Sumitro Djojohadikoesomo’s letter to Hans

Young Sumitro Djojohadikoesomo
NederlandsEnglish
Soemitro DjojohadikoesomoSumitro Djojohadikoesomo
Was ondergedoken in Drente om een deel van de oorlog.Went into hiding in Drenthe for part of the war.
Hij studeerde in R’dam en Leiden.He studied in R’dam and Leiden.
Leiden, Augustus 41, 1940Leiden, August 41, 1940
Beste Hans,Dear Hans,
Hallo, hoe staat het leven sinds Diever.Hello, how is life since Diever.
Bevalt het practische werken op kantoor?Do you like practical working in the office?
Hierbij ingesloten stuur ik je de foto’s uit Diever.Enclosed I send you the photos from Diever.
Behalve die, waarop jij zelf opgenomen staat, ook nog enkele van je nieuwe kennissen, die je in Diever so eeven hebt ontmoet onder begeleiding van het cadaus van de Drentsche zomer- regens.Besides the one on which you yourself are recorded, also some of your new acquaintances, whom you met in Diever so eve under the guidance of the cadaus of the Drentsche summer rains.
Jammer, dat de snap shots niet zoo mooi zijn, maar dat was het gevolg van het ongastvrije weer in Drente.It is a pity that the snap shots are not so beautiful, but that was the result of the inhospitable weather in Drenthe.
Sinds ongeveer vier dagen zit ik weer hier in Leiden, in de muffe atmosfeer van een oude universiteitsstad, waar ik al maar verdroogde gezichten om me heen zie.I’ve been back here in Leiden for about four days now, in the musty atmosphere of an old university town, where I can only see withered faces all around me.
Desondanks was het de laatste tijd hier werkelijk prachtweer, zoodat ik voorzie dat we een mooie na-zoner zullen krijgen ( But it’s perhaps the wish that makes the father of the thought!) In dat geval kan ik tenminste nog veel naar het strand gaan.Nevertheless, it has been really beautiful weather here lately, so I foresee that we will get a nice after-zoner (But it’s perhaps the wish that makes the father of the thought!) In that case I can at least go to the beach a lot.
Zulk weer als vandaag nu, hadden we voor Appelscha indertijd moeten hebben!We should have had such weather as today for Appelscha!
De vriend van ons, de specialist in de Javaansche klassieke dansen, waarover wij jullie indertijd hebben verteