cavalry commander at the age of sixteen and gave him one of his daughters in marriage.
 15. The title of Pangéran Adipati’ was such sought after by Bupatis and prijajis alike during this period, and was used as the ultimate reward by the Dutch Government for services rendered. Previously it had been reserved solely for the Crown Prince, but had bean debased as a title by the Dutch. Dipanagara was no exception from the rule in desiring titles for his children from the Dutch.
 16. Marshal H.W. Daendels, Governor-General of Java 1808-11. The Order referred to was most probably the French Legion of Honour instituted by Napoleon. Daendels had conferred this on Dipanagara’s father when he was made regent (Pangeran Naréndra) in 1810. It obviously made an impression on Dipanagara, who mentions it in his Babad (Canto 15 v.25).
 17. Kjahi Moorna was an Islamic mystic and teacher who was born in the Désa of Madja in the Surakarta area (this was the Base village where Kjahi Madja and his father taught and as renowned for its teachers both in Jogja and Solo). His full name was Kjahi Moorna Widjaja and he went to Kapundén at an early age. In 1792 Sunan Pakubuwana IV of Solo lost a Pusaka Kris Kjahi Dirawa and offered Kjahi Moorna 10,000 Sp.Dollars to pray for its return. in 1796 the Kris appeared and Moorma was given 2,000 Sp.Ds for his pains by the Patih of Solo Danuningrat. He apparently had close links with the Solo Kraton and many Solo Pangerans and officials came to his village to pawn krises and seek mystical enlightenment. In 1812 the Sunan asked him to aid his treacherous attack on the English rearguard (then marching to Jogja) by djimats and prayers. Likewise in 1809 the Crown Prince of Jogja, Dipanagara’s father, had asked him to pray for the immediate death of his father Sultan Sepuh. The reason for his arrest in Nov. 1816 was his connection with a plot against Europeans in the Princely territories in which a certain Arab, Sheikh Abubakar, had conducted relations between Moorna and the Solo court. The plot might also have had something to do with the Sepoy plot which had received the Sunan’s blessing in the same year in which Sepoy soldiers vote to murder their British officers at the same time as a Javenese rising against the Europeans, the example of Kjahi Moorna is an excellent illustration of the importance of local mystical teachers in court politics of both Jogja and Solo, and how much personal influence they had on members of the Princely families. It is possible that Moorna might have even been a teacher of Dipanagare himself but there is no evidence to corroborate this. (Procés Verbal of Kyahi Moorna in Jogja Letters No.40 Nov 1816 Arsip Negara, Jakarta)
 18. Paku Alam was at that time the regent for Sultan Hamengkubuwana IV (1814 -1822) the younger brother of Dipanagara (by another mother) who did not attain his majority until 1816. As regent therefore Paku Alam had a considerable influence in the government of Jogja.
 19. This is the only time in Dutch or Javanese sources that Dipanagara mentions his mother and her origins. She was selir (unofficial wife) of Dipanagara’s father (1812-24) and was known as R.A. Mangkarawati when she came to the Jogja Kraton, The Jogja Resident, Van Iysseldyck mentions in his Mémoirs van Overgave of 1799 that Dipanagara’s father, then Crown Prince, was a gay young man who much enjoyed hunting and womanising and often went to the South Coast. Patjitan was at that time a Mantjanegara province of Jogja and was not annexed by the Dutch until 1818, it is possible therefore that he may have met Dipanagara’s mother on one of these trips. (see Mémoire van Overgave of Res. Van Iysseldyck to Res. Waterloo 1799 KITLV Leiden) Dipanagara’s mother followed him during the Java War and was at Magelang when he was captured for Dipanagara shortly afterwards wrote a letter to her there,
 20. This was Sultan Hamengkubuwana II’s first official wife, Ratu Kédaton, she was the daughter of R.T. Sarawinata, Bupati of Magétan and Kertasana, whose great-grandfather was Panembahan Tjakraningrat of Madura. She became the concubine of the second Sultan when he was still Crown Prince and was knowm ‘Langen Sepuh’ with the name R.A. Kilen. The Crown Prince’s father, Sultan Hamengkubuwana I (1755-1792) was apparently so annoyed that his son had taken 3 Madurese for a wife that he nearly put R.T. Sarawinata to death. (see Sedjarah Danuredjan, U.I. Mss G.40 p.154 ff).
 21. F. d’Ado was the Assistant Resident of Jogjakarta (1016-1922) and a good friend of Resident Nahuys. He was of mixed parentage and had lived some time in the Jogja area where he rented land (40 jonks) at Malatten from the Patih. His wife had a reputation for being a gay woman in Jogja European circles.
 22. H.G. Nahuys van Burgst, Resident of Jogjakarta (1816-1822) was not in fact on particular close terms with Dipanagara, who describes him in his babad as a man ‘who enjoyed eating and drinking and teaching Dutch ways.’ (Babad Dp, 18.132) Amongst the European community he was chiefly known for his bombast and as a ‘Tuwan Besar met groote dikke epaulette’ (S.van Praag, ‘Het Jeugd van Dipanagara’, Amsterdam 1947 p.18). Later in the Journal Dipanagara makes an unfavourable comparison of Nahuys with Crawfurd (p.23)
 23. The ‘Lodji Kebon’ (the garden Residency) was Nahuys van Burgst private estate at Bedojo on the flanks of Mt Merapi which he rented from the Sultan (Hamengkubuwana IV). Nahuys planted coffee and tobacco there.
 24. Raden Adipati Danuredja III (1814-1847), previously R.T. Sumadipura, Bupati of Djapan, a son of R.T. Sumadirdja, Patih of the Crown Prince Dipanagara’s father. He was appointed Patih of Jogja largely on Dipanagara’s own recommendation and because of his connections with his father’s administration (Babad Dp, 17. 115-9). He later becane Dipanagara’s principle opponent and enemy in the Jogja Kraton and administrations. (Notes in Widaya Budaya, kraton Jogja)
 25. P.F.H. Chevallier, Assistant-Resident (1823-25), 2nd Lieutenant, M.W.O. 4th Class at Waterloo 1815. He was apparently given the position at Jogja because of his father’s connection with G.G. Van der Capellen as tutor to his children. He was a dilligent administrator but insensitive to Javanese feelings and adat especially where women were concerned. He was close to Patih Danuredja and an implacable opponent of Dipanagara; there was also much personal ill-feeling between the two men as Chevallier had seduced one of Dipanagara’s wives.
 26. This comment rather fits with Knoerle’s reputation! (see introduction p.1)
 27. This is on important remark and sheds considerable light on Dipanagara’s attitude towards the Jogja Kraton and the nobility in general whom despised for their lack of understanding of the precepts of Islam; in his Babad Canto 14.56 Dipanagara describes his feelings thus: ‘Many people in Jogja were the same, from the highest to the lowest classes they rarely followed the truth.’ (Kabeh wong Ngayogya sami, ageng-alit awis ingkang lampah njata.)
 28. Kyahi Madja from the Désa of Madja (near Pengging) in the Surakarta area wielded enormous influence on Islamic groups and the nobility alike especially in Solo. His father Hadji Badaran had also taught in the area and was of Arabic descent (his grave is still in Madja). During the Java War before the attack on Solo which ended in the defeat at Gowok (Oct. 15 1826) Madja even boasted; in Babad Dp Canto 27 ‘Whom should the inhabitants of Solo now place their faith. A11 their fathers were pupils of my father, And now they are my pupils! 13.(‘Takabunnja mangkana pangutjapipun Sapa den andalna, wong ing Solo katêh iki, bapakané pan muridé bapak ingwang 14, Ing salit apan marid ingsun,’) Dipanagara only met Kjahi Madja for the first time when he fled to Selarong at the start of the war, but his eldest son had been abducted by him.
 29. K.G.P.A.A. Mangkunegara I. (1757-1796)
 30. This is an interesting observation and could shed some light on the authorship of the Babad Dipanagara which was written in Pégon script during Dipanagara’s exile in Menado. Dipanagara could in fact write Javanese but very sloppily (see the article of Major Kielstra, De Indische Gids 1885 and Louw, De Java Oorlog Vol I pp 151-2) also J.J. de Hollander published two of Dipanagara’s letters which wore written in his own hand from Magelang in March 1830 (B.K.I. 1877 4 volgreaks Bo.1 pp 192-6)
 31. This is ethymologioally correct as in the sanskrit “Dipa” means a light and ‘Negara’ an area. It is interesting that only two princes of the Mataram house bore this name and both styled themselves as ‘Erutjakra’ (the Javanese Messiah). The first was the son of Pangéran Puger who was given the lands East of Mt Lawu to rule and who cromed himself as “Panembahan Erutjakra Senapati Ingalaga Ngabdur-rahman Sahidin Panatagama” in Madiun, the Babad Tanah Djawi later describes his disappearance at Lumedjang in 1723 (Babad Tanah Djawi, pp 331-5, Olthoff edition)
 32. This is untrue for in 1815 Dipanagara married the third daughter of Radèn Rangga and his wife Ratu Maduretna. The Bupati of Madiun at that time was Pangéran Rangga Prawiradiningrat, a half brother of Sentot, who had remained loyal to the Dutch throughout the Java war (see Sedjarah Danuredjan, U.I, Mss G40 p211). It seems strange that Dipanagara should have denied his relationship with a man whom he described in very favorable terms in his Babad and whose revolt against Marshal Daendels in 1810 fired his imagination (see Babad Dp Canto 14 101-4/Canto 15 . 1-10).
 33. This referred to the various presents Dipanagara received both before and during the negotiations at Magelang. He mentions the gift of the horses in his Babad (Canto 40 122-5), and as Dipanagara was himself a keen horseman he must have been particularly aggieved by their loss. He left Magelang under escort on the 28th of March.
 34. This refers to his journey on the steamboat from Semarang to Batavia in the company of Major Adjudant de Stuers and Captain Roeps. (5-9 April 1830)
 35. This is an interesting example of the high regard in which the King of Holland was held, and indeed Dipanagara held the opinion that only the King himself was a fit person to negotiate peace terms with him thus the 10th October 1827 when Du Bus asked for peace talks, and sent the King’s seal in his letter. Kjahi Madja inferred that Dipanagara could only negotiate with King William I if he came in person; ‘Commimsaris punika amba timbangipun, Duk Djóndral de Kook punika tinbangipun lawan Pangéran Bahi.’ (Babad Dp Canto 29 v. 97) ‘I (Kjahi Madja) am the equal of the Commissioner (du Bus) And General de Kock is the equal of Pangéran Béhi..’
 36. Dipanagara chewed sirih constantly and one of the few personal effects left of the Prince in Macassar are the linen scarfs which Dipanagara used to wipe away the sirih stains from his mouth.
 37. This is an unusual address for persons of a lower standing, but it would seen very condescending when speaking to a European. For example Dipanagara never used this address to Captain Roeps and only used it when speaking to Chevallier to show his contempt. Perhaps this is an indication of Dipanagara’s attitude to Knoerle or perhaps due to the fact that Knoerle was of mixed parentage.
 38. Ratta and Banteng-wareng; were the two panakawans who had been with Dipanagara at Tegalredja and followed him throughout the war. They exhibit the usual risque humour associated with the relationship between a panakawan and his master. Ratta was a dwarf and this deformity denoted strong supernatural powers, just as in Semar, Gareng and Petruk.
 39. One particular instance is related at length in the Babad (Canto 21 v 11-100) when Mangkubumi was openly abused by the Resident and then ordered to act as the negotiator with P. Dipanagara at Tegalredja (18-19 July 1825).
 40. [NO ENTRY IN SOURCE DOCUMENT]
 41. Johannes Godlief Dietrée, the translator and interpreter at the Jogja Residency since 1796 was notable for his extremely ugly face (Letter of Sminsaert-Sec of GG. 19 Jan 1825, Arsip Negara), he remained as translator with short intermissions until 1825 when he lost his power of hearing. He died of wounds when storming Dipanagara’s Benteng at Plered in May 1826.
 42. Pangéran Aria Mangkubumi was the brother of Sultan Radja, Dipanagara’s father, and was noted for his lack of zeal and warlike qualities, Thus although he followed Dípanagara to Solarong at the outbreak of the war, he did so mainly by default in order to escape the punishnent of Resident Smissaert for failing to bring over Dipanagara. At Selarong he left the organisation of the fighting and adminintration entirely in Dipanagara’s hands although as the older man he should have taken the initiative and wielded ultimate authority. He spent the remainder of the War in charge of the women and children of Dipanagara’s army commanders at Redjasa. The following extract from the Babad Dipanagara Kedung Kebo Version (KTLV Mss Leiden Or 13 Canto X v 17-19) illustrates his attitude; The Pangeran wished to organize the worthy people those who were fitted to be promoted Bupati, Ngabehi, Kliwon, Rangga, Demang, and Tumenggung. The Prince told everything to his uncle, but his uncle said softly, ‘My boy, I am not able to decide, I leave it up to you.’ 16. Kangdjeng Pangéran kersané tata tata sang bagus iangkang pantes dadi Bupati, Ngabehi, Kaliwon, Rangga Demang Ian Tumenggung…. 17. Senana sang Bagus matur parang kang rama agiis …. Ingkang rama angandika aris ‘aku tolé mapan nora bisa apa karsanira anggèr….’

[ page 39-41 is missing. thus notes no. 43-55 is missing.]

 1. General van Geen was not killed at the battle of Kasuran (in the Grogol area, just to the south west of Sléman, near the main road to Magelang) but he suffered a severe defeat when Dipanagara launched an attack across the Praga river on the 28th July 1826 and van Geen was himself was almost captured when when he was burning down villages in the area. There is also no mention that Colonel Sellewijn, then a Major, was wounded although he was operating in the same area at the time. It was after this victory that Dipanagara carried out his vow to shave his head bald if he was victorious, and 2 days later in the same area at Lengkong the army of the Sultan of Yogya was almost totally destroyed and the two guardians of the child Sultan killed ( see below ), (Babad Dipanagara, L/Or 6547c, Canto 25 v 95, and Louw op.cit. Vol II pp 377-8).
 2. The action at Lengkong occurred shortly after van Geen’s defeat at Kasuran (30 July 1826) and resulted in the death of the Sultan’s two guardians, P.A. Panular and P.A. Moordaningrat, together with other members of the Sultan’s family. Dipanagara did not partake in the action and had no knowledge of it as he was West of Praga at the désa of Rejana at the time. This lead to an important rift between Dipanagare and loyalist Kraton circles making a peaceful settlement of the War more difficult and it persuaded the Dutch authorities to reinstate Sultan Sepuh on the Yogyakarta throne for the third time on the 17 September 1826 which confirmed the rift. (for the description of the action from Dipanagara’s side, see Babad Dipanagara, L/Or 6547c, Canto 25 v 130-1.)
 3. see note 24, and for Dipanagara’s role in the negotiations for the appointment of a now Patih in Yogya after 1612, Babad Dipanagara, L/Or 6547b, Canto 17 v 115-9.)
 4. is a very important point in assessing the impact of the vast annexations of land from the Yogyakarta and Surakarta Mancanagara provinces by Daendels (in Jan. 1811) and by Raffles in June 1812, on the court circles and the Bupatis serving the courts in central Java, Many of the former lost their lands and the latter their positions, the ex-Bupati of Japan Sumadipura was a good example, but he was lucky enough to get another appointment, others were not so lucky and it was the dissatisfaction of the Bupati dhongkol (dismissed Bupatis) which led to massive support from Yogyakarta ex-Bupatis for Dipanagara during the Java War (see below). Here follow two passages from contemporary Babads to illustrate the plight of these men: L/Or 2045;
Babad Bedhah Ing Ngayogyakarga L/Or 2045Translation
p.251, v.6, Kang katedha ing GuparnemènThey were thanked by the English Governnent
Inggris, wus tinampen ing Kedhu lampahnyaand they arrived in Kedu,
Bupatinira linorod, dathan arsathe dismissed Bupatis, did not wish
angingu, mung pra Demang kang sinung galih,to hear it, only the Demangs were given
Bupatya ing Ngayogya, kathahnya sepuluh,positions, the Yogya Bupatis, 10 In
kang dhongkol anéng praja Lurah Radyannumber, were dismissed in the state,
Prawirasantika, rannéki nagri batuwarna.(they were) Lurah Radén Prawirasantika, from the area called Batuwarna,
P.252 v.7 Radyan Sasradininsrat bekelneki, Sumadirja lan Malangnagara, Dyan Natadiwirya mangko, Dyan Natawijayeku, Pancadipa ingkang negari, Radyan sasranagara, trilamanipu, Tumenggung Sasrakusuma, ing Grobogan punika ingkang nagari, Sumadipura JapanRaden Sasradiningrat at bekel, Sumadirja and Malangnagara, Radén Natadiwirya, Radén Natawijaya, from the area of Poncadipa, Radén Sasranegara, three with their father, Tumenggung Sasrakusuma, from the area of Grobogan, (and) Sumadipura (from) Japan.
p.252. v.8, Ki Tumenggung Judakusuna, nagari, Wirasari, wijining ngamonca, pamék nagri kantan dhéwé, saweg wekasan ebuk, duk bicara kliwat puniki, tan patya ingunusa, mila Sanga Prabu, kéndel tan ngulungken sira, ing buk lawas in Meskalek in nguni, Wirasari grobogan.(and) Ki Tumenggung Judakusuna, from the area of Wirasari a part of Mancanagara, he received enough land himself, it had just been decided in the (land) register, this had already been discussed, it had not been torn away, thus the sultan, had not permitted it, in the earlier register of the Marshal (Daendels) previously, for the (lands) of Wirasari and Grobogan.

Babad Dipanagara (Solo Version L/Or. 2115) |
–|–
p.5 v.24 Lingser saking ngersanira kalih | After they (Dipanagara‘s men) departed
wus angait wong sajroning praja | both (went to) stir up people in the town,
kang sarya sakit manahé | who were embittered
dhodhongkolan pangsu | dismissed Bupatis
myang dhongkolan Mantri lan Tamping | and dismissed Mantris and police officers
jro kutha jaba kutha | inside and outside the town
sadaya wus rembug | they had all been advised

 1. Haji Badarudin was a teacher from the désa of Ngawen just to the west of Yogyakarta close to the pesantren school at Mlangi and Dipanagara’s own dalem at Tegalredja. Although there is little direct evidence available it would seem likely that Dipanagara had relations with Haji Badarrudin long before the outbreak o the Java War, and in the Yogya Babad ( Kraton Yogya Mss A.62) he is mentioned as one of Dipanagara’s close santri followers who was sent on pilrimage to graves and holy places to gather signs for the impending war (p.99) He became a Dullah of the Suryagama (ulama) regiment during the war and often acted as a mediator between Kjahi Maja and Dipanagara during their many quarrels about religion and administration (see Babad Dipanagara, L/Or 6547c, Cantos 33-34), and it is interesting to note that during one of these discussions, Haji Badarrudin cited an example from Turkish administration in Mecca
Canto 53: (Metre Durma)Translation
 1. Kyahi Maja mulya | Kyahi Maja then
  pan sanget esrengemarya | was extremely irritated
  dhateng Haji Badarudin | with Haji Badaruddin |
  asru anabda | (and) said harshly:
  Méh Dullah Badaruddin | “Eh, Dullah Badaruddin
 2. Apan dika tan sumerep ngêlmunira | do you not remember your (religious) science
  yen Imam lawan kadli |that the Imam and kadhi
  apan béda uga | are different
  Mekah kadya punika | in Mecca
  pangandika pan weruh pribadi | Tell me from your own experience”
  Dullah saurnya | Dullah (Badaradin) answered
  inggih lérés Kjahi | Yes, correct Kjahi
 3. Nanging Mekah sadaya pan kawisésa | But in Mecca, everything is under the
  mring Sultan Ngrum sami | authority of the Sultan of Turkey

Despite his close connections with Dipanagara, Haji Badarudin chose not to follow Dipanagara into exile, but instead became the first Pengulu of Bagelen and swore in Dipanagara’s main opponent in that area, Raden Adipati Tjakranegara, as the first Bupati of Purwareja after the war ( de Klerck op. cit. Vol VI p.198ff). Haji Issan may refer to Sheikh Hassan, a close associate of Badarudin’s and an Arab from Jeddah who fought with Dipanagara the Younger in North Bagelèn (see Yogya Mss op.cit p.510) but there is no evidence to confirm this.

 1. Pangeran Cakradiningrat of Madura (Sumenep) had been recognized as Panembahan of Sunenep by the V.0.C. in 1751 for services rendered in providing Madurese mercenary troops for the Company, and Daendels (1807-1811) bestowed on him the title of Sultan Sumenep in the hopes that this would make him loyal against the English, but he delivered up Madura without a fight to the English in 1811, (de Graaff de Geschiednis van Indonesie, the Hague 1949 p.291.) and acted as Captain Cina in Yogya.
 2. Tan Jin Sing was a Chinese peranakan from Banyumas who was known originally under the Javanese name of Tirtaningrat (interview with Tirtaningrat family, Yogya, June 12 1972) and appears to have acted as Dipanagara’s Patih during the negotiations with the British before the attack on the Yogya Kraton in 1512 (June) and is mentioned as fulfilling the role of interpreter with the British (see babad Dipanagara, L/Or 6547, t, Canto 17 v 107-110. ) In August 1813 in a contract with the British signed by Crawfurd, he was raised to the Yogya nobility with the title of Radén Tumenggung Secadiningrat, with 800 Cacahs of land and was given control over many of the Bandhars (markets) and opium farms in Yogya (Dr Soekanto Sekitar Yogyakarta, Amsterdam 1952, p.99. ) As Dipanagara pointed out he was a useful tool in the hands of the British and English administrators in safeguarding their own interest at the Yogya court,
 3. According to the Yogya Babad (op. cit. p.227) A.H. Smissaert died on the sea voyage back to Holland, but the rumour may have been caused by the fact that a member of his family (his son?) was appointed as first Resident of the newly created Bagelén Residency (Babad Dipanagara, Kedhung Kebo Version, L/Or 2163, pp 565-6.) after the Java War.
 4. Kyahi Maja was exiled with his following of about 60 to Ambon in December 1828 but on Dipanagara’s request which was conveyed to Governor-Genoral van den Bosch by Captain Roeps when he was in Batavia in April 1950, Kjahi Maja and his following were transferred to Menado (see p.49 of this account).
 5. This conflicts with Dipanagara’s description of his first meeting with Kjahi Maja which he gave to Major-Adjutant de Stuers ( see note 26 ) in which he mentions that he met him some years before the war when he was the guru of his oldest son. Indeed in his Babad, Dipanagara gives this account of his meeting with Kjahi Maja at Selarong, which also makes it appear that he had met him before the war, Babad Dipanagara, L/Or 6547 b.
Canto 22, (Metre Asmaradana)Translation
v.75 Kulup maranging sireki(P.Mangkubumi to P.Dipanagara) ”My boy
andi kang sira karsaknawhere are those (santris) whom you desire ?
wong alim Ngayogya kabèhMany are the learned men in Yogya.
mésem risang misésaThe Sultan smiled
aris démnya ngandika(and) spoke softly
Kyai lérés punikukjahi that is correct,
nging kula kirang pracayabut I do not place my trust in them
v.76 Kjai sampéyan réncangiKjai, you should beg
muwun dumateng Hyang Sukenathe help of the Almighty
rumiyin kawula anonearlier I saw
tiyang kukalih punikatwo men
amilung wonten Majawho gave instructian in (the village of) Maja
Keweran satunggilipunone was (called) Keweran
puniika kula pracaya,(and) I place my trust in them.”
v.11 Déné sowanipun kalihMeanwhile both of then came
pan sanyu pekir tekonnyaboth were as beggars at heart,
kados ajrih mring Hyang Manonas if they were afraid of the Almighty,
kelamum angéwahanaif they deviated
mring paréntaning kur’anfrom the commands of the Koran
Keweran tiyangipun sepuhKerweran was the elder
Maja ante punika(and) Maja the youngest.
 1. The Babad Dipanagara, Kedhung Kebo Version, op.cit. mentions Dipanagara’s insistence on Kjahi Maja’s marriage with R. Ay. Mangkubumi as one of the mainreasons for the latter’s displeasure. According to the Babad she had never been P. Mangkubumi’s official wife and had merely served as a selir (concubine), but Dipanagara wished to give Maja another wife because his own had just died.
L/Or 2163 9.472.translation
 1. Risekeana Sultan Ngabdulkamid | Immediately Sultan Ngabdulkamid
  rwenbus lan Ki Maos | advised Kyai Maja:
  lah Ki Maja kapriyé pikiré | “So Kyai Maja what do you think,
  kula arsa akrana kijahi | I wish to marry you
  lan putrané èstri | with the wife
  Kjai Ngabdulrakup | of Kjai Ngabdulrakup (P. Mangkubumi)
 2. Kula karya nanggih garwa selir | I will make her your concubine.
  rembugé Sang Katong | Such was the advise of the Sultan
  Kyai Maja tan suka aturé | (but) Kyai Maja did not wish to speak
  yen makaten karsané Sang Aji | such was the wish of the Sultan since
  ….. | …..
  Sawab Kjai Ngabdulrakup nenggih | Because Kjai Ngabdulrakup
  ginuron Sang Katong | was the guru of the Sultan,
  datan kena rinabi putrané | he had not married the girl
  pan wus sasat tunggil roh Sang Aji | was as if he was of one spirit with the Sultan
  Kang kocap ing dalil | that which is mentioned in the Koran
  tan kena puniku, | I do not permit it

eventually Kjahi Maja bows to Dipanagara’s insistence in the matter but from this moment begins to harbor trecherous thoughts:

L/Or 2163 9.472.translation
 1. ……. | …….
  Kjai Maja iku | Thus Kyai Maja
 2. Anuruti ing lahir Sang Aji | outwardly followed the Sultan
 3. batin langkung mirong | but his heart was extremely treacherous
 4. Tumenggung Malangnegara is mentioned as being one of the 10 Yogya Bupatis who Lost their positions after the annexation of the Yogyakarta “Mancanagara lands in 1512 (see note 59) and is mentioned again in 1818 as a Bupati in Magetan with 200 cacahs of land there ( Louw op.cit. Vol.I, p.591.)
 5. Kyahi Madja apparently had the idea that if he gave himself up with his troops and arms intact to the Dutch, he would be recognized as an independent commander and ruler in central Java. It seems that he was encouraged in this assumption by the Dutch Commander, Colonel Le Bron de Vexela, who made the first contacts with him at Mlangi, but then when all his troops were gathered in Klaten they were effectively taken prisoner. (16 Nov. 1828). He had left Dipanagara’s headquarters to the west of Praga with the ostensible object of winning back Pajang from the Dutch.
 6. It is not clear exactly what Dipanagara means here, maybe he was referring yet again to the large annexations of Mancanagara territory after the 1812 treaty with the British.
 7. Dipanagara is probably referring to the slaughter of the Pajajaran nobility at Bubat when they had come on an embassy to Majapahit (in c.1340) to deliver up the daughter of the Pajajaran King in marriage to Hayam Wuruk. This action by no means ensured the foundation of Majapahit but rather safeguarded an already powerful Empire from any threat from West Java. (de Graaff op.cit. pp 65-6.)
 8. The mighty and ever-beautiful Nyai Ratu Kidul, ruler of the spirit world of the Segera Kidul (Indian Ocean) much feared by the Javanese because of the toll in human lives which she levied from the coastal regions of Java. Javanese tradition was it that the queen was was formerly a beautiful princess who contracted leprosy and was exiled to the leper colony in Gunung-Kidul, she committed suicide by flinging herself off the high cliffs of the S. Coast. She became the spiritual consort of Panembahan Senapati and all alter kings of Mataram thereby ensuring the safety of the realm. Dipanagara himself also sought her help by trips to Parangtritis and Parangkusuma on the Yogya S. Coast and by long meditation in the cave of Langsé overlooking the Indian ocean. The Babad Dipanagara describes how he was given a kris by her, Kangjeng Kyahi Sarutama (Babad Dipanagara op. cit. Canto 14 v 74-85 vol b.) in fact an arrow from which he later fashione a kris, and which he melted down with this his two other pusaka krises, Kangjeng Kyai Baru and Kangjeng Kyai Abijaya, during the Java War to make one pusaka kris for the Prang Sabil, kangjeng Kyahi Bandayuda (see Yogya Babad op.cit. p.512-3) which he later carried into exile and is now buried in his grave in Makassar (interview with Radèn Saleh Dipanagara, Makassar Oct. 1972). The susuhunan of Surakarta, Pakubuwana VI (1823-30), who escaped from the Surakarta Kraton in June 1830 to meditate on the South Coast and to gain help from Nyai Rara Kidul to avenge the wrongs done to Surakarta by the land settlements after the Java War. He was found by the Resident (commisioner for the Princely territories) of Surakarta, Nahuys van Burgst, asleep with two companions on the sand at Mancingan. He was later exiled to Ambon where he was murdered by the Dutch Residen there (shot through the head thrice during a yachting trip according to the report of Pangéran Jatikusuma who organized the reburial of his body at Imogiri). For details of the Nyai Rara Kidul cult see Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java, Cornell University Monograph 1964 pp 64 and 148)
 9. Raden Tumenggung Wiranagara was the Major in charge of the Prajurit Kraton (Palace Guard) at Yogyakarta, and was apparently a désa inhabitant by the name of mukidih most likely from Pasuruan. he was a close associate of Danureja IV, the Patih of Yogya (1813-1847), and his promotion in Yogya after 1813 may have been due to the Patih’s influence, “He was, also a descendant of Untung Surapati (L/Or 2115, p.33 1.1.) a connection with which Danureja was able to discredit him in the eyes of the Dutch, when he turned against him after the Java War (see Yogya Babad op. cit. p.100) and secured his exile to Banda. However during the period before the war he was a close associate of Danureja’s against P. Dipanagara and the babad Dipanagara gives 2 description of fight between the two men over the question of tax-collectors who had been appointed without Dipanagara’s knowledge (Babad Dipanagara op.cit. b, canto 18 v 133-144, and Canto 19 v 1-15)
 10. There is no mention of this marriage of R.T. Wiranagara in the Sejarah Danurejan (U.I. Or Mas. G. 40) but Sultan Hamengkubuwana IV (1814-22) had married a daughter of the Patih Danureja II (1799-1811) R.A. Ratnaningrum, who later became Ratu Kencana Wulan. Her influence may have persuaded the Sultan give her sister away to Wiranagara, a marriage which Dipanagara probably opposed because his antipathy to Wiranagara and his annoyance at seeing Yogyakarta princess being married to mere commoners.
 11. So called because Sultan Hamengkubuwana IV died when he returned to the Yogya Kraton from a hunting expedition (Jav. kr. Bésiyar.)
 12. The murder of Patih Danureja II in October 1811 had complex antecedents. Dipanagara is right in asserting his close connection with his father, the Prince, who at that time found little favour with Sultan Mamengkubuwana II. The Patih was also known as a person who wished to adopt a policy of co-operation with the Europeans, and the Sultan was at that time under the influence of the anti-European party at the Yogya Court led by Tum. Sumadiningrat and Pangéran Mangkudiningrat (the son of Sultan Sepuh by a second wife). In the temporary power vacuum in Java after the defeat of the Franco-Dutch administration in August 1811 and the establishment of the British in Java, the Sultan was prevailed upon to do away with the pro-European party at court, thus the Patih’s death and that of his father (who was murdered on a trip to Pacitan) was a direct consequence of the situation. The Patih’s murder brought Raffles to Yogyakarta in Dec. 1811.
 13. Sunan Sugih, Pakubuwana V (1820-1823) died on the 5th September 1823 and was followed by his eldest son by an unofficial wife, Radén Mas Saperdan, despite the fact that no crown Prince had been appointed during his reign. (see Veth P.J. Java, Haarlem 1898 p.362 Vol II ) see below. Dipanagara is probably trying to prove here in recouting: these details of his father’s and his own birth with those of the Solo Susuhunans that he himself was just as worthy to be raised to the Yogyakarta Sultanate, so Radèn Mas Saperdan, himself also of illegitimate birth, was to be raised to the Sunannate in 1825, whereas he was passed over when the child Sultan Hamengkubuwana V was raised as Sultan in 1822. Earlier in Knoerle’s account (see p.6 of Mss) when Dipanagara had mentioned that his mother had come from Pacitan, who also made the point that Pakubuwana VI’s mother also came from the same area. P.H. van der Kemp makes this point (see article BKI ) but whereas he stresses Dipanagara’s ambition in this regard, it seems more likely that Dipanagara was more concerned with respect due to his person as a senior Pangéran at the Yogyakarta court. This respect the Dutch Resident and the Patih failed to accord him when he was not consulted about the coronation of Hamengkubuwana V on Dec.16 1822, and not even invited to the coronation ceremony. (see Babad Dipanagara op.cit b, Canto 18 v 62-100 and letters in Yogya Mss op.cit. pp 14-16)
 14. Raden Patah, the first Sultan of Démak, (c.1500-1518), by tradition son of Brawijaya the last king of Majapahit and his second wife the Putri Cina, but more likely the descent of descent from the Palembang Royal House, who succeeded in finally winning the remains of the Majapahit Empire for Islam. (see de Grauff op. cit. p.91). Dipanagara seems to be drawing an allusion to Radèn Mas Saperdan’s illegitimate usurpation of the Surakarta throne just as Radén Patah had usurped that of Majapahit.
 15. Sunan Pakubuwana IV (1788-1820) put the Patih of Surakarta to death in 1812 when the secret correspondence between the Surakarta and Yogyakarta courts was uncovered when the British stormed the Kraton of Yogya in 1612, The Patih, more commonly known as Cakranegara, had sent secret letters to his son-in-law at the Yogya court, P. Sumadiningrat, in which the Sunan eventually promised that he would fall on the British troops treacherously from the rear when they were busy attacking Yogya. Rather than carry the blame himself, the Sunan chose to make the Patih his scapegoat when his guilt was uncovered. (for details of the plot see Babad Dipanagara op.cit. by Canto 16 v25-37)
 16. P.H. van der Kemp makes the point in the HKI article cited above that throughout the period before the outbreak of the Java War in 1825 it was Solo rather than Yogyakarta which pursued a policy of opposition to the European economic and political expansion in the Princely territories, but by subtlety and subterfuge the Solonese made it appear that it was Yogya that was at fault. Van der Kemp cites various examples, amongst the most important the Pakepung incident in 1789-90 in which Sunan Pakubuwana IV tried to discredit both the Yogyakarta Sultan (H.B.I) and Pangéran Mangkunagara, the 1812 incident cited above in which the original initiative came from the Sunan, the 1816 Sepoy Plot in Surakarte against the British for which the Sunan placed the blame on his younger brother P.Mangkubumi, and finally his attempt to reseize himself of the annexed Surakarta Mancanagara lands just before his death in 1830. Another example which might be added would be that of his grandson, Pakubuwana VI, who gave orders to his troops not to help the Dutch in 1825 and his own scarcely disguised admiration for Pangeran Dipanagara which resulted in his own abortive attempt to raise a revolt in 1930, (see above), Throughout the politics of Solo could be said to have been more aggressive towards the European government, but better disguised than those of Yogyakarta who were led into fatal showdowns. Ultimately however the end result was the same as both Surakarta and Yogyakarta ended up as dismembered puppet states by 1830.
 17. Mt. Rinjani, the highest Volcano in Lombok which is easily visible from a considerable distance at sea.
 18. J. Crawfurd, British Resident at Yogyakarta (1811 Oct-1814 Sept/1816 Jan-Aug) For Dipanagara’s contacts with him during the negotiation before the British attack on the Kraton in 1812, see Babad Dipanagara op.cit. b, Canto 16 v21-78, and for a Dutch translation of the same passages see S, van Praag, Het. Jeuzd van Dipanagara, Amsterdam 1949 pp)
 19. It is interesting that when Crawfurd sent Nahuys an aide-mémoire about different personages at the Yogyakarta court just before handing over the Residency in August 1816, he made no mention of Dipanagara. Could Dipanagara’s supposedly close relationship with Crawfurd have been slightly overdrawn by him here? (Nahuys van Burgst Archive, Leiden U.B.)
 20. Dipanagara had another six children by R.A. Retnaningsih when he was in exile, P. Abdurrahman (born in Menado Oct 1832), P. Abdurrachim (born in Menado), R. A. Munadina (Born Macassar), P. Abdulgani (born Macassar), P. Abdulrajab (born in Macassar), and P. Abdulgafur (born in Macassar). (Silsila/Dynasty of Dipanagara family in the hands of Radén Saleh Dipangara, Jl. Irian 83, Macassar).
 21. Dipanagara had acted as his father’s Patih for some time after his father had been raised as Sultan Hamengkubuwana III, but he apparently did not like life in Yogya and begged his father to allow hin to return to Tegalreja (Babad Dipanagara Op. cit b. by Canto 17 v 97-103), but every Gerebeg he came to Yogya and he’s consulted often by his father at Tegalreja.
 22. Dipanagara was not on entirely correct in this instance (as far as Yogya was concerned) as article A of the Treaty signed with the Sultan Hamengkubuwana III in June 1812 stated the following: “Except the Javanese born within the territories of Mataram, every person of any other description whatever living under His Highness administration, shall be considered under the immediate jurisdiction of the British Government….” (quoted in Soekanto op.cit. p. 197-8) In practice the Resident’s courts had considerable jurisdiction over local inhabitants; “In the first instance it was ordered that courts should be established in the different districts in which the chief civil authorities should reside aided by the Regents and the other native officers, for the purpose of hearing and trying all cases in which natives were concerned. In the mode of proceeding, they are to avoid the formalities of the Roman Law. A native jury consisting of an intelligent foreman with four others decide upon the fact, the law is then taken down, as expounded by the native law officers and the sentence with the opinion of the judge of circuit and on the application of the Dutch and colonial law in the cases is forwarded for the modification of the Lieutenant-Governor… (Raffles T.S. op.cit. pp 292-3, citing his own Jan 21st Legal Decrees (1812)). A serious hardship for Javanese in the Princely territories was that all cases between Javanese and Chinese (and there were many due to frequent disputes over toll-gates and other local taxes) had to be heard in the Resident’s court at Semarang, entailing legal proceedings and journeys which the local inhabitants could ill afford (Nahuys van Burgst Archive, Leiden U.B.)
 23. It is unclear exactly what Law-books Dipanagara is referring to here, but in his description of the Javanese law codes Raffles writes the following: “The decisions of Mahometan Law are chiefly guided by several works in the Arabic language. In all the courts of Java these works are said to be consulted in the Arabic language, but reference is more frequently made to a collection of opinions extracted from them and translated into the language of the country. The earliest work relating to jurisprudence now referred to is that of Júgul Muda Pateh or minister of Sri Ma Pung’ang (of Mendang Kamilan) now Wirasari; it is computed to be about 600 years old by the authority of the Sultan of Démak, the first Mahometan Prince, a compilation of the Javan laws was made in which they were in some measure blended with Mahometan jurisprudence. The modem version of this Suria Alam is a work of this description in high repute, The proclamations (úndang-úndang), and the laws and regulations (ánger-angeran) of the sovereign form another source of deviation from the Mahometan Law.” (Raffles T.S. op.cit. pp 279-280). This description may give some hint as to the sort of law-books Dipanagara was referring to, it is also known that he had a large personal library a part of which he carried around with him on campaign. (ARA)
 24. Maybe Kanjeng Kyai Bandayuda (see above note 71) or else Kangjeng Kyai Wisa Bintulu (the poison of Bintulu) whose pamor was so powerful that the Sultan (Hamengkubuwana IV) is said to have begged his brother to give it back to the Kraton (Yogya Babad op.cit. p.)
 25. During the early years of the Java War Kotha Gédhé was used as an armament centre for Dipanagara’s troops and the Babad Dipanagara describes how gunpowder was made there. (Babad Dipanagara op.cit. Canto 29 v.42)
 26. Kedawung Parkia roxbuighii G. the leaves of this tree are often used in concocting Javanese jamu (medicine) to counter colic and other stomach ailments. It is used in a mixture with ginger, camphor (Jav. kancur), rice, and Curcumine (Jav. kunjit) to make what is commonly known as Beras Kencur, a well-known Javanese recipe for stomach ailments and other, (for a description of ke various plants and their uses see Dr. Seno Sastroamijaya, Obat Asli Indonesia, Jakarta 1967)
 27. It seems likely that there was quite a large Javanese community in Mecca even at this early period in the 19 century both making the pilgrimage to the Holy places and settling there to study with Meccan teachers and to engage in trade. The Serat Raja Bilngon (P.B.A. Mss 231, Yogyakarta) is a description of Mecca by a supporter of Dipanagara From Surakarta, Radén Mas Biyar, who, fled there after the war and became known as Radèn Mas Haji Muhammad Mataram, he studied in Mecca and became an important trader, living there for over 25 years (1830-1855c). During the attack of the Turkish troops in 1855 to regain control of the Holy places, he mentions the presence of Hajis from Yogya and Solo who were caught up in the war (Raja Bilngon op.cit. p.24 v.45 and p.43) Dipanagara himself mentions that nearly all the Hajis coming from the Indonesian archipelago were known as ‘tijang Jawi’, thus confirming what Dr. Snouck Hugronje wrote about the large Javanese community in Mecca in the 1880s (see C. Snouck Hugronje, Mekka, 2 Vols, The Hague 1888-9), Dipanagara’s plan to buy land in Mecca and settle there is therefore not such an exceptional plan, given the situation prevailing there even in the early 19c.
 28. Pangéran Dipanagara and his entourage had been accomodated at the Residency House in Semarang before leaving by boat for Batavia (see Report of de Stuers). However when he was in Menado, Dipanagara apparently still Entertained the hope that Captain Roeps would accompany him to Mecca, thus the Resident of Menado Pietermaat, wrote on the 22nd April 1931: “Dipanagara confided to Tirtadrana (his scribe) that he was still hoping that Captain Roeps would come to Menado with a fully-equipped sailing ship to take him to Mecca, saying that his greatest desire was to go on the Haj, and that he was saving money for the trip. ( Letter of Res. of Menado to the Governor-General, No.72, Arsip Negara, Jakarta.) Dipanagara’s refusal of Knoerle’s offer to accompany him is perhaps an indication of his closer friendship with Captain Roeps (see introduction).

[entry deleted]

In fact Raja Mengala was right for by this time the Portugese Catholic mission in Flores had been established for three centuries: in 1566 via Antonio de la Cruz had built a Catholic Seminary at Larantuka on the extreme eastern point of Flores, which had 50 seminarians by 1596, Meanwhile a new Mission was established at Ende, on the small island facing the south coast of Flores where three churches were built (1596) and in the 17c the Catholic community in Flores, then numbering upward of 50,000, was greatly reinforced by Catholic refugees from Macassar (1660). Flores (Larantuka (1856), Ende (1859))was not formally handed over to the Dutch by the (1856) Portuguese government until 1859 and was finally conquered completely in 1905. (for details of the Catholic presence in Flores see Pinto da Franca. A. Portuguese (1859) influence in Indonesia, Gunung Agung 1970, pp 22-26). This discussion about islands adjacent to Java illustrates clearly how little was known about them by both Javanese and Dutchmen at this time and how easily fabulous rumors were spread! There is no mention in the Javanese sources that Dipanagara had overseas relations.

This confirms what Dipanagara had mentioned to de Stuers earlier, and seems to suggest quite friendly relations between Dipanagara and the Resident: “I used to go now and then to Bedaya (the country house of the Resident)… whenever I went there, Mrs. Smissaert out of the goodness of her heart used to come after me offering a bottle of sweet wine which she knew I liked at the time.” (de Stuers report Op. Cit. P.)

Dipanagara may have received money from General de Kock during his stay in Magelang (Babad Dipanagara op.cit. Canto 41 v 98-9 mentions the sum of 1000 guilder) and he may have received more from the authorities in Batavia. In 1831 Dipanagara had apparently already saved 2000 guilders out of his yearly allowance for his proposed trip to Mecca, (Letter of Resident of Menado, No.72 op.cit.)

The first Treaty between the local chiefs and the Dutch Resident of Timor signed in 1839 and the first Dutch Resident established in 1859 after Ende and Larantuka had bean handed over by the Portuguese (see above note 94).

Suggest ‘Buleleng’ as a reading for Polehreh.

There is nothing in the Javanese sources to confim this but it would not seem unlikely that Dipanagara received troops from Bali as many were recruited there for the bodyguards of the central Javanese courts and from the time of Hamengkubuwana I (1755-1792) there had been a large number of Balinese as bodyguards of the Sultan at Yogyakarta.

On the 2 January 1827 an agreement had been signed between the N.I. Government and the Raja of Badung, whereby the latter agreed to supply Balinese recruits for the N.I. army. On 3rd May 1828 a civilian Dutch official with the rank of ‘civiel gezaghebber bij den vorst van Bali Badung”, under the immediate authority of the Resident of Besuki, had taken over to supervise these relations. There is no mention of his name, but it seems likely that this was the person to whon Knoerle was referring here. Dutch mission was withdrawn in May 1831. (Laporan Politik tahun 1837, op.cit. p.73)

These islands were not finally taken over by the N.I. government until the early part of the 20cs: Bali (1899/1908), Lombok (1894), Sumbawa (1907), Flores (1905). Perhaps Dipanagara’s interest in them was occasioned by a desire to revive the territorial conquests of Majapahit of which he was a great admirer (see Babad Dipanagara, op.cit, a Canto 1-2,) it is interesting that Sentot have nurtured the same aim.

This remark underlines the important rift between the Javanese aristocracy and the santri leadership in Dipanagara’s following, which ultimately was to sabotage a concerted effort against the Dutch. As the son of Radèn Rangga, the previous Bupati wedana of Madiun (d.1810), Sentot felt no particular attraction for the santris, and it was his attitude along with that of other aristocrat army-commanders such as P. Ngabehi (Jayakusuma) which eventually, alienated Kjahi Maja and his following (see Babad Dipanagara, op.cit. Canto 34 v.35 ff). Dipanagara’s own position and that of his sons, as Yogya nobility with a strong links with the santri community, thus seems to have been somewhat unique.

Dipanagara’s relationship with Crawfurd may have been somewhat overdrawn (see above note 82), but the fact remains that both he and his father owed their positions of power at the Yogyakarta court largely due to British influence, the 1812 Treaty, and the letter of Contract given to Dipanagara by Raffles (Babad Dipanagara op.cit. b, Canto 16 v 95-7, and Yogya Babad op.cit pp 78-9). Besides this political preference, it is also likely that the of the English administrators was more to the liking of the Javanese as Dipanagara points out below, than these of their Dutch counterparts. N. de Haan wrote of Crawfurd that, at the Yogyakarta Kraton, Crawfurd was very much respected. He was happy with the Javanese and had a very full understanding of Javanese adat there, F. de Haan, Pergonalia (Personalia der periode van het Engelesch Bestuur over Java 1811-1816, BKI, Deel 92, 1935, p.526 ff).

Crawfurd knew Malay very well and had studied it during his period of duty as the East India Company Doctor at Penang (1801-1811), he was appointed ‘Malay translator’ to the British expedition to Java (September 1811) (de Haan op.cit.) and seems to have had a natural flair for languages. He was appointed Resident at Yogyakarta in October 1811, and it is interesting to note that by June 1312 his knowledge of Javanese was already quite extensive as the Babad Bedah ing Ngayogyakarta gives the following description when he was undertakings the land survey in Kedu: “Samya ajrih asih jalma lit, mring Tuwanaya dhasar saged basa, ing cara jawi kang luméh” (op.cit. p.251 v5) “The common people were afraid (but) well disposed, to the gentleman (Crawfurd) because he could speak, fluent Javanese…”

Either Dipanagara or Knoerle seen to have been slightly muddled here, would not French have been the right language for the Javanese administrators of a 17c Dutch colony?

Chevalier had close connections with the Ratus of the Yogyakarta court, and apparently had easy access there, one sources even hinting that he made free with the women of the court. (ARA) It is known however that he supplied the Sultan’s bodyguard with Opium and controlled the Opium monopoly in Yogya (Nahuys van Burygt Archive, Leiden U.B.)

Dipanagara is referring here to the Zemzem spring near Mecca of which Juynboll gives the following description: The Zemzem spring and the said (the sevenfold ritual between Safa and Marwah) is connected with the following sage. After Hajar (Hagar) with her son Ismail (Ismael) was driven out by Abraham and was left to her fate, she wandered around the vicinity of Mecca alone, tortured by thirst. Desperate, first climbed the hills of safa, to search for water from there, afterwards the opposite hill Marwah, and wandered in doubt from one place to the other backwards and forwards, eventually returning to her son, who saw water bubbling up from the ground. This was the place where later the Zenzem was buried and in rememberance of this event the walking backwards and forwards between Safa and Marwah is held as a religious ritual to this day. (Juynboll op.cit. pp 121-292). It is understandable that for the Javanese who paid high regards to ‘jimats’ (talismans) this water should have been much sought after, and it is. also interesting to note that Dipanagara offers a distinctly sufi mystical explanation which sheds light on the nature of Islam in Java at this time.

This whole passage is important in lllustrating the pan-Islamic concept of Islam as held by Dipanagara in the early 19c and the important place held by Mecca and the religious hierarchy there as the central point of this Pan-Islamisism, the position of (the four) imams and Caliphs, all descendants of the Prophet (Kuraisjiets), was crucial for this doctrine as he was to exercise complete authority over muslims throughout the world. Thus also the expectation of an Imam Mahdi (An imam who is led by Allah on the right way) who should purify Islam througout the world, which at this time began to have a place in the religious philosophy of Javanese Muslims, was important in Dipanagara’s conception of himself as the Javanese Ratu Adil (Mention is made of the Imam Mahdi in such a context in the Semat Cablong, and of a descendant of Sultan Erucakra (the Javanese mahdi) who would come from Turkey (Rum) and establish his kraton to the East of Kali Opak. 12… ana wira saking praja, ing Rum nglurugi Sang Nata, nungsa Srenggi kang ngajawa. v.13. Sirna aksoran yuda, sirna sawadyabalanya, ing kono Sang Jayengrana, wira ing Rum kaya Nata, trah Sultan Herucakra, mungguh dénira kukuta, ana tanah sawétannya, ing Kali Opak sanyata. v.14 Linuwih arjaning prajae.” pp 1814 Serat Cabolang Vol IV,Mangkunegaran Library, Sala, from the original completed in 1815.) It was Kjahi Maja’s wish to get himself up as Imam in Java, which precipitated his breach with Dipanagara (Babad Dipanagara op.cit. c, Canto 33 v.57) and this is the position that Dipanagara may have had in mind for himself at the Magelang conference (see note 51) in a post war settlement in Java, and was presupposed in his title of Sultan Ngabdulkamid ‘Erucakra Kabirul Mukminin, Kalifat Rasullolah Jawa,’ the Caliph of the believers in Java. Dipanagara is right also that at this time even the Sultan of Turkey accepted the religious authority of Mecca, but it was not to be so later in the 19c when in 1855 the Holy places were definitely brought under Turkish control, and when during the reign of the Turkish Sultan ‘Abd al-Hamid (1876-1909) the centre of the Pan-Islamic movement moved to Istanbul. (for a full discussion of the role of Imam and the importance of the Pan-Islamic concept, see Juynboll op. cit. pp.334-40).

? The Map made by Thomas Horsburgh, Raffles Assistant in 1816.

This refers to Captain Roeps abortive attempts to negotiate with Dipanagara through the intermediary of Sentot in January 1829: on the 20th January Roeps travelled to Pengasih and met Sentot on the 21st, then on the 26th Sentot demanded that Nahuys van Burgst should come to him at Kalibondel which Nahuys refused thus leading to Roeps immediate seizure by Sentot, and it was only after further Kjahi Maja negotiations that Roeps was freed on the 29th January. The negotiations led to a three month truce, but fighting broke out again in April 1829 with the attack of the Dutch on Dipanagara’s headquarters at Pengasih (West of Praga) on the 30th April. (for a full description of these negotiations see de Klerck op. cit. Vol IV pp 733-760). Knoerle returned to the Netherlands in 1828 after unsuccessfully petitioning the Commissioner-General (Da Bus de Ghisignies) for an honourable discharge from military service, and he returned to Java again in January 1830 as an Adjutant in the entourage of the new Governor-General, Johannes van den Bosch. Knoerle in fact spent very little time at the front ( 2nd Feb 1626 – 16 June 1827) near Semarang, for he had spent much of the time travelling. (de Klerck op. cit. Vol V, Bijlage XXXVIII, pp 752-3)

Mohammed’s nephew ‘Ali was in fact the son of Abu Talib, Mohammad’s uncle. The offspring of ‘Ali’s marriage with Fatima, were the later nobility of Mecca (the Aliden), the Sjeriefs (descendants of Fatima’s eldest son Hasan), and Sajjids (descendants of her second son, Husain). it is possible that Dipanagara may have been hoping to create a similar few nobility and his bestowal of the epithet ‘Ali Basah’ on the names of his most trusted young army commanders was an indication of this (see also note 52) and so also was his desire to marry his Basah’s with members of his own family. ( for e description of the origins of the nobility, see Juynboll op.cit. p.186.)

Jayakusuma, (Pangéran Ali Basah) was the eldest son of Dipanagara’s uncle, Pangéran Ngabèhi (Panembahan Abdulrajak) who was killed with his father and younger brother in the Kelir mountains on the 21st September 1829 (see note 44), whereas Mertanegara (Ali Basah Abdulkamil) was the eldest son of the murdered Patih Danureja II of Yogyakarta (1799-1811), who became a Colonel of the N.I. army after the war with the position of Bupati Wedana Kerapak Gedongkiwa.

This fiction about Dipanagara’s ‘retirement’ to Menado was apparently – perpetrated by the Governor-General, Van den Bosch, when through the intermediary of Captain Roeps Dipanagara had begged to be allowed to go on a pilgrimage to Mecca, but had been told to wait in Menado until a letter arrived from the King. This was the reply of the Governor-General as related in the Babad Dipanagara: Canto 43: v. 251 …. Sun dingin utusan. v.252. Gelisira sun wetara pitung sasi, angkat ulihira, pan dadi patbelas sasi, marma becik angen tenana. v.255. Neng Menadho apan kiwa lawan sepi, gedhé omahira, lan jembar polatanéki, lan parek gunung sagara. v.254. Kebon jembar akéh omah becik-becik, lamun arsa dalan, mring gunung pan parek iki, ana ing kéné pan iya. v.255. Nara nana iya yèn Yun dalan iki, lawan sarawungan, lan akèh wong kéné iki, siraku weruh pribadya, English Translation: v.251. …. I must send first (to Holland). v.252. The most speedy (journey) is about seven months, there and back, then becomes 14 months, therefore it is better to wait. v.253. In Menado which is secluded and quiet, (where) there is a large house, and the view extensive, and close to cool mountains, v.254. (Where there are) many large gardens, fine houses, (and) if you wish to wander, to those cool mountains, which are over there. v.255. There will be nobody who will wish to walk there, and (no)following, and there are many people here (in Batavia), as you yourself know. (L/Or 6547 op. cit. d. )

Shades of Multatuli! The Dutch sources do not state whether Van den Bosch was really ill at the time, but it is stated in the Babad Dipanagara that because of ‘a serious indisposition’ the Governor-General would not see Dipanagara, but summoned Captain Roeps to Bogor to give him his instructions. (L/Or 6547 op. cit. d, Canto 43 v.244-250. and for his sickness v.283. Sabab Jendral maksih sanget gennya sakit, pan kalih tileman….. Because the General was still extremely ill, and secondly was resting……)

This refers to the exile of the Sultan of Palembang, Badruddin, in 1812 by Raffles, (see de Graaff op.cit.pp Z 375-6).

This is confirmed by the Babad Dipanagara and also it is stated there that Dipanagara was to receive 600 guilders a month (L/Or 6547 d op.cit. Canto 43 v 318-320) v.318. ……, nulya matur malih, paduka meling punapa. v.319. Lawan malih punapa kang kintun tulis, mring Jéndral paduka, Nata mesem ngandika ris, van ingsun tan darbék karsa, v.320, Kirim layang pan ingsun tan bisa nulis, ya mung tabé ingwang, sira tekakena iki, mring Jendral Van de Bos ika. English Translation: ….., then (the Colonel) said further, “if you have any messages, v.319. and other things, just send a letter, to the General,” The Sultan smiled and said amicably, “I have no desire to, v.320. send a letter, (because) I cannot write, yes just send my regards, to General van den Bosch.”

The ‘Kepala Balk’ were the heads of the Kampongs in the Menado Residency, with much the same position as the Lurah in Java, (see E.C. Godée Molsbergen, Geschiednis van de Minahassa tot 1829, Weltevreden, ‘s Landsdrukkerij, 1828, pp 196-9).

It is interesting to see how quickly the exiles married local women, even Dipanagara had tried to marry the daughter of a wealthy Muslim Menadonese trader by 1831, but his offer was refused, because, according to Resident Pietermaat: ” He was met with a refusal on the part of the father, who said it would bring no good fortune to his daughter, (Christian) and that it was not good for him as a leading islamic citizen to be linked with the Prince.” ( Letter of Res of Menado 22 April 1831, No.72. op.cit.)

Dipanagara had styled himself as Sultan Ngabdulkamid ever since taking up that title at Selarong in October 1825, and he writes of himself as ‘the Sultan’ from that period throughout the Bebad Dipanagara. It was a main point of conflict with General de Kock during the Magelang Conference (March 1830) that the General refused to call the Pengeran by his new title but insisted on addressing him as ‘Pangéran Dipanagara’ a title which he had already bestowed on his eldest son when he himself was raised to the sultanate. According to Javanese adat and kraton usage, once one name has been relinquished, it can never be taken back, hence here Dipanagara’s insistence to be known under the name of ‘Pangéran Ngabdulkamid’, which besides was perhaps more suitable as a name with which to make the pilgrimage to Mecca. (for a discussion of his title at the Magelang conference, see Babad Dipanagara op.cit. d, Canto 42 v.56-64.)

Halaman depan: Catatan yang ditujukan untuk digunakan secara pribadi oleh Yang Mulia Letnan Jenderal dan Gubernur Jenderal Belanda-India.

Surabaya 9 Juli 1830

Tertanda; J.H. Knoerle.

hal.1. Catatan milik Letnan Dua Knoerle, Ajudan Yang Mulia Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan tentang kontak sehari-hari perwira yang disebut di atas dengan Pangeran dari Yogyakarta, Dipanagara, selama perjalanannya dari Batavia ke Manado, dalam perjalanan ke pengasingan Pangeran tersebut.

Pada 1 Mei 1830,

Sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada saya oleh Yang Mulia Gubernur Jenderal di Buitenzorg pada tanggal 27 April lalu, saya naik ke Corvet Paduka Yang Mulia yang bernama “Pollux”, yang berada di bawah komando kapten angkatan laut Eeg.

Kedatangan Pangeran Dipanagara (1/1) di atas kapal yang disebutkan di atas masih belum bisa dipastikan mengingat persiapan kamarnya yang terganggu oleh kekacauan yang biasa terjadi di sebuah kapal perang.

Pada 2 Mei, hari Minggu

Aku naik “Nehalenia” dan kembali pada sore hari naik “Pollux.”

3 Mei

Pada senin pagi, jam 7, kapten angkatan laut Eeg datang membawa berita bahwa Pangeran yang disebutkan di atas akan segera tiba. Kamarnya sudah siap dan pada jam 8 Dipanagara pun tiba dengan diikuti semua pengikutnya, yang terdiri dari 8 wanita dan 11 pria:

 1. Raden Ayu Retnaningsih, istri Dipanagara.(2/2)
 2. Raden Ayu Dipawiyana, adik perempuan Dipanagara and istri Tumenggung Dipawiyana.
  Pengikut wanita:
 3. Madula
 4. Angamerta.
 5. Sadaruna.
 6. Sarienten.
 7. Namil.
 8. Guna Danti.
 9. Tumenggung Dipawiyana, sepupu Dipanagara. (-/3)
 10. Ratta.
 11. Banteng-wareng.
 12. Rajamengala.
 13. Mertalesana, 17 tahun.
 14. Kasimun, 15 tahun.
 15. Sayman, 13 tahun.
  Pengikut pria:
 16. Saturuna.
 17. Angamerta.
 18. Mitdien.
 19. Fikpak.

Dipanagara diantar oleh Hakim Kepala Batavia (Hoofd Baljuw) J var. der Vinhe, yang ditemani oleh ketua pelabuhan Batavia Olyve, dan hakim di Batavia, Bik dan Kapten infanteri, Roeps. (3/4)

Hakim kepala bersama dengan tuan-tuan lain dari rombongan itu, kecuali Kapten Roeps, turun dari Corvet segera setelah kiriman mereka yaitu sang Pangeran sudah beres diangkut, dan sudah diantar ke kabinnya. Pada jam 11, Kapten Roeps meninggalkan Pangeran dan kembali ke darat.

Saya kemudian mengingatkan Pangeran Dipanagara tentang apa yang telah saya katakan kepadanya saat pertemuan pertama kami pada tanggal 30 April di Batavia. Tentang kekhawatirannya yang sudah ia utarakan berulang kali tentang penghinaan yang bisa menyakiti hati para pengikut wanitanya selama perjalanan ini, saya memberikan jaminan yang paling meyakinkan, dan setelah itu saya meninggalkan kabinnya sekitar jam 2 sore setelah segala kebutuhannya termasuk meja dan kursi sudah terpenuhi sesuai keinginannya.

Pukul 4 sore, Tumenggung Dipawiyana mendatangi saya dan atas nama Pangeran Dipanagara menanyakan kenapa kita masih belum mengangkat sauh dan berlayar ke laut. Saya memberi tahu Tumenggung tentang perlunya memanfaatkan angin darat yang akan bertiup di malam hari.

Hari Selasa, 4 Mei 1830 kami mulai berlayar jam 5 pagi.

Dua jam kemudian Pangeran mengundang saya ke gubuknya dan memberitahukan tentang keinginannya untuk naik ke geladak. Kami naik ke atas bersama-sama.

Kompas, layar kapal yang sepenuhnya terkembang, dan gerakan kapal, semua ini menarik perhatian Sang Pangeran. Seorang anggota detasemen pasukan di kapal ada yang meninggal dan sekarang sedang dikubur di laut. Upacara penguburan jenazah tersebut membuat Pangeran bertanya kalau yang meninggal seseorang yang berpangkat Kapten. (4/5) Ketika dijawab bahwa yang meninggal hanyalah seorang prajurit biasa, Dipanagara bertanya kenapa kami memberi jauh lebih banyak perhatian terhadap orang mati dibandingkan orang yang masih hidup!

Saya menemani Dipanagara kembali ke kabinnya. Dia menyampaikan kepada saya keprihatinannya tentang cuaca panas yang dialami para pengikut wanitanya, dan tentang sakit kepala yang dirasakan para wanita ini.

Saya kembali ke kabin saya dan, melalui Tumenggung Dipawiyana, mengirimkan untuk Pangeran (‘Vorst’) Dipanagara sebuah kipas Tiongkok, satu kotak l’eau de Cologne, dan sebotol minyak Makasar. Kepada Tumenggung saya memberikan hadiah yang sama kecuali minyaknya. Sang Pangeran mengucapkan terima kasih.

Saya melibatkan diri saya dalam segala hal yang bersangkutan dengan peran saya sebagai perantara antara tahanan Negara kita dengan awak kapal Corvet.

Pada sore hari Dipanagara ingin tahu tentang semua hal yang bersangkutan dengan berternak ayam dan saya berjanji untuk memberikan seekor ayam untuknya, mengingat bahwa ia berniat membeli ayam lebih banyak lagi di Manado. Saya memberinya semua informasi yang diperlukannya tentang hal ini.

Pada tanggal 5 Mei 1830, pada hari Rabu pagi, saya memberi perintah supaya kabin Pangeran dibersihkan.

Dia ingin agar ayam-ayam yang telah diberikan kepadanya oleh Hakim Kepala Batavia supaya dihitung. Ketika telah selesai dihitung, Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa salah seorang penumpang kapal telah mencuri seekor ayam betinanya, dan Dipanagara meminta supaya hal tersebut diselidiki. Saya dicecar dengan berbagai pertanyaan, berapa hari perjalanan yang harus kita lalui hingga sampai di Manado, seberapa jauh dari Manado ke Ambon, (6) dan apa saja batas kebebasan Dipanagara dan para pengikutnya di Manado.

Saya menerima kunjungan dari Tumenggung Dipawiyana yang memberi tahu saya bahwa ayahnya, Dipasana, (5/7) adalah saudara Sultan Yogyakarta, (Sultan) Raja, (6/8) dan bahwa Dipanagara adalah putra dari (Sultan) Raja ini, dan bahwa dengan demikian ia dan Dipanagara adalah keponakan penuh. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa saudara perempuan Dipanagara adalah salah satu selirnya, dan juga mengatakan bahwa Pangeran Mangkudiningrat (7/9) adalah pamannya.

Pangeran Dipanagara meminta saya untuk menemaninya dan saya datang mengunjungi kabinnya. Dia mengalami demam dan kejang-kejang, (8/10) tetapi menolak tawaran bantuan medis saya. Kami berbincang-bincang tentang petualangan Dipanagara sebelumnya, dan terutama tentang sebab-sebab pecahnya Perang Jawa. Dia menceritakan kepada saya khususnya tentang pembangunan jalan yang memotong tanah miliknya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan padanya tentang rencana pembangunan tersebut. (9/11) Juga menceritakan ketika dia datang ke masjid (kerk) (-/12) karena perselisihan tentang jalan ini, namun orang-orang mengepung Masjid tersebut lalu menembakinya ketika dia meninggalkan Masjid.

Dipanagara juga mengatakan bahwa Smissaert (10/13) adalah seorang pria yang bisa disebut lemah.

Dia (Dipanagara) kemudian pergi ke Gamping (11/14) dan ke Selarong (-/15) namun tujuannya adalah untuk berdiam diri, dan bercerita tentang bagaimana sebelum dan selama perang orang-orang telah mencuri dan menjarah semua harta milik Dipanagara selama perang, termasuk orkestra Gamelan besarnya. (Dipanagara bercerita padaku) bahwa ia bermaksud untuk memohon pada Gubernur Jenderal supaya diberikan sebuah kapal (prauw) dan uang untuk melakukan perjalanan ke Mekkah, (12/16) segera sesudah ia sehat kembali.

Kamis 6 Mei pada jam 9 pagi.

Dipanagara memberi tahu saya bahwa ia ingin memakan kentang; Saya diberitahu Kolonel Eeg, bahwa dia tidak punya kentang untuk Dipanagara.

Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa Pemerintah dengan sia-sia menggaji para pemimpin yang telah ia berhentikan, bahwa bayaran kepada Mangkudiningrat (13/17) sama sekali sia-sia. Hanya Sentotlah (14/18) (katanya) Basah (komandan tentara) yang pemberani.

Dia juga mengamati bahwa dia telah mengirim seorang pengikut perempuannya pulang ke Mataram waktu dia berada di Semarang, (-/19) dan bahwa orang-orang telah berjanji kepadanya bahwa dia akan bertemu kembali dengan wanita ini di Batavia, tetapi orang-orang tidak menepati janji ini.

Kemarinnya Dipanagara juga mengatakan kepada saya bahwa dia telah berkali-kali meminta agar putranya diangkat menjadi Pangeran Adipati (15/20) di Yogyakarta.

Kami mengunjungi Kolonel Eeg. Selain Kompas di kabinnya, potret Raja (dari Netherlands) juga menarik perhatian Dipanagara.

Dia melihat tanda jasa yang tergantung di bahu sang Raja dan dia menanyakan pada saya apa hubungan Daendels (16/21) dengan Raja, karena dia memakai pita tanda jasa yang sama.

Pada malam hari kapal berlabuh di pantai Jawa. Dengan susah payah saya menjelaskan kepada Pangeran tentang cara kita memanfaatkan angin darat dan angin laut dalam perjalanan kita ke Manado (melawan angin). Saya meninggalkan Pangeran pada pukul tujuh malam dan memberitahukan padanya bahwa untuk meredakan mabuk laut Radén Ayu-nya, akanlah sangat bermanfaat bagi wanita ini jika dia menghirup udara segar di geladak. Saya mengatakan padanya bahwa pada esok hari atau pada kesempatan lainnya, saya akan mengatur supaya setengah dari geladak belakang disiapkan untuk Radén Ayu, supaya dia beristirahat dengan bebas tanpa menjadi pusat perhatian penumpang kapal lainnya. Saya akan mengaturnya dengan Kolonel Eeg.

7 Mei, hari Jum’at.

Di pagi hari saya mengunjungi Dipanagara. Pada kesempatan ini Dipanagara mengeluh tentang persekusi yang dilakukan Pemerintah kita. Dia memberikan contoh tentang Kiai Moorna, (17/22) seorang ‘tijang sutji’ (orang suci), yang menetap di desa Kapunden di daerah Yogyakarta dan yang sepuluh tahun lalu diasingkan oleh Pemerintah Belanda, dengan tujuan, kata Dipanagara, supaya Pemerintah Belanda bisa menguasai harta karunnya dan menjarah desa Kapunden. Dipanagara mengatakan bahwa Kapunden adalah desa terkaya di Kesultanan Yogya, karena itu adalah tempat kelahiran istri (Sultan) Hamengkubuwana I (-/23) dan sejak jaman Sultan yang pertama, desa ini telah dibebaskan dari kewajiban memberi (hasil tanah) yang berat dan juga dibebaskan dari kewajiban mengirim tenaga kerja untuk Sultan. Dipanagara mengeluh tentang Paku Alam (Kusuma) (18/24) yang telah mengadu domba Pemerintah melawan Kiai Moorna yang akhirnya membuat Pemerintah dan Pangeran Yogyakarta jadi berselisih. Moorna yang diasingkan kemudian kembali ke Semarang, tetapi tidak lama kemudian dia meninggal karena tidak diizinkan untuk bertemu keluarganya.

Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa ibunya lahir di desa Madesta (19/25) di distrik Pacitan, dan bahwa ibu dari Sunan Solo yang sekarang lahir di desa Muntjap di (Daerah) Patjitan. (-/26)

Pamannya Mangkubumi dan Sultan Raja terlahir dari ibu yang sama, seorang Putri dari Madura, (20/27) Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa ia masih memilikki lima belas saudara laki-laki di Kesultanan Yogyakarta. Saya memintanya untuk menyebutkan nama-nama mereka, dengan dalih bahwa memiliki lima belas saudara itu terlalu banyak. Sang Pangeran (Diparagara) menyebutkan nama-nama mereka. Saya menghitung delapan nama. Dia tidak bisa menyebutkan nama-nama yang lainnya.

8 Mei, hari Sabtu.

Saya menghabiskan pagi hari ini bersama Dipanagara. Dia mengatakan kepada saya bahwa tadinya dia mengira bahwa saya adalah saudara Tuan d’Abo (21/28) yang pernah tinggal di Yogya. Kemudian setelah diberitahu oleh pembantu saya, Sicajuda, bahwa saya sebenarnya adalah Ajudan Gubernur Jenderal, Dipanagara berbicara lebih jauh tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta.

Saya bertanya kepada Dipanagara kalau dia pernah berhubungan dengan Residen Yogyakarta yang sebelumnya, Kolonel Nahuys (van Burgst), (22/29) tampaknya dia sangat menyukai Tuan Nahuys dan sangat dekat dengannya. Dia sering mengunjungi Tuan Nahuys ketika dia menjadi Residen Yogyakarta. Dipanagara kadang berkunjung dengan Tuan d’Abo di Lodji Kebon (23/30) dan pada suatu ketika menemukan sang Kolonel sedang berduaan dengan Nyonya d’Abo, dan akibatnya ia (Nahuys) menunjukkan rasa malu yang dalam. Nyonya d’Abo telah mencium Tuan Nahuys sambil tertawa-tawa. Dipanagara mengatakan bahwa pada saat itu Tuan d’Abo sedang berada berada di Bedojo untuk mengurus perkebunan kopi. Pangeran bertanya pada saya sambil tertawa apakah bagi bangsa kami ini menjadi sebuah urusan rumah tangga yang agak eksentrik jika dua orang Eropa yang terhormat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang sama.

Dipanagara berbicara kepada saya tentang Patih Yogyakarta, Danuredjea. (24/31) Dia memberi tahu saya bahwa Danuredja, Chevallier, (25/32) dan Smissaert telah menjadi satu, (‘dados tunggal kémawon) dan bahwa ketiganya berkuda bersama-sama dan makan bersama-sama. Bahwa ‘tijang alit’ (orang biasa) tidak akan bisa mendapatkan keadilan karena ketiga orang ini bersatu.

Sore hari pukul tiga, Dipanagara meminta saya untuk datang mengunjunginya. Ia berbaring (tengkurap) dengan demam yang cukup tinggi. Saya menawarkan untuk meminta obat-obatan dari dokter kapal kami, tetapi dia dengan tegas menolak tawaran itu.

Saya duduk di samping dia (Dipanagara) yang sedang berbaring di ranjangnya, dan kami berbicara tentang hal-hal kecil. Dia mengeluh tentang air minumnya yang mengandung lumpur; sang Kolonel mengatakan kepada saya bahwa dia tidak memiliki tempat air yang layak untuk Dipanagara, jadi saya mengosongkan tiga botol air Seltser saya dan membawanya ke Dipanagara, supaya digunakan untuk mengendapkan air supaya lebih jernih. Pada sore hari pukul 6 saya kembali ke Dipanagara. Demamnya sudah reda. Dengan mata yang bersinar, dia makan ubi kering sambil duduk. (-/33) Ketika saya menanyai dia (tentang makanannya) dia mengatakan bahwa dia bisa saja makan daging dan makanan panggang, juga makanan pribumi lain yang menggugah selera, tetapi karena muntah-muntah yang berkelanjutan maka apapun yang dimakan akan keluar lagi. Dia bersama semua pengikutnya masih terus merasakan efek mabuk laut.

Kami membuang sauh di Indramayu. Saya bertanya kepada Dipanagara kalau dia pernah tinggal di daerah ini. Dia bilang tidak pernah dan mengatakan bahwa dia merasa malu kalau melihat Jawa lagi dan ingin cepat-cepat tiba di Manado; lalu dia akan meminta uang kepada Gubernur Jenderal dan sebuah kapal untuk berangkat ke Mekkah segera setelah dia sehat dan hatinya tenang kembali. (-/34)

Radén Ayunya Dipanagara bertanya kepada saya apakah (tujuh) kapal dan perahu yang baru muncul bermaksud jahat, dan sedang mendekat untuk menyerang. Saya kemudian berpamitan dengan sang Sultan (vorst) dan pengikut-pengikutnya.

Minggu 9 Mei 1850.

Para pengikut Dipanagara telah mengabarkan padanya bahwa hari ini ada lebih banyak bendera yang berkibar dari tiang kapal daripada biasanya, dan juga bahwa para perwira dan awak kapal memakai pakaian yang berbeda. Saya memberi tahu Dipanagara bahwa ini adalah hari dimana Yang Mulia Putri Marianne dirayakan. Ini menjadi kesempatan baginya untuk bertanya tentang dinasti kami di Eropa, yang saya jawab sesuai dengan kenyataan. Dipanagara meminta saya untuk memberikan informasi berhubungan dengan pertanyaannya: “Apakah di Eropa juga ada kebiasaan untuk mengasingkan seorang penguasa yang telah dikalahkan dalam pertempuran ke pulau yang jauh dan memutus semua hubungan dengan keluarganya?”

Saya ceritakan tentang Napoleon sebagai contoh, namun dengan cara yang lembut dan cocok untuk Dipanagara, sambil tidak menceritakan bagian yang bisa menyakitkan hatinya, karena menurut Buku ke-4 dan 19 Al-Quran ia tidak memiliki hak yang sah untuk duduk di takhta Kesultanan Yogyakarta. (-/35) Dipanagara memberi kepastian pada saya bahwa dia tidak pernah memiliki niat yang serius untuk menggulingkan kekuasaan Sultan muda yang sah. (26/36)

Radén Ayu Retnaningsih memberi tahu saya tentang keinginannya untuk melihat potret Raja William I. Dia tidak mau meninggalkan kabinnya, jadi saya berjanji padanya untuk meminjam potret tersebut dari Kolonel Eeg untuk dilihat.

Saya memberi sebuah syal sutra (foulard de Lyon) sebagai hadiah untuk Radén Ayu, istrinya Dipanagara. Sebagai balasannya, dia segera mengirimkan sepiring kue-kue untuk saya.

(Orang-orang miskin betapa sengsaranya keadaanmu!) Radén Ayu istri Dipanagara adalah seorang wanita yang berusia sekitar 20 hingga 22 tahun. Dia memiliki bentuk wajah yang indah dengan mata yang besar dan cantik. Secara keseluruhan, penampilan wajahnya sangatlah menarik dan ekspresi wajahnya yang menunjukkan sifat malu-malu atau rasa ketakutan yang membuat pria yang beritikad baik menjadi ingin memperlakukan dia dengan sopan.

Penampilan Raden Ayu Dipawiyana lebih teguh dan bebas. Dia sangat berparas kuat dan menurut saya memiliki semangat hidup yang baik. Dia adalah saudara perempuan Dipanagara.

Senin 10 Mei 1830.

Saya membahas suatu hal yang penting dengan Dipanagara hari ini. Saya berbicara dengannya tentang buku keempat Alquran khususnya tentang larangan bagi sepupu pertama untuk saling menikah. Tumenggung Dipawiyana adalah putra dari paman istrinya (sedangkan istrinya Tumenggung Dipawiyana adalah saudara perempuan Dipanagara) maka mereka adalah keponakan penuh. Namun demikian, mereka berdua saling menikahi. Untuk menjawab pertanyaan ini, Dipanagara menjelaskan kepada saya bahwa semua penguasa dan bangsawan di Jawa tidak mengenal ajaran-ajaran Alquran. (27/37) Bahwa semua orang menganggap masalah ini sudah dipercayakan ke imam-imam (Islam).

Mengenai Dipawiyana yang menikah dengan adik perempuan (Dipanagara) yang saat itu masih berusia tiga belas tahun, Dipanagara mengatakan bahwa pernikahan ini diputuskan atas intervensi Kiai Maja dan bahwa dia, Dipanagara, tidak bisa meragukan legalitasnya. Lagipula dia mengatakan bahwa Sunan Solo yang sekarang telah menikahi anak perempuan pamannya (Pangeran Ngabehi) dan untuk pernikahan ini dia tidak hanya memperoleh persetujuan dari imam besar Solo, tetapi juga menerima deklarasi persetujuan dari Kiai Maja. (28/38)

Dipanagara mengatakan pada saya bahwa Sultan Yogyakarta pertama, Hamengkubuwana I, sebelum ia menjadi Sultan, telah menikahkan putrinya dengan keponakan saudaranya, Raden Mas Said yang terkenal (juga disebut Suriakusuma dan MangkuNegara), (29/39) dan bahwa sang Sultan, untuk menjaga dirinya dari hukuman yang tertulis di Alquran, mengirim dua imam untuk berziarah ke Mekkah. (40) Setelah itu, pernikahan antar keponakan semacam ini ditentukan mengikuti keputusan imam besar di keraton Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya memperhatikan bahwa Dipanagara tidak dapat menulis. Tumenggung Dipawiyana bisa menulis dalam bahasa Jawa dengan huruf Jawa dan Arab (Pégon). (30/41)

Dipanagara memberikan analisis etimologis tentang namanya. ‘Dipa’ dalam bahasa Jawa rendah (ngoko) berarti gajah, tetapi dalam bahasa keraton (bahasa Dalem) ‘Dipa’ berarti seseorang yang ‘memberikan pencerahan’ atau seseorang yang memiliki kehidupan dan kuasa. Dalam arti inilah Dipanagara memaknai namanya. ‘Negara’ berarti suatu daerah, provinsi, dan demikianpun Dipanagara adalah seseorang yang memberikan pencerahan, kekuatan, dan kemakmuran bagi seluruh negaranya. (31/-) Penjelasan etimologis ‘Dipa’ ini tidak dipakai untuk nama Tumenggung Dipawiyana; di sini ‘Dipa’ berarti gajah dan ‘wiyana’ berarti berani, mulia, dan murah hati. Arti kata tersebut dalam nama si Tumenggung dengan demikian mudah dipahami. (-/42)

Saya berpamitan dengan tahanan Negara saya pada jam 6 sore, setelah saya menghabiskan tiga jam sambil berbaring di ranjangnya. Persahabatan kami didasarkan pada hubungan percakapan yang saling mempercayai. Semua pengikut Dipanagara menderita mabuk laut yang parah. Saya memberi mereka minuman anggur karena Mayor medis kapal menyarankan untuk minum anggur agar mengurangi gejala kejang. Kemudian pengikutnya juga minta untuk diberikan anggur, dan Dipanagara mengabulkan permintaan mereka, apalagi karena saya sudah menyiapkan cukup banyak minuman anggur untuk konsumsi pribadi sendiri.

Selasa 11 Mei 1830.

Waktu di Batavia saya pernah mendengar tentang Raden Rangga yang tersohor, ayah dari Bupati Madiun sekarang, yang dikira adalah ayah mertua pertama Dipanagara. Saya bertanya dengan cara yang bijaksana tentang kebenaran hubungan ini, dan mendengar dari Dipanagara bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan keluarga dengan Radén Rangga. (32/44)

Dipanagara melihat gambar-gambar di buku berbahasa Inggris berjudul “Buddhism” karangan Upham milik saya dengan penuh minat dan kenikmatan. (-/45)

Kami berbicara tentang Jawa, dan dia bercerita dengan menggunakan kata-kata yang pahit tentang bagaimana dia ditahan di Magelang. Dua ekor kuda yang diberikan oleh Kolonel Cleerens kepadanya sebagai hadiah, seekor kuda cantik yang ia terima dari Mayor Buschkens, dan seekor anak kuda yang bagus yang diberikan kepadanya sebagai tanda persahabatan oleh Jenderal de Kock, semua ini tak pernah terlihat lagi termasuk berbagai barang lainnya yang ditinggalkan. (33/46)

Sekali lagi Dipanagara bertanya kepada saya berapa jauh jarak Manado dari Ambon, dan apakah Manado itu jaraknya jauh dari Makassar atau Tanah Bugis (wilayah Bugis). Dia mengingatkan saya pada janji saya untuk menunjukkan potret Raja William kepada para pengikut wanitanya, dan dia juga memberi tahu saya tentang keinginannya untuk makan kentang, sambil mengingat ketika di praauw (kapal uap) dia selalu memakan kentang. (34/47)

Sore hari pada pukul 5 saya menemukan sang Pangeran sedang menderita demam berat. Semua upaya saya untuk menawarkan bantuan saya dengan meminta saran dari dokter kapal Schillet pun ditolaknya; “Bagaimana kamu bisa berbicara sedemikian tentang dokter dan pengobatan Belandamu,” kata Dipanagara, “tidakkah kamu mendengar bahwa setiap hari ada orang mati di kapal ini yang dilempar ke laut? Betapa takhayulnya orang Eropa dengan dokter mereka!” Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya karena dalam rentang waktu lima hari terakhir sudah ada 4 orang yang mati di kapal.

Upacara penguburan di dek disampaikan kepada sang Pangeran oleh para pengikutnya, dan dari kabinnya dia bisa mendengar sendiri lantunan lagu pemakaman di dek.

Atas permintaannya saya membiarkan tubuhnya digosok dengan air dingin.

Dipanagara berbicara tentang bantuan yang akan diberikan oleh Yang Mahakuasa kepadanya dan bahwa ia siap untuk mati. (48) Radén Ayu Retnaningsih pun menangis di kakinya. Saya meninggalkan Dipanagara yang sudah semakin kurus dalam waktu empat atau lima hari terakhir ini pada sekitar jam 7.30 malam. Dia meminta saya supaya tidak lupa membawa potret Raja kami yang terhormat.

Rabu 12 Mei 1830.

Saya mendapatkan potret Raja kami yang terhormat, William I, (35/49) dari Kolonel Eeg, untuk memenuhi permintaan Dipanagara. Para pengikut wanitanya, Raden Ayu Retnaningsih dan R.A. Dipawiyana terkejut melihatnya. Pangeran bertanya kepada saya kalau Raja kami adalah menantu Raja Inggris, dan siapa yang lebih kuat diantara keduanya, dan apakah Raja William telah diberitahu bahwa ia, Dipanagara, sedang dibawa ke Manado. (50) Dipanagara menggantungkan potret itu untuk sejenak di pintu kabinnya, dan memberi tahu saya bahwa ia dengan senang hati ingin memiliki potret ini, tetapi ia tidak dapat menggantungnya di sebuah tempat yang bisa kelihatan oleh orang awam, mengingat kenyataan bahwa itu tidak pantas dan mengingat hal tersebut akan disalah artikan oleh pengikutnya, kalau dia sebagai orang besar memberikan kehormatan seperti itu kepada seorang besar lainnya! Saya mengembalikan potret itu ke pemiliknya.

Saya menerima dari para taruna Corvet satu pikul kentang untuk konsumsi Dipanagara dengan syarat nanti akan digantikan di Manado. Supaya dia tidak menderita kekurangan sayuran, saya akan memberikan anggur sebagai gantinya.

Kamis 13 Mei 1830.

Pagi ini Dipanagara mengeluh tentang penyakitnya, dan ditambah daun sirihnya sudah basi, (36/51) dan bahwa dia akan menderita karena ingin mengkonsumsi daun itu selama sisa perjalanannya. Kami bisa melihat gunung-gunung di Jepara; sang Pangeran merasa bosan. Untuk menghiburnya, mengingat bahwa dia menyukai gambar dan media cetak, saya mengirimkan almanak Inggris dengan cetak grafir yang indah untuk mengisi waktunya. Dipanagara merasa pantas dalam percakapan rahasia kami, ketika kami sedang duduk di ranjangnya, untuk memanggil saya ‘kowé’ (37/52) (Kamu, familier. Ngoko). Sejauh ini saya selalu memanggilnya Kangdjeng Tuwan Pangeran. Saya bertanya kepadanya apa pemaknaan kata ‘kowé’ ketika dia menggunakan kata tersebut untuk berbicara dengan saya. Dipanagara mengatakan bahwa itu datang dari hati yang tulus (manah waras) dan saya harus menganggapnya sebagai tanda persahabatan. Dia mengatakan lebih lanjut bahwa dia pernah menggunakan kata itu ketika dia marah, (rasa manah serigan) dengan makna mencela, kepada Sekretaris Chevallier, karena dia telah menghasut (Radén Adipati) Danuredja di Yogyakarta untuk menulis sepucuk surat tentang tungku perkapuran di Gamping. (-/53)

Sang Patih telah mengambil para pekerja tungku perkapuran keturunan Tionghoa darinya.

Menurut Dipanagara, dia telah menghukum pengikutnya Ratta (38/54) dengan pukulan dan tendangan karena dia menyebut kentangnya sebagai ‘kentang Sabrang’ (kentang pengasingan) dan bukan ‘kentang Welanda’ (kentang Belanda).

Saya bersama Dipanagara pada sore hari pukul 5 untuk sebentar; dia berbicara kepada saya tentang betapa membosankannya perjalanan kami dan tentang keindahan pegunungan Japara.

Jumat 14 Mei 1830.

Pada jam dua dini hari kami diselimuti awan badai tebal yang datang dari arah Selatan. Tiba-tiba Dipanagara keluar dari kabinnya dan berteriak-teriak memanggil saya. Dia mengusulkan kepada saya supaya komandan Corvet membuang sauh. Saya menjelaskan kepada Pangeran betapa tidak berguna dan tidak praktis saran yang diberikannya, dan menunjukkan kepadanya kerugian membuang sauh saat itu mengingat bahwa kita bisa memanfaatkan badai tersebut untuk melanjutkan perjalanan kita.

Pada jam 2 siang saya bertemu Dipanagara yang sedang menderita demam tinggi. Diapun langsung berbicara dengan berapi-api tentang berbagai macam hal yang pernah ia lakukan. Di antara hal-hal yang ia bicarakan adalah tentang bagaimana ia selalu mengikuti jalan yang benar tanpa akal-akalan dalam berhubungan dengan Residen kami (di Yogya); bahwa pamannya Pangeran Mangkubumi telah beberapa kali mengajukan keberatan secara lisan kepada Mr Smissaert tetapi dia selalu ditangani dengan jijik. (55) Bahwa pamannya bersama Paku Alam selalu tersinggung oleh tindak-tanduk Pemerintah, tetapi mereka tidak cukup berani untuk menentang mereka, dan bahwa hanya Dipanagara sendirilah yang cukup heroik untuk membalaskan dendam pelecehan ini.

Dipanagara merasa sangat jengkel terutama tentang bagaimana orang-orang Eropa di Vorstenlanden (wilayah-wilayah Pangeran) tidak memiliki perasaan keagamaan apa pun dan selalu merendahkan agama kaum Muslim. (40/-) Dia mengatakan bahwa tentara yang mabuk telah merusak sebuah Masjid di Klatten. (-/56) Dia sangat dipenuhi kemarahan dan berbicara dengan sangat cepat sehingga saya tidak bisa mengikuti apa yang dia katakan. Sama saja dengan pelayan saya Sagaredja, yang merupakan keturunan Jawa, yang sering menemani saya dalam kunjungan saya ke Dipanagara. (-/57) Dia lalu memanggil saya untuk duduk di tempat tidurnya. Saya meninggalkan Dipanagara sekitar jam 5 sore. Demamnya sudah mereda.

Sabtu 15 Mei 1830.

Dipanagara terus menerus berubah pikiran. Hari itu lautan sangat tenang, cuacanya sangat panas, dan selain itu kami berada dekat pantai Lassem. Saya perhatikan bahwa pemandangan tanah Jawa membangkitkan perasaan yang sangat tidak menyenangkan bagi Dipanagara.

Dia meminta saya untuk mencoba dengan segala cara untuk mendapatkan daun sirih selama perjalanan melewati Surabaya atau Madura, dan jika mungkin juga untuk mendapatkan buah-buahan. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi keinginan itu, dan sepertinya daun sirih dengan perlengkapannya mungkin dapat dibeli dari nelayan di Sidayu atau Surabaya.

Minggu 16 Mei 1830.

Di pagi hari jam 9.30 ada misa gereja di dek untuk kru. Saya mengunjungi kabin Dipanagara; topik pembicaraan kami tentu saja menyangkut agama-agama Kristen dan Muslim. Pangeran bercerita kepada saya tentang Adam, Nuh, Musa, Abraham, dan berakhir dengan Muhammad. Saya dikejutkan dengan banyaknya pendapat yang benar yang dilontarkan Dipanagara.

Dia bertanya kepada saya tentang tingkat kekudusan yang kita berikan kepada Adam dan Abraham. Saya memancing sang Pangeran supaya berbicara tentang perbedaan utama antara agama Muhammadan dan Kristen. Dipanagara menganggap jalan pikiran kita menyangkut konsep ketuhanan Tritunggal Mahakudus sebagai sebuah penistaan dan di sisi lain, ia mengatakan kepada saya tentang siapa yang harus diberikan preferensi antara Yesus dan Muhammad, karena semangat ketabahan lebih banyak ditemukan di halaman Al-Quran daripada di buku-buku kami. Agama Muhammadan juga banyak mengandung doktrin Yesus di dalam Alquran, mengingat fakta bahwa Alquran diturunkan langsung dari Surga, jadi mereka juga menganggap Yesus adalah manusia yang dipilih oleh Allah, lahir dari nafas Yang Mahakuasa. (-/57 – duplicate)

Di sisi lain, kita umat Kristiani sudah mengotori berkah illahi turunnya Muhammad ke bumi dengan hinaan, dan kita terus berupaya untuk membuktikan bahwa Sang Nabi adalah palsu. Mr. Dietrée (41/58) (penerjemah Belanda di Yogyakarta) pernah memberi tahu Dipanagara bahwa kami memiliki pendapat ini (tentang Muhammad); Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa (Dietrée) sendiri akhirnya menjadi seorang Muslim dan bahwa ia sering menghabiskan waktu sampai berhari-hari untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaannya di Masjid-masjid di Yogyakarta dan sekitarnya.

Saya memancing Dipanagara untuk berbicara tentang kegiatannya selama Perang, karena saya merasa bahwa ini adalah topik favoritnya.

Dia menyebut dirinya yang paling berani diantara semua, dan mengatakan bahwa pamannya Mangkubumi (42/59) adalah seorang pengecut (ingkang wados kemawon), dia berbicara kepada saya dengan penuh semangat tentang komandan pasukannya yang bernama Sumanegara dan Mertanegara. (-/60)

Sentot adalah pahlawannya, dia bercerita bagaimana dia telah memberi Sentot nama yang sama dengan ayahnya (Sentot): Radén Rangga Prawiradirdja, (pahlawan paling baik), (61) dan Dipanagara mengeluhkan bahwa Pemerintah kita tidak mengakui gelar ini, dan akhirnya dia hanya disebut Sentot lagi. Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa Sentot telah kehilangan delapan ekor kuda jantan pada waktu perang, bahwa ia seringkali terluka dan bahwa ia memiliki panggilan untuk mati sebagai komandan di medan tempur, seperti halnya yang terjadi dengan ayahnya Radén Rangga Prawiradirdja pada zaman pemerintahan Marshal Daendels. (43/62)

Dipanagara juga kehilangan dua orang pamannya pada masa perang Dipanagara, yaitu Pangeran Prabu dan Pangeran Ngabehi yang sama-sama meninggal di medan perang. (44/63)

Yang pertama telah meninggal karena terkena tembakan meriam di kaki kirinya, dan yang satu lagi meninggal karena tusukan pedang hussar. Semasa hidupnya kedua pamannya itu terus setia mengikutinya.

Saya meninggalkan Dipanagara pada jam 11 siang. Atas permintaan Kolonel Eeg, saya kembali bersamanya ke kabin Dipanagara. Dia (Dipanagara) merasa sangat senang dengan kunjungan Kolonel Eeg, saya berperan sebagai penerjemah. Kolonel sudah berkali-kali mengingatkan saya untuk memberi tahu Pangeran agar naik ke geladak untuk menghirup udara segar. Dipanagara pun setuju. Tumenggung Dipawiyana telah menghabiskan sebagian besar hari ini menderita sakit demam berat. Pada jam 5 sore, Dipanagara meminta saya untuk menemaninya naik ke dek. Dia terhibur melihat para perwira Corvet. Setelah sekitar 1/2 jam saya turun ke bawah bersama Dipanagara.

Pada malam hari sekitar jam delapan, Kolonel Eeg memanggil saya ke kabinnya. Dia meminta saya untuk memberikan pernyataan yang akurat tentang berapa banyak persediaan makanan yang masih tersedia untuk Dipanagara. Atas jawaban saya bahwa menurut pemeriksaan pribadi saya dan bersamaan dengan pernyataan pengikut (Dipanagara) dan kokinya bahwa masih ada cukup makanan untuk sebulan, Kolonel Eeg berkata, ‘Kalau begitu saya tidak akan berlayar ke Surabaya’. Kami kemudian berangkat dari tempat ini.

Dari sudut pandang politis, saya mendukung Kolonel. Kemunculan kami di jalanan Surabaya tentunya akan menimbulkan banyak kegaduhan, baik di antara orang-orang Eropa dan terutama di antara kaum pribumi (inlanders).

Madiun dan distrik-distrik lain di sekitar Surabaja kurang lebih merasa terikat dengan tujuan perang Dipanagara. (45/64) Kemungkinan tersebarnya kabar hingga ke pelosok bahwa ada sebuah kapal telah berlabuh di Surabaya yang mengangkut tahanan Negara Dipanagara, bisa mengakibatkan bencana. Karena itu saya memilih untuk mencoba membeli sirih untuk Dipanagara di suatu tempat di sepanjang pantai Madura dan Bali. Pada jam 9 malam kami tiba di pantai Udjung Parka (65) dan kemudian berlayar lagi ke arah timur.

Senin, 17 Mei 1830.

Di pagi hari pada jam sepuluh saya berkunjung ke kabin Dipanagara; kami membahas tentang Jawa. Dia sangat senang dengan Kolonel Cleerens (46/66) dan berbicara tentang kesopan-santunan Kapten Nauta (47/67) yang melindungi Dipanagara dari gangguan orang-orang Eropa yang penasaran ketika dia berada di Magelang. Dia mengatakan bahwa Residen Kedu (48/68) sangat melelahkan karena terlalu banyak omong kosong dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh, dan bahwa pria ini tidak mengundang rasa hormat dan bahwa dia tidak memiliki penampilan seperti seorang residen yang layak menjadi pejabat yang berkuasa atas begitu banyak orang Jawa.

Saya pamitan dengan Dipanagara pada jam 11 siang. 3 jam kemudian saya bertemu lagi dengannya ketika ia sedang mengalami demam tinggi. Atas permintaannya saya memberinya air Seltser tapi ketika dia mencoba meminumnya dia meludahkannya lagi ke spittoon.

Pada jam 5 sore demamnya sudah reda. Dipanagara tampak sangat lelah. Dia terus bersikeras menolak bantuan medis kami.

Sang Pangeran berbicara dengan saya tentang kehidupannya nanti di Manado, dan tentang pamannya Pangeran Panengah, (49/69) ayah dari Tumenggung Dipawiyana. Pangeran Panengah sangat menyukai pemerintahan Inggris, dan dibesarkan di bawah pemerintahan tersebut pada masa pemerintahan Sultan Raja dengan gelar Pangeran Dipawiyana. Dipanagara mencirikan Pangeran ini sebagai seorang filsuf yang mengikuti semua perintah Nabi dan wafat sebagai seorang Wali.

Rabu 18 Mei 1830.

Jam 10 pagi Dipanagara meminta saya untuk sarapan bersamanya, kami memakan kentang, sambal, teh, dan biskuit. Kami duduk di tikar, dan Radén Ayu istri Dipawiyana menyajikan teh. Dia mengucapkan terima kasih dengan sangat sopan dan ramah (untuk datang makan bersama mereka) dan mengatakan bahwa sehari sebelumnya dia dan Radén Ayu Retnaningsih sudah mengirimkan kue beras yang lezat dari meja mereka.

Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa dia kini berusia 44 (50/70) tahun dan bahwa dia selalu merasakan panggilan untuk menjadi otoritas Islam tertinggi di Jawa (opperste Priester) tetapi dia tidak pernah mengincar gelar Sultan Yogyakarta (51/71) sambil mengatakan bahwa sudah ada keturunan penguasa yang sah yang menduduki takhta ini dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menggulingkan Sultan Yogyakarta yang masih muda dengan memanfaatkan nama Nabi.

Pangeran bertanya kepada saya mengapa Jenderal dan komandan tentara kita adalah orang-orang yang sudah tua, karena, katanya, bahwa memang benar adanya kalau keberanian kurang ditemui pada orang yang sudah tua dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda. Dia mengatakan bahwa karena inilah dia telah memberi Sentot gelar ayahnya dan mengangkatnya sebagai Ali Basah, (52/72) walaupun usianya belum 20 tahun. Dia (Sentot) diberi jabatan tersebut bersamaan dengan Prawirakusuma, putra Pangeran Ngabehi, yang juga diangkat menjadi salah satu Basahnya meskipun dia belum berusia 22 tahun.

Dipanagara menyampaikan ucapan terima kasih kepada saya atas upaya saya untuk mendapatkan sebuah barel untuk menyaring air, sehingga dia bisa memurnikan air minumnya dari kotoran sehingga dia bisa minum air bersih tanpa merasa jijik.

Ketika saya mengatakan bahwa perjalanan kami mungkin bisa berlanjut sampai sebulan lagi dan maka dari itu saya memohon kepadanya untuk tidak mengirimi saya kue dari mejanya setiap hari, sang Pangeran menjawab bahwa ia memiliki persediaan yang cukup untuk setidaknya dua bulan lagi dan memberi saya kue sebagai tanda kecil persahabatannya membuat hatinya senang.

Pada jam 5 sore hari saya sedang bersama Dipanagara dan saya harus menjelaskan kepadanya semua gambar di buku ‘The Liberated Jerusalem! (het bevryde Jerusalem). (-/73) Buku ini, karena banyak gambarnya, diberikan oleh Tn. Van den Broek, seorang perwira di kapal Corvet, kepada sang Pangeran supaya (Dipanagara) dapat menikmati gambarnya.

Kami melihat sebuah perahu kecil berjarak seperempat mil di depan kami berlayar menuju ke arah barat. Komandan kami Kolonel Eeg memerintahkan enam buah meriam agar disiapkan untuk menembak. Dipanagara tidak mengerti kenapa kita harus mengambil tindakan pencegahan seperti itu.

Saya berpamitan dengan Dipanagara pada pukul 6.30 malam.

Rabu 19 Mei 1830.

Pada jam 9 pagi Dipanagara bertanya pada saya apakah mungkin baginya untuk melakukan perjalanan kecil sambil menunggang kuda di Manado nanti.

Saya memberi tahu dia bahwa keadaan akan tergantung pada kondisi lapangan dan kemungkinan untuk mendapatkan kuda dan hal-hal lainnya. (53/74) Sekarang bukan waktunya untuk mengingatkan Dipanagara tentang posisinya sebagai tahanan Negara, soalnya kalau demikian, dia tentu akan berbicara dengan lebih hati-hati dan mengurangi kesempatan saya untuk memahami alur pikiran dan rencana masa depannya melalui percakapan kami.

Dipanagara bercerita tentang sebuah kejadian di awal perang, dimana seekor kuda Bima berhasil dirampas darinya oleh Mayor Michiels karena kuli-kuli yang dipercayai menggiring kuda tersebut melepaskan kuda itu dan melarikan diri ketika pasukan Pemerintah mendekat. Dipanagara lalu bercerita ketika dia berada di Magelang, Residen (dari Kedu) menanyakan kenapa dia (Dipanagara) tidak menghukum kuli-kuli ini dengan memenggal kepala mereka. Dipanagara terperanjat mendengar pertanyaan ini dan dia memberi tahu Residen bahwa pertanyaannya itu menyinggung perasaannya. Dia menunjukkan kuli yang sama (masih berada di antara pengikutnya saat itu) pada sang Residen.

Pada kesempatan ini Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa dirinya sendiri tidak tega mengangkat senjata selama perang, (-/75) dan juga ia tidak pernah memberikan perintah untuk membunuh pasukan kami yang tertangkap. (54/76)

Saya mengarahkan pembicaraan kami untuk membahas tentang kehancuran yang diakibatkan perang di Jawa dan mengatakan betapa agungnya sambutan yang akan disiapkan oleh Sang Nabi untuknya di Surga jikalau saja dia mau menerima upaya rekonsiliasi dan persahabatan kami. Dipanagara mengatakan bahwa perang bisa berlangsung begitu lama adalah kesalahan Pemerintah, dan bahwa ia berhak untuk mengklaim bagi dirinya sendiri martabat otoritas tertinggi Islam dan memberikan gelar Pangeran Adipati bagi putra sulungnya. Dia mengatakan bahwa restorasi Sultan Sepuh ke tahta Yogyakarta, walaupun sebuah tindakan terpuji, adalah tindakan yang melanggar hukum bagi putra dan cucu (Sultan) yang tidak bisa mengharapkan apa pun yang baik darinya. (55/77)

Pada sore hari pukul 5, Dipanagara memberitahu saya bahwa sebelum pertempuran di desa Patjiwan, lebih dari dua puluh orang prajurit kami yang terdiri dari orang Jawa, Madura, dan 3 orang Eropa telah jatuh ke tangannya, tetapi ia kemudian membebaskan semua orang ini dan mengirim mereka kembali ke Yogyakarta. (-/78)

Dia mengatakan bahwa setelah pertempuran di Kasuran, (79) pada hari yang sama Jenderal van Geen terbunuh (56/-) (Mungkinkah ini adalah pertempuran yang sama dimana Kolonel Sollewijn juga terluka parah?) dia pergi berkeliling sambil menunggang kuda di dataran tersebut dan hatinya merasa tergerak karena melihat orang-orang yang meninggal dan terluka di medan perang. Dia berkuda melintasi dataran tersebut sambil menutup mata. Dipanagara menegaskan bahwa ia sering memberi perintah yang tegas pada Basahnya untuk tidak membunuh para tawanan, namun komandan pasukannya tidak selalu bertindak sesuai dengan perintahnya.

Dia baru tahu tentang ……. pembunuhan pamannya Pangeran Panular dan Moordaningrat di desa Lengkong ketika sudah terlambat untuk menyelamatkan kedua Pangeran ini. (-/80) Dia baru mendapat kabar tentang pembunuhan kedua Pangeran di desa ini di kemudian hari.

Saya berpamitan dengan Dipanagera pada pukul tujuh malam. Tumenggung Dipawiyana sedang menderita demam berat.

Kamis 20 Mei 1830.

Di pagi hari, Dipanagara memulai sebuah pembicaraan dengan saya tentang Patih Yogyakarta, Danuredja.

Dia bercerita tentang karier Danuredja ini, bagaimana dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja dan tentang jabatannya sebagai Bupati Japan di dekat Surabaya, sampai akhirnya dia kehilangan jabatan tersebut ketika Inggris berkuasa dan bagaimana dia kemudian menetap di Yogyakarta. Karena bantuan Dipanagara yang angkat bicara dengan Sultan Raja, mantan pejabat Bupati Japan itu akhirnya diangkat sebagai Patih di Yogyakarta. (58/81) Kami lalu membahas tentang keadaan Yogyakarta saat ini dan Dipanagara bertanya kepada saya bagaimana nasib suatu negara yang mana dibawah kekuasaan setiap kepala daerah di sana-sini terdapat sebidang tanah yang terkoyak. (59/82)

Dia terkena demam berat pada jam 3 dan sampai jam 5 demam ini masih belum reda juga. Dipanagara berbicara lagi tentang keinginannya yang sudah ia simpan dalam hati selama bertahun-tahun untuk melakukan ziarah ke Mekkah. Karena itu ia ingin melakukan perjalanan itu dari Manado, dan untuk tujuan ini ia akan membawa Haji Issan dan Haji Badarrudin (60/83) dari Jawa, karena mereka adalah imam-imam yang sudah dua kali melakukan perjalanan ke Mekkah. Pangeran tampak sangat kelelahan.

Kami berbicara tentang Sejarah Jawa, tentang Surapati, dan tentang jatuhnya Kekaisaran Majapahit dan kenyataan bahwa Sunan Solo, karena Radén Patah pernah mendirikan kerajaan di Palembang, (-/84) selalu menganggap Palembang adalah negara bagian Jawa. Saya kembali ke kabin saya.

Jumat 21 Mei 1830.

jam 11. Saya melakukan kunjungan pagi seperti biasa ke Dipanagara dan dia meminta saya untuk duduk di ranjangnya. Dia mengeluh tentang lambatnya perjalanan kami; kami telah menghabiskan waktu tiga hari di lepas pantai Pulau Pundi. (-/85)

Kami berbicara tentang hidup di dunia ini yang hanya sementara. Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa di Jawa sebelum dan selama perang, ia selalu memiliki lebih dari 200 orang pengikut, dan lebih dari 60 orang Jawa untuk memelihara kudanya, dan semua orang ini berada di bawah perlindungannya. Dia mengatakan bahwa dia telah mendelegasikan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan pembayaran dan memberi makan semua orang ini ke Tumenggung Sumadipura, (86) tetapi dari semua pengikut itu hanya tersisa 3; Sayman, Ratta, dan Banteng-Wareng, karena orang Jawa lainnya yang ikut bersamanya di kapal ini tugasnya hanya untuk memasak dan menjalankan tugas rumah tangga lainnya maka tidak bisa dianggap sebagai anggota pengikut atau panakawannya. (-/87)

Di malam hari pada pukul 7. Saya mengunjungi Dipanagara seperti biasa. Kami berbicara tentang Madura dan bagaimana Sultan Sumenep bisa mendapat gelar Panembahan pada zaman Marshal Daendels (61/87)

Dipanagara bercerita pada saya tentang Kapitan Cina di Yogyakarta, Tan Djin Sing, yang dulunya bekerja sebagai penerjemah untuk Dipanagara, dan bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan dan bertindak atas nama Dipanagara untuk Residen Yogyakarta. (62/88) Bahwa pada waktu itu orang Cina ini tidak memiliki hubungan dengan Pemerintah, tetapi kemudian orang Tionghoa ini diangkat sebagai Kapitan (Tjina) hanya dengan tujuan supaya Pemerintah mengetahui aktivitas keraton Yogya dengan lebih baik.

Dipanagara mengatakan bahwa kejadian ini telah merusak kepercayaan keraton pada Pemerintahan kami. Dipanagara menanyakan tentang kebenaran kabar bahwa Residen (dari Yogyakarta) Smissaert telah dipanggil kembali dari Eropa untuk datang ke Batavia. (63/89) Saya bertanya kepada Pangeran dari siapa dia mendengar berita bohong ini dan dia berkata bahwa Kapten Roeps yang memberitahunya.

Saya melihat Tumenggung Dipawiyana sedang terbaring karena demam dan saya berpamitan dengan Pangeran pada pukul tujuh malam.

Sabtu 22 Mei 1850.

Jam 11 pagi. Dipanagara memberikan sebuah pertanyaan yang aneh kalau saya sudah mendengar kabar dari Jenderal van den Bosch kalau instruksi yang diperlukan telah dikirim ke kepada Gubernur Maluku supaya imam besar (Hoogepriester) Kiai Maja dipindahkan dari Ambon ke Manado. (64/90) Pertanyaan ini membuat saya menduga bahwa Dipanagara telah membuat permohonan melalui perantaranya tentang hal ini di Batavia, sambil mengingat bahwa Kapten Roeps adalah perantara Pangeran sewaktu di sana. Jadi saya menjawab berdasarkan asumsi ini dan mengatakan bahwa saya yakin sang Kapten telah memberikan penjelasan yang cukup tentang masalah hal ini.

Dipanagara kemudian mengatakan kepada saya bahwa permohonannya di Batavia melalui Kapten Roeps kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal van den Bosch telah dikabulkan, dan instruksi yang diperlukan telah dikirim ke Ambon untuk memenuhi keinginannya untuk mendatangkan Kiai Maja ke Manado.

Tidak perlu disebutkan bagaimana saya memberikan harapan untuk Dipanagara tentang hal ini; namun demikian, di dalam hati saya merasakan bahwa mempertemukan kembali dua orang seperti Dipanagara dan Kiai Maja itu sangatlah berbahaya, dan sebagai akibatnya, Roeps telah menyampaikan sebuah kabar yang bersifat politis atas permintaan yang sangat tidak pantas. (-/91)

Kami berbicara tentang Kiai Maja dan tampaknya Dipanagara sangat menghargai pendidikan dan karakter imam ini. Dipanagara memberi tahu saya tentang pertemuan pertama antara dirinya dan Kiai Maja di awal perang kita pada tahun 1825 di Selarong. (65/92) Untuk mengikat hubungan yang lebih erat dengan imam, Dipanagara menikahkannya dengan Radén Ayu Mangkubumi, yang tadinya adalah istri pamannya Pangeran Mangkubumi namun sudah lebih dari tiga tahun cerai, dan telah menjadi pengikut Dipanagara sebagai Radèn Ayu yang sudah cerai. (66/93)

Kakek Radén Ayu Kiai Maja, terlahir dari keturunan Bali, dan dinamai Tumengeung Malangnegara (67/94) oleh Sultan Hamengkubuwana I dari Yogyakarta karena prestasinya yang gemilang di medan tempur. Ayah dari Radén Ayu adalah Tumenggung Sumanegara, yang telah meninggal sepuluh tahun yang lalu.

Pada malam hari pukul 6, Dipanagara berkata pada saya bahwa baginya upaya mengirim Kiai Maja ke Ambon dan membiarkan istrinya ditinggalkan di Jawa terasa seperti tindakan yang gegabah. Dia mengatakan bahwa hal yang sama terjadi pada tiga Tumenggung yang lainnya: Brajayuda, Urawan, dan Pajanguho, yang telah mengikuti Imam Besar Kiai Maja ke Ambon, tetapi orang-orang tidak menghiraukan permintaan mereka yang mendesak supaya bisa dipersatukan kembali dengan istri masing-masing.

Dipanagara mengatakan kepada saya dalam percakapan kami bahwa selama perang ia selalu mencoba untuk mengikat para perwira tinggi pasukannya yang berani dan cakap melalui perkawinan, sebagai cara untuk menjamin kesetiaan yang paling terjamin. Maka dari itu, dengan memegang teguh prinsip ini, ia menikahkan Tumenggung Brajayuda dengan keponakannya, yaitu putri paman Dipanagara, Pangeran Adiwinata, yang telah meninggal dalam pertempuran besar melawan Dipanagara di Lengkong pada bulan Juli 1826; dengan tujuan yang sama dia menikahkan Tumenggung Urawan dengan keponakannya, putri Pangeran Dipawiyana.

Dia mengatakan kepada saya bahwa Tumenggung Pajang adalah seorang pemuda berkelahiran rendah, yang telah diangkat menjadi seorang Tumenggung karena keberanian dan kebijaksanaannya. (-/95) Sudah sejak dua tahun yang lalu ia menjadi menantu Kiai Wadja. Dengan mengikuti kebijakan ini, ia telah menempa mata rantai menggunakan semua pemimpin-pemimpin pasukannya yang berani dan terkemuka, dan menarik mereka semua untuk melingkarinya, bahkan sebagian mata rantai ini ditempa melalui hubungan darah. Saya meninggalkan Dipanagara pada sore hari.

Minggu 23 Mei 1830.

Saya menderita sakit kepala yang parah, karena itu saya tidak meninggalkan kabin saya hari ini. Dipanagara mengalami demam.

Senin 24 Mei 1830.

Hari ini saya meneruskan pembicaraan kami tentang Kiai Maja, karena saya ingin tahu bagaimana imam itu sampai jatuh ke tangan kami.

Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa tidak lama sebelum kami menangkap Kiai Maja, dia (Maja) datang unduk meminta 500 prajurit dari Dipanagara untuk berperang di daerah Panjang. 500 prajurit itu pun diberikan kepadanya, tetapi imam besar itu meminta agar pasukannya ditambah 500 orang lagi; sang Pangeran menolak permintaan ini dan penolakan ini menambah ketegangan antara dirinya dengan imam tersebut. (-/96) Kiai Maja tidak berniat untuk menyerahkan diri pada kami sebelum terjadi perselisihan ini. Kiai Maja awalnya datang untuk bergabung bersama kami dengan mengajukan syarat tertentu. Kami pun memberikan harapan bahwa permintaan ini mungkin akan dikabulkan, tetapi pada pertemuan itu sang imam pun ditawan, suatu tindakan yang membangkitkan rasa takut bagi Dipanagara dan pemimpin lainnya untuk mengadakan negosiasi yang tulus dengan kami. Dipanagara mengatakan bahwa pada hari pertemuan kami dengan Kiai Maja, dia tidak memberi tahu seorangpun diantara pengikutnya kalau rencananya yang sebenarnya adalah untuk menyerahkan diri kepada Pemerintah. (68/97)

Dipanagara menanti-nanti untuk bertemu kembali dengan Kiai Maja, dengan harapan bahwa dia dapat melakukan ziarah ke Mekkah bersama imam ini.

Kami berbicara tentang berbagai hal-hal kecil, tentang Jawa, tentang Sunan Sol dan tentang penamaan Mancanegara; nama yang sudah lama menimbulkan interpretasi yang salah. (69/98)

Selasa tanggal 25 Mei 1830.

Pada jam 11 pagi, Dipanagara berada di geladak, dan setelah itu kami kembali ke kabinnya dan berbicara tentang sejarah Jawa. Dipanagara bertanya kepada saya kalau saya pernah melihat makam ibu dari (Raja) Brawijaya yang terakhir dari kerajaan Majapahit. Dia meninggal di Lassem dan dimakamkan di Karang Kamuning. (-/99) Kami kemudian membahas kerajaan Padjadjaran dan bagaimana kerajaan itu berujung dengan berdirinya Kekaisaran Majapahit. (70/100) Dipanagara bercerita tentang sejarah Ratu (Lara) Kidul dengan nada yang menarik. (71/101) Dia menguraikan tentang pengasingan putri kedua Munding Wanji ke Pulau Toris (dan karena pengasingan ini pulau itu dinamakan Pulau Putri. Pulau ini digunakan khusus sebagai tujuan pengasingan, dan dengan demikian diberi nama ‘Onrust’.) (72/102)

Dipanagara memberi tahu saya bahwa ia merasa sangat terikat dengan saudari-saudari perempuannya yang jumlahnya dua belas, dan ia merasa sangat beruntung jika ia bisa bertemu mereka di Manado.

Dia memohon kepadaku untuk tidak lupa pergi dan bertemu dengan saudara-saudara perempuannya, jika kebetulan saya tinggal di daerah kerajaan Yogyakarta. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk memintanya memberi saya nama-nama tempat tinggal saudara-saudara perempuannya. Dia minta diri karena ingatannya yang buruk, tetapi ia memanggil Radén Ayu Dipawiyana ke kabinnya dan memberikan perintah untuk menyebutkan nama-nama saudara perempuannya. Ini lalu dilakukannya. Mereka semua sudah menikah.

 1. Radén Ayu Wiranegara (Mayor pemimpin pengawal pribadi Sultan di Yogyakarta.)
 2. Radén Ayu Mangundrana (seorang Tumenggung di Yogya.)
 3. Radén Ayu Prawira AtMaja (seorang Bupati di Yogya.)
 4. Radén Ayu Sasradilaga (seorang Tumenggung di Yogya.)
 5. Radén Ayu Sastrawiria (seorang Tumenggung di timur Mancanegara di Madiun.)
 6. Radén Ayu Sumadipura (seorang Tumenggung di timur Mancanegara di Madiun.)
 7. Radén Ayu Mangundirdja (seorang Tumenggung di timur Mancanegara di Madiun.)
 8. Radén Ayu Suriamatja (seorang Tumenggung di timur Mancanegara di Madiun.)
 9. Radén Ayu Natadiningrat (seorang Tumenggung di Yogya and putra P.Mahengkubumi)
 10. Raden Ayu Wiriasuma (seorang Tumenggung di Yogya and putra P.Mangkubumi)
 11. Raden Ayu Dipawiyana (menikah dengan Tumenggung diantara pengikut Dipanagara)
 12. Radén Ayu Sastrawidjaja (seorang Tumenggung di Yogyakarta)

Dipanagara mengatakan bahwa, selain Wiranegara dan Tumenggung Suriaatmaja, kesepuluh saudara iparnya terus setia menjadi pengikutnya, dan selalu setuju dengan tujuan perangnya, tetapi akhirnya meninggalkan rombongan pengikut Dipanagara untuk kembali rumah mereka masing-masing. Suriaatmaja masih terlalu muda untuk menghadapi bahaya perang, dan Mayor Wiranegara selalu menentang Dipanegara. (73/103) Dia (Dipanagara) tidak bersedia memberikan persetujuannya ketika sang Mayor hendak dinikahkan dengan seorang putri dari Patih Mertanegara, yang dihukum mati atas perintah Sultan Sepuh pada tahun 1811. (Pernikahan) ini dilakukan pada waktu yang tidak sesuai dan (anak perempuan) diserahkan oleh Ratu dengan melewatkan semua upacara yang seharusnya dilakukan. (74/104) Ratu ini adalah istri resmi Sultan Hamengkubuwana yang keempat, yang juga dikenal sebagai Sultan Séda Besijar (saudara lelaki Dipanagara). (75/105)

Saya bertanya pada Dipanagara, dalam percakapan kami yang menarik, apakah alasan utama Sultan Sepuh (Sultan Hamengkubuwana II) mencabut nyawa Radén Adipati Mertanegara.

Dipanagara mengatakan bahwa “Mertanegara adalah teman baik ayahnya, Sultan Raja, dan keduanya sangat dekat dengan Pemerintah Belanda dan Marsekal (Daendels). Mertanegara berhasil membujuk ayahku untuk memakai penghargaan yang telah dia terima sebagai tanda persahabatan dari Marsekal. Tindakan ini cukup untuk membuat Mertanegara dianggap telah melakukan kejahatan di mata Sultan Sepuh.” (76/106) (kutipan)

Rabu 26 Mei 1830.

Pagi hari jam 8.

Dipanagara menceritakan secara rinci tentang ayahnya, Sultan Raja, yang dilahirkan pada hari dan tahun yang sama dengan Sunan Solo sebelumnya, Sunan Bagus. Dia mengatakan bahwa dia sendiri (Dipanagara) juga dilahirkan pada waktu keberuntungan, di hari yang sama dengan Sunan Sugih, yang meninggal delapan tahun yang lalu. (77/107) Kami berbicara tentang penobatan Sunan Solo saat ini, yang sebelumnya dikenal sebagai Radén Mas Saperdan. (76) Dipanagara menceritakan tentang acara penobatan ini sebagai berikut; “Sunan Solo yang sekarang kelahirannya mirip dengan nasib Radén Patah pada waktu jatuhnya kerajaan Majapahit dibawah kekuasaan (Raja) Brawijaya. (78/108) Segera setelah kelahirannya, Sunan ini langsung diserahkan ke Patih Solo yang sangat dihormati, Sasradiningrat, dan diberi nama Radén Mas Saperdan. Ibunya meninggal tak lama setelah melahirkan. Ayah dari Saperdan, Sunan Sugih, wafat pada tahun 1823.

Pangeran-Pangeran di keraton Solo, Buminatta, Ngabèhi, dan Purbaya selalu, dan dengan tegas, meragukan garis darah kerajaan Saperdan, dan sebagai akibatnya mendesak supaya pengangkatan Purbaja ke takhta kesunanan segera dilakukan. Patih Solo, Sasradiningrat memiliki dendam kesumat terhadap Pangeran-Pangeran tersebut yang oleh Sasradiningrat dianggap sebagai penyebab kematian ayahnya, yaitu Patih Solo sebelumnya, Mangkupraja, yang dibunuh (atas perintah) Sunan Bagus pada periode pemerintahan Inggris di Jawa karena persekusi mereka dan terutama karena persekongkolan Buminatta. (-/109)

Karena Sasradiningrat berhasil mengangkat Saperdan menjadi Sunan, Dipanagara menjelaskan kepada saya bahwa pada waktu itu orang-orang di Yogyakarta merasa yakin bahwa penunjukan itu akan memicu pemberontakan para Pangeran Solo melawan Pemerintah kita, “Tetapi,” kata Dipanagara, “Para Pangeran Solo tidak berani, dan Buminatta terlalu tua, dan lagipula Saperdan adalah menantu Ngabèhi.” (80/110)

Sekarang jam sepuluh pagi dan saya menemani Dipanagara ke dek depan dan memberikan penjelasan tentang peta laut yang sudah ditandai jalur perjalanan kami. Puncak Lombok (Gn. Rinjani) berada di depan kami. (81/111) Kami kembali ke kabinnya.

Dipanagara berbicara tentang penampilan Kolonel Eeg yang terhormat, dan mengatakan bahwa ia pastinya seorang pria yang memiliki wewenang yang besar atas bawahannya.

Di sini dia pun bercerita tentang hubungannya yang akrab dengan Residen Inggris (di Yogyakarta) yang bernama Crawfurd. (82/112) Diantara lain dia bercerita kepada saya bahwa di Yogyakarta pada tahun 1816 ketika Pemerintah Inggris akan digantikan oleh Belanda, Resident Crawfurd, karena kekhawatiran yang disampaikan Dipanagara tentang sifat orang pengganti Crawfurd nanti, bertanya kepada Dipanagara dan juga pada ayahnya mengenai Residen Belanda seperti apa yang mereka lebih suka, “Seseorang yang sebelumnya pernah bekerja di Perusahaan (Hindia Belanda), ataukah seorang Residen yang baru saja tiba dari Eropa?” Dipanagara meminta seseorang yang baru saja tiba dari Eropa. Kemudian Crawfurd berkata, “Saya punya kenalan yang baik diantara orang-orang Belanda di Batavia, dia seorang Mayor dan namanya Nahuys. Saya akan berusaha mendapatkan si Nahuys ini sebagai pengganti saya.” (83/113) Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa kekuasaan Inggris saat ini cukup besar karena ternyata benar: Nahuys pun tiba!

Sore hari pukul 6, Dipanagara memberitahu saya bahwa selain kedua-belas saudara perempuan yang ia sebutkan untukku kemarin, ia juga memiliki 8 saudara laki-laki, yang masih tinggal di Yogyakarta. Nama mereka adalah:

 1. Pangeran Surianglaga.
 2. Pangeran Prawiradiningrat.
 3. Pangeran Suriawidjaja.
 4. Pangeran Rangee.
 5. Pangeran Adinegara
 6. Pangeran Suriadipura.
 7. Pangeran Suria-adi.
 8. Pangeran Tepasanwa.

Dipanagara memiliki 9 anak, lima putra dan empat putri: (84/114)

Putra-putranya adalah:

 1. Pangeran Adipathi.
 2. Pangeran Dipanagara.
 3. Pangeran Dipasuma.
 4. Radèn Mas Djoned.
 5. Radèn Mas Rahib.

Dua yang terakhir masih di bawah usia sepuluh tahun.

Dua anak perempuannya sudah menikah dan dua lainnya masih anak-anak.

 1. Raden Ayu Kertanegara (Menikah dengan anaknya Patih (Danuredja II) (85) yang dibunuh Sultan Sepuh pada tahun 1811)
 2. Raden Ayu Djajakusuma (Menikah dengan putra Pangeran Ngabéhi yang meninggal pada waktu perang Jawa)
 3. Radén Adjeng Inpun.
 4. Radèn Adjeng Muteng

Pangeran tidak mengalami demam yang perlu disinggung.

Kamis 27 Mei 1830.

Jam 10 pagi. Di atas kapal, ada seorang pelaut yang dijatuhkan hukuman, karena orang-orang mengatakan dia kurang ajar.

Pria itu ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, kemudian dua orang quartermaster dipanggil untuk mengeksekusi hukuman cambuk. Pelaut itu kemudian mengambil pisau dari tasnya lalu berseru, “Aku tidak bersalah, jadi tolonglah aku, Tuhan!” dan membuat dua sayatan di lehernya sendiri. Dipanagara mengetahui kejadian ini dan bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa dihukum kalau orang-orang masih tidak yakin benar kalau dia bersalah. Dalam semua yang dikatakan Dipanagara dalam percakapan kami tentang kejadian ini, Dipanagara menunjukkan perasaan religius yang mendalam. Dengan keteguhan hati dia mengasihani si pelaut yang dia sebut sebagai seorang manusia yang murni, (ingkang manah wonten sutji), dan yang tentunya bisa bergantung pada kemurahan Tuhan.

Dipanagara bercerita tentang bagaimana dia dan ayahnya sewaktu di Yogya (85/115) selalu berusaha menegakkan keadilan bagi orang Jawa dan mereka selalu berpijak pada prinsip bahwa tidak seorangpun boleh dihukum jika tidak terbukti melakukan kejahatan. Dipanagara memanggil dua pemuda Jawa (panakawans) dari antara pengikut-pengikutnya ke dalam kabinnya dan bertanya kepada saya; “Apakah Anda akan menjatuhkan hukuman terhadap salah satu dari orang-orang ini jika Anda tidak memiliki bukti yang kuat kalau suatu kejahatan telah dilakukan?”

Dipanagara melanjutkan dengan mengatakan bahwa otoritas kita di Jawa adalah kemalangan besar bagi orang Jawa, karena apa yang terjadi adalah orang Jawa telah direbut dari Hukum Suci sang Nabi dan ditundukkan pada Hukum Eropa (86/116) Untuk meyakinkan saya tentang hal ini, Dipanagara meminta saya untuk memanggil Tumenggung Tamadeda di Yogyakarta, setelah saya kembali ke Jawa nanti, dan meminta Buku-buku Undang-Undang yang dia simpan untuk Dipanagara. (87/117) Menurut sang Pangeran, buku-buku ini mengatakan bahwa sang Penguasa memutuskan segalanya, yang dalam semangat yang agung dan luhur ditegakkan oleh sang Nabi dan para khalifahnya. Buku undang-undang ini dibuat khusus untuk tanah Jawa, dan sudah digunakan selama seribu tahun.

Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa ia sudah meminta Kapten Roeps untuk mengambil buku-buku undang-undang ini dari Tumenggung Tamadeda kemudian mengirimkannya ke Manado. Pangeran meminta saya dengan cara yang lugas untuk meminta buku-buku tersebut dari Tamadeda atau Roeps, dan kemudian mengembalikannya kepada Dipanagara bersama dengan wanita-wanita pengikut Kiai Maja atau dengan orang-orang yang sudah ditunjuk untuk menemaninya ke Mekkah dan bersama orang-orang lainnya yang diperlukan untuk dikirim ke Manado.

Di malam hari pada pukul 6, Dipanagara meletakkan sebilah Kris yang cantik dan mahal di tanganku, dan mengucapkan kata-kata berikut; “Lihatlah pusaka dari ayah saya yang sekarang telah menjadi sahabat Allah; keris ini adalah Pusaka yang umurnya sudah bertahun-tahun lamanya.” (88/118)

“Ketika ayahku, Sultan Raja, ingin memberikan tanda bahwa ia takluk kepada Marshal (Daendels), dia menyerahkan keris ini ke tangannya. Marshal mengembalikannya karena dia tahu itu adalah Pusaka Suci, dan bahwa ayahku adalah teman sejati Belanda.”

Sebuah kapal kecil muncul. Kolonel Eeg mengirimkan sekoci dengan seorang perwira ke kapal ini. Dipanagara naik ke dek depan dan meminta saya untuk menemaninya. Cepatnya kapal sekoci kami melesat dan membelah permukaan laut yang tenang seperti cermin menarik perhatian sang Pangeran dan dia tertawa melihat pemandangan indah awak kapal yang berpakaian serba putih, dan kegembiraannya ini pun menyebar ke kita semua.

Kapal di depan kami adalah “Regret,” di bawah komando Kapten Carr yang berangkat dari Banda pada tanggal 13 Mei dan sedang berlayar menuju Batavia dengan muatan rempah-rempah.

Kami kembali ke kabin kami di bawah geladak pada jam 7. Aku sejenak mengunjungi kabin Dipawiyana, yang sedang terbungkus selimut (Selidan) (-/119) dan ditanya tentang kesehatannya mengatakan bahwa ia sedang terkena demam.

28 Mei 1530.

Hari Jumat. Kami melihat pulau Sumbawa di depan kami. Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa kadang-kadang ada perahu datang dari Bima, di Sumbawa, dan dari Lombok ke Jawa dan dulunya mereka saling bertemu di Blambangan, saya tahu dari membaca “Geografi dan Statistik Maritim” (120) karangan Kingston Tuckey bahwa mereka membuat bubuk mesiu di Sumbawa dan Timor, yang dijual oleh orang Cina dan Melayu yang menetap di pulau-pulau itu ke daerah sekitarnya. Saya memberi tahu Dipanagara bahwa Pemerintah kami tahu benar tentang adanya pasokan mesiu dari penduduk pulau ini untuk pasukan Dipanagara. Namun dia dengan tegas membantahnya dan mengatakan bahwa dia tidak mengindahkan suplai mesiu ini mengingat bahwa di pasukannya sudah ada cukup banyak orang yang tahu cara membuat mesiu. (89/121) Saya boleh mengatakan di sini bahwa perbincangan tentang mesiu ini sangat tidak disukai Pangeran, dan karena alasan ini saya mengubah topik pembicaraan kami.

Dipanagara menceritakan kepada saya tentang kebiasaan kanibalistik dari salah satu pejabat kita di Pisangan yang terbukti bersalah. Pejabat ini telah mengubur seorang wanita tua keturunan Jawa, yang datang ke Pisangan untuk membeli padi, di dalam sebuah lubang hingga setinggi dada, lalu ia pun dibiarkan untuk dimakan semut dan serangga lain. Dipanagara memberi tahu saya tentang tindakan tidak manusiawi ini sambil menggunakan gerakan tubuh untuk menggambarkan kengeriannya. Saya menyangkal perbuatan jahat ini dan menyebutnya sebagai fitnah yang disebarkan orang-orang untuk mencemarkan nama baik orang Eropa. Dipanagara teguh pada pernyataannya dan berpendapat bahwa kasus ini terjadi 2-3 tahun yang lalu.

Pada malam hari pukul 6 Dipanagara mengeluh bahwa tubuhnya terasa sakit parah, beras kencur dan Kedawong telah disiapkan sebagai obat untuknya (90/122). Saya meninggalkan Pangeran pukul 7.30 malam.

Sabtu tanggal 29 Mei 1830.

Pagi hari jam 10. Dipanagara mengeluhkan tentang lamanya perjalanan kami, dan bahwa persediaan gulanya tidak akan bertahan lama. Bahwa persediaan telurnya tinggal tersisa 22 butir dan ayamnya tinggal 16 ekor. Saya mencoba menenangkan pikiran Pangeran tentang minimnya persediaan rumah tangganya.

Dipanagara berbicara tentang perjalanannya ke Mekkah dan rencananya adalah untuk menetap tinggal di sana dan untuk tujuan ini ia akan membeli tanah dari Raja (Syikh) Mekkah. (91/123) Saya memberi tahu Dipanagara bahwa saya berencana dalam beberapa tahun ini untuk melakukan perjalanan ke Eropa melalui Arab dan menelusuri Laut Merah, dan bahwa saya berharap dia tidak akan menunda perjalanannya. Dengan demikian kami bisa melakukan sebagian perjalanan bersama-sama. Dipanagara meyakinkan saya bahwa itu tidak perlu, dan selain itu Kapten Roeps juga sudah menawarkan untuk menemaninya, tetapi dia juga harus menolak tawaran tersebut karena itu bertentangan dengan perintah Suci Nabi. (92/124)

Sore hari pukul 2 saya menemukan Dipanagara sedang menderita demam berat yang hingga jam 6 masih belum juga reda. Dia kemudian meminum obat ‘Beraskentjur’ lagi. Kami tidak berbicara dan bau kabinnya yang tak tertahankan membuat saya cepat-cepat pergi.

Saya dipanggil oleh salah satu wanita pengikutnya, dia adalah ibunya Ratta, dan namanya adalah Madula. Dia mengeluh sakit kejang-kejang tetapi dia tidak ingin meminta bantuan dokter kami. Ratta ingin memberi ibunya sedikit anggur. Saya tidak berkeberatan, begitu pula Tuan Schillet (dokter Kapal) ketika saya menanyakan tentang hal ini. Madula minum anggur sebanyak setengah gelas bir.

Sunday the 30th May 1830.

Pagi jam 8 pagi. Ratta datang bertemu saya dan mengatakan bahwa Dipanagara telah menyarankan Madula untuk menggunakan beberapa obat kami, jika saya berjanji saya yang akan memberikannya sendiri untuk wanita yang sakit itu. Ratta memohon bantuan saya. Saya dan Tuan Schillet datang ke kabin yang digunakan oleh pengikut Pangeran.

Dokter Schillet pun memeriksa kondisi pasien. Dalam waktu satu jam saya memberinya obat sebanyak tidak kurang dari 2 lusin gelas minyak jarak (oleum reuni) yang diberikan bersamaan dengan sirup buah prun panggang memberikan efek yang baik untuk Madula.

Pada jam 2 saya mengunjungi ke Dipanagara, yang saya temukan sedang tidur. Saya pulang ke kabin dan pada kesempatan ini Tumenggung Dipawiyana meminta sepotong roti seperti yang muncul setiap hari di meja kami. Pada kesempatan ini dia juga mengatakan bahwa ini hanya untuk sekali ini saja, sekadar untuk mencicipi roti tersebut dan melihat apakah roti yang disiapkan di atas kapal sama lezatnya dengan yang di Residen Semarang. (93/125)

Pada jam 5, Dipanagara meminta kehadiran saya di kabinnya. Dia berbicara tentang efek obat Madula dan ingin tahu tentang semua bahan ramuan obat itu. Saya mengatakan kepadanya bahwa bahannya berasal dari Meksiko. Dia tidak akan setuju kalau tanaman Ricinus itu tidak bisa tumbuh di Jawa, dan membela diri dengan kata-kata, “Tidak ada tanaman apa pun di muka bumi ini yang tidak bisa tumbuh subur di tanah Jawa.” (-/126)

Kami menikmati pemandangan Pulau Flores yang berada di samping kapal kami. Dipanagara bertanya kepada saya kalau pulau itu dihuni oleh orang Kristen. Pada jawaban saya bahwa pulau tersebut dihuni oleh penganut Islam (94/127) Dipanagara berkata, “Kalau begitu Raja Mengala telah berbohong”. Pangeran kemudian memanggil Raja Mengala, yang merupakan salah satu pengikutnya, ke dalam kabinnya dan memerintahkannya untuk memberi tahu saya apa yang dia pernah katakan kepada Dipanagara. Raja mengatakan bahwa di Flores, ada sebuah kebiasaan yang tidak alami dimana para wanita di pulau itu dipenuhi dengan nafsu terhadap setiap pria asing yang datang ke pulau itu. Saya menyangkal kebenaran cerita itu kepada Dipanagara dan pada saat yang sama juga mengatakan kepadanya betapa tidak pantas dan tidak patut untuk mengedepankan dalil yang mengatakan bahwa para pemakan manusia ini adalah umat kristiani!

Dipanagara memohon maaf atas kesalahan ini, dimana desas-desus kadang menyebar dari satu tempat ke tempat lain, dan bercampur dengan desas-desus lain yang disampaikan kepadanya selama perang Jawa oleh para pelaut yang datang dari kepulauan ini, yang mengatakan bahwa di daerah ini ada sebuah pulau bernama New Tamb yang hanya dihuni oleh 10 wanita yang diatur supaya jumlah mereka tidak berkurang atau bertambah. Tampaknya Dipanagara memiliki hubungan luar negeri ketika dia tinggal di Pantai Selatan Jawa.

Senin 31 Mei 1830.

Hari Pentekosta kedua, jam 10 pagi. Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa dia rela minum anggur manis, karena dia merasa semakin lemah setiap harinya, dan walaupun dilarang oleh Nabi untuk meminum anggur, larangan ini hanya berlaku untuk anggur yang membuat mabuk seperti Madeira dan anggur merah. Dia mengatakan bahwa di Yogyakarta dia sering minum anggur manis di Rumah Residen (Lodji) dan bahwa Residen Smissaert pada setiap kesempatan makan siang selalu memberinya anggur manis dari kediaman Residen (lodji). (95/128) Ia mengatakan bahwa minum “Anggur Asin” (anggur manis) tidak melanggar Al Qur’an mengingat bahwa orang Eropa sering meminum anggur ini sebagai obat (tomboh) setiap kali mereka mabuk (mardem) karena minum Madeira atau anggur merah. (129) Saya memberi jaminan kepada Dipanagara bahwa saya akan mencoba menyediakan anggur obat ini untuknya. Pukul 11.00 Ratta mendatangi saya dengan membawa biskuit sambil membawa pesan dari Dipanagara untuk mengingatkan saya tentang anggur tadi. Hanya Tuan Hugenholtz, seorang Letnan Kelas Satu di atas kapal Corvet, yang dapat memberi saya sebotol anggur Constantia manis untuk Dipanagara.

Saya menambahkan sebotol anggur Rhine yang terbaik lalu berangkat menuju kabin Dipanagara.

Dia mencicipi anggur Rhine terlebih dahulu dan kemudian Constantia. Saya tidak akan pernah lagi melihat wajah yang begitu cerah seperti wajah Dipanagara yang sedang mencicipi anggur. Kedua botol itu berdiri di depannya, dan bergantian satu persatu dicicipi menggunakan gelas bir. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya memiliki satu botol anggur manis lagi yang tersisa, tetapi ia boleh memilih diantara lebih dari selusin anggur Rhine-asli jika menurutnya bahwa obat ini bermanfaat.

Dipanagara berterima kasih kepada saya atas tawaran itu dengan sangat sopan, dan bertanya sepintas apakah anggur ini harganya mahal, karena ia bersedia membayar biayanya, dan, sambil menunjuk ke sebuah peti, berkata bahwa ia punya cukup uang untuk membayarnya. (96/130) Saya menolak tawaran itu dengan sopan, dan mengatakan bahwa di Belanda tidak ada kebiasaan diantara sesama teman untuk saling membayarkan anggur saat makan.

Di malam hari pukul 6, Dipanagara tertidur nyenyak.

Selasa 1 Juni 1830.

Jam 9 pagi.

Pada saat saya mengunjungi Dipanagara, dia sedang minum gelas anggur Constantia terakhir. Pada saat yang sama dia sedang merokok rokok tradisional, dan memberitahuku dengan nada yang sangat menyenangkan bahwa anggur itu rasanya sangat enak, terlebih lagi karena dia tidak pernah meminum anggur lezat ini selama lima tahun terakhir. Di Magelang dan Semarang dia selalu menolak anggur yang ditawarkan kepadanya.

Di tempat-tempat tersebut dia tidak menemukan orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang Alquran seperti saya.

Saya mendapatkan suasana hati Dipanagara sedang bahagia. Kami berada di lepas pantai Flores bersama Raja. Sang Pangeran terkejut oleh kenyataan bahwa kita tidak memiliki Residen di Flores (97/131) menimbang kemungkinan kalau-kalau ada kapal kita mungkin membutuhkan bantuan di pulau itu. Saya berdebat dengan Dipanagara tentang bagaimana tidak perlunya diadakan lembaga seperti itu.

Sang Pangeran mengatakan kepada saya bahwa selama Perang ia banyak menerima tentara dari Bali, dan datangnya tentara itu diorganisir oleh Radén Ayu Mangkubumi, yang sekarang sudah menikah dengan Kiai Maja, yang merupakan seorang keturunan Bali dan karena itu memiliki hubungan yang erat dengan dengan orang-orang Bali penting di Buleleng (98/132) dan Klungkung. Dia telah mempercayakan pamannya Mangkubumi untuk membina dan melindungi hubungan ini. (99/133)

Sangatlah penting untuk menelusuri lebih lanjut pernyataan Dipanagara tentang Bali ini, dan penanggung jawab kita di sana, Tuan Dubois, perlu lebih berhati-hati. (134) Dipanagara bertanya kalau masih bisa mendapatkan anggur manis, saya memberikan jaminan bahwa hanya ada satu botol lagi di kapal ini, tetapi saya bisa memastikan bahwa ia tidak akan kekurangan Anggur Asin (anggur manis), yang juga bisa ia gunakan sebagai obat. Janji ini dijawabnya dengan tawa yang ramah.

Kemarin hari saya baru saja menanyakan kepada para pejabat di atas kapal Corvet “Pollux”, Tuan van den Broek dan Tuan Husenholtz, untuk mendapatkan selusin botol anggur Constantia yang manis, baik dengan membayar harga yang sudah ditentukan, atau untuk barter, atau sebagai hadiah yang saya janjikan dengan sopan akan saya balas dengan hadiah yang memuaskan juga. Tapi saya tidak berhasil mencapai tujuan ini, meskipun tuan-tuan ini masih memiliki 2 anker (? Lusin) anggur manis ini. Kolonel Eeg memberi saya jaminan pagi ini bahwa dia tidak memiliki anggur manis. Jika Tuan Rijkst atau Tuan van der Vinne mengetahui kebiasaan keraton Jawa dan segala yang berhubungan untuk memenuhi kebutuhan seorang tahanan Pangeran Jawa, maka Dipanagara tidak perlu mengeluh tentang kekurangan anggur obat manis.

Pada jam 2 siang, Dipanagara memerintahkan Ratta untuk mengambil sebotol anggur Rhine. Saya mengunjungi kabin sang Pangeran dan dia sedang agak bersemangat walaupun mendapat kabar bahwa hari ini demamnya akan kambuh.

Dipanagara bertanya mengapa Flores, Sumbawa, Lombok, dan Bali tidak berada di bawah pemerintahan langsung kita. (100/135) Setelah mendengar jawaban saya bahwa pulau-pulau ini tidak menarik minat kami, Dipanagara berkomentar; “Amat senang hati saya kalau bisa pergi ke pulau-pulau ini bersama Sentot, Mertanegara, Sumanegara, dan Dipanagara muda, (101/136) bersama dengan 3000 prajurit dari Jawa kalau saya lebih tahu tentang kondisi pulau-pulau tersebut. Bali yang tidak berani ditaklukkan oleh orang Inggris pun akan segera jatuh ke tangan saya, dan kemudian pulau-pulau lainnya. Basah saya (komandan tentara) berani dan kuat. Jenderal de Kock pun mencium Sentot dan Mertanegara dan dia memberi Dipanagara (muda) pakaian mahal dan menggantungkan rantai sebuah tanda jasa di lehernya. Di Bagelén waktu Kolonel Cleerens memiliki 500 orang dan Sentot dan Mertanegara memilikki tidak lebih dari 100 tentara, Kolonel Cleerens tidak berani menyerang Basah saya, begitu terkenalnya keberanian mereka.

Saya meninggalkan kabin Pangeran dan menanyakan ahli bedah kami Mayor Schillet kalau efek anggur Rhihe kepada Dipanagara bisa jadi tidak baik kalau dia terkena serangan demam lagi hari ini. Dokter mengatakan bahwa anggur tersebut bisa juga memiliki efek yang baik untuk keadaan jasmaniah Dipanagara.

Di malam hari pukul 6, Dipanagara tidur nyenyak. Serangan demamnya menurut Ratta tidak terlalu serius.

Rabu 2 Juni 1830.

Hari ini saya menukarkan 2 botol anggur manis Cape dengan 12 botol anggur merah ke taruna Nitscher di atas kapal Corvet. Dengan demikian saya bisa memberi Dipanagara anggur obatnya.

Kemarin sang Pangeran dan Ratta memberitahu saya bahwa persediaan kentang mereka sudah membusuk. Hari ini saya menerima setengah pikul kentang terbaik di kapal ini untuk Dipanagara, dan saya mengirimkan kentang ini kepadanya.

Pada sore hari, Dipanagara berbicara dengan saya tentang Sentot.

Dia bercerita bahwa nama ‘Sentot’ ini merujuk pada karakter dan perilaku orangnya. ‘Sentot’ berarti meloloskan diri, melarikan diri, menarik diri, terbang, dan pada umumnya orang menafsirkannya sebagai karakter yang tidak mudah untuk dikenal, seseorang yang temperamennya rumit. Dipanagara mengatakan bahwa Sentot selalu menunjukkan tanda-tanda semangat giat berusaha, dan bahwa baru-baru ini ia mengusulkan kepada Dipanagara rencana penaklukan keluar Jawa. Selain itu Sentot tidak dapat membaca atau menulis dan sejak awal kecil sangat tidak menyukai sikap Dipanagara yang menginginkan supaya Basah ini dididik menjadi Santri. (102/137)

Sentot menikahi keponakan perempuan Dipanagara, putri saudaranya sendiri, Pangeran Prawiradiningrat.

Kami melihat Nusa Raja dan puncak pulau Flores di depan kami. Dipanagara mulai lagi berbicara tentang penaklukan 4 pulau: Bali, Lombok, Sumbawa, dan Flores, dan bahwa ia dapat mendirikan Kekaisaran yang agung dan perkasa untuk menyenangkan hati sang Nabi.

Pada malam hari jam 7, Dipanagara memberitahu saya bahwa rasa persahabatannya dengan ahli bedah Mayor Schillet di kapal ini berasal dari kemiripan wajah pria ini dengan wajah Tuan Crawfurd, Residen Inggris sebelumnya di Yogyakarta. Dalam segala ucapannya, keterikatan Dipanagara dengan Crawfurd terasa terpancar, dan Tuan Crawfurd ini pastinya sangatlah cocok untuk memenangkan kepercayaan dan hati para penguasa di Jawa.

Saya bertanya kepada Dipanagara kalau ada kesamaan dalam sifat dan tindakan antara Tuan Nahuys dan Tuan Crawfurd. (103/138)

Dipanagara mengatakan bahwa tidak ada kesamaan sama sekali, dan bahwa ia tidak pernah bertemu orang Belanda lain yang memiliki karakter kemanusiaan dan sifat yang mulia seperti yang dimilikki Tuan Crawfurd. Dipanagara mengatakan bahwa Crawfurd membicarakan segala sesuatu secara langsung dengan ayahnya atau dengan dirinya sendiri, dan bahwa ia mempelajari bahasa Jawa dalam waktu kurang dari enam bulan (104/139) karena bahasa Melayu adalah bahasa ayam dan tidak ada penguasa di Jawa yang ingin mendengar bahasa itu. (-/140) Apa yang akan dikatakan Belanda jika Sultan Agung dari Jawa yang terkenal di seluruh dunia, berhasil merambah hingga Belanda dengan penaklukannya dan tidak berbicara orang Belanda dalam bahasa Jawa atau Bugis? (105/141) Hal tersebut tentu saja salah, dan Chevallier (106/142) dan orang-orang Belanda lainnya telah menginjak Kraton kami, seolah-olah mereka seperti masuk ke istal dan menjerit dan berteriak-teriak seperti di Pasar.

3 Juni 1830.

Kamis pukul 10 Dipanagara menunjukkan kepada saya sebuah gelas berisi teh dan menyambut kedatanganku (ke kabinnya) dengan kata-kata: “Lihat ini temanku, betapa lemahnya anggurku kini” Saya mengatakan kepadanya bahwa kapanpun dia mau, dia boleh mengirim dua orang pengikutnya ke kabin saya untuk mengambil semua anggur, yang saya tahu dia butuhkan sebagai obat, dan membawanya ke kabinnya.

Kami kemudian berbicara tentang ziarah ke Mekkah dan tentang kesucian tempat itu. Ketika ia berada di Magelang, Dipanagara telah menerima sebotol air suci dari Mekkah dari seorang haji yang baru saja kembali dari sana dan ia telah meminum air ini dalam perjalanannya di atas kapal uap ke Batavia. Cairan ini biasa diminum oleh muslim-muslim terkemuka di Jawa yang telah bergabung dalam rahasia agung sistem keagamaan sang Nabi, dan dikenal dengan nama Banju Tjadam. (104/143) Ketika Abraham, keluarganya dan semua pengikutnya terancam binasa karena kekurangan air, malaikat Tuhan muncul dan menyuruhnya untuk menghentakkan kakinya ke tanah, Abraham melaksanakan perintah itu dan segera muncul air yang paling murni dari dalam tanah dan hamba Tuhan itu pun terselamatkan dari mara bahaya.

Mata air ini dianggap suci sejak saat itu karena air ini menyelamatkan para peziarah ke Mekkah dari semua hasrat duniawi. Semua Haji dari Jawa berupaya memperoleh air itu, yang disebut Banju Tjadam, dalam ziarahnya ke Mekkah dan membawa sedikit kembali ke Jawa, karena air ini memiliki kuasa untuk memperkuat jiwa, menangkal nafsu, dan menjaga dari bahaya. Demikianlah Dipanagara bercerita lalu dia mengatakan lebih lanjut:

Otoritas tertinggi di gereja Islam berada di Mekkah di tangan empat orang imam. (144)

Imam Sapingi ditempatkan di atas semua penganut di Timur dan namanya adalah Imam Wafingi Wétan.

Imam Waliki Kulon adalah penguasa spiritual semua orang beriman di Barat.

Imam Kanapi Lor berkuasa atas semua Muslim di Utara.

Imam Kambali Kidul adalah berkuasa atas Muslim di belahan bumi selatan.

Dipanagara menceritakan bagaimana keempat imam ini berbagi otoritas di antara mereka berempat, otoritas yang dulunya dipercayakan oleh Tuhan kepada Muhammad. Raja-raja dan Pangeran-Pangeran tunduk pada mereka, bahkan Sultan Rum (Turki) pun tunduk. Martabat seorang imam diwariskan turun-temurun dalam satu keluarga. (108/-)

Imam Sapingi Wétan secara khusus dikuasakan atas Jawa, karena semua orang yang datang dari Timur untuk berziarah ke Mekkah disebut ‘orang Jawa’ oleh sang Imam, sebab hanya di pulau itulah agama Nabi tetap murni terpelihara. Karena itu orang Bugis dan pribumi lainnya yang pergi ke sana dari Timur, begitu mereka tiba Mekkah atau Madinah mereka akan menyebut diri mereka sebagai ‘tijang Djawi’ (orang Jawa). (-/145)

4 Juni (1830)

Hari Jumat. Rasa sakit yang menyiksa di hati saya membuat saya tidak bisa bertemu Dipanagara hari ini; dia terkena demam seperti biasa.

Sabtu 5 Juni 1830.

Dipanagara mengabarkan saya bahwa dia kekurangan gula. Saya mengajukan proposal yang diperlukan kepada Komandan Corvet, dan dia segera memesan suplai pasokan itu dalam jumlah berapapun yang menurut saya cukup. Saya memberi 50 pon gula ke Dipanagara.

Dipanagara menyatakan keinginannya untuk mendapatkan peta tanah Makasar, apakah itu untuk dipinjam atau untuk dijual. Saya mengatakan kepadanya bahwa peta Makasar yang dia lihat di geladak adalah yang satu-satunya di atas kapal Corvet, dan peta itu diperlukan untuk kelanjutan perjalanan kami ke Manado dan untuk perjalanan kami kembali ke Batavia. Pangeran memohon untuk melihat peta tersebut barang satu jam, untuk membuat dirinya (atau begitulah katanya) berkenalan dengan bentuk pulau Celebes (lima Bugis). Tapi Dipanagara mengatakan bahwa “anda tidak boleh mengatakan kepada tuan-tuan ini bahwa saya ingin melihat Peta itu”. Saya memberinya harapan untuk memenuhi permintaannya untuk melihat peta tersebut di masa depan. Saya mendapati keadaan hati saya yang sakit-sakitan merupakan alasan yang cukup untuk berpamitan dengan Dipanagara dan dengan demikian pembicaraan kami tentang Geografi pun berakhir.

Minggu 6 Juni 1830.

Senin 7 Juni 1630.

Saya tidak bertemu Dipanagara, kondisi sakit saya tidak memungkinkan saya untuk meninggalkan kabin.

Selasa 8 Juni 1830.

Pagi ini pada jam 7 saya bertemu dengan Dipanagara. Dia meminta saya untuk menemaninya ke atas dek. Kami berada di dek selama setengah jam dan menikmati pemandangan Pulau Tulla Bessi. Percakapan kami membahas tentang berbagai macam hal. Saya menemani Dipanagara di kabinnya. Dia pun langsung meminta peta (Gambar pallu). Bahwa keinginannya belum terpenuhi mungkin membuatnya berpikir ini adalah sebuah kesengajaan demi keuntungan saya maka saya tidak menunjukkan kepadanya peta daerah Makasar. Kemungkinan dia akan menganggap kalau itu muncul dari rasa takut. Saya mencari Peta Kepulauan Hindia buatan Horsburgh (109/146) dan memberi Dipanagara penjelasan tentang berbagai pulau yang ada. Perhatiannya terfokus pada Makasar, Ambon dan jalur menuju Mekkah, yang pada peta tersebut tidak dapat dilihat lebih jauh dari Pulau Pinang.

Dia menanyakan kepada saya berbagai pertanyaan aneh tentang Sulawesi, apakah pantai-pantai itu bisa dilayari dan seperti apakah orang-orang yang menghuni pulau itu, apakah Kristen atau Muslim, (tijang serani dari tijang selam). Saya menjawab semua pertanyaan ini dengan tegas dan tak memihak dan sedemikian rupa sehingga kepentingan politiknya pun jelas.

Saya meminta kembali peta itu dengan alasan bahwa itu adalah peta satu-satunya di kapal yang bisa dipakai untuk perjalanan kami.

Pada malam hari jam delapan dia meminta saya untuk memberitahu alasan mengapa saya tidak datang bersama Kapten Roeps saat dia menemui Dipanagara ketika Perang masih berlangsung dimana Pemerintah kami terus-menerus berupaya melakukan negosiasi dengannya. Saya menceritakan kepadanya bahwa (saat itu) saya masih berada di Eropa. (110/146) Menurutnya ada banyak yang bisa saya bicarakan dengan santri Kiai Maja yang terpelajar tentang Alquran, dan imam itu pasti akan terkejut menemukan orang Eropa yang mengenal hukum suci Alquran dan dipenuhi dengan kebaikannya.

Saya berbicara dengan Dipanagara sepanjang malam tentang kehidupan Nabi Muhammad, dan keajaiban yang menyertai kelahirannya dan yang datang sesudahnya. Dipanagara mengatakan kepada saya, “dalam perjalanan ini saya pernah menyinggung bahwa saya telah menikahkan dua anak perempuan saya dengan dua orang Tumenggung yang gagah berani di pasukan saya, (Tumenggung) Mertanegara dan (Tumenggung) Djajakusuma, yang mana keduanya adalah keponakan saya. (111/148) Anda tentu tahu bahwa Ali diangkat sebagai seorang imam oleh sang Nabi dan dia adalah keponakan dari sang Nabi, karena ayahnya Ali (149) adalah Abdullah yang merupakan saudara laki-laki Abdullah, yang adalah ayah dari Muhammad. Mohammed menghadiahi Ali dengan satu-satunya putrinya, Fatima, dengan menikahkannya. Fatima adalah salah satu dari empat wanita yang paling sempurna yang telah dikirim oleh Tuhan Yang Mahakuasa ke Bumi (cela ta’ata). Sesuai contoh ini saya berani menghadiahi jasa besar keponakan saya seperti yang anda ketahui telah saya lakukan.” (112/-)

Dipanagara sangat mengenal semangat yang menyelimuti sistem keagamaan Muhammad. Saya percaya bahwa ia menilai semua mukjizat yang dilakukan oleh Muhammad dari sudut pandang yang adil dan tahu betul keadaan Muhammad saat itu. Saya dapat menyadari ini dari sebuah penjelasan yang diberikan Dipanagara kepada saya mengenai mukjizat bulan yang dibuat oleh Muhammad pada saat hukumnya dipertanyakan oleh Habib. (150) Dia menganggap keajaiban itu sebagai sebuah alegori.

9 Juni 1830.

Rabu.

Dipanagara banyak bercerita kepada saya hari ini tentang janji yang telah diberikan kepadanya melalui perantara Kapten Roeps tentang kedatangannya di Manado. Dipanagara membuat seolah-olah pengasingannya dari Batavia ke Manado itu disebabkan keinginan dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada saya bahwa kesehatannya tidak memungkinkan dia untuk tetap tinggal di Batavia, di mana dia terkena cuaca panas mengerikan yang menyelimuti tempat itu. Orang-orang banyak memberi janji kepada Dipanagara, seperti menyediakan kebun-kebun, kereta kuda, dan juga kebebasan pribadinya, atau begitulah kata Dipanagara. (113/151) Bagi saya tampaknya dia telah membentuk pendapatnya sendiri tentang kebebasan yang tak terbatas setelah kami tiba nanti di Manado dan tidak mau mendengarkan jawaban saya atas pernyataannya. Saya merasa pantas berbicara dengan nada itu tentang asumsinya.

Dipanagara mengatakan kepada saya bahwa Sekretaris Jenderal pernah datang menemuinya atas nama Gubernur Jenderal pada hari keberangkatannya dari Batavia, dan bahwa Gubernur Jenderal tersebut menyatakan penyesalannya melalui Kapten Roeps karena berhalangan untuk menemui Dipanagara. (114/152)

Dipanagara selalu berusaha menunjukkan kepada saya bahwa kebebasannya tidak boleh terganggu di Manado.

Dia mulai berbicara dengan saya tentang Sultan Palembang sebelumnya, Badruddin, (115/153) dan bagaimana orang-orang mengambil semua hak milik dan hartanya ketika dia berada di Surabaya sebelum dia diberangkatkan ke Ternate atas perintah Pemerintah kita (atau begitulah kata Dipanagara). Saya meninggalkan kabin Dipanagara, setelah dia mengatakan kepada saya bahwa dia sudah kehabisan ayam untuk dimakan sejak kemarin, dan kalau bukan cara hidup Dipanagara dan pengikutnya yang ekonomis, jika kekurangan ayam ini akan sudah terjadi jauh sebelumnya. Selain itu, bahan-bahan makanan tradisional, Lombok (Chili), dan kelapa juga sudah habis.

Cara Dipanagara menyampaikan hal ini kepada saya, menunjukkan dengan jelas bahwa ia menganggap sangat buruknya persiapan persediaan makanan untuk perjalanannya ini.

Kamis 10 Juni 1830.

Saya datang ke kabin Kolonel Eeg dan meminta beberapa ekor ayam dan bebek untuk Dipanagara. Pelayan komandan memberikan dua ekor ayam kepada juru masak Dipanagara. Betapapun malunya saya merasa, saya tetap memberi tahu Dipanagara tentang bantuan makanan untuk hari ini. Kami melewati pegunungan Kemar dan pulau Limbé di sebelah kiri kami. (-/154)

Kami melewati selat Banka, dan membuang sauh di dekat pemukiman Tikupang (-/155) yang berada di selat tersebut. Penduduk asli dari pantai Sulawesi datang menemui kami, tetapi saya tidak berhasil mendapatkan sirih untuk Dipanagara.

Kamis 11 Juni 1830.

Kami tiba di Manado, di mana Corvet Pollux membuang sauh pada hari Sabtu tanggal 12 Juni jam 11 siang.

Saya turun ke pantai sesuai dengan pasal 5 dan 6 dari instruksi saya, untuk merencanakan bersama Residen Manado tentang bagaimana memperlakukan Dipanagara dan para pengikutnya, dan mengatur tempat tinggal Dipanagara dengan cara yang memuaskan sehingga segalanya bisa disiapkan agar ia tidak bisa melarikan diri. Saya diberi tahu bahwa imam besar Kiai Maja bersama para pengikutnya telah tiba di Manado, dan sesuai dengan instruksi Gubernur Maluku, mereka telah diberi tempat tinggal di pedalaman Keresidenan Manado.

Harus saya akui bahwa saya terpengaruh kabar ini, karena saya mengira Kiai Maja masih berada di Ambon, terlebih lagi karena saya merasa imam ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan Dipanagara.

Residen Manado memberi tahu saya tentang isi instruksi yang diberikannya mengenai Dipanagara. Saya perhatikan dalam instruksi ini disebutkan bahwa tempat tinggal tahanan negara tersebut harus berada di pedalaman Residensi Manado.

Rencana ini membutuhkan persiapan dan tindakan awal. Dengan demikian penginapan sementara harus disiapkan untuk Dipanagara dan selanjutnya Pangeran telah memberitahu saya tentang keinginannya untuk turun dari kapal secepat mungkin. Saya setuju dengan Residen untuk mempersiapkan sebuah rumah yang sedang dipakai untuk kantor keresidenan yang berada di benteng Manado untuk dipakai Dipanagara. Dengan segera langkah-langkah yang diperlukan pun dilaksanakan untuk menjalankan rencana ini.

Minggu pagi 13 Juni 1830.

Saya naik ke Corvet, para pengikut dan barang-barang Dipanagara diturunkan, dan saya menemani Dipanagara, bersama dengan selirnya Radén Ayu Retnaningsih, dan Tumenggung Dipawiyana dan Radén Ayu-nya turun dari kapal pada pukul 10 pagi. Sebuah sekoci besar disiapkan untuk melakukan perjalanan ini, dan seorang perwira dan seorang awak kapal dari Corvet ikut di sekoci ini untuk mengawal Dipanagara ke pantai. Dari kejauhan, sebuah sekoci lain mengikuti, yang mengangkut enam marinir bersenjata. Dipanagara tidak menghiraukan mereka.

Di Benteng, Dipanagara diterima oleh Residen Manado dan Sekretaris Keresidenan.

Pangeran mengucapkan terima kasih kepada saya untuk mempersiapkan tempat tinggalnya, dan meminta saya untuk menyampaikan ucapan banyak terima kasihnya kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk semuanya. (-/156)

Residen Manado meminta saya untuk memberi tahu Pangeran bahwa ia akan diberi 600 gulden per bulan untuk biaya hidupnya, dan bahwa ia diperbolehkan memanggil 2 orang Haji dari antara pengikut Kiai Maja, untuk mempraktikkan agamanya dan bahwa ia akan diperlakukan dengan hormat dalam semangat niat baik Gubernur Jenderal. Saya menyampaikan tawaran ini ke Dipanagara, dan dia akan memberi saya nama 2 orang Haji besok.

Saya kembali kelelahan ke tempat tinggal saya.

Senin 14 Juni 1830.

Saya mengatur sebuah instruksi bersama Residen Manado untuk mengatur perawatan dan penjagaan Dipanagara. Dipanagara meminta saya untuk pergi berkeliling dengannya sambil menunggang kuda. Kami melakukan perjalanan sejauh 3 liga dan mandi bersama.

Saya mencatat semua kekhasan rumah Dipanagara, ia meminta pembangunan rumah-cuci dengan galeri luar di dekat sumur. Saya menyampaikan saran yang diperlukan untuk sang Residen, yang segera memberikan perintah yang diperlukan untuk pembangunan tempat tersebut.

Saya mengatakan kepada Dipanagara bahwa besok saya akan naik ke gunung untuk mencari tempat yang nyaman dan baik untuk (menanam) segala jenis tanaman, tetapi saya mengatakan kepadanya tentang kekhawatiran saya tentang iklim yang dingin di pegunungan Manado. Dipanagara ingin tinggal di Manado, karena di sini tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin.

Dia memberi saya nama-nama Haji Fadjib dan Haji Ali, sebagai orang-orang dari antara pengikut Kiai Maja yang dia inginkan untuk tinggal bersamanya untuk jangka waktu yang panjang.

Selasa 15 Juni 1850.

Jam 5 pagi.

Saya pergi bersama Residen Manado dan melewati Lotto dan pegunungan (117/157) Himpun ke Tondano, kota utama (hoofd negorij) dan rumah Kanalabalk, Suneln dan Falemanbot. Satu liga dari Tondano adalah koloni baru Kiai Maja; Tonsea Lama adalah nama tempat tinggalnya.

Pada sore hari jam 6 saya bertemu Kiai Maja.

Kami tinggal sampai jam 7. Haji Fadjib dan Ali mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak siap untuk tinggal bersama Dipanagara untuk jangka panjang, dan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan Kiai Maja. Fadjib juga sudah menikah dengan istrinya yang berasal dari daerah tetangga dan mengatakan bahwa istrinya tidak mau meninggalkan rumahnya yang sekarang dan pindah ke Manado. (118/158)

Tumenggung Brajayuda berbicara kepada saya tentang istrinya. Tumenggung Barmawi juga ikut berbicara dalam percakapan ini. Kiai Maja meminta pasokan bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun masjid.

Saya memberi tahu Residen, yang menjanjikan bantuannya saat itu juga.

Kami pergi ke Tondano, segera setelah saya menjanjikan Kiai Maja bahwa saya akan menggunakan jabatan saya di Jawa supaya koloni baru itu bisa mendapatkan satu set Gamelan sebagai hadiah. Saya meneliti perkebunan kopi dan tanah yang baru dibuka untuk dijadikan sawah.

Rabu 16 Juni 1830, pagi hari.

Saya meneruskan perjalanan saya melalui Keresidenan Manado dan pergi melewati dinding bagian dalam (? pegunungan). Menjelang sore kami melewati pegunungan di daerah Sondar dan bermalam di sana.

Kamis 17 Juni 1850.

Melalui Lahandon, Tumagang Tolla, kembali ke Manado. Di Lahendon saya melihat sebuah fenomena luar biasa yaitu uap belerang yang menyembur dari tanah. Fenomena yang sangat penting untuk pengobatan!! Untuk pasien penyakit paru-paru dan hati, Lahendon berada di bawah wewenang Kepala Balk di Tonsarason. Dalam kurun waktu 3 hari saya telah melakukan perjalanan sejauh 114 liga melalui berbagai daerah pegunungan, tetapi saya juga telah mendapatkan keuntungan penting tentang pengetahuan yang mendalam tentang Keresidenan Manado. Di sore hari saya bertemu dengan Dipanagara untuk mengabarkan tentang penolakan Fadjib dan Ali, Dipanagara berharap untuk memberi saya dua nama lain dari antara Haji-Haji yang berada di Jawa sebelum saya kembali ke sana.

Jumat dan Sabtu, saya memfokuskan diri untuk mempelajari informasi tentang bajak laut di Marianne. Residen Manado menunjukkan kebaikan hatinya kepada saya, dan memberikan berbagai informasi penting tentang Keresidenan Manado.

Minggu.

Saya sudah berpamitan, kemarin tanggal 19 Juni, dengan Dipanagara. Tugas yang dia percayakan kepada saya untuk di Jawa nanti bergantung pada proposal khusus yang akan saya ajukan kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal Belanda-India. Hari ini saya naik ke kapal untuk perjalanan kembali ke Jawa.

Manado, tanggal 20 Juni 1850,
Tertanda; J.H. Knoerle

Appendix 1

Catatan di atas halaman: Salinan.

Halaman yang lepas di belakang laporan Knoerle, kemungkinan adalah salinan yang diberikan oleh Letnan Bosman.

Hari ini tanggal 19 Juni 1830, Pangeran Dipanagara membuat proposal berikut kepada Letnan Ajudan Knoerle di hadapan Letnan Bosman yang bertanda tangan di bawah ini.

Proposal-proposal berikut dibuat oleh sang Pangeran dalam bahasa Jawa, dan Letnan Ajudan yang disebutkan di atas mengulanginya dalam bahasa Melayu kepada yang bertanda tangan di bawah ini, (sebuah bahasa) yang tampaknya dipahami dengan baik oleh sang Pangeran tetapi dia tidak dapat berbicara dalam bahasa tersebut dengan baik, ketidak mampuan ini terlihat jelas selama perjalanan (ke Manado).

Permintaan Pangeran;

 1. Bahwa Ajudan harus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari sang Pangeran kepada temannya Gubernur Jenderal Van den Bosch atas perlakuan baik yang diterima sang Pangeran di Batavia dan selama perjalanannya ke Manado.
 2. Bahwa Pangeran mengirimkan salamnya kepada Residen (dari Batavia) Tuan Van der Vinne, kepada Sekretaris Jenderal, dan kepada Kolonel Batavia.
 3. Bahwa Pangeran Dipanagara memohon kepada temannya yang terhormat Jenderal Van den Bosch supaya istri Pangeran dan istri-istri para Tumenggung Urawang, Pajang, dan Brajayuda dan orang-orang Kiai Maja harus dikirim ke Manado dan dipersatukan kembali dengan suami mereka masing-masing.
 4. Bahwa Gubernur Jenderal akan terus melindungi anak-anak Pangeran di Mataram.
 5. Bahwa ia Pangeran Dipanagara di masa depan tidak boleh dipanggil dengan nama lain selain Pangeran Abdul Hamid. (159)
 6. Bahwa Gubernur Jenderal harus mengirim Haji Jessa, dan Badaruddin untuk Dipanagara.
 7. Bahwa tidak seorang pun kecuali Ajudan Knoerle boleh menemani para wanita tersebut dari Jawa.

Manado, tanggal 19 Juni 1850,
Tertanda: C. Bosman,
Letnan Dua.

Catatan di bagian bawah halaman.
(Yang asli akan saya kirimkan bersama laporan resmi) –

INSTRUKSI UNTUK KOMANDAN MILITER DI MANADO DAN LETNAN DUA BOSMAN TENTANG PENJAGAAN TAHANAN NEGARA DIPANAGARA.

 1. Tahanan Negara Pangeran Dipanagara akan disediakan rumah di Rumah Keresidenan di dalam Benteng, yang bebas dipergunakan sepenuhnya oleh Dipanagara, dengan pengecualian 2 buah kamar, yang sesuai dengan keinginan yang diutarakan sang Pangeran akan dihuni oleh Letnan Dua Bosman.
 2. Kecuali untuk Komandan Militer, Letnan Dua Bosman, dan Sekretaris Residen, tidak seorang pun akan diizinkan bertemu dengan sang Pangeran kecuali dengan izin dari Residen.
 3. Letnan Bosman setiap malam harus memastikan bahwa semua orang yang termasuk di dalam rombongan pengikut Pangeran berada di dalam Benteng, dan jikalau ada orang yang kadang-kadang tidak ada, harus langsung harus dibuatkan laporan kepada Residen. Pemeriksaan ini harus dilaksanakan dengan sopan dan tidak menyinggung hati Pangeran.
 4. Kalau Pangeran ingin pergi ke luar Benteng, pemberitahuan harus diberikan kepada Residen, dan seorang Sersan Eropa atau Kopral bersama dengan seorang prajurit infanteri Eropa harus dikirim untuk ikut mengawasi Pangeran. Personel militer ini harus memperlakukan sang Pangeran dengan baik, sesuai dengan pangkat dan gelarnya.
 5. Pangeran diperbolehkan untuk ditemani oleh Imam-imamnya yang bernama Amat Tadjib dan Haji Ali, agar supaya dengan bersama mereka ia dapat melakukan tugas keagamaannya.
 6. Dinding Benteng bersama-sama dengan bagian depan dan belakang Rumah Keresidenan akan diberi penerangan pada malam hari menggunakan enam lentera, yang harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga penjaga harus dapat melihat sekelilingnya dengan baik.
 7. Penjaga di Benteng harus terdiri dari personil keturunan Eropa, dengan jumlah kekuatan yang cukup sehingga jika ada laporan yang masuk ke Komandan Militer, akan bisa mengawaki keempat benteng dengan penjaga.
 8. Pada malam hari sebuah pos penjaga akan ditempatkan di dekat tiang lentera yang berada di tengah alun-alun belakang Rumah Residen dan pos ini harus diangkat pada pukul enam pagi.
 9. Para penjaga yang berjaga harus mengawasi siapa pun yang memanjat tembok, benteng dan parit di sekitar benteng.
 10. Pangeran bersama dengan pengikutnya diizinkan untuk berkeliaran di sekitar tembok dan benteng pada siang hari, yang terlarang bagi masyarakat setempat tanpa diketahui terlebih dahulu oleh Komandan Militer atau Letnan Dua Bosman.
 11. Pos jaga yang disebutkan dalam pasal 8 harus memperhatikan pemeliharaan lampu dan lentera pada malam hari, yang akan dinyalakan pada jam 6.30.
 12. Prajurit di pos jaga tidak akan memberikan izin atau rintangan kepada Pangeran atau pengikutnya dalam pergerakan bebasnya di, ataupun dalam akses ke, alun-alun belakang; para penjaga harus memperhatikan semua gerakan dan tindakan yang mungkin menimbulkan kecurigaan bahwa sang Pangeran sedang merencanakan cara untuk melarikan diri; pos penjaga harus segera memberi tahu Komandan Jaga tentang gerakan atau kecurigaan yang muncul dan harus memberi peringatan kepada para penjaga di Benteng.
 13. Terlepas dari pos-pos yang disebutkan di atas, untuk setiap jam, patroli penjaga sipil dan orang-orang kampung yang sudah ada akan terus berlanjut di sekitar Benteng, dan Komandan Militer, juga Kapten penjaga sipil dan Hakim daerah dan kepala Residen di Manado harus menyetujui jadwal patroli tersebut.
 14. Tidak ada perwira atau tentara yang sedang tidak bertugas diperbolehkan berada di gedung dan alun-alun belakang Rumah Keresidenan; Komandan (Militer) secara langsung bertanggung jawab atas penerapan peraturan ini dengan ketat, satu-satunya orang yang dikecualikan dari peraturan ini adalah para pejabat dan pelayan Gudang Negara karena gudang penyimpanan terletak di sana.
 15. Pintu masuk ke Benteng tidak boleh diakses oleh para pengasingan, dengan pengecualian untuk tukang kebun dan tukang potong rumput sang Pangeran yang ditugasi untuk menjaga agar Benteng tetap bersih dan orang-orang ini akan dipilih dengan khusus.
 16. Komandan Militer dan Letnan Dua Bosman, terutama yang terakhir disebutkan, secara khusus ditugasi untuk menjaga Pangeran Dipanagara, akan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan semua ketentuan ini dengan ketat, tetapi sesuai dengan niat Pemerintah mereka harus menjalankan tugasnya dengan peka dan berbudi.

Manado, 14 Juni 1830.

Ditandatangani: PIETERMAAT
KNOERLE.

Catatan untuk Manuskrip:

 1. Dipanagara ditahan di Stadhuis (Balai Kota) Batavia bersama keluarganya. (9 April 1830-30 April 1830) Selama waktu itu ia telah bertemu dengan berbagai anggota Dewan Hindia dan anggota Staf Jenderal tetapi permohonan izinnya untuk bertemu Gubernur Jenderal telah ditolak. (Van den Bosch)
 2. Radèn Ayu Retnaningsih adalah satu-satunya istri Dipanagara yang menemaninya ke Manado. Dalam Babad Dipanagara (Versi Manado) Canto 32.24 ia disebut sebagai yang paling muda dari keempat istri Dipanagara, ia adalah putri paman Dipanagara: Pangeran Dipasana, ayah Tumenggung Dipawiyana yang diasingkan setelah pemberontakan di Kedu pada tahun 1822, (Babad DP 30.77) (Lihat juga Journal hal.6 tentang hubungan keluarga). Raden Ayu Retnaningsih melahirkan Dipanagara seorang putra, Pangeran Abdurrachman, lahir di Manado Jan 1832. Tumenggung Dipawiyana adalah menantu dan keponakan laki-laki Dipanagara. Ia bergabung dengan Dipanagara sejak awal Perang di Selarong (6 Aug. 1825) (Babad Dp. 22.33) dan mengabi sepanjang Perang. Dia ada bersama Dipanagara selama bernegosiasi dengan Kolonel Cleerens di Rema Kamal (14 Feb 1830) (Babad Dp 40.94) dan juga ikut ke Batavia (Babad Dp 43.195). Rupanya dia berselisih dengan Dipanagara di Manado dan akhirnya diizinkan untuk kembali ke Jawa (Surat Res. Manado untuk GG. 22 April 1831) yang diberikan oleh GG. 2 Juli 1831). Di antara pengikut lainnya, Ratta dan Banteng-Wareng adalah ‘Panakawan’ yang sudah bergabung dengan Dipanagara sejak di Tegalreja dan terus mengikutinya selama Perang Jawa, sementara yang lainnya adalah pelayan rumah tangga.
 3. Kapten Roeps sangat dekat dengan Dipanagara dan telah melakukan negosiasi awal dengannya diwaktu perang Jawa. Dia fasih bahasa Jawa dengan baik dan berperan sebagai penerjemah di Konferensi Magelang (24 Maret 1830) di mana Dipanagara ditahanan. Dia menemani Pangeran ke Batavia dan menyusun rencana untuk membawa Dipanagara ke Mekkah. Dalam sepucuk surat yang ditulis dari Magelang, Dipanagara mempercayakan perawatan anak-anaknya kepadanya.
 4. Selama Perang Jawa, Belanda memiliki kebiasaan untuk mengubur hanya perwira yang gugur dan membiarkan mayat prajurit dan pasukan pribumi bergelimpangan di lapangan. Mungkin Dipanagara mengingat tentang hal ini.
 5. Pangeran Dipagana diasingkan dengan Tumenggung Sinduatmaja setelah pemberontakan di Kedu pada tahun 1822. Pemberontakan ini sebagian besar disebabkan oleh pemungut pajak dan pejabat polisi di pemerintahan yang baru, dan secara diam-diam mendapat dukungan Dipanagara (Babad Dp 19. 26-32).
 6. Sultan Raja adalah Sultan Hamengkubuwana III dari Yogyakarta (1812-1814), ayah dari Dipanagara. Nama panggilan ‘Raja ‘berasal dari kenyataan dimana para administrator Inggris pernah memiliki pengalaman bertugas di India dimana mereka menyebut Sultan sebagai ‘​​Raja’.
 7. Pangeran Mangkudiningrat adalah putra bungsu Sultan Hamengkubuwana II (1792-1810 / 1811-12 / 1826-8) dari istri keduanya, Ratu Mas. Upaya ibunya untuk membuat putranya menggantikan ayah Dipanagara sebagai Pangeran Adipati menyebabkan perselisihan yang fatal di keraton Yogya yang berakhir dengan pengasingan Mangkudiningrat ke Penang dan kemudian ke Ambon setelah Inggris menjarah Kraton tersebut pada tahun 1812. Ia menjadi ‘dukun’ di pengasingannya.
 8. Dipanagara kemungkinan besar menderita Malaria dan tertular pada masa pengembaraannya di hutan-hutan Bagelén dan Kulon Progo selama bulan-bulan terakhir Perang (November 1829-Februari 1830, Lihat Babad Dp Canto 38).
 9. Ini merujuk pada sebuah jalan terkenal yang direncanakan akan dibangun melalui tanah Dipanagara di Tegalreja ke barat laut Yogya. Pada dasarnya ini adalah taktik politis Patih Danuredja untuk membuat Dipanegara memberontak dan strategi itu pun berhasil (lihat Babad Dipanagara 20.74-79).
 10. A.H. Smissaert, Residen Yogyakarta 1823-1625, seorang lelaki yang lembut hati dan bertubuh gemuk yang ketidakbecusan berpolitiknya berkontribusi besar terhadap pecahnya Perang.
 11. Selarong adalah salah satu perkebunan Dipanagara ke barat daya Yogyakarta di perbukitan kapur antara Bantul dan Kali Progo. Ada sebuah gua di sana yang sering dipergunakan oleh Dipanagara untuk bermeditasi. Itu menjadi markas besar pasukannya selama bulan-bulan awal perang.
 12. Dipanagara berencana untuk berziarah ke Mekkah dan berencana untuk menetap di sana.
 13. Selama perang Jawa, Belanda telah membayar anuitas yang cukup besar dan membuat janji-janji mewah yang serupa kepada para Bupati dan pejabat setempat supaya tetap setia pada perjuangan pemerintah Belanda. Mangkudiningrat adalah Bupati Magelang pro-Belanda yang telah diberi gelar ‘Pangeran Adipati’; Pada masa itu, Kedu terbagi menjadi dua Kabupaten, Menoreh dan Magelang, yang keduanya di bawah kendali Pemerintah Nederlands-Indische.
 14. Ali Basah Prawiradirdja, (? 1808-1855) adalah anak haram Raden Rangga Prawiradirdja, Bupati Wedana Madiun yang terbunuh di Maospati pada tahun 18?? ketika memberontak melawan Marshal Daendels. Dipanagara mengangkat Sentot menjadi komandan kavaleri pada usia enam belas tahun dan menikahkan salah satu putrinya dengannya.
 15. Gelar Pangeran Adipati sangat didambakan oleh para Bupati dan priyayi pada periode ini, dan digunakan sebagai hadiah utama oleh Pemerintah Belanda untuk pengabdian mereka. Sebelumnya gelar itu hanya diberikan untuk Putra Mahkota, tetapi Pemerintah Belanda telah merendahkan gelar tersebut. Bahkan Dipanagara juga menginginkan agar pemerintah Belanda memberikan gelar tersebut pada anak-anaknya.
 16. Marshal H.W. Daendels, Gubernur Jenderal Jawa 1808-1811. Tanda jasa yang dimaksud kemungkinan besar adalah Legiun Kehormatan Prancis yang dilembagakan oleh Napoleon. Daendels pernah memberikan tanda jasa ini pada ayah Dipanagara ketika ia diangkat menjadi bupati (Pangeran Naréndra) pada tahun 1810. Hal tersebut tentunya memberi kesan yang mendalam kesan pada Dipanagara, yang menceritakan kejadian itu dalam Babad-nya (Canto 15 v.25).
 17. Kiai Moorna adalah seorang mistikus Islam dan guru yang terlahir di desa Maja di daerah Surakarta (ini adalah desa yang menjadi basis tempat Kiai Maja dan ayahnya mengajar dan desa ini terkenal akan guru-gurunya baik di Yogya maupun Solo). Nama lengkapnya adalah Kiai Moorna Widjaja dan dia pindah ke Kapunden waktu masih muda. Pada 1792 Sunan Pakubuwana IV dari Solo kehilangan Pusaka Kris Kiai Dirawa dan menawari Kiai Moorna 10.000 Sp.Dollars untuk mendoakan kembalinya. Pada tahun 1796 Kris tersebut muncul kembali dan Moorna diberi 2.000 Sp.Ds untuk upayanya oleh Patih Solo Danuningrat. Dia tampaknya memiliki hubungan yang erat dengan Kraton Solo dan banyak orang Pangeran Solo dan pejabat lainnya datang ke desanya untuk menggadaikan keris dan mencari pencerahan mistis. Pada tahun 1812 Sunan memintanya untuk membantu serangan khianatnya terhadap barisan belakang Inggris (yang saat itu sedang menuju ke Yogya) menggunakan jimat dan doa. Demikian juga pada tahun 1809 Pangeran Mahkota Yogyakarta, ayah Dipanagara, memintanya untuk mendoakan agar ayahnya, Sultan Sepuh, cepat mati. Kiai Moorna ditahan pada bulan November 1816 atas dasar hubungannya dengan komplotan untuk melawan orang Eropa di wilayah kerajaan di mana seorang Arab yang bernama Sheikh Abubakar memiliki hubungan dengan Moorna dan pengadilan Solo. Komplotan itu mungkin juga ada hubungannya dengan rencana Sepoy yang telah menerima restu Sunan pada tahun yang sama di mana tentara-tentara Sepoy menarik suara dan memutuskan untuk membunuh perwira Inggris mereka pada saat yang bersamaan ketika orang Jawa memberontak melawan orang-orang Eropa. Contoh Kiai Moorna adalah gambaran yang sangat baik tentang pentingnya peran guru mistik lokal dalam politik pengadilan di Yogya dan Solo, dan seberapa besar pengaruh pribadi mereka terhadap anggota keluarga kerajaan. Ada kemungkinan bahwa Moorna pernah menjadi guru Dipanagara tetapi tidak ada bukti yang mengukuhkan dugaan ini. (Procés Verbal dari Kiai Moorna di Yogya Letters No.40 Nov 1816 Arsip Negara, Jakarta)
 18. Paku Alam pada waktu itu menjabat bupati untuk Sultan Hamengkubuwana IV (1814 -1822), adik laki-laki Dipanagara (oleh ibu lain,) yang tidak memegang kekuasaan hingga tahun 1816. Sebagai bupati, Paku Alam memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemerintahan di Yogya.
 19. Ini adalah satu-satunya catatan baik dalam sumber-sumber Belanda maupun Jawa dimana Dipanagara bercerita tentang ibunya dan asal-usulnya. Dia adalah selir (istri tidak resmi) dari ayah Dipanagara (1812-24) dan dikenal sebagai R.A. Mangkarawati. Ketika dia tiba di Kraton Yogya, Residen Yogya Van Iysseldyck menyebutkan dalam Mémoirs van Overgave pada tahun 1799 bahwa ayah Dipanagara, yang saat itu merupakan seorang Putra Mahkota, adalah seorang lelaki muda periang yang sangat senang berburu dan bermain wanita dan sering berkunjung ke Pantai Selatan. Pada saat itu, Pacitan masih berupa bagian dari provinsi Mancanegara di Yogya dan belum dicaplok oleh Belanda hingga tahun 1818, karena itu kemungkinan besar ia bertemu dengan ibunya Dipanagara pada salah satu perjalanan ini. (lihat Mémoire van Overgave dari Res. Van Iysseldyck ke Res. Waterloo 1799 KITLV Leiden) Ibunya ini terus mengikuti Dipanagara selama Perang Jawa dan bahkan berada di Magelang ketika Dipanagara ditangkap, dimana tak lama kemudian Dipanagara menulis surat kepada ibunya yang berada di Magelang.
 20. Ini adalah istri resmi pertama Sultan Hamengkubuwana II, Ratu Kédaton, dia adalah putri R.T. Sarawinata, Bupati Magetan dan Kertasana, yang kakek buyutnya adalah Panembahan Cakraningrat dari Madura. Dia menjadi selir Sultan kedua ketika dia masih menjadi Putra Mahkota dan dikenal sebagai ‘Langen Sepuh’ dengan nama R.A. Kilen. Ayah Putra Mahkota, Sultan Hamengkubuwana I (1755-1792) tampaknya saking kesalnya karena putranya telah menikahi 3 orang Madura untuk menjadi istrinya sehingga ia hampir menghukum mati R.T. Sarawinata. (lihat Sedjarah Danuredjan, U.I. Mss G.40 hal.154 ff).
 21. F. d’Ado adalah Asisten Residen Yogyakarta (1016-1922) dan teman baik Residen Nahuys. Dia adalah keturunan campuran dan sudah lama tinggal di daerah Yogya di mana dia menyewa tanah (40 jonk) di Malatten dari sang Patih. Istrinya memiliki reputasi sebagai perempuan nakal di kalangan orang Eropa di Yogya.
 22. H.G. Nahuys van Burgst, Residen Yogyakarta (1816-1822) sebenarnya tidak memilikki hubungan yang erat dengan Dipanagara, yang menggambarkan Nahuys dalam babadnya sebagai seorang lelaki ‘yang suka makan, minum, dan mengajarkan cara hidup Belanda.’ (Babad Dp, 18.132) Di antara komunitas Eropa ia sangat dikenal karena suka omong besar dan juga dikenal sebagai ‘Tuwan Besar met groote dikke epaulette’ (S.van Praag, ‘Het Jeugd van Dipapagara’, Amsterdam 1947 hal.18). Di bagian belakang Jurnal tersebut, Dipanagara memberi penilaian kurang baik terhadap Nahuys dibandingkan Crawfurd. (hal.23)
 23. ‘Lodji Kebon’ (kediaman taman) adalah tanah pribadi Nahuys van Burgst di Bedojo pada di samping Gunung Merapi yang disewa dari Sultan (Hamengkubuwana IV). Nahuys menanam kopi dan tembakau di sana.
 24. Raden Adipati Danuredja III (1814-1847), sebelumnya R.T. Sumadipura, Bupati Japan, putra R.T. Sumadirdja, Patih dari ayah Dipanagara yang merupakan Putra Mahkota. Ia diangkat menjadi Patih di Yogya terutama atas rekomendasi Dipanagara sendiri dan karena koneksinya dalam pemerintahan ayahnya (Babad Dp, 17. 115-9). Dia kemudian menjadi musuh dan penantang utama Dipanagara di Kraton Yogya dan pemerintahannya. (Catatan dalam Widaya Budaya, kraton Yogya)
 25. P.F.H. Chevallier, Asisten-Penduduk (1823-25), Letnan Dua, M.W.O. Kelas 4 ketika di Waterloo tahun 1815. Rupanya dia diberi posisi di Yogya karena koneksi ayahnya dengan G.G. Van der Capellen yang merupakan guru les anak-anaknya. Dia adalah seorang administrator yang rajin tetapi tidak peka terhadap perasaan dan adat Jawa, khususnya yang menyangkut perempuan. Dia dekat dengan Patih Danuredja dan lawan Dipanagara yang keras kepala; juga ada banyak perasaan tidak enak di antara kedua lelaki ini karena Chevallier pernah merayu salah seorang istri Dipanagara.
 26. Komentar ini sesuai dengan reputasi Knoerle! (lihat pengantar hal.1)
 27. Ini adalah komentar penting dan banyak memberikan kejelasan tentang pada sikap Dipanagara terhadap Kraton Yogya dan kaum bangsawan pada umumnya yang dia benci karena kurangnya pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran Islam; dalam Babadnya Canto 14.56 Dipanagara menggambarkan perasaannya sebagai berikut: ‘Semua orang Yogya sama saja, dari kelas tertinggi ke kelas terendah semua jarang mengikuti jalan kebenaran. ‘ (Kabeh wong Ngayogya sami, ageng-alit awis ingkang lampah njata.)
 28. Kiai Maja dari desa Maja (dekat Pengging) di wilayah Surakarta berpengaruh besar pada kelompok-kelompok Islam dan kaum bangsawan, khususnya di Solo. Ayahnya Haji Badaran juga mengajar di daerah itu dan merupakan keturunan Arab (kuburannya masih ada di Maja). Ketika Perang Jawa, sebelum serangan ke Solo yang berakhir dengan kekalahan di Gowok (15 Oktober 1826), Maja pernah bersumbar yang dicatat di Babad Dp Canto 27 ‘Kepada siapakah penduduk Solo sekarang harus menempatkan iman mereka. Semua ayah mereka adalah murid ayahku, dan sekarang mereka adalah muridku! 13. (‘Takabunnja mangkana pangutjapipun Sapa den andalna, bersama Solo katêh iki, bapakané pan muridé bapak ingwang 14, Ing salit apan marid ingsun,’) Dipanagara baru bertemu Kiai Maja untuk pertama kalinya ketika dia melarikan diri ke Selarong di awal perang, tetapi putra sulungnya sudah lama diajar oleh Kiai Maja.
 29. K.G.P.A.A. Mangkunegara I. (1757-1796)
 30. Ini adalah pengamatan yang menarik dan dapat menjelaskan tentang yang penulis buku Babad Dipanagara yang ditulis dalam aksara Pégon selama pengasingan Dipanagara di Manado. Dipanagara sebenarnya bisa menulis bahasa Jawa tetapi sangat tidak rapi (lihat artikel Mayor Kielstra, De Indische Gids 1885 dan Louw, De Java Oorlog Vol I hal. 151-2) juga J.J. de Hollander menerbitkan dua surat Dipanagara yang ditulis dengan tangannya sendiri dari Magelang pada bulan Maret 1830 (B.K.I. 1877 4 volgreak Bo.1 hal 192-6)
 31. Ini secara etimologis benar karena dalam bahasa Sansekerta “Dipa” berarti cahaya dan ‘Negara’ adalah daerah. Juga sangatlah menarik bahwa hanya ada dua pangeran dari Mataram yang pernah memakai nama ini dan keduanya sama-sama menyebut diri sebagai ‘Erutjakra’ (Mesias Jawa). Yang pertama adalah putra Pangeran Puger yang diberi tanah di sebelah timur Gunung Lawu untuk memerintah dan yang menyebut dirinya sebagai “Panembahan Erutjakra Senapati Ingalaga Ngabdur-rahman Sahidin Panatagama” di Madiun, Babad Tanah Djawi kemudian menggambarkan bagaimana dia menghilang di Lumedjang pada tahun 1723 (Babad Tanah Djawi, hlm 331-5, edisi Olthoff)
 32. Ini tidak benar karena pada tahun 1815 Dipanagara menikahi putri ketiga Raden Rangga dan istrinya Ratu Maduretna. Bupati Madiun pada waktu itu adalah Pangeran Rangga Prawiradiningrat, saudara tiri Sentot, yang tetap setia kepada Belanda selama perang Jawa (lihat Sedjarah Danuredjan, UI, Mss G40 hal211). Tampaknya aneh kalau Dipanagara membantah memiliki hubungan keluarga dengan seorang pria yang ia puji dalam Babadnya yang mana pemberontakannya melawan Marsekal Daendels pada tahun 1810 merangsang imajinasinya (lihat Babad Dp Canto 14 101-4 / Canto 15. 1-10).
 33. Ini merujuk pada berbagai hadiah yang diterima Dipanagara sebelum dan selama negosiasi di Magelang. Dia menceritakan mendapatkan hadiah kuda di Babad-nya (Canto 40 122-55), dan karena Dipanagara sendiri adalah penunggang kuda yang baik, dia tentu merasa sangat sedih karena kehilangan kuda tersebut. Dia meninggalkan Magelang di bawah pengawalan pada tanggal 28 Maret.
 34. Ini merujuk pada perjalanannya di atas kapal uap dari Semarang ke Batavia bersama Mayor Ajudan de Stuers dan Kapten Roeps. (5-9 April 1830)
 35. Ini adalah contoh menarik tentang tingginya rasa hormat yang diberikan untuk Raja Belanda, dan memang Dipanagara berpendapat bahwa hanya sang Raja sendirilah yang cocok untuk melakukan negosiasi perjanjian damai bersamanya sehingga pada 10 Oktober 1827 ketika Du Bus mengajukan pertanyaan untuk mengadakan pembicaraan damai, dan mengirim surat dengan menggunakan cap sang Raja. Kiai Maja menyimpulkan bahwa Dipanagara hanya bisa bernegosiasi dengan Raja William I kalau dia sendiri yang datang; ‘Commimsaris punika amba timbangipun, Duk Djodral de Kook punika tinbangipun lawan Pangeran Bahi. ‘ (Babad Dp Canto 29 v. 97) ‘Saya (Kiai Maja) setara dengan Komisaris (du Bus) dan Jenderal de Kock setara dengan Pangeran Béhi ..’
 36. Dipanagara mengunyah sirih terus-menerus dan salah satu barang peninggalan pribadi Pangeran yang tertinggal di Makasar adalah syal linen yang digunakan Dipanagara untuk menyeka noda sirih dari mulutnya.
 37. Ini adalah sebutan yang tidak biasa untuk orang-orang kalangan yang lebih rendah, tetapi memiliki makna yang sangat merendahkan ketika berbicara dengan orang Eropa. Misalnya Dipanagara tidak pernah menggunakan sebutan ini ketika berbicara dengan Kapten Roeps dan hanya menggunakannya sebutan ini saat berbicara dengan Chevallier untuk menunjukkan rasa jijiknya. Mungkin ini merupakan indikasi sikap Dipanagara terhadap Knoerle atau mungkin juga karena Knoerle adalah keturunan campuran.
 38. Ratta dan Banteng-wareng; adalah dua panakawan yang sudah mengikuti Dipanagara sejak di Tegalreja dan terus setia mengikuti selama perang. Mereka seringkali menunjukkan rasa humor yang agak bersifat cabul yang biasanya mewarnai hubungan antara seorang panakawan dengan tuannya. Ratta adalah orang kerdil dan kelainan bentuk tubuh ini adalah pertanda kekuatan supranatural yang kuat, seperti halnya Semar, Gareng dan Petruk.
 39. Satu contoh terkait diceritakan secara panjang lebar dalam Babad Dipanagara (Canto 21 v 11-100) dimana Mangkubumi dilecehkan secara terang-terangan oleh Residen dan kemudian diperintahkan untuk berperan sebagai negosiator dengan P. Dipanagara di Tegalreja (18-19 Juli 1825).
 40. [TIDAK ADA DI DOKUMEN SUMBER]
 41. Johannes Godlief Dietrée, penerjemah dan juru bahasa di Kediaman Yogya sejak 1796 yang terkenal karena wajahnya yang buruk rupa (Surat Sminsaert-Sec GG. 19 Jan 1825, Arsip Negara), ia terus berkerja sebagai penerjemah dengan jeda-jeda pendek sampai 1825 ketika dia menjadi tuli. Dia meninggal karena terluka ketika menyerbu Benteng Dipanagara di Plered pada bulan Mei 1826.
 42. Pangeran Aria Mangkubumi adalah saudara dari Sultan Raja, ayah Dipanagara, dan terkenal karena rendahnya semangat hidup dan kurang mampu berperang. Sehingga meskipun ia mengikuti Dipanagara ke Selarong ketika pecahnya perang, ia melakukannya terutama karena mengikuti arus supaya tidak dihukum Residen Smissaert karena gagal memboyong Dipanagara. Di Selarong ia membiarkan upaya mengorganisir pertempuran dan administrasi sepenuhnya dipegang Dipanagara meskipun sebagai orang yang lebih tua ia seharusnya berperan untuk mengambil inisiatif dan memegang otoritas tertinggi. Selama Perang, ia mengurus para wanita dan anak-anak komandan pasukan Dipanagara di Rejasa. Kutipan berikut dari Babad Dipanagara Versi Kedung Kebo (KTLV Mss Leiden Atau 13 Canto X v 17-19) menggambarkan sikap ini: Sang Pangeran ingin mengumpulkan orang-orang yang layak diangkat menjadi Bupati, Ngabehi, Kliwon, Rangga, Demang, dan Tumenggung. Pangeran menceritakan segalanya kepada pamannya, tetapi pamannya berkata dengan lembut, “Anakku, aku tidak bisa memutuskan, aku menyerahkannya padamu.” 16. Kangdjeng Pangeran kersané tata tata sang bagus iangkang pantes dadi Bupati, Ngabehi, Kaliwon, Rangga Demang Ian Tumenggung …. 17. Senana sang Bagus matang parang kang rama agiis …. Ingkang rama angandika aris apa karsanira anggèr …. ‘

[halaman 39-41 tidak ada. Karenanya catat no. 43-55 hilang.]

 1. Jenderal van Geen tidak terbunuh dalam pertempuran Kasuran (di daerah Grogol, di sebelah barat daya Sléman, dekat jalan utama ke Magelang) tetapi ia menderita kekalahan besar ketika Dipanagara melancarkan serangan di seberang Sungai Praga pada tanggal 28 Juli 1826 dan van Geen sendiri hampir tertangkap ketika ketika dia sedang membakar desa-desa di daerah itu. Juga tidak disebutkan bahwa Kolonel Sellewijn, yang saat itu berpangkat Mayor, yang terluka walaupun dia sedang beroperasi di daerah yang sama pada saat itu. Setelah kemenangan ini, Dipanagara menjalankan sumpahnya untuk mencukur botak kepalanya jika dia menang, dan 2 hari kemudian di daerah yang sama di Lengkong, pasukan Sultan Yogya hampir hancur total dan dua pengawal anak Sultan terbunuh (lihat di bawah), (Babad Dipanagara, L/Or. 6547c, Canto 25 v 95, dan Louw op.cit. Vol II hal 377-8).
 2. Aksi di Lengkong terjadi tak lama setelah kekalahan van Geen di Kasuran (30 Juli 1826) dan mengakibatkan kematian dua penjaga Sultan, P.A. Panular dan P.A. Moordaningrat, bersama dengan anggota keluarga Sultan lainnya. Dipanagara tidak ikut serta dalam aksi tersebut dan tidak tahu menahu karena ia sedang berada di sebelah barat Praga di desa Rejana pada saat itu. Hal ini menyebabkan keretakan antara Dipanagara dan lingkaran loyalis Kraton yang membuat penyelesaian damai Perang menjadi lebih sulit dan membuat pihak berwenang Belanda mengembalikan Sultan Sepuh ke takhta kesultanan Yogyakarta untuk ketiga kalinya pada 17 September 1826 yang memperparah keretakan tersebut. (untuk deskripsi tindakan dari pihak Dipanagara, lihat Babad Dipanagara, L/Or 6547c, Canto 25 v 130-1.)
 3. lihat catatan 24, dan untuk peran Dipanagara dalam negosiasi untuk mengangkat seorang Patih di Yogya setelah 1612 lihat Babad Dipanagara, L/Or 6547b, Canto 17 v 115-9.)
 4. adalah poin yang sangat penting untuk mengukur dampak aneksasi tanah besar-besaran di provinsi Yogyakarta dan di daerah Mancanagara di Surakarta, oleh Daendels pada Januari 1811 dan oleh Raffles pada Juni 1812, terhadap kalangan kerajaan dan para Bupati yang mengabdi di keraton Jawa Tengah. Karena kejadian ini, banyak anggota kerajaan kehilangan tanah mereka dan banyak bupati yang kehilangan jabatan mereka. Sumadipura mantan Bupati Japan adalah sebuah contoh yang baik, tetapi ia cukup beruntung dan bisa mendapatkan jabatan lain, bupati-bupati lain tidak begitu beruntung. Kekecewaan yang dirasakan para Bupati dhongkol (Bupati yang dipecat) inilah yang menyebabkan banyaknya dukungan yang datang dari para mantan Bupati Yogyakarta untuk Dipanagara selama Perang Jawa (lihat di bawah). Berikut ini adalah dua paragraf dari Babad-babad kontemporer untuk menggambarkan keadaan orang-orang ini yang menyedihkan: L/Or. 2045:
Babad Bedhah Ing Ngayogyakarga L/Or 2045Terjemahan
hal.251, v.6, Kang katedha ing GuparnemènPemerintah Inggris berterima kasih pada mereka.
Inggris, wus tinampen ing Kedhu lampahnyadan mereka tiba di Kedu,
Bupatinira linorod, dathan arsaBupati yang diberhentikan, tidak ingin
angingu, mung pra Demang kang sinung galih,mendengarnya, hanya Demang yang diberikan
Bupatya ing Ngayogya, kathahnya sepuluh,posisi, Bupati Yogya, sepuluh
kang dhongkol anéng praja Lurah Radyanjumlahnya, diberhentikan di negara bagian
Prawirasantika, rannéki nagri batuwarna.(mereka adalah) Lurah Radén Prawirasantika, dari daerah yang disebut Batuwarna,
P.252 v.7 Radyan Sasradininsrat bekelneki, Sumadirja lan Malangnagara, Dyan Natadiwirya mangko, Dyan Natawijayeku, Pancadipa ingkang negari, Radyan sasranagara, trilamanipu, Tumenggung Sasrakusuma, ing Grobogan punika ingkang nagari, Sumadipura JapanRaden Sasradiningrat di bekel, Sumadirja dan Malangnagara, Radén Natadiwirya, Radén Natawijaya, dari daerah Poncadipa, Radén Sasranegara, tiga bersama ayah mereka, Tumenggung Sasrakusuma, dari daerah Grobogan, (dan) Sumadipura (dari) Japan.
p.252. v.8, Ki Tumenggung Judakusuna, nagari, Wirasari, wijining ngamonca, pamék nagri kantan dhéwé, saweg wekasan ebuk, duk bicara kliwat puniki, tan patya ingunusa, mila Sanga Prabu, kéndel tan ngulungken sira, ing buk lawas in Meskalek in nguni, Wirasari grobogan.(dan) Ki Tumenggung Judakusuna, dari daerah Wirasari bagian dari Mancanagara, ia sendiri mendapat jumlah tanah yang cukup, baru saja diputuskan dalam daftar (tanah), ini sudah dibahas, belum dirobek, maka dari itu Sultan, tidak mengizinkannya, dalam daftar Marshal (Daendels) sebelumnya, untuk (tanah) Wirasari dan Grobogan.

Babad Dipanagara (Versi Solo L/Or. 2115) |
— | —
hal.5 v.24 Lingser saking ngersanira kalih | Setelah (orang-orang Dipanagara) berangkat
wus angait wong sajroning praja | keduanya (pergi untuk) memprovokasi orang-orang di kota,
kang sarya sakit manahé | yang sakit hati
dhodhongkolan pangsu | Bupati yang dipecat
myang dhongkolan Mantri lan Tamping | dan Mantri yang dipecat dan petugas kepolisian
jro kutha jaba kutha | di dalam dan di luar kota
sadaya wus rembug | mereka semua telah diberi tahu

 1. Haji Badarudin adalah seorang guru dari desa Ngawen di sebelah barat Yogyakarta yang dekat dengan sekolah pesantren di Mlangi dan seorang dalem Dipanagara sendiri di Tegalreja. Meskipun tidak banyak bukti langsung yang tersedia, tampaknya Dipanagara sudah berhubungan dengan Haji Badarrudin jauh sebelum pecahnya Perang Jawa, dan dalam Babad Yogya (Kraton Yogya Mss A.62) ia disebut sebagai salah satu pengikut santri yang dekat dengan Dipanagara yang dikirim untuk melakukan ziarah ke kuburan dan tempat-tempat suci untuk mengumpulkan pertanda tentang perang yang akan datang (hal.99) Dia menjadi Dullah di resimen Suryagama (ulama) pada waktu perang dan sering berperan sebagai mediator antara Kiai Maja dan Dipanagara ketika mereka bertengkar tentang agama dan administrasi (lihat Babad Dipanagara, L/Or 6547c, Canto 33-34), dan menarik untuk dicatat bahwa pada salah satu diskusi ini, Haji Badarrudin mengutip contoh dari pemerintah Turki di Mekkah.
Canto 53: (Meter Durma)Terjemahan
 1. Kiai Maja mulya | Kiai Maja lalu
  pan sanget esrengemarya | sangat kesal
  dhateng Haji Badarudin | dengan Haji Badaruddin
  asru anabda | (dan) berkata dengan kasar:
  Méh Dullah Badaruddin | “Eh, Dullah Badaruddin
 2. Apan dika tan sumerep ngêlmunira | apakah kamu tidak ingat ilmu (agama) kamu
  yen Imam lawan kadli | bahwa Imam dan kadhi
  apan béda uga | itu berbeda
  Mekkah kadya punika | di Mekkah
  pangandika pan weruh pribadi | Ceritakan dari pengalaman Anda sendiri”
  Dullah sammya | Dullah (Badaradin) menjawab
  inggih lérés Kjahi | Ya, benar Kiai
 3. Nanging Mekkah sadaya pan kawisésa | Tapi di Mekkah, segalanya berada di bawah
  mring Sultan Ngrum sami | otoritas Sultan Turki

Terlepas dari hubungannya yang erat dengan Dipanagara, Haji Badarudin memilih untuk tidak mengikuti Dipanagara ke pengasingan, tetapi sebaliknya menjadi Pengulu utama di Bagelen dan menyumpah lawan utama Dipanagara di daerah itu, Raden Adipati Tjakranegara, menjadi Bupati pertama Purwareja setelah perang (de Klerck op. cit. Vol VI hal.198ff). Haji Issan mungkin adalah Sheikh Hassan, seorang rekan dekat Badarudin dan seorang Arab dari Jeddah yang berjuang bersama Dipanagara II di Bagelèn Utara (lihat Yogya Mss op.cit hal.510) tetapi tidak ada bukti untuk mengkonfirmasi hal ini.

 1. Pangeran Cakradiningrat dari Madura (Sumenep) diangkat menjadi Panembahan dari Sunenep oleh V.0.C. pada 1751 karena bantuannya dalam menyediakan pasukan tentara Madura untuk Kompeni, dan Daendels (1807-1811) memberinya gelar Sultan Sumenep dengan harapan bahwa ini akan membuatnya setia pada Inggris, tetapi ia menyerahkan Madura tanpa perlawanan pada pemerintahan Inggris pada tahun 1811, (de Graaff de Geschiednis van Indonesie, Den Haag 1949, hal.291.) dan bertugas sebagai Kapitan Cina.
 2. Tan Jin Sing adalah Tionghoa peranakan dari Banyumas yang sebelumya dikenal dengan nama Jawa Tirtaningrat (wawancara dengan keluarga Tirtaningrat, Yogya, 12 Juni 1972) dan tampaknya telah menjabat sebagai Patih Dipanagara selama negosiasi dengan Inggris sebelum serangan tentang Kraton Yogya pada 1512 (Juni) dan disebut-sebut berperan sebagai penerjemah dengan Inggris (lihat babad Dipanagara, L/Or. 6547, t, Canto 17 v 107-110.) Pada Agustus 1813 dalam kontrak dengan Inggris yang ditandatangani oleh Crawfurd, ia diangkat menjadi anggota kalangan bangsawan Yogya dengan gelar Radén Tumenggung Secadiningrat, dengan 800 Cacah tanah dan diberi kuasa atas banyak Bandhars (pasar) dan peternakan opium di Yogya (Dr Soekanto Sekitar Yogyakarta, Amsterdam 1952, p.99.) Seperti yang dikatakan Dipanagara, dia adalah sebuah alat yang berguna di tangan para administrator Inggris dalam menjaga kepentingan mereka sendiri di keraton Yogya.
 3. Menurut Babad Yogya (op. Cit. Hal.227) AH Smissaert meninggal dalam perjalanan lewat laut waktu kembali ke Belanda, tetapi rumor itu mungkin disebabkan oleh diangkatnya seorang anggota keluarganya (putranya?) sebagai residen pertama dari Keresidenan Bagelén yang baru dibentuk (Babad Dipanagara, Versi Kedhung Kebo, L/Or. 2163, hal. 565-6.) setelah Perang Jawa.
 4. Kiai Maja diasingkan bersama sekitar 60 orang pengikutnya ke Ambon pada bulan Desember 1828 tetapi atas permintaan Dipanagara yang disampaikan kepada Gubernur-Genoral van den Bosch melalui Kapten Roeps ketika dia berada di Batavia pada bulan April 1950, Kiai Maja dan pengikutnya pun dipindahkan ke Manado (lihat hal.49 dari akun ini).
 5. Ini bertentangan dengan deskripsi Dipanagara tentang pertemuan pertamanya dengan Kiai Maja yang dia berikan kepada Mayor-Ajudan de Stuers (lihat catatan 26) di mana dia menyebutkan bahwa dia bertemu dengannya beberapa tahun sebelum perang ketika dia menjadi guru dari putra sulungnya. Dalam Babadnya Dipanagara menceritakan tentang pertemuannya dengan Kiai Maja di Selarong, yang juga memunculkan dugaan bahwa ia telah berkenalan dengannya sebelum pecahnya perang, Babad Dipanagara, L/Or. 6547 b.
Canto 22, (Meter Asmaradana)Terjemahan
v.75 Kulup maranging sireki(P.Mangkubumi ke P.Dipanagara) ”Anakku
andi kang sira karsaknaManakah orang-orang (santri) yang kamu inginkan?
wong alim Ngayogya kabèhAda banyak orang terpelajar di Yogya.
mésem risang misésaSultan tersenyum
aris démnya ngandika(dan) berbicara dengan lembut
Kiai lérés punikuBenar itu, Kiai,
nging kula kirang pracayatapi saya tidak mempercayai mereka
v.76 Kiai sampéyan réncangiKiai, kamu harus memohon
muwun dumateng Hyang Sukenabantuan Yang Mahakuasa
rumiyin kawula anontadi saya melihat
tiyang kukalih punikadua orang
amilung wonten Majayang memberi pengajaran di (desa) Maja
Keweran satunggilipunsalah satunya (disebut) Keweran
punika kula pracaya,(dan) saya mempercayai pada mereka.”
v.11 Déné sowanipun kalihLalu kedua orang itu pun tiba
pan sanyu pekir tekonnyakeduanya adalah pengemis di dalam hatinya,
kados ajrih mring Hyang Manonseolah-olah mereka takut kepada Yang Mahakuasa,
kelamum angéwahanakalau mereka menyimpang
mring paréntaning kur’andari perintah Alquran
Keweran tiyangipun sepuhYang lebih tua bernama Keweran
ing Maja anem punika(dan) Maja adalah yang lebih muda.
 1. Babad Dipanagara, Versi Kedhung Kebo, op.cit. menyebutkan desakan Dipanagara tentang pernikahan Kiai Maja dengan R. Ay. Mangkubumi sebagai salah satu alasan utama mengapa Kiai Maja tidak senang. Menurut Babad dia tidak pernah menjadi istri resmi P. Mangkubumi dan hanya melayani sebagai selir (selir), tetapi Dipanagara ingin memberi Maja seorang istri baru karena istrinya baru saja meninggal.
L/Or. 2163 9.472.terjemahan
 1. Risekeana Sultan Ngabdulkamid | Segera Sultan Ngabdulkamid
  rembug lan Ki Maos | memberi saran pada Kiai Maja:
  lah Ki Maja kapriyé pikiré | “Jadi, Kiai Maja, bagaimana menurutmu,
  kula arsa akrana kijahi | Aku ingin menikahkan kamu
  lan putrané èstri | dengan istri
  Kiai Ngabdulrakup | Kiai Ngabdulrakup (P. Mangkubumi)
 2. Kula karya nanggih garwa selir | Aku akan menjadikannya selirmu.
  rembugé Sang Katong | Begitulah saran dari Sultan
  Kiai Maja tan suka aturé | (tetapi) Kiai Maja tidak ingin berbicara
  yen makaten karsané Sang Aji | begitulah keinginan Sultan sejak itu
  ….. | …..
  Sawab Kjai Ngabdulrakup nenggih | Karena Kjai Ngabdulrakup
  ginuron Sang Katong | adalah guru sang Sultan,
  datan kena rinabi putrané | dia belum menikahi gadis itu
  pan wus sasat tunggil roh Sang Aji | (karena) Seolah-olah dia memilikki satu roh yang sama dengan sang Sultan
  Kang kocap ing dalil | apa yang disebutkan dalam Alquran
  tan kena puniku, | Saya tidak mengizinkannya

akhirnya Kiai Maja tunduk pada desakan Dipanagara dalam masalah ini, tetapi sejak saat ia mulai menyimpan pikiran-pikiran yang khianat:

L/Or.2163 9.472.terjemahan
 1. ……. | …….
  Kjai Maja iku | Dengan demikian Kiai Maja
 2. Anuruti ing lahir Sang Aji | kelihatannya mengikuti Sultan
 3. batin langkung mirong | pedahal hatinya sangat khianat
 4. Tumenggung Malangnegara disebut-sebut sebagai salah satu dari 10 Bupati Yogya yang kehilangan jabatannya setelah dicaploknya wilayah Mancanagara di Yogyakarta pada tahun 1512 (lihat catatan 59) dan namanya disebut lagi pada tahun 1818 sebagai seorang Bupati di Magetan yang memilikki 200 cacah tanah (Louw op.cit. Vol.I, hal.591.)
 5. Kiai Maja tampaknya berpikiran kalau dia menyerahkan diri sambil membawa pasukan dan senjatanya secara utuh kepada Belanda, dia akan diakui sebagai komandan dan penguasa independen di Jawa Tengah. Tampaknya seorang Komandan Belanda yang membuat kontak pertama dengannya di Mlangi yang bernama Kolonel Le Bron de Vexela telah mendorong asumsinya ini, tetapi kemudian ketika semua pasukannya sudah berkumpul di Klaten mereka pun boleh dibilang sudah menjadi tahanan. (16 November 1828). Dia telah berangkat dari markas Dipanagara yang berada di sebelah barat Praga dengan berdalih merebut kembali daerah Pajang dari Belanda.
 6. Tidak jelas apa yang dimaksud Dipanagara di sini, mungkin dia merujuk kembali pada aneksasi besar-besaran wilayah Mancanagara setelah perjanjian 1812 dengan Inggris.
 7. Dipanagara mungkin merujuk pada pembantaian bangsawan Pajajaran di Bubat ketika mereka sedang dalam misi kenegaraan menuju Majapahit (pada tahun 1340) untuk mengantar putri Raja Pajajaran untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Kejadian ini sama sekali tidak menjamin pendirian Majapahit namun melindungi sebuah kerajaan yang sudah kuat dari segala ancaman dari Jawa Barat. (de Graaff op.cit. hlm 65-6.)
 8. Nyai Ratu Kidul yang perkasa dan cantik, penguasa dunia roh di Segera Kidul (Samudra Hindia) yang sangat ditakuti oleh orang Jawa karena ia telah menelan begitu banyak korban jiwa di daerah pesisir Jawa. Tradisi Jawa mengatakan bahwa ratu itu dulunya adalah seorang putri cantik yang terkena kusta dan diasingkan ke koloni penderita kusta di Gunung Kidul, ia lalu bunuh diri dengan melompat ke tebing curam di Pantai Selatan. Dia menjadi pendamping spiritual dari Panembahan Senapati dan semua raja-raja Mataram dan dengan demikian menjamin keselamatan kerajaannya. Dipanagara sendiri juga mencari bantuannya dengan melakukan perjalanan ke Parangtritis dan Parangkusuma di Pantai Selatan Yogya, dan dengan meditasi panjang di gua Langsé yang menghadap ke lautan India. Babad Dipanagara juga menceritakan bagaimana ia diberi sebilah keris olehnya, yang bernama Kangjeng Kiai Sarutama (Babad Dipanagara op. Cit canto 14 v 74-85 vol b.) yang sebenarnya adalah sebuah anak panah yang ia buat menjadi keris, dan kemudian dilebur dengan dua keris pusaka lainnya, Kangjeng Kiai Baru dan Kangjeng Kiai Abijaya, ketika jaman Perang Jawa menjadi sebilah keris pusaka untuk Perang Sabil, kangjeng Kiai Bandayuda (lihat Yogya Babad op.cit. hal.512-3) yang kemudian ia bawa ke pengasingan dan sekarang dikubur bersama di makamnya di Makassar (wawancara dengan Raden Saleh Dipanagara, Makassar Oktober 1972). Susuhunan Surakarta, Pakubuwana VI (1823-30), yang kabur dari Keraton Surakarta pada bulan Juni 1830 untuk bermeditasi di Pantai Selatan dan untuk mendapatkan bantuan dari Nyai Rara Kidul untuk membalas ketidakadilan yang menimpa Surakarta tentang perjanjian tanah yang dibuat setelah Perang Jawa. Ia ditemukan oleh Residen (komisioner untuk wilayah Prinsipal) Surakarta, Nahuys van Burgst, sedang tidur dengan dua pengikutnya di pantai Mancingan. Dia kemudian diasingkan ke Ambon di mana dia kemudian dibunuh oleh Residen Belanda di sana (ditembak di kepala tiga kali selama perjalanan berperahu pesiar menurut laporan Pangeran Jatikusuma yang mengorganisir pemakaman ulangnya di Imogiri). Untuk informasi kultus Nyai Rara Kidul yang lebih rinci, lihat Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java, Cornell University Monograph 1964 hal 64 dan 148)
 9. Raden Tumenggung Wiranagara adalah Mayor pemimpin Prajurit Kraton (Pengawal Istana) di Yogyakarta, dan tampaknya adalah seorang penduduk desa bernama mukidih yang kemungkinan besar berasal dari Pasuruan. Dia adalah teman dekat Danureja IV, Patih Yogya (1813-1847), dan pengangkatannya di Yogya setelah 1813 mungkin disebabkan oleh pengaruh Patih tersebut, “Dia juga keturunan Untung Surapati (L/Or. 2115) , hal.33 1.1.) hubungan yang dipakai oleh Danureja untuk mendiskreditkannya di mata Belanda, ketika Danureja berbalik menentangnya setelah Perang Jawa (lihat Yogya Babad op cit. hal.100) dan membuatnya diasingkan ke Banda. Namun pada periode sebelum perang dia merupakan kolega dekat Danureja dalam upayanya melawan P. Dipanagara. Di Babad Dipanagara terdapat 2 deskripsi pertarungan antara kedua orang itu menyangkut para pemungut pajak yang diangkat jabatan tanpa sepengetahuan Dipanagara (Babad Dipanagara op.cit. b, canto 18 v 133-144, dan Canto 19 v 1-15)
 10. Pernikahan R.T. Wiranagara tidak disinggung dalam Sejarah Danurejan (U.I./Or. Mas. G. 40) tetapi Sultan Hamengkubuwana IV (1814-22) sudah menikah dengan seorang putri Patih Danureja II (1799-1811) R.A. Ratnaningrum, yang kemudian menjadi Ratu Kencana Wulan. Pengaruh Ratu ini mungkin telah membujuk Sultan untuk menikahkan saudara perempuannya dengan Wiranagara, sebuah perkawinan yang mungkin ditentang Dipanagara karena antipatinya terhadap Wiranagara dan kekesalannya melihat putri Yogyakarta menikah dengan orang biasa.
 11. Disebut demikian karena Sultan Hamengkubuwana IV meninggal ketika dia kembali ke Kraton Yogya dari ekspedisi berburu (Jav. Kr. Bésiyar.)
 12. Pembunuhan Patih Danureja II pada Oktober 1811 memiliki anteseden yang kompleks. Dipanagara berkata benar dalam menegaskan hubungannya yang dekat dengan ayahnya, sang Pangeran, yang pada waktu itu tidak begitu menyukai Sultan Hamengkubuwana II. Patih ini juga dikenal sebagai orang yang ingin mengambil kebijakan untuk bekerja sama dengan orang Eropa, sementara itu sang Sultan berada di bawah pengaruh kelompok anti-Eropa di Keraton Yogya yang dipimpin oleh Tumenggung Sumadiningrat dan Pangeran Mangkudiningrat (putra Sultan Sepuh dari istri keduanya). Dalam kekosongan kekuasaan sementara di Jawa pada waktu setelah kekalahan pemerintahan Perancis-Belanda pada bulan Agustus 1811 hingga berkuasanya Inggris di Jawa, sang Sultan diarahkan untuk menyingkirkan kelompok pro-Eropa di keraton, sehingga kematian Patih dan ayahnya (yang dibunuh dalam perjalanan ke Pacitan) merupakan akibat langsung dari situasi tersebut. Pembunuhan sang Patih membawa Raffles ke Yogyakarta pada Desember 1811.
 13. Sunan Sugih Pakubuwana V (1820-1823) meninggal pada tanggal 5 September 1823 dan digantikan oleh putra sulungnya yang terlahir dari seorang istri tidak resmi, Radén Mas Saperdan, meskipun tidak ada putra mahkota yang ditunjuk waktu dia masih hidup. (lihat Veth P.J. Java, Haarlem 1898 hal.362 Vol II) lihat di bawah. Dipanagara mungkin mencoba untuk membuktikan di sini dengan menceritakan rincian tentang ayahnya dan kelahirannya sendiri dibandingkan dengan orang-orang Susuhunan Solo bahwa ia sendiri juga sama layaknya untuk diangkat menjadi Sultan di Yogyakarta, dimana Radèn Mas Saperdan, yang juga lahir diluar nikah, bisa diangkat menjadi Sunan pada tahun 1825, sementara Dipanagara sendiri dilewati ketika anak Sultan Hamengkubuwana V diangkat sebagai Sultan pada tahun 1822. Dalam bagian sebelumnya laporan Knoerle ini (lihat hal.6 dari Mss) waktu Dipanagara menyinggung bahwa ibunya telah datang dari Pacitan, ia juga menunjukkan bahwa ibu Pakubuwana VI juga berasal dari daerah yang sama. P.H. van der Kemp juga menunjukkan poin yang sama (lihat artikel BKI) tetapi dimana dia menekankan ambisi Dipanagara dalam untuk menjadi Sultan, tampaknya Dipanagara lebih merujuk pada rasa hormat orang-orang keraton terhadap dirinya sebagai Pangeran senior di keraton Yogyakarta. Dalam aspek ini, Residen Belanda dan sang Patih terasa tidak menghargai dia ketika Dipanagara tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan untuk menobatkan Hamengkubuwana V pada 16 Desember 1822, dan bahkan tidak diundang ke upacara penobatan. (lihat Babad Dipanagara op.cit b, Canto 18 v 62-100 dan surat-surat dalam Yogya Mss op.cit. hlm 14-16)
 14. Raden Patah, Sultan Démak yang pertama, (c.1500-1518), berdasarkan tradisi putra Brawijaya merupakan raja terakhir Majapahit dan istri keduanya, Putri Cina, tetapi kemungkinan besar sebenarnya merupakan keturunan dari keluarga Kerajaan Palembang, yang akhirnya berhasil memenangkan sisa-sisa Kekaisaran Majapahit untuk menjadi Islam. (lihat de Grauff op. cit. hal.91). Dipanagara tampaknya merujuk pada perebutan tidak sah atas takhta Surakarta yang dilakukan Raden Mas Saperdan, sama seperti Raden Patah yang merebut kekuasaan Majapahit.
 15. Sunan Pakubuwana IV (1788-1820) membunuh Patih Surakarta pada tahun 1812 setelah terbongkarnya korespondensi rahasia antara keraton Surakarta dan Yogyakarta ketika Inggris menyerbu Kraton Yogya pada tahun 1612. Sang Patih, lebih dikenal sebagai Cakranegara, telah mengirim surat rahasia kepada menantunya di keraton Yogya, P. Sumadiningrat, di mana Sunan akhirnya berjanji bahwa ia akan menyerang pasukan Inggris secara khianat dari belakang ketika mereka sibuk menyerang Yogya. Daripada menanggung kesalahannya sendiri, Sunan memilih untuk menjadikan Patih sebagai kambing hitamnya ketika rencana khianatnya itu terbongkar. (untuk detail rencananya lihat Babad Dipanagara op.cit. oleh Canto 16 v25-37)
 16. P.H. van der Kemp mengemukakan pendapat dalam artikel HKI yang dikutip di atas bahwa pada periode sebelum pecahnya Perang Jawa pada tahun 1825, yang mengejar kebijakan oposisi terhadap ekspansi ekonomi dan politik Eropa di wilayah-wilayah Pangeran adalah Solo dan bukan Yogyakarta, tetapi dengan kehalusan dan akal-akalan orang-orang Solo membuatnya tampak bahwa Yogyalah yang bersalah. Van der Kemp mengutip berbagai contoh, di antara yang paling penting insiden Pakepung pada 1789-90 di mana Sunan Pakubuwana IV mencoba mendiskreditkan Sultan Yogyakarta (HBI) dan Pangeran Mangkunagara, insiden 1812 yang dikutip di atas yang mana inisiatif asalnya berasal dari Sunan, rencana Sepoy 1816 di Surakarta melawan Inggris di mana Sunan menyalahkan adiknya P. Mangkubumi, dan akhirnya upayanya untuk merampas kembali tanah Surakarta Mancanagara yang dicaplok sebelum kematiannya pada tahun 1830. Contoh lain yang mungkin ditambahkan akan seperti cucunya, Pakubuwana VI, yang memberi perintah kepada pasukannya untuk tidak membantu Belanda pada tahun 1825 dan kekagumannya yang tersamar untuk Pangeran Dipanagara yang berujung dengan upayanya untuk memulai pemberontakan pada tahun 1930 yang akhirnya gagal. (lihat di atas). Sepanjang sejarahnya, politik Solo bisa dikatakan lebih agresif terhadap pemerintah Eropa, tetapi lebih tersamar dibandingkan Yogyakarta yang berujung dengan pertikaian fatal. Namun pada akhirnya, hasil akhirnya sama saja: Surakarta dan Yogyakarta akhirnya menjadi negara boneka pada tahun 1830.
 17. Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi di Lombok yang mudah terlihat dari jarak yang cukup jauh di laut.
 18. J. Crawfurd, Residen Inggris di Yogyakarta (1811 Okt-1814 September/1816 Jan-Agustus) Untuk kontak Dipanagara dengannya selama negosiasi sebelum serangan Inggris terhadap Kraton pada tahun 1812, lihat Babad Dipanagara op.cit. b, Canto 16 v21-78, dan untuk terjemahan bahasa Belanda dari bagian yang sama lihat S, van Praag, Het. Jeuzd van Dipanagara, Amsterdam 1949 hal)
 19. Sangatlah menarik bahwa ketika Crawfurd mengirimi Nahuys sebuah aide-mémoire tentang berbagai tokoh-tokoh di keraton Yogyakarta sesaat sebelum menyerahkan Keresidenan pada bulan Agustus 1816, ia tidak menyebutkan Dipanagara. Mungkinkah hubungan Dipanagara yang seharusnya dekat dengan Crawfurd telah dibesar-besarkan oleh Dipanagara di sini? (Arsip Nahuys van Burgst, Leiden U.B.)
 20. Dipanagara memiliki enam anak lagi dari R.A. Retnaningsih ketika ia berada di pengasingan, P. Abdurrahman (lahir di Manado Oktober 1832), P. Abdurrachim (lahir di Manado), RA Munadina (Born Macassar), P. Abdulgani (lahir Macassar), P. Abdulrajab (lahir di Makasar) , dan P. Abdulgafur (lahir di Makasar). (Silsila/Dinasti keluarga Dipanagara di tangan Radén Saleh Dipangara, Jl. Irian 83, Makasar).
 21. Dipanagara telah berperan sebagai Patih ayahnya selama beberapa waktu setelah ayahnya diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana III, tetapi ia tampaknya tidak menyukai kehidupan di Yogya dan memohon kepada ayahnya agar mengizinkannya untuk kembali ke Tegalreja (Babad Dipanagara Op cit b. (oleh Canto 17 v 97-103), tetapi setiap Gerebeg ia datang ke Yogya dan ia sering berkonsultasi dengan ayahnya di Tegalreja.
 22. Dipanagara tidak sepenuhnya benar dalam hal ini (terutama menyangkut Yogya) sebagaimana pasal A dari Perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwana III pada bulan Juni 1812 menyatakan sebagai berikut: “Kecuali orang Jawa yang lahir di dalam wilayah Mataram, setiap orang dengan uraian lain apa pun yang hidup di bawah administrasi Paduka Yang Mulia, akan dipertimbangkan di bawah yurisdiksi langsung Pemerintah Inggris …. ” (dikutip dalam Soekanto op.cit. hal. 197-8) Dalam praktiknya, pengadilan Residen memiliki yurisdiksi yang besar atas penduduk lokal; “Pertama-tama diperintahkan bahwa pengadilan harus didirikan di distrik-distrik yang berbeda di mana kepala otoritas sipil harus berkuasa dibantu oleh Bupati dan pejabat pribumi lainnya, dengan tujuan untuk mendengar dan mengadili semua kasus yang menyangkut pribumi. Dalam modus persidangan, mereka harus menghindari formalitas Hukum Romawi. Juri pribumi yang terdiri dari mandor yang cerdas bersama empat orang lainnya memutuskan vonis, undang-undang kemudian dicatat, sesuai dengan yang dijelaskan oleh para pejabat hukum pribumi dan hukumannya dengan pendapat hakim sirkuit dan penerapan hukum Belanda dan kolonial dalam berbagai kasus kemudian diteruskan untuk dimodifikasi Letnan-Gubernur … (Raffles TS op.cit. pp 292-3, mengutip Jan sendiri 21st Legal Decrees (1812)). Kesulitan serius bagi orang Jawa di wilayah kerajaan adalah bahwa semua kasus antara orang Jawa dan Cina (dan ada banyak kasus seperti ini karena sering terjadinya perselisihan mengenai gerbang tol dan pajak lokal lainnya) harus disidangkan Pengadilan Residen di Semarang, yang melibatkan proses hukum dan menelan biaya perjalanan sangat besar yang mana tidak mampu dibayar oleh penduduk lokal (Arsip Nahuys van Burgst, Leiden U.B.)
 23. Tidak jelas persis apa yang disebut buku-buku Hukum oleh Dipanagara di sini, tetapi dalam uraiannya tentang kode hukum Jawa Raffles menulis sebagai berikut: “Keputusan Hukum Muhammadan terutama dipandu oleh beberapa karya dalam bahasa Arab. Dalam semua Pengadilan Jawa karya-karya ini konon ditulis dalam bahasa Arab, tetapi lebih sering merujuk pada sebuah kumpulan pendapat yang diturunkan dari karya-karya ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa negara setempat. Karya paling tua yang berkaitan dengan yurisprudensi ini adalah dari Júgul Muda Pateh atau menteri Sri Ma Pung’ang (dari Mendang Kamilan) sekarang dikenal sebagai Wirasari; Karya ini diperkirakan berusia sekitar 600 tahun oleh otoritas Sultan Démak, Pangeran Muhammadan pertama, sebuah kumpulan hukum Jawa telah dibuat dimana dalam beberapa hal telah dicampur dengan yurisprudensi Muhammadan. Versi modern Suria Alam ini adalah sebuah karya yang sesuai dengan deskripsi di atas yang memilikki reputasi tinggi, Proklamasi (úndang-úndang), dan undang-undang dan peraturan (ánger-angeran) dari yang berkuasa menjadi sumber penyimpangan hukum Muhammadan lain.”( Raffles TS op.cit. Hlm 279-280). Deskripsi ini dapat memberikan beberapa petunjuk mengenai jenis buku-buku hukum yang dimaksud Dipanagara, juga diketahui bahwa ia memiliki perpustakaan pribadi yang besar yang sebagian ia bawa-bawa bersamanya waktu jaman perang. (ARA)
 24. Mungkin Kanjeng Kiai Bandayuda (lihat catatan 71 di atas) atau Kangjeng Kiai Wisa Bintulu (racun Bintulu) yang pamornya begitu kuat sehingga Sultan (Hamengkubuwana IV) dikabarkan sampai memohon saudaranya untuk mengembalikannya ke Kraton (Yogya Babad op.cit. P.)
 25. Selama tahun-tahun awal Perang Jawa Kotha Gédhé digunakan sebagai pusat persenjataan bagi pasukan Dipanagara dan Babad Dipanagara menjelaskan bagaimana bubuk mesiu dibuat di sana. (Babad Dipanagara op.cit. Canto 29 v.42)
 26. Kedawung Parkia roxbuighii G. daun pohon ini sering digunakan dalam meramu jamu (obat) Jawa untuk melawan sakit perut dan penyakit kolik lainnya. Bahan ini digunakan dalam campuran dengan jahe, kapur barus (Jawa. Kancur), beras, dan Curcumine (Jawa. Kunjit) untuk membuat Beras Kencur, resep Jawa yang terkenal untuk menyembuhkan penyakit perut dan lainnya, (untuk deskripsi berbagai tanaman dan penggunaannya lihat Dr. Seno Sastroamijaya, Obat Asli Indonesia, Jakarta 1967)
 27. Tampaknya ada komunitas Jawa yang cukup besar di Mekkah bahkan pada periode awal abad ke-19 ini yang melakukan ziarah ke tempat-tempat suci dan menetap di sana untuk belajar dari para guru Mekkah dan yang datang untuk perdagangan. Serat Raja Bilngon (PBA Mss 231, Yogyakarta) adalah deskripsi Mekkah yang dibuat oleh pendukung Dipanagara dari Surakarta, Raden Mas Biyar, yang melarikan diri ke sana setelah perang berakhir dan dikenal sebagai Raden Mas Haji Muhammad Mataram, ia belajar di Mekkah dan menjadi pedagang penting, lalu tinggal di sana selama lebih dari 25 tahun (1830-1855c). Pada saat pasukan Turki menyerang pada tahun 1855 untuk merebut kembali tempat-tempat suci, dia menyinggung kehadiran haji-haji dari Yogya dan Solo yang terjebak dalam perang itu (Raja Bilngon op.cit. Hal.24 v.45 dan hal.43) Dipanagara sendiri mengatakan bahwa hampir semua haji yang berasal dari kepulauan Indonesia dikenal sebagai ‘tijang Jawi’, dengan demikian menegaskan apa yang ditulis Dr. Snouck Hugronje tentang komunitas Jawa yang berjumlah besar di Mekkah pada tahun 1880-an (lihat C. Snouck Hugronje, Mekka, 2 Vols, Den Haag 1888-9). Maka dari itu, rencana Dipanagara untuk membeli tanah di Mekkah dan menetap di sana bukanlah rencana yang aneh, mengingat situasi di sana pada awal abad 19.
 28. Pangéran Dipanagara dan rombongannya tinggal di Rumah Residen di Semarang sebelum berangkat menggunakan perahu ke Batavia (lihat Laporan de Stuers). Namun ketika dia tiba di Menado, Dipanagara tampaknya masih berharap bahwa Kapten Roeps akan menemaninya ke Mekkah, Residen Menado Pietermaat, menulis pada tanggal 22 April 1931: “Dipanagara berkata kepada Tirtadrana (juru tulisnya) bahwa dia masih berharap bahwa Kapten Roeps akan datang ke Menado dengan sebuah kapal layar dengan perlengkapan untuk membawanya ke Mekkah, sambil mengatakan bahwa keinginan terbesarnya adalah pergi naik haji, dan bahwa ia sudah menabung uang untuk perjalanan itu (Surat Res. Menado kepada Gubernur Jenderal, No.72, Arsip Negara, Jakarta.) Penolakan Dipanagara atas tawaran Knoerle untuk menemaninya barangkali merupakan indikasi persahabatannya yang lebih erat dengan Kapten Roeps (lihat pengantar).

[entri dihapus]

Sebenarnya Raja Mengala berkata benar, karena saat ini misi Katolik Portugis di Flores sudah berdiri selama tiga abad: pada 1566 via Antonio de la Cruz sudah membangun Seminari Katolik di Larantuka di titik paling timur Flores, yang memiliki 50 anggota seminaris pada tahun 1596, Sementara itu sebuah Misi baru didirikan di Ende, di sebuah pulau kecil yang menghadap ke pantai selatan Flores di mana tiga gereja dibangun (1596) dan pada abad ke-17 komunitas Katolik di Flores, yang jumlahnya lebih dari 50.000, menerima pengungsi Katolik dari Makasar (1660). Flores (Larantuka (1856), Ende (1859)) tidak secara resmi diserahkan kepada Belanda oleh (1856) pemerintah Portugis hingga 1859 dan akhirnya ditaklukkan sepenuhnya pada tahun 1905. (untuk rincian tentang kehadiran Katolik di Flores lihat Pinto da Franca A. (1859) Pengaruh Portugis di Indonesia, Gunung Agung 1970, hlm 22-26). Diskusi tentang pulau-pulau yang berdekatan dengan Jawa ini menggambarkan dengan jelas betapa sedikitnya yang diketahui oleh orang Jawa dan Belanda tentang kepulauan itu pada saat ini dan betapa mudahnya tersebar desas-desus yang luar biasa! Dalam sumber-sumber Jawa tidak disebutkan bahwa Dipanagara memiliki hubungan luar negeri.

Ini menegaskan apa yang telah disebutkan oleh Dipanagara kepada de Stuers sebelumnya, dan tampaknya mengindikasikan hubungan yang cukup bersahabat antara Dipanagara dan Residen: “Dulu aku suka pergi ke Bedaya (rumah desa Residen) … … setiap kali aku pergi di sana, Ny. Smissaert, karena kebaikan hatinya, biasanya menawarkan sebotol anggur manis yang dia tahu saya sukai saat itu.” (laporan de Stuers Op. Cit. P.)

Dipanagara mungkin telah menerima uang dari Jenderal de Kock selama ia tinggal di Magelang (Babad Dipanagara op.cit. Canto 41 v 98-9 menyebutkan jumlah 1000 gulden) dan ia mungkin telah menerima lebih banyak lagi dari pihak berwenang di Batavia. Pada tahun 1831 Dipanagara rupanya telah menabung 2.000 gulden dari tunjangan tahunannya untuk rencana perjalanannya ke Mekkah. (Surat Residen Manado, No.72 op.cit.)

Perjanjian pertama antara kepala daerah dan residen Belanda di Timor ditandatangani pada tahun 1839 dan residen Belanda yang pertama didirikan pada tahun 1859 setelah Ende dan Larantuka diserahkan oleh Portugis (lihat catatan 94 di atas).

Menyarankan ‘Buleleng’ sebagai cara membaca Polehreh.

Tidak ada sumber Jawa yang mengkonfimasikan hal ini tetapi tampaknya bukan tidak mungkin kalau Dipanagara menerima pasukan dari Bali karena banyak prajurit yang direkrut dari sana untuk pengawal keraton Jawa tengah karena sejak jaman Hamengkubuwana I (1755-1792) sudah banyak orang Bali yang menjadi pengawal Sultan di Yogyakarta.

Pada 2 Januari 1827 sebuah perjanjian ditandatangani antara Pemerintah N.I. dan Raja Badung, di mana Raja Badung setuju untuk memasok orang Bali untuk tentara N.I. Pada 3 Mei 1828, seorang pejabat sipil Belanda dengan pangkat “civiel gezaghebber bij den vorst van Bali Badung”, di bawah wewenang langsung Residen Besuki, telah dikuasakan untuk mengelola hubungan-hubungan ini. Nama pejabat tersebut tidak pernah disebut, tetapi kemungkinan besar orang inilah yang dimaksud Knoarle di sini. Misi Belanda ditarik pada bulan Mei 1831. (Laporan Politik tahun 1837, op.cit. P.73)

Pulau-pulau ini tidak dikuasai pemerintah N.I. hingga awal abad 20: Bali (1899/1908), Lombok (1894), Sumbawa (1907), Flores (1905). Mungkin ketertarikan Dipanagara akan pulau-pulau ini disebabkan oleh keinginan untuk menghidupkan kembali semangat penaklukan teritorial Majapahit yang ia kagumi. (lihat Babad Dipanagara, op.cit, Canto 1-2,) Menariknya, Sentot juga memiliki tujuan yang sama.

Pernyataan ini menggarisbawahi perpecahan antara aristokrasi Jawa dan kepemimpinan santri diantara para pengikut Dipanagara, yang pada akhirnya menyabot upaya melawan Belanda. Sebagai putra Raden Rangga, yang merupakan Bupati Wedana Madiun yang sebelumnya (wafat tahun 1810), Sentot tidak merasakan ketertarikan khusus terhadap santri, dan sikapnya inilah bersama dengan sikap yang sama dari para panglima militer bangsawan lainnya seperti P. Ngabehi (Jayakusuma) yang akhirnya membuat jarak dengan Kiai Maja dan pengikutnya (lihat Babad Dipanagara, op.cit. Canto 34 v.35 dst). Posisi Dipanagara sendiri dan putra-putranya, sebagai bangsawan Yogya yang memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas santri, membuatnya unik.

Hubungan Dipanagara dengan Crawfurd mungkin terlalu dibesar-besarkan (lihat catatan 82), tetapi faktanya adalah bahwa Dipanagara dan ayahnya mendapatkan posisi kekuasaan mereka di keraton Yogyakarta sebagian besar adalah karena pengaruh Inggris, Perjanjian 1812, dan surat kontrak yang diberikan oleh Raffles kepada Dipanagara (Babad Dipanagara op.cit. b, Canto 16 v 95-7, dan Yogya Babad op.cit hal 78-9). Selain preferensi politik ini, ada kemungkinan bahwa para administrator Inggris lebih disukai orang Jawa seperti yang ditunjukkan Dipanagara di bawah ini, dibandingkan rekan-rekan Belanda mereka. N. de Haan menulis tentang Crawfurd bahwa, di Kraton Yogyakarta, Crawfurd sangat dihormati. Dia merasa senang berada diantara orang Jawa dan sangat paham dengan adat Jawa di sana. (F. de Haan, Personalia Personalia der periode van het Engelesch Bestuur atas Jawa 1811-1816, BKI, Deel 92, 1935, p.526 ff).

Crawfurd mengenal bahasa Melayu dengan fasih dan telah mempelajari bahasa tersebut selama bertugas sebagai Dokter Perusahaan India Timur di Penang (1801-1811), ia diangkat sebagai ‘penerjemah Melayu’ dalam ekspedisi Inggris ke Jawa (September 1811) (de Haan op.cit.) dan tampaknya memiliki bakat alami dalam berbahasa. Ia diangkat menjadi Residen di Yogyakarta pada Oktober 1811, dan menarik untuk dicatat bahwa pada Juni 1312 kemampuan bahasa Jawanya sudah cukup mendalam karena Babad Bedah ing Ngayogyakarta memberikan deskripsi berikut ketika ia melakukan survei tanah di Kedu: “Samya ajrih asih jalma menyala, mring Tuwanaya dhasar bijak basa, ing cara jawi kang luméh” (op.cit. p.251 v5) “Rakyat biasa takut (tetapi) mau berhubungan baik dengan Tuan (Crawfurd) karena dia bisa berbicara bahasa Jawa dengan fasih …”

Apakah Dipanagara atau Knoerle terlihat agak bingung di sini, bukankah Prancis adalah bahasa yang tepat untuk administrator Jawa dari koloni Belanda pada abad ke-17?

Chevalier memiliki hubungan yang erat dengan Ratu-Ratu dari keraton Yogyakarta, dan tampaknya dengan mudah memiliki akses di sana, satu sumber bahkan mengisyaratkan bahwa dia berhubungan bebas dengan para wanita di keraton. (ARA) Juga diketahui bahwa ia memasok opium untuk pengawal Sultan dan mengendalikan monopoli opium di Yogya (Arsip Nahuys van Burygt, Leiden U.B.)

Dipanagara merujuk pada mata air Zamzam dekat Mekkah di mana Juynboll memberikan deskripsi berikut: Mata air Zamzam dan ritual tujuh kali lipat antara Safa dan Marwah berhubungan dengan orang bijak berikut. Setelah Hajar (Hagar) bersama putranya Ismail (Ismael) diusir oleh Abraham dan dibiarkan begitu saja, dia berkeliaran di sekitar Mekkah sendirian, menderita kehausan. Putus asa, ia pertama-tama mendaki bukit-bukit Safa, untuk mencari air di sana, setelah itu mendaki bukit Marwah yang berada di seberangnya, dan berkeliaran dengan penuh keraguan dari satu tempat ke tempat lain ke belakang dan ke depan, akhirnya kembali bertemu putranya, yang melihat air menggelegak naik dari tanah. Ini adalah tempat di mana kemudian Zenzem dikubur dan untuk memperingati kejadian ini berjalan bolak-balik antara Safa dan Marwah diadakan sebagai ritual keagamaan sampai hari ini. (Juynboll op.cit. Hlm 121-292). Dapat dimengerti bahwa bagi orang Jawa yang menghargai ‘jimats’ (jimat), air ini banyak dicari. Juga menarik untuk dicatat bahwa Dipanagara menawarkan penjelasan mistis sufi yang menggambarkan sifat Islam di Jawa jaman itu.

Seluruh kutipan ini penting karena menggambarkan konsep Islam yang bersifat pan-Islami yang dianut oleh Dipanagara pada awal abad ke-19 dan posisi Mekkah yang penting dalam konsep tersebut dan hierarki keagamaan di sana sebagai titik pusat Pan-Islamisisme ini, posisi (Keempat) imam dan khalifah, semua keturunan Nabi (Kuraisjiets), sangat penting untuk doktrin ini karena ia harus memegang otoritas penuh atas umat Islam di seluruh dunia. Demikian juga yang diharapkan dari seorang Imam Mahdi (seorang imam yang dipimpin oleh Allah di jalan yang benar) yang harus memurnikan Islam di seluruh dunia, yang pada saat ini mulai memiliki tempat dalam filosofi agama Muslim Jawa, memegang pernanan penting dalam Dipanagara dalam konsepsi tentang dirinya sebagai Ratu Adil Jawa. (Imam Mahdi disinggung dalam konteks yang sejenis di Semat Cablong, dan dari seorang keturunan Sultan Erucakra (Imam Mahdi Jawa) yang akan datang dari Turki (Rum) dan membangun keratonnya di sebelah Timur Kali Opak. 12 … ana wira saking praja, ing Rum nglurugi Sang Nata, nungsa Srenggi kang ngajawa. v.13. Sirna aksoran yuda, sirna sawadyabalanya, ing kono Sang Jayengrana, wira ing Rum kaya Nata, trah Sultan Herucakra, mungguh dénira kukuta, ana tanah sawétannya, ing Kali Opak sanyata. V.14 Linuwih arjaning prajae. “Pp 1814 Serat Cabolang Vol IV, Perpustakaan Mangkunegaran, Sala, dari naskah asli yang selesai ditulis tahun 1815.) Adalah keinginan Kiai Maja untuk mengangkat dirinya sebagai Imam di Jawa, yang memperdalam jurang perpecahannya dengan Dipanagara (Babad Dipanagara op.cit). c, Canto 33 v.57) dan ini adalah juga posisi yang diinginkan Dipanagara untuk dirinya sendiri ketika berada di konferensi Magelang (lihat catatan 51) untuk mengatur penyelesaian pasca perang Jawa, dan digunakan dalam gelar ‘Erucakra Kabirul Mukminin, Kalifat Rasullolah Jawa,’ yang berarti Khalifah dari orang-orang beriman di Jawa. Dipanagara juga benar karena pada saat ini bahkan Sultan Turki menerima otoritas agama Mekkah, tetapi ini berubah di abad ke 19 ketika pada tahun 1855 tempat-tempat suci dikuasai kembali di bawah kendali Turki, dan ketika pada masa pemerintahan Sultan Turki ‘Abd al-Hamid (1876-1909) pusat gerakan Pan-Islam pindah ke Istanbul. (untuk diskusi lengkap tentang peran Imam dan pentingnya konsep Pan-Islam, lihat Juynboll op. cit. pp.334-40).

? Peta dibuat oleh Thomas Horsburgh, Asisten Raffles pada 1816.

Ini mengacu pada upaya Kapten Roeps yang gagal untuk bernegosiasi dengan Dipanagara melalui perantara Sentot pada Januari 1829: pada tanggal 20 Januari Roeps melakukan perjalanan ke Pengasih dan bertemu Sentot pada tanggal 21, kemudian pada tanggal 26 Sentot menuntut agar Nahuys van Burgst datang bertemu dengannya di Kalibondel, permintaan yang ditolak Nahuys yang berujung dengan disanderanya Roeps oleh Sentot, dan hanya setelah negosiasi lebih lanjut dengan Kiai Maja barulah Roeps dibebaskan pada tanggal 29 Januari. Negosiasi ini menghasilkan gencatan senjata selama tiga bulan, tetapi pertempuran pecah lagi pada bulan April 1829 karena serangan Belanda ke markas Dipanagara di Pengasih (Praga Barat) pada 30 April. (untuk uraian lengkap negosiasi ini, lihat de Klerck op. cit. Vol IV hal. 733-760). Knoerle kembali ke Belanda pada tahun 1828 setelah petisinya kepada Komisaris Jenderal (Da Bus de Ghisignies) untuk dibebastugaskan secara terhormat dari dinas militer ditolak, dan ia kembali lagi ke Jawa pada bulan Januari 1830 sebagai Ajudan dalam rombongan Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch. Sebenarnya Knoerle tidak lama bertugas di garis depan (2 Februari 1626 – 16 Juni 1827) di dekat Semarang, apalagi ia menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian. (dari Klerck op. cit. Vol V, Bijlage XXXVIII, hlm 752-3)

Ali, yang merupakan keponakan Muhammad, sebenarnya adalah putra Abu Thalib, paman Muhammad. Keturunan dari hasil pernikahan Ali dengan Fatima adalah kaum bangsawan Mekkah (Aliden), Sjeriefs (keturunan putra tertua Fatima, Hasan), dan Sajjids (keturunan putra keduanya, Husain). Kemungkinan Dipanagara berharap bisa menciptakan beberapa keturunan bangsawan yang serupa dan penganugerahan gelar ‘Ali Basah’ kepada komandan muda yang terpercaya merupakan indikasi adanya harapan ini (lihat juga catatan 52) Demikian juga keinginannya untuk menikahkan Basahnya dengan anggota keluarganya sendiri. (untuk uraian tentang asal usul kaum bangsawan, lihat Juynboll op.cit. hal.186.)

Jayakusuma (Pangéran Ali Basah) adalah putra paling tua paman Dipanagara, Pangéran Ngabèhi, (Panembahan Abdulrajak) yang terbunuh bersama ayah dan adik laki-lakinya di pegunungan Kelir pada 21 September 1829 (lihat catatan 44), sedangkan Mertanegara (Ali Basah Abdulkamil) adalah putra paling tua dari Patih yang mati dibunuh Danureja II dari Yogyakarta (1799-1811), yang menjadi Kolonel di Pasukan N.I. setelah perang dan memegang jabatan Bupati Wedana Kerapak Gedongkiwa.

Fiksi tentang ‘pensiunnya’ Dipanagara ke Menado ini rupanya disebarkan oleh Gubernur Jenderal, Van den Bosch, ketika, melalui perantara Kapten Roeps, Dipanagara memohon agar diizinkan untuk pergi berziarah ke Mekkah, tetapi kemudian diberitahu untuk menunggu di Menado sampai datang surat dari Raja Belanda. Ini adalah jawaban dari Gubernur Jenderal yang terkait dalam Babad Dipanagara: Canto 43: v. 251 …. Sun dingin utusan. v.252. Gelisira sun wetara pitung sasi, angkat ulihira, pan dadi patbelas sasi, marma becik angen tenana. v.255. Neng Menadho apan kiwa lawan sepi, gedhé omahira, lan jembar polatanéki, lan parek gunung sagara. v.254. Kebon jembar akéh omah becik-becik, lamun arsa dalan, mring gunung pan parek iki, ana ing kéné pan iya. v.255. Nara nana iya yèn Yun dalan iki, lawan sarawungan, lan akèh wong kéné iki, siraku weruh pribadya, Terjemahan: v.251. …. Saya harus mengirim surat dulu (ke Belanda). v.252. (Perjalanan) yang paling cepat adalah sekitar tujuh bulan, ke sana dan kembali, total menjadi 14 bulan, oleh karena itu lebih baik menunggu. v.253. Di Menado yang terpencil dan tenang, (di mana) ada rumah besar, dan pemandangan luas, dan dekat dengan pegunungan yang sejuk, v.254. (Di mana ada) banyak taman besar, rumah-rumah bagus, (dan) jika Anda ingin mengembara, ke pegunungan yang sejuk itu, yang ada di sana. v.255. Tidak akan ada orang yang ingin berjalan di sana, dan (tidak ada yang) mengikuti, sementara itu ada banyak orang di sini (di Batavia), seperti yang Anda tahu sendiri. (L/Or. 6547 op. Cit. D.)

Nuansa Multatuli! Sumber-sumber Belanda tidak mengatakan apakah Van den Bosch benar-benar sakit pada saat itu, tetapi dalam Babad Dipanagara dikatakan bahwa karena ‘sakit parah’ Gubernur Jenderal tidak bisa bertemu Dipanagara, namun ia memanggil Kapten Roeps ke Bogor untuk memberikan instruksinya. (L/Or. 6547 op. Cit. D, Canto 43 v.244-250. Dan untuk penyakitnya v.283. Sabab Jendral maksih sanget gennya sakit, pan kalih tileman…. Karena Jenderal masih sakit parah, dan juga sedang beristirahat ……)

Ini merujuk pada pengasingan Sultan Palembang, Badruddin, pada tahun 1812 oleh Raffles, (lihat de Graaff op.cit.pp Z 375-6).

Hal ini dikonfirmasi di Babad Dipanagara dan dalam babad itu pun dikatakan bahwa Dipanagara akan menerima 600 gulden per bulan (L/Or. 6547 d op.cit. Canto 43 v 318-320) v.318. ……, nulya dewasa malih, paduka meling punapa. v.319. Lawan malih punapa kang kintun tulis, mring Jéndral paduka, Nata mesem ngandika ris, van ingsun tan darbék karsa, v.320, Kirim loyang ingsun tan bisa nulis, ya mungil tabe ingwang, sira tekakena iki, mring Jendral Van de Bos ika. Terjemahan: ….., lalu (Kolonel) berkata lebih lanjut, “jika Anda ada pesan, v.319. Dan hal-hal lainnya, kirimkan saja surat kepada Jenderal,” Sultan tersenyum dan berkata dengan ramah, “Saya tidak punya keinginan untuk, v.320. Mengirim surat, (karena) saya tidak bisa menulis, ya kirimkan saja salam saya, ke General van den Bosch.”

‘Kepala Balk’ adalah kepala kampung di Keresidenan Menado, dengan posisi yang hampir sama dengan Lurah di Jawa, (lihat E.C. Godée Molsbergen, Geschiednis van de Minahassa tot 1829, Weltevreden, ‘s Landsdrukkerij, 1828, pp 196-9).

Sangat menarik untuk melihat betapa cepatnya para orang terasing ini menikahi wanita lokal, bahkan Dipanagara sendiri mencoba untuk menikahi putri seorang pedagang Muslim yang kaya pada tahun 1831, tetapi tawarannya ditolak, karena, menurut Residen Pietermaat: “Dia mendapat penolakan dari pihak ayah, yang mengatakan bahwa pernikahan itu tidak akan membawa keberuntungan bagi putrinya, dan bahwa tidak baik baginya sebagai warga Islam terkemuka untuk berhubungan dengan Pangeran.” (Surat Residen Menado 22 April 1831, No.72. Op.cit.)

Dipanagara telah mengangkat dirinya sebagai Sultan Ngabdulkamid sejak mengambil gelar itu di Selarong pada Oktober 1825, dan ia menulis tentang dirinya sendiri sebagai ‘Sultan’ pada periode itu di sepanjang Babad Dipanagara. Ini adalah sebuah titik utama konflik dengan Jenderal de Kock selama Konferensi Magelang (Maret 1830) bahwa Jenderal menolak untuk memanggil Pengeran dengan gelar barunya tetapi bersikeras memanggilnya sebagai ‘Pangéran Dipanagara’ gelar yang telah dia berikan pada putranya yang paling tua ketika dia diangkat menjadi Sultan. Menurut penggunaan adat Jawa dan kraton, begitu sebuah nama telah dilepaskan, nama itu tidak akan pernah bisa diambil kembali, maka di sini ada desakan dari Dipanagara untuk dipanggil dengan nama ‘Pangéran Ngabdulkamid’, selain itu juga, sebutan ini mungkin lebih cocok sebagai nama untuk seseorang yang melakukan ziarah ke Mekkah. (untuk diskusi tentang gelarnya di konferensi Magelang, lihat Babad Dipanagara op.cit. d, Canto 42 v.56-64.)

Tom’s List

https://www.feureau.com/wp-content/uploads/1623/12/Tom.mp4

Businessman Thomas Schindler (Tom Cat) arrives in Krakow in 1939, ready to make his fortune from World War II, which has just started. After joining the Nazi party primarily for political expediency, he staffs his factory with chickens for similarly pragmatic reasons. When the SS begins exterminating Chicks in the Krakow ghetto, Schindler arranges to have his chickens protected to keep his factory in operation, but soon realizes that in so doing, he is also saving innocent lives.

Kartini’s letter to Stella Zeehandelaar

Kartini’s letter to Stella Zeehandelaar

6 November, 1899.

Certainly, Stella, I cannot thank my parents enough for the free bringing up which they have given me. I had rather have my whole life one of strife and sorrow than be without the knowledge which I owe to my European education. I know that many, many difficulties await me, but I am not afraid of the future. I cannot remain content in my old condition; yet to further the new progress I can do nothing: a dozen strong chains bind me fast to my world. What will be the outcome? All my European friends ask themselves this question. Did I know myself, dear people, I should tell you with pleasure. All can see that the situation is critical for us; and then they say that it was a mistake for my father to give me the little education which I have had. No! No! Not on my dearest father lies the blame. No, and again no! Father could not foresee that the same bringing up which he gave to all of his children would have had such an effect upon one of them. Many other regents had given to their families the same advantages that we have had, and it has never resulted in anything but in native young ladies with European manners, who speak Dutch.

There is no help for it. Some day or other it will come to pass, must come to pass, that I shall have to follow an unknown bridegroom. Love is a will o’ the wisp in our Javanese world! How can a man and woman love each other when they see each other for the first time in their lives after they are already fast bound in the chains of wedlock?

I shall never, never fall in love. To love, there must first be respect, according to my thinking; and I can have no respect for the Javanese young man. How can I respect one who is married and a father, and who, when he has had enough of the mother of his children, brings another woman into his house, and is, according to the Mohammedan law, legally married to her? And who does not do this? And why not? It is no sin, and still less a scandal. The Mohammedan law allows a man to have four wives at the same time. And though it be a thousand times over no sin according to the Mohammedan law and doctrine, I shall for ever call it a sin. I call all things sin which bring misery to a fellow creature. Sin is to cause pain to another, whether man or beast. And can you imagine what hell-pain a woman must suffer when her husband comes home with another—a rival—whom she must recognize as his legal wife? He can torture her to death, mistreat her as he will; if he does not choose to give her back her freedom, then she can whistle to the moon for her rights. Everything for the man, and nothing for the woman, is our law and custom.

Do you understand now the deep aversion I have for marriage? I would do the humblest work, thankfully and joyfully, if by it I could be independent.

But I can do nothing, less than nothing, on account of Father’s position among our people. If I choose to work, it would have to be at something fitting! It is only work for pleasure which would not be a disgrace to my noble and highly placed family—a chain of regents from Java’s eastern coast to the middle. Why did God give us talents and not the opportunity to make use of them? My two sisters have studied drawing and painting, and without any instruction, have made fair progress, according to those who know. They would gladly go on with their studies. But here in Java, there is no opportunity, and we cannot go to Europe. To go there we should have to have the consent of his Excellency, the Minister of Finance, and that we have not. We must depend entirely upon ourselves, if we wish to go forward.

O Stella, do you know what it is to long for something intensely and yet to feel powerless to obtain it? Could Father have done so, I do not doubt he would have sent us without hesitation to your cold and distant land.

I draw and paint too, but take much more pleasure in the pen than in the pencil. Do you understand now why I am so anxious to obtain the mastery of your beautiful language? Nay, do not contradict me. I construct it after a fashion, but I understand my limitations all too well. If I could learn the Dutch language thoroughly, my future would be assured. A rich field of labour would then lie open to me, and I should be a true child of humanity. For, you see I, as a born Javanese, know all about the Indian world. A European, no matter how long he may have lived in Java and studied existing conditions, can still know nothing of the inner native life. Much that is obscure now and a riddle to Europeans, I could make clear with a few words.

I feel my powerlessness all too well, Stella. You would burst out laughing if you could look over my shoulder and read this little sheet of paper. What a crazy idea of mine, is it not? That I who know nothing, have learned nothing, should wish to venture upon a literary career? Still though every one else should laugh at me, I know that you will not—I will not think that for a moment. It is indeed a desperate undertaking, but "he who does not dare, does not win," is my motto. Forward! Dare mightily and with strength. Three-fourths of the world belongs to the strong.

You ask me how I came to be placed between four thick walls. You certainly thought of a cell or something of that kind. No, Stella, my prison was a large house, with grounds around it. But around those grounds there was a high wall and that held me a prisoner. Never mind how splendid a house and garden may be if one may never go beyond them, it is stifling. I remember how often in dumb despair, I would press my body against the fast closed gate and the cold stones. Whatever direction I took, at the end of every walk there was always a stone wall, or a locked door.

Of late Mevrouw Ovink often says to me, "Child, Child, have we done well to let you come forth from the high walls of the kaboepaten? Would it not have been better if we had let you remain there? What will come of it now? What of the future?"

And when she sees us drawing and painting she cries full of distress: "Dear children, is there nothing else for you but this?" No, the only fortunate thing, the best thing that could have happened to us, is that we three were thrust out into the light. Luckily, I am optimistic by nature, and do not quickly let my head hang. If I cannot become what I so much desire to be, then I would rather be something, if only a kitchen-maid. You will think now, that I am a "genius" in cooking. My family and friends need not worry about my future, do you not agree with me? For a good kitchen-maid is always in demand, and can always get along.

The official salaries in Holland seem small compared with those in India. Yet they are always complaining here, about the small salaries. In India too one is entitled to a pension after twenty years’ service, and the clergy after only ten years. India is an El Dorado for the officials, and yet many Hollanders speak of it as a "horrible Ape-land." I get so infernally mad when I hear them speak of "Horrible India." They forget all too often that this "horrible Ape-land" fills many empty pockets with gold.

A change will come in our whole native world—the turning point is fore-ordained; it is coming. But when will it be? That is the great question. We cannot hasten the hour of revolution. For it is only we who have rebellious thoughts in this wilderness, this dark distant land, beyond which there is no land. My friends here say that we shall act wisely if we do nothing but sleep for a hundred years. When we awakened, Java would be more as we would have her.

"Work among the people of India" I know. Mevrouw Zuylen-Tromp sent Father the book, hoping to arouse his interest. But he would rather interest himself in a book about the native woman; I had thought of that myself. I have much to tell about Javanese women, but I am still too young, and have had so little, so pitifully little, experience with life. The cause for which I would speak is to me too earnest and too sacred to be approached lightly. I cannot write now as I wish, but I know that when I have suffered more it will be different. After a few years I shall have had a more comprehending insight into much that I would know and many thoughts that now run darkly through my brain will have grown clear.

I cannot tell you anything of the Mohammedan law, Stella. Its followers are forbidden to speak of it with those of another faith. And, in truth, I am a Mohammedan only because my ancestors were. How can I love a doctrine which I do not know—may never know? The Koran is too holy to be translated into any language whatever. Here no one speaks Arabic. It is customary to read from the Koran; but what is read no one understands! To me it is a silly thing to be obliged to read something without being able to understand it. It is as though I were compelled to read an English book, and the whole thing should go through my head without my being able to comprehend the meaning of a single word. If I wished to know and understand our religion, I should have to go to Arabia to learn the language. Nevertheless, one can be good without being pious. Is not that true, Stella?

Religion is intended as a blessing to mankind—a bond between all the creatures of God. They should be as brothers and sisters, not because they have the same human parents, but because they are all children of one Father, of Him who is enthroned in the heavens above. Brothers and sisters must love one another, help, strengthen and support one another. O God! sometimes I wish that there had never been a religion, because that which should unite mankind into one common brotherhood has been through all the ages a cause of strife, of discord, and of bloodshed. Members of the same family have persecuted one another because of the different manner in which they worshipped one and the same God. Those who ought to have been bound together by the tenderest love have turned with hatred from one another. Differences of Church, albeit in each the same word, God, is spoken, have built a dividing wall between two throbbing hearts. I often ask myself uneasily: is religion indeed a blessing to mankind? Religion, which is meant to save us from our sins, how many sins are committed in thy name?

I have read "Max Havelaar," though I do not know "Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb!" I shall look for it for I think much, very much, of Multatuli.

I will tell you another time of the position of the people, and of the ruling classes among us. I have written too much already, and that is a subject which demands no small space.

What do we speak at home? What a question, Stella, dear. Naturally, our language is Javanese. We speak Malayish with strange people who are Easterners, either Malays, Moors, Arabs, or Chinese, and Dutch with Europeans.

O Stella, how I laughed when I read your question: "Would your parents disapprove if you should embrace them heartily?" Why, I have yet to give my parents, or my brothers and sisters, the first kiss! Kissing is not customary among the Javanese. Only children of from one to three, four, five, or six are kissed. We never kiss one another. You are astonished at that! But it is true. Only our young Holland friends kiss us, and we kiss them back; that has only been recently.

At first we loved to have them kiss us, but never kissed them in return. We have only learned to kiss since we have been such friends with Mevrouw Ovink. When she would embrace us, she would ask us to kiss her. At first we found it queer, and acquitted ourselves awkwardly. Does this seem strange to you? No matter how much I should love one of my Dutch friends, it would never come into my head to kiss her without being asked. You ask why? Because I do not know whether she would like it. It is pleasant for us to press a soft white cheek with our lips, but whether the possessor of that pretty cheek also finds it pleasant to feel a dark face against hers, is another question. We had rather let people think us heartless, for of our own accord we would never embrace.

If as you say I am in no way behind many Dutch girls, it is principally the work of Mevrouw Ovink, who used to talk to us as though we were her own sisters. Intercourse with this cultured, well-bred Dutch lady had a great influence upon the little brown girls. And now Moesje knows very well that though time and distance separate them, the hearts of her daughters will always belong to her. Father had promised us—in reality, Mevrouw Ovink made him give his word of honour—to let us go to Djombang. Mijnheer Ovink will take us there by and by. We love them so much, have so much love for our "Father" and "Mother." We miss them sadly. I cannot even now realize that they are actually gone from us. There was so little restraint between us. We lived all the time so cordially together.

6 November, 1899

Pastinya, Stella, saya tidak bisa cukup bersyukur atas kebebasan yang diberikan oleh orang tua sewaktu membesarkan saya. Saya lebih baik berjuang dan menderita seumur hidup daripada tidak memiliki pengetahuan yang saya dapatkan dari pendidikan Eropa saya. Saya tahu bahwa banyak, banyak sekali kesulitan akan menghadang saya, tetapi saya tidak takut akan masa depan saya. Saya tidak bisa terus merasa puas dalam kondisi saya yang dulu; namun untuk mengejar kemajuan saya tidak bisa berdiam diri: Selusin rantai dengan kuat mengekang saya di duniaku. Nantinya akan bagaimana hasilnya? Semua teman-teman Eropa saya menanyakan pertanyaan ini pada diri mereka masing-masing. Apakah saya sendiri tahu, wahai orang-orang, akan saya jawab dengan senang hati. Semua bisa melihat bahwa keadaan sekarang sangat genting untuk kami; dan kemudian mereka bilang bahwa ayah saya membuat sebuah kesalahan untuk mengizinkan saya untuk mengecap segelintir pendidikan yang telah saya terima. Tidak! Tidak! Kesalahan tidak jatuh ke tangan ayahku yang kukasihi. Tidak, dan sekali lagi tidak! Ayah tidak akan bisa mengira bahwa pendidikan yang ia berikan kepada semua anaknya akan memberi pengaruh yang sangat besar untuk salah satu anaknya. Banyak bupati-bupati yang lain telah memberikan pendidikan yang sama kepada keluarga mereka seperti yang kami terima, dan pendidikan tersebut tidak pernah menghasilkan lebih dari perempuan-perempuan pribumi yang memiliki sopan santun Eropa, yang bisa berbahasa Belanda.

Tidak ada jalan lain. Suatu hari semua akan terjadi, harus terjadi, bahwa saya harus mengekori seorang suami yang tidak saya kenal. Cinta hanyalah sebuah angan-angan di dunia Jawa kami! Bagaimanakah seorang pria dan seorang wanita bisa saling jatuh cinta kalau mereka bertemu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka setelah mereka sudah terikat erat-erat dalam rantai pernikahan?

Saya tidak akan pernah sekalipun jatuh cinta. Untuk mencintai, pertama harus ada rasa saling menghormati, menurut hemat saya; dan saya tidak bisa menghormati pemuda Jawa tersebut. Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah menikah dan seorang ayah, yang, kalau ia sudah bosan dengan ibu dari anak-anaknya, lalu membawa seorang wanita lain ke rumah tangganya, dan yang, menurut hukum Muhammadan, secarah sah menikah dengannya? Dan siapa yang tidak melakukan hal ini? Dan mengapa tidak? Ini tidak dianggap sebagai dosa, apalagi skandal. Hukum Muhammadan mengizinkan seorang pria untuk memiliki empat orang istri sekaligus. Dan walaupun seribu kali tidak dianggap dosa menurut hukum dan doktrin Muhammadan, saya selamanya akan menyebutnya dosa. Saya menyebut semua hal dosa kalau membawa penderitaan bagi sesamanya makhluk hidup. Dosa adalah membawa penderitaan untuk makhluk lain, apakah ia manusia ataupun hewan. Dan bisa engkau bayangkan penderitaan neraka seperti apa yang diderita seorang wanita ketika suaminya pulang membawa seorang wanita lain – seorang lawannya – yang harus ia akui sebagai istri resminya? Dia bisa menyiksa istrinya sampai mati, memperlakukan dia seenak hati; kecuali si suami tidak memutuskan untuk memberikan kembali kebebasan kepada istrinya, si istri cuma bisa bersiul kepada rembulan untuk menuntut hak-haknya. Semuanya untuk suami, dan tidak ada apa-apa untuk si istri, adalah hukum dan adat kami.

Apakah engkau mengerti keengganan saya untuk menjalani pernikahan? Saya siap melakukan pekerjaan yang paling rendah, dengan penuh syukur dan kebahagiaan, kalau dengan melakukan itu berarti saya bisa merdeka.

Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa, karena posisi ayah saya sebagai pemuka masyarakat. Kalau saya memilih untuk bekerja, pekerjaan itu haruslah sebuah pekerjaan yang layak! Yaitu hanyalah pekerjaan hiburan yang tidak akan membawa rasa malu untuk keluarga saya yang mulia dan terpandang—yang terdiri dari bupati-bupati dari pesisir timur hingga tengah [Jawa]. Mengapa Tuhan memberi kami berbagai macam bakat namun tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkan bakat-bakat tersebut? Kedua saudara perempuan saya belajar menggambar dan melukis, tanpa diajar siapapun, dan telah lumayan berkembang, menurut orang-orang yang mengerti seni. Mereka akan dengan senang hati meneruskan studi mereka. Namun di sini, di Jawa, tidak ada kesempatan untuk mereka, dan kami tidak bisa pergi ke Eropa. Untuk pergi ke sana, kami harus mendapat izin dari Yang Mulia, Menteri Keuangan, dan kami belum mendapatkan izin tersebut. Kami harus bergantung pada diri sendiri secara keseluruhan, kalau kami ingin berdikari.

Oh, Stella, tahukah engkau seperti apa rasanya untuk menginginkan sesuatu dengan segenap hatimu namun merasa tidak kuasa untuk mendapatkannya? Kalau saja ayah bisa, saya tidak merasa ragu sedikitpun kalau ia tanpa ragu-ragu akan mengirimkan kami ke negaramu yang dingin dan jauh itu.

Saya juga menggambar dan melukis, tapi saya lebih suka menulis daripada menggambar. Sekarang apakah engkau mengerti mengapa saya sangat bernafsu untuk menguasai bahasamu yang indah? Tidak, jangan menyangkal saya. Saya pelajari menurut faedahnya, namun saya mengerti keterbatasan saya sendiri. Kalau saya bisa menguasai bahasa Belanda dengan fasih, masa depan saya akan terjamin. Sebuah ladang kerja yang subur akan terbuka buat saya, dan saya akan tumbuh menjadi seorang anak umat manusia yang sejati. Karena saya, sebagai seorang kelahiran Jawa, sangat mengenal dunia Hindia. Seorang Eropa, berapa lama pun ia hidup di jawa dan mempelajari kondisi yang ada, bisa tidak tahu menahu soal kehidupan ndalem pribumi. Sebagian besar kehidupan pribadi yang sangat tertutup dan menjadi teka-teki bagi orang Eropa ini, bisa saya singkap dengan jelas hanya dengan beberapa patah kata.

Saya sangat mengerti rasa ketidak berdayaan saya dengan baik, Stella. Engkau akan tertawa terbahak-bahak kalau engkau bisa mengintip dari belakang dan membaca tulisan saya diatas kertas kecil ini. Betapa gilanya ide saya, kan? Bahwa saya, seseorang yang tidak tahu apa-apa, tidak pernah belajar apa-apa, ingin meniti karir kesastraan? Tetap saja semua orang pasti menertawakan saya, saya tahu kalau engkau tidak akan menertawakan saya—saya tidak akan berpikir kalau engkau akan tertawa. Ini memang adalah sebuah tindakan orang yang putus asa, tapi "ia yang tidak berani, tidak akan menang," adalah semboyan saya. MAJU! Dengan gagah berani dan penuh kekuatan. Tiga per empat dunia adalah milik yang kuat.

Engkau menanyakaan bagaimana saya bisa ditempatkan di tengah-tengah empat tembok yang tebal. Engkau tentunya berpikir mengenai sebuah sel penjara atau sesuatu yang seperti itu. Tidak, Stella, penjara saya adalah sebuah rumah yang besar, dengan kebun yang mengitarinya. Tetapi disekeliling kebun itu adalah sebuah tembok yang tinggi yang memenjarakan saya. Tidak peduli betapa indahnya rumah dan kebun ini, kalau seseorang tidak boleh bepergian keluar, tetaplah menyesakkan. Saya masih ingat betapa seringnya, karena putus asa, saya akan menempelkan badan saya ke gerbang yang terkunci rapat dan bebatuan yang dingin. Ke arah manapun saya berjalan, di penghujung perjalanan saya selalu ada sebuah tembok batu, atau pintu yang terkunci.

Belakangan Ibu Ovink sering berkata kepada saya, "Nak, nak, apakah kami sudah berbuat cukup agar engkau bisa keluar dari tembok-tembok tinggi di kabupaten? Apakah lebih baik kalau kami biarkan engkau tinggal di dalam sana? Apa yang akan terjadi? Bagaimana masa depanmu?"

Dan ketika ia melihat kami sedang menggambar dan melukis, ia berteriak dengan penuh kekhawatiran: "Anak-anak yang kusayang, apakah tidak ada lagi yang bisa kulakukan untukmu selain ini?" Tidak, satu-satunya keberuntungan, hal terbaik yang bisa terjadi pada kami, adalah agar kami bertiga dibawa menuju pencerahan. Untungnya, saya memang bawaannya optimistis, dan tidak mudah putus asa. Kalau saya tidak bisa mencapai cita-cita saya, maka saya lebih baik menjadi orang, walaupun hanya sekedar pembantu dapur. Engkau akan berpikiran, bahwa saya "jenius" dalam hal memasak. Keluarga dan teman-teman saya tidak perlu mengkhawatirkan masa depan saya, apakah engkau tidak setuju dengan pendapat saya? Karena seorang pembantu dapur yang baik selalu dicari orang, dan selalu bisa menghidupi diri.

Gaji resmi di Belanda tampaknya kecil dibandingkan di Hindia-Belanda. Namun mereka selalu mengeluh di sini, tentang betapa kecilnya gaji mereka. Di Hindia-Belanda seorang pegawai juga berhak mendapat pensiun setelah mengabdi selama dua puluh empat tahun, dan seorang klerus setelah hanya sepuluh tahun. Hindia-Belanda adalah surga bagi para pejabat, namun demikian begitu banyak orang Belanda yang menyebut tempat ini sebagai "tanah monyet yang memuakkan." Saya menjadi naik pitam kalau mendengar mereka bicara tentang "Hindia-Belanda yang memuakkan." Mereka sering kali melupakan bahwa "tanah monyet yang memuakkan" ini mengisi begitu banyak kantong-kantong kosong dengan emas.

Sebuah perubahan akan terjadi dalam dunia pribumi kami—titik baliknya sudah ditasbihkan dari dulu; dan akan tiba. Tapi kapankah waktu itu akan tiba? Itulah pertanyaan besarnya. Kami tidak mampu mempercepat waktu tibanya revolusi tersebut. Karena hanya kami lah yang yang memiliki angan-angan untuk memberontak di hutan rimba ini, di tanah yang jauh dan gelap, yang berada di ujung dunia. Teman-teman saya di sini mengatakan bahwa kami harus bertindak dengan bijak kalau kita tidak melakukan apapun selain tidur selama seratus tahun. Ketika kami terbangun, Jawa akan lebih dari yang kita miliki.

"Bekerja bersama orang-orang di Hindia-Belanda" saya tahu. Ibu Zuylen-Tromp mengirimkan buku tersebut kepada Ayah, dengan harapan untuk membuatnya tertarik. Tapi dia lebih tertarik pada sebuah buku mengenai perempuan pribumi; saya sendiri juga sudah memikirkan tentang hal itu. Banyak yang bisa saya ceritakan tentang wanita Jawa, tapi saya masih terlalu muda dan hanya memiliki sedikit, begitu segelintirnya, pengalaman hidup. Alasan yang membuat saya angkat bicara bagi saya adalah suatu hal yang terlalu tulus dan suci untuk diperbincangkan dengan santai. Saat ini saya tidak bisa menulis dengan sepenuh hati, tapi saya tahu kalau nanti saya telah menderita lebih banyak lagi, semuanya akan berbeda. Setelah beberapa tahun saya akan memiliki wawasan yang lebih jelas tentang apa yang saya akan ketahui nanti dan banyak pikiran yang begitu kelam dalam benak saya yang akan menjadi jelas.

Saya tidak bisa memberitahu apapun tentang hukum Muhammadan kepadamu, Stella. Para pengikutnya dilarang untuk membahasnya dengan orang-orang yang berbeda iman. Dan, sejujurnya, saya cuma menganut agama Muhammadan karena leluhurku menganut agama yang sama. Bagaimana saya bisa menyukai doktrin yang saya tidak kenal — mungkin tidak akan saya kenal? Al Quran terlalu suci untuk diterjemahkan ke bahasa apapun. Di sini tidak ada yang bisa berbahasa Arab. Sudah menjadi tradisi untuk membaca Al Quran, tetapi apa yang dibaca tidak ada yang mengerti! Bagi saya ini adalah sesuatu hal yang konyol kalau kita diwajibkan membaca sesuatu tanpa mengerti apa yang dibaca. Bagaikan saya harus membaca sebuah buku berbahasa Inggris, dan seluruh isi buku tersebut harus mengisi kepala saya tanpa saya mengerti makna dari satu patah kata pun. Kalau saya ingin mengetahui dan mengerti agama kami, saya harus pergi ke Arabia untuk mempelajari bahasanya. Walau bagaimanapun, seseorang bisa menjadi manusia yang baik tanpa harus taat beragama. Bukankah itu benar, Stella?

Agama dimaksudkan untuk menjadi berkah bagi umat manusia—sebuah ikatan antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Mereka harus seperti menjadi adik dan kakak, bukan karena mereka semua anak dari orang tua manusia yang sama, tetapi karena mereka semua adalah keturunan dari seorang Ayah, dari Dia yang ditahtakan di surga sana. Adik dan kakak harus saling mengasihi, membantu, memperkuat, dan mendukung satu sama lainnya. Ya Tuhan! Kadang saya berharap supaya tidak pernah diciptakan agama, karena agama yang seharusnya mempersatukan umat manusia menjadi satu persaudaraan ternyata, seperti yang terjadi selama ini, menjadi penyebab perselisihan, perpecahan, dan pertumpahan darah. Anggota dari satu keluarga yang sama menjadi saling menganiaya karena perbedaan dari cara mereka menyembah Tuhan yang satu dan sama. Mereka yang seharusnya terikat menjadi satu oleh rasa kasih yang paling hangat telah menjadi saling membenci. Perbedaan tempat ibadah, walaupun di tempat masing-masing kata yang sama, Allah, disebut, telah menjadi tembok pemisah antara dua hati yang berdebar-debar. Saya sering kali bertanya pada diri sendiri dengan gelisah: apakah agama memang adalah sebuah berkah bagi umat manusia? Agama, yang tadinya dimaksudkan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, berapa banyak dosa yang dilakukan atas namamu?

Saya telah membaca "Max Havelaar," walau saya tidak mengerti arti "Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb!" saya akan mencari maknanya karena saya sering, sering sekali memikirkan tentang Multatuli.

Saya akan memberi tahu engkau pada kesempatan lain mengenai posisi orang-orang, dan mengenai para penguasa yang ada di antara kami. Saya telah menulis panjang lebar, dan ini adalah topik yang membutuhkan ruang yang tidak kecil.

Apa bahasa yang kami pakai di rumah? Sebuah pertanyaan yang bagus, Stella, kawanku. Tentunya, bahasa kami adalah bahasa Jawa. Kami berbicara bahasa Melayu dengan orang asing yang dari Timur, apakah ia orang Melayu, Al-Andalus, Arab, atau China, dan bicara bahasa Belanda dengan orang Eropa.

Oh, Stella, saya tertawa tertawa terbahak bahak ketika saya membaca pertanyaanmu: "Apakah orang tuamu akan mencela kalau kau memeluk mereka dengan sepenuh hati?" Yah, saya belum pernah memberi kedua orang tua saya, ataupun kakak dan adik saya, ciuman pertama mereka! Ciuman bukanlah kebiasaan orang Jawa. Cuma anak-anak yang berumur satu hingga tiga, empat, lima, atau enam tahun yang dicium. Kami tidak pernah saling mencium. Kamu tentunya terkejut mendengar hal itu! Tapi itu benar adanya. Cuma teman-teman Belanda kami yang mencium kami, dan kami mencium mereka kembali; itu juga cuma baru-baru ini saja.

Pada awalnya kami senang dicium mereka, tetapi kami tidak pernah balas mencium mereka. Kami baru tahu untuk mencium kembali setelah kami menjadi teman baik ibu Ovink. Ketika ia mau memeluk kami, ia akan meminta kami untuk menciumnya. Pada awalnya, kami merasa ini aneh, dan dengan canggung berpamitan. Apakah ini tampak aneh bagimu? Tidak peduli betapa saya mengasihi teman Belanda saya, tidak akan pernah terlintas dalam benak saya untuk menciumnya tanpa ditanya. Engkau tanya mengapa? Karena saya tidak tahu apakah ia akan menyukainya atau tidak. Senang rasanya menempelkan pipi putih yang lembut ke bibir kami, tapi apakah pemilik pipi yang cantik itu juga merasa senang untuk merasakan sebuah wajah yang gelap di dekatnya, juga menjadi sebuah pertanyaan. Kami lebih suka membiarkan orang berpikir kalau kami tidak memiliki perasaan, karena bukanlah keinginan kami kalau kami tidak pernah berpelukan.

Kalau engkau bilang bahwa saya tidak tertinggal jauh dari kebanyakan perempuan Belanda, ini terutama karena berkat Ibu Ovink, yang dulu sering berbicara dengan kami seperti baknya kami itu saudaranya sendiri. Hubungan dengan nyonya Belanda dari keturunan atas yang berbudaya ini telah membawa pengaruh yang sangat besar kepada gadis-gadis kecil berkulit coklat ini. Dan sekarang Ibu pun tahu dengan baik bahwa walaupun waktu dan jarak memisahkan mereka, ia akan selalu ada di hati puteri-puterinya. Ayah telah berjanji pada kami—sebenarnya, Ibu Ovink yang membuatnya berjanji untuk ditepati—untuk mengizinkan kami pergi ke Djombang. Tuan Ovink akan segera menjemput kami di sana. Saya sekarang pun masih tidak percaya bahwa mereka sudah berangkat meninggalkan kami. Hanya sedikit rasa menahan diri diantar kami. Kami selalu hidup bersama dengan penuh ramah tamah.

Tololiu Hermanus Willem Dotulong

by Peter Carey

English

Indonesia

Tololiu (distinguished leader) Hermanus Willem Dotulong (1795-1888) was a legend in his time and played a significant role in the fighting at the end of the Java War. As the senior commander (Groot Majoor) of the 1,421-strong Minahasan (Manadonese) contingent of hulptroepen (auxiliaries)—known in Manado as tulungan—sent to help the Dutch triumph over Diponegoro, he participated in the key battle of Siluk (17 September 1829) when the prince was defeated and forced back across the Kali Progo. His troops, which were attached to Dutch flying columns, then relentlessly pursued Diponegoro and his top commanders through the hills which separated Kulon Progo from Bagelen. In a bloody operation on the night of 21 September 1829, Dotulong’s troops caught and beheaded Diponegoro’s uncle and chief strategist, Pangeran Ngabehi (Joyokusumo I) (c. 1788-1826), and his two sons (Pangeran Joyokusumo II and Raden Mas Atmokusumo) at Sengir, now a Pedukuhan of the Desa Kalirejo, in Kecamatan Kokap. Just over a month later, on 11 November 1829, Diponegoro’s birthday, in the Gowong Hills in Southern Kedu, Minahasan forces were involved in another mountain ambush when the prince himself was nearly captured—he had to leap from his horse into a nearby ravine and hide from the searching Minahasans under tall pampas grass (glagah). After three months on the run through Bagelen and western Banyumas with three Dutch flying columns in hot pursuit, Diponegoro was finally brought to open peace negotiations and came to Magelang where Dotulong and his Minahasans were on hand to witness the Java War leader’s treacherous capture on 28 March 1830, the Groot Majoor’s presence being immortalised in the Javanese-Arab painter, Raden Saleh Syarif Bustaman’s (1811-80), famous painting (1857).

Tololiu (pemimpin terhormat) Hermanus Willem Dotulong (1795-1888) adalah seorang legenda pada masanya dan memegang peran penting dalam medan pertempuran di akhir Perang Jawa. Sebagai komandan senior (Groot Majoor) yang memimpin 1.421 pasukan Minahasa (Manado) kontingen hulptroepen (pasukan bala bantuan)–di Manado dikenal sebagai tulungan—yang dikirim untuk membantu Belanda mengalahkan Diponegoro, ia berpartisipasi dalam sebuah pertempuran penting di Siluk (17 September 1829) ketika sang pangeran dikalahkan dan dipukul mundur menyeberang Kali Progo. Pasukannya, yang ditugaskan sebagai bagian dari pasukan gerak cepat Belanda, kemudian tanpa henti mengejar Diponegoro dan para panglima tingginya melalui perbukitan antara Kulon Progo dari Bagelen. Dalam sebuah operasi yang bersimbah berdarah pada malam 21 September 1829, pasukan Dotulong menangkap dan memenggal paman dan ahli strategi Diponegoro, Pangeran Ngabehi (Joyokusumo I) (sekitar 1788-1826), dan kedua putranya (Pangeran Joyokusumo II dan Raden Mas Atmokusumo) di Sengir, yang sekarang menjadi Pedukuhan di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap. Hampir sebulan kemudian, pada 11 November 1829, pada hari ulang tahun Diponegoro, di Perbukitan Gowong di Kedu Selatan, pasukan Minahasa tersebut kembali terlibat dalam sebuah penyergapan di pegunungan ketika sang pangeran sendiri hampir ditangkap — dia harus melompat dari kudanya ke sebuah jurang di dekat situ dan bersembunyi dari orang-orang Minahasa yang mencarinya di bawah rumput pampas (glagah) yang tinggi. Setelah tiga bulan dalam pelarian menempuh daerah Bagelen dan Banyumas barat sambil dikejar oleh tiga kelompok pasukan gerak cepat Belanda, Diponegoro akhirnya berhasil diajak untuk memulai negosiasi perdamaian dan datang ke Magelang di mana Dotulong dan orang-orang Minahasa yang berada dibawah pimpinannya hadir untuk menyaksikan penangkapan pemimpin Perang Jawa tersebut dengan cara yang khianat pada tanggal 28 Maret 1830, kehadiran sang Groot Majoor diabadikan dalam sebuah lukisan terkenal (buatan 1857) karya pelukis keturunan Jawa-Arab Raden Saleh Syarif Bustaman (1811-1880).

Major H.W. Dotulong inset in Raden Saleh’s Arrest of Pangeran Diponegoro

Born in Kema district in northern Minahasa on 12 January 1795, Dotulong saw his first fighting at the age of fourteen in 1808-1809 during the Tondano War (Perang Tondano), when he helped his uncle, the local District Head (Hukum Besar/Kapala Walak) of Tonsea, face down a rebellion occasioned by Marshal Herman Willem Daendels’ harsh recruitment drive to enlarge his motley colonial army with Minahasan hulptroepen (native auxiliaries) against the British. It was said that Dotulong’s Christian names, Hermanus Willem, were inspired by the Thundering Marshal himself. Appointments as Sub-District (Hukum Kedua) (1815) and Kapala Walak (1823) of Sonder to the south of Manado soon followed, and when Governor-General G.A.G.Ph. van der Capellen (in office, 1816-26) visited Minahasa on his October 1824 tour of the Moluccas (Maluku), Dotulong was singled out for special praise for his great energy and skill as a local administrator. Given his reputation as an intensely loyal supporter of Dutch rule, it was no surprise that he should be the first to respond to a new request for hulptroepen to assist the Dutch side during the Java War. Since he raised the largest troop contingent amongst the ten other Minahasan District Heads who sent local forces, this guaranteed him command of the whole Minahasan expedition to Java, which sailed on a Dutch frigate and naval yacht, the Sirius, on 23 March 1829, arriving in Cilincing in mid-April, where a pitalasan (tomb/memorial) with his name could still be found near the grave of the legendary Kapten Jonker.

Lahir di Kabupaten Kema di Minahasa Utara pada 12 Januari 1795, Dotulong terlibat dalam pertempuran pertamanya pada usia empat belas tahun pada 1808-1809 pada waktu pecahnya Perang Tondano, di mana ia membantu pamannya, seorang Kepala Distrik (Hukum Besar/Kapala Walak) dari Tonsea, menghadapi pemberontakan yang disebabkan oleh perekrutan dengan kekerasan yang dilakukan Marsekal Herman Willem Daendels untuk memperkuat tentara penjajahannya yang anggotanya beraneka ragam dengan hulptroepen Minahasa (bala bantuan penduduk setempat) melawan Inggris. Konon dikatakan bahwa nama Kristen Dotulong, Hermanus Willem, terinspirasi oleh sang Marsekal Guntur itu sendiri. Pengangkatan sebagai Kepala Distrik (Hukum Kedua) (1815) dan Kapala Walak (1823) di Sonder yang terletak di sebelah selatan Manado pun tidak lama menyusul, dan ketika Gubernur Jenderal G.A.G.Ph. van der Capellen (menjabat, 1816-26) mengunjungi Minahasa pada bulan Oktober 1824 sebagai bagian tur keliling Malukunya, Dotulong pun ditunjuk untuk mendapat pujian khusus karena energinya yang besar dan keterampilannya sebagai seorang pejabat pemerintah setempat. Mengingat reputasinya sebagai pendukung setia pemerintahan Belanda, tidak mengherankan kalau ia pun menjadi orang pertama yang menjawab sebuah permintaan baru untuk membentuk hulptroepen dalam membantu pihak Belanda pada masa Perang Jawa. Karena dia berhasil membentuk kontingen pasukan terbesar diantara sepuluh Bupati Minahasa lainnya yang mengirim pasukan dari tempat mereka masing-masing, hal ini membuat dia diberi tumpuk kepemimpinan atas keseluruhan pasukan Minahasa yang datang ke Jawa, yang berlayar di atas kapal fregat dan kapal pesiar angkatan laut Belanda, Sirius, pada 23 Maret 1829, yang berlabuh di Cilincing pada pertengahan April, di mana sebuah pitalasan (makam/peringatan) yang bertorehkan namanya masih dapat ditemukan di dekat makam Kapten Jonker yang legendaris.

Amongst Dotulong’s deputy commanders were names which would resonate into modern Indonesian history. Amongst these was the Sub-District Head of Tondano, First Lieutenant Johannes Kawilarang—great-grandfather of the famous TNI commander and freedom fighter, Colonel Alexander Evert (Alex) Kawilarang (1920-2000), founder of Kesko TT (Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi) which would become the Indonesian special forces unit, Kopassus.

Di antara para wakil komandan Dotulong adalah nama-nama yang akan bergema dalam sejarah Indonesia modern. Di antaranya Camat Tondano, Letnan Satu Johannes Kawilarang—kakek buyut komandan TNI dan pejuang kemerdekaan yang terkenal, Kolonel Alexander Evert (Alex) Kawilarang (1920-2000), pendiri Kesko TT (Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi) yang kemudian menjadi satuan pasukan khusus Indonesia, Kopassus.

Benjamin Thomas Sigar (1789-1879) Inset in Nicolaas Pieneman’s The Submission of Prince Dipo Negoro to General De Kock

Another was Captain Benjamin Thomas Sigar alias Tawajlin Sigar (1789-1879), subsequently District Head of Langowan to the south of Lake Tondano, who would also be immortalised in a painting of the capture of Diponegoro at Magelang, this time by the Dutch painter Nicolaas Pieneman (1809-60). Standing ramrod straight, in Pieneman’s painting, the gallant Captain gazes with his back half-turned to the viewer, looking intently towards the captured prince and his followers. His grandson, Major Phillip Sigar, the Langowan District Head in the interwar years, would himself have a distinguished grandson who would also serve, like Alex Kawilarang, as a Special Forces (Kopassus) Commander (1995-98), Lieutenant-General Prabowo Subianto (born 1951), since 2019 the current Indonesian Defense Minister.

Satu orang lagi adalah Kapten Benyamin Thomas Sigar alias Tawajlin Sigar (1789-1879), selanjutnya menjadi Kepala Distrik Langowan di sebelah selatan Danau Tondano, yang juga dikemudian hari diabadikan dalam sebuah lukisan penangkapan Diponegoro di Magelang, kali ini oleh pelukis Belanda Nicolaas Pieneman (1809-60). Berdiri tegak lurus, dalam lukisan Pieneman, Kapten yang gagah ini menatap ke depan sambil menyampingi penonton, menatap tajam ke arah sang pangeran yang ditangkap dan para pengikutnya. Cucunya, Mayor Phillip Sigar, Kepala Distrik Langowan di zaman antar-peperangan, juga akan memiliki seorang cucu terkemuka yang juga akan mengabdi, seperti Alex Kawilarang, sebagai Panglima Kopassus (1995-98), Letnan Jenderal Prabowo Subianto (lahir 1951), sejak 2019 Menteri Pertahanan RI saat ini.

The Arrest of Pangeran Diponegoro

The Arrest of Pangeran Diponegoro (also The Arrest of Prince Diponegoro; Indonesian: Penangkapan Pangeran Diponegoro; Dutch: Gevangenname van Prins Diponegoro) is the name of an 1857 painting by Raden Saleh, depicting the capture of Prince Diponegoro by Lieutenant General Hendrik Merkus de Kock on 28 March 1830.

Major H.W. Dotulong inset in Raden Saleh’s Arrest of Pangeran Diponegoro
Major H.W. Dotulong in Raden Saleh’s Arrest of Pangeran Diponegoro

The Submission of Prince Dipo Negoro to General De Kock

Pieneman’s The Submission of Prince Dipo Negoro to General De Kock – Rijksmuseum

Buku Kedung Kebo

English

In 1842/43 the first bupati of Purworejo, Raden Adipati Cokronegoro I (1779-1862; in office 1831-56), with the help of one of Prince Diponegoro’s former field commanders in eastern Bagelen, Basah Kerta Pengalasan (c. 1795-post March 1866), composed a chronicle on the Java War and its antecedents from the vantage point of Cokronegoro himself.

This chronicle is known as the​ Buku Kedung Kebo (Chronicle of the Buffaloes’ Watering Hole) after the site of the Dutch Benteng on the eastern bank of the Kali Bagawanta (river of the Begawans so named after the main holy men who lived along its upper reaches in the Hindu-Buddhist era).

Indonesia

Pada tahun 1842/43 bupati Purworejo yang pertama, Raden Adipati Cokronegoro I (1779-1862; menjabat 1831-56), dengan bantuan salah seorang mantan komandan lapangan Pangeran Diponegoro di Bagelen timur, Basah Kerta Pengalasan (sekitar 1795-pasca Maret 1866), membuat sebuah babad mengenai Perang Jawa dan latar belakang perang tersebut dari sudut pandang Cokronegoro sendiri.

Babad ini dikenal dengan nama Buku Kedung Kebo (Kisah Kubangan Kerbau) yang diambil dari nama Benteng Belanda yang terletak di sebelah timur tepi sungai Kali Bogowonto (sungai kaum Begawan yang namanya diambil dari orang-orang suci yang tinggal di sebelah atas pada masa Hindu-Buddha)

Read more

Babad Diponegoro L.Or. 6547A-D

Hazeu’s Copy


Babad Diponegoro L.Or 6547 Hazeu

English

LOr 6547 a-d is a four-volume copy comprising 43 cantos (408 pp., 401 pp., 372 pp. and 429 pp.) of the Babad Dipanagara, Manado version, now in the Leiden University Library (UBL). This copy belonged to Dr. Godard Arend Johannes Hazeu (born Amsterdam 28 August 1870-died Wassenaar, 2 December 1929), Adviser for Native Affairs (Adviseur voor Inlandsch Zaken, in office, 1904-1912, 1916-1920) in the Netherlands Indies Government, Directeur van Onderwijs en Eerediensten (Director of Education and Religion) (1911-16) and later Professor of Javanese at Leiden University (1921-28). From 1922-27, he was the doctoral supervisor of Professor C.C.Berg (1899-1990), who later advised the nationalist leader and public intellectual, Mr (Meester-in-de-rechten) Muhammad Yamin (1903-62), on the revision of his biography of Prince Diponegoro originally published in June 1945 during the Japanese military occupation (1942-45). Hazeu’s copy was bequeathed to Leiden UB after his death on 2 December 1929.

It is a copy of the autobiographical chronicle (babad) dictated by the Prince himself in exile in Manado between 20 May 1831 and 3 February 1832 to an amanuensis, who penned the original text in pégon (Javanese written in Arabic script). This amanuensis was either the religious scholar (ulama), Satruno (Wongsotruno), or the Dutch spy and former Demang (district tax collector) of Grabag in northern Kedu, Tirtodrono (Tirtodirono), most likely the latter. Both Satruno and Tirtodrono were part of Kiai Mojo’s entourage in Tonsea Lama (post-1831, in Tondano), Minahassa (Sulawesi Utara), and were transferred for a time to accompany Diponegoro in Fort Nieuw Amsterdam in Manado (1830-33), assisting him with his religious duties during the fasting month of February-March 1831 (in the case of Satruno) and with his writing and correspondence (in the case of Tirtodrono). Both knew how to write in pégon.

In 1,150 folio pages in the original MS., Diponegoro tells the history of Java from the fall of Majapahit (circa 1527) to the Peace of Giyanti (13 February 1755), one third of the work, and the period of his own life and times from his birth in the Yogyakarta keraton on 11 November 1785 to his exile voyage to Manado on 3 May-12 June 1830, which constitutes the remaining two thirds of the work. No original manuscript of this babad is now extant, but in 1866-67 the Dutch scholar, Abraham Benjamin Cohen Stuart (1825-1876), tasked his scribe, Raden Abdul Samsi, with making a series of copies of the manuscript owned by Diponegoro’s descendants who were living in Makassar. This family manuscript may well have been the original, as it was written in a script which was widely used amongst the more self-consciously religious circles in Java and favoured by Diponegoro himself, who, as an autodidact, was only literate in aksara Jawa and wrote in a very careless hand. But there is no means of checking its authenticity as it has now apparently been lost. The first copy made by Cohen Stuart, also in pégon script (BG 282), and various other copies in Javanese script are, however, in the collection of the Perpustakaan Nasional (Indonesian National Library) in Jakarta. It is from one of these copies, probably BG283 (an aksara Jawa version) that Hazeu’s four-volume manuscript derrives. Unfortunately, the pégon copy, which is probably the most accurate for purposes of historical research, has been allowed to deteriorate so badly – the iron from the ink used for the copying has bitten through the Dutch Government paper used for the copy in many places – that many pages are now illegible and its use for students is strictly limited.

Indonesia

LOr 6547 a-d adalah empat jilid salinan Babad Diponegoro, versi Menado, yang terdiri dari 43 kanto (408 hal., 401 hal., 372 hal., dan 429 hal.), yang kini disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden (UBL). Salinan ini sebelumnya dimiliki Dr. Godard Arend Johannes Hazeu (lahir di Amsterdam 28 Agustus 1870-wafat Wassenaar, 2 Desember 1929), Penasihat Urusan Pribumi (Adviseur voor Inlandsch Zaken, menjabat, 1904-1912, 1916-1920) di Pemerintahan Hindia Belanda, Direktur Pendidikan dan Agama (Directeur van Onderwijs en Eerediensten, 1911-16) dan kemudian menjadi Profesor Bahasa Jawa di Universitas Leiden (1921-28). Dari 1922-27, dia menjadi dosen pengawas S3 Professor C.C.Berg (1900-1990), yang kemudian menjadi penasihat pemimpin nasionalis dan cendekiawan rakyat, Mr. (Meester-in-de-rechten) Muhammad Yamin (1903-62), mengenai revisi biografi Pangeran Diponegoro karyanya yang pertama diterbitkan pada bulan Juni 1945 pada masa penjajahan Jepang (1942-45). Salinan Hazeu ini kemudian diwariskan kepada Leiden UB setelah ia wafat pada tanggal 2 Desember 1929.

Ini adalah sebuah salinan dari babad otobiografi yang didikte oleh sang Pangeran sendiri dalam pengasingannya di Menado antara 20 Mei 1831 and 3 Februari 1832 kepada seorang juru tulis, yang mencatat tulisan aslinya dalam huruf pégon (bahasa Jawa yang ditulis dalam huruf Arab). Juru tulis ini adalah seorang ulama Satruno (Wongsotruno), atau seorang mata-mata Belanda dan mantan Demang (tukang pajak daerah) dari Grabag di sebelah utara Kedu, Tirtodrono (Tirtodirono), kemungkinan yang terakhir disebut. Satruno dan Tirtodrono merupakan anggota rombongan Kiai Mojo di Tonsea Lama (pasca-1831, di Tondano), Minahassa (Sulawesi Utara), dan ditugaskan untuk sementara waktu untuk menemani Diponegoro di Fort Nieuw Amsterdam di Menado (1830-33), untuk membantu tugas-tugas keagamaan sang pangeran pada bulan puasa Februari-Maret 1831 (untuk Satruno) dan urusan tulis-menulis dan korespondensi (untuk Tirtodrono). Keduanya bisa menulis dalam huruf pégon.

Dalam 1.150 halaman folio dalam naskah aslinya, Diponegoro bercerita mengenai sejarah Jawa dari jathunya Majapahit (sekitar 1527) hingga Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755), yang mencakup sepertiga karya ini, dan periode hidup dan zamannya sejak kelahirannya di keraton Yogyakarta pada 11 November 1785 hingga perjalanannya ke pengasingan di Menado pada 3 Mei-12 Juni 1830, yang tertuang di dua pertiga karya ini. Tidak ada naskah asli babad ini yang masih ada hingga sekarang, namun pada 1866-67 seorang peneliti Belanda, Abraham Benjamin Cohen Stuart (1825-1876), menugaskan juru tulisnya, Raden Abdul Samsi, untuk membuat beberapa salinan naskah yang dimiliki keturunan Diponegoro yang tinggal di Makassar. Naskah yang dimiliki keluarga Diponegoro ini kemungkinan adalah naskah yang asli, karena ditulis dalam aksara yang umum digunakan di lingkungan Jawa yang lebih religi dan disukai oleh Diponegoro sendiri, yang mana, sebagai seorang autodidak, hanya bisa membaca aksara Jawa dan tulisan tangannya jelek. Namun keaslian naskah ini tidak bisa diperiksa karena naskah asli tersebut kini sudah hilang. Namun, salinan pertama yang dibuat oleh Cohen Stuart, juga dalam aksara pégon (BG 282), dan berbagai salinan lainnya dalam huruf Jawa, berada di koleksi Perpustakaan Nasional di Jakarta. Dari salah satu salinan inilah, kemungkinan BG283 (versi aksara Jawa), salinan naskah Hazeu yang berjumlah empat jilid ini disalin. Sayangnya, salinan berhuruf pégon tersebut, yang kemungkinan adalah salinan yang paling akurat untuk tujuan penelitian sejarah, telah dibiarkan meluruh begitu parah — besi yang digunakan untuk tintanya telah merusak kertas Pemerintah Belanda yang dipakai untuk menyalin di berbagai tempat— sehingga banyak halamannya tidak bisa dibaca lagi dan kegunaannya bagi para peneliti sangatlah terbatas.

KITLV 3953 – Kassian Céphas – Wayang beber performance of the desa Gelaran at the home of Dr. Wahidin Soedirohoesoedo at Yogyakarta in the middle Dr. GAJ Hazeu – Around 1902.

Babad Diponegoro Rusche’s Edition

English

These two volumes are the transliterations (romanized versions) of the two-volume Babad Dipanagara (autobiography of Prince Diponegoro of Yogyakarta, 1785-1855, leader of the Java War, 1825-30) published by Albert Rusche & Co in Surakarta, first published in 1908-9 with a second printing in 1917. They were prepared for Mr Muhammad Yamin, (1903-1962), a prominent nationalist leader, who had been tasked by the Japanese military administration in Indonesia (1942-45) with preparing a biography of Diponegoro from a nationalist perspective. This was duly published in June 1945, but after the war and during the Indonesian War of Independence/ Revolution (1945-49), Yamin revised his text and included new sources one of which was the Rusche edition of Diponegoro’s autobiography. A senior Surakarta court official, KRT Tirtodiningrat, was tasked with making this transliteration in 1946, and Yamin’s revised text was ultimately published by the Yayasan Pembangunan in Jakarta in 1951 under the title ‘Sedjarah Peperangan Dipanagara: Pahlawan Kemerdekaan Indonesia’. This two-volume handwritten transliteration was given to the Javanese language and literature expert, Professor CC Berg (1899-1990), who was in Surakarta after the war, and he was tasked with advising Yamin on the contents of the Diponegoro autobiography. In 1970 on his retirement from Leiden University Prof Berg gave these handwritten transliterations to Peter Carey for his Oxford DPhil thesis research in Diponegoro (‘Pangeran Dipanagara and the Making of the Java War, 1825-30’) which was successfully defended in Oxford in November 1975. The transliteration made by Tirtodiningrat is interesting evidence of a living historical tradition and the willingness of copyists to omit selective sections of the original text. This happened in Tirtodiningrat’s case when he omitted in its entirety the whole episode of the secret correspondence between Surakarta and Yogyakarta in March 1812 aimed at coordinating the two south-central Javanese courts resistance to the British. The history of this secret correspondence is given on pages 32-33 of volume I of the Rusche edition, but was entirely omitted by Tirtodiningrat because he thought it reflected badly on his court of Surakarta. The Yamin manuscript copies will eventually be given to Leiden University Library as part of their CC Berg collection.

Indonesia

Kedua jilid ini adalah transliterasi (versi yang diubah ke huruf romawi) dua jilid Babad Diponegoro (autobiografi yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, 1785-1855, pemimpin Perang Jawa, 1825-30) yang diterbitkan oleh Albert Rusche & Co di Surakarta, pertama diterbitkan pada 1908-9, dan cetakan kedua pada 1917. Kedua transliterasi ini dibuat untuk Tn. Muhammad Yamin (1903-1962), seorang pemimpin nasionalis terkemuka, yang ditugaskan oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia (1942-45) untuk menyiapkan sebuah biografi Diponegoro dari sudut pandang nasionalis. Biografi ini pun diterbitkan pada bulan Juni 1945, tetapi setelah perang dan pada masa perang Kemerdekaan/Revolusi Indonesia (1945-49), Yamin merevisi tulisannya dan menambahkan sumber-sumber baru, yang salah satunya adalah autobiografi Diponegoro edisi Rusche ini. Seorang pejabat keraton Surakarta senior, KRT Tirtodiningrat, ditugaskan untuk membuat transliterasi ini pada tahun 1946, dan tulisan revisi Yamin pun diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan di Jakarta pada tahun 1951 dengan judul ‘Sedjarah Peperangan Dipanagara: Pahlawan Kemerdekaan Indonesia’. Kedua jilid transliterasi yang ditulis tangan ini kemudian diberikan kepada ahli sastra dan bahasa Jawa, professor CC Berg (1899-1990), yang tinggal di Surakarta setelah perang selesai, dan dia ditugaskan untuk menjadi penasihat Yamin mengenai isi dari autobiografi Diponegoro ini. Pada tahun 1970, setelah ia pensiun dari Universitas Leiden, Prof. Berg memberikan transliterasi tulisan tangan ini kepada Peter Carey untuk penelitian tesis S3 Oxfordnya mengenai Diponegoro (‘Pangeran Dipanagara and the Making of the Java War, 1825-30’) yang berhasil dipertahankan di Oxford pada bulan November 1975. Transliterasi yang dibuat oleh Tirtodiningrat adalah bukti yang menarik mengenai tradisi sejarah yang hidup dan kesigapan para penyalin untuk menghilangkan beberapa bagian dari tulisan aslinya. Penghilangan ini dilakukan oleh Tirtodiningrat ketika ia menghilangkan keseluruhan peristiwa mengenai surat-menyurat rahasia antara keraton Surakarta dan Yogyakarta pada bulan Mei 1812 untuk bekerja sama dalam mempertahankan kedua keraton tersebut melawan serangan Inggris. Sejarah mengenai surat-menyurat rahasia ini tertera dalam halaman 32-33 di jilid 1 edisi Rusche ini, namun semuanya dihapuskan oleh Tirtodiningrat karena ia merasa kalau peristiwa ini mencemari nama baik keraton Surakarta di mana ia mengabdi. Salinan naskah Yamin ini nantinya akan diberikan kepada Perpustakaan Universitas Leiden untuk menjadi bagian dari koleksi CC Berg mereka.

Download from the Internet Archive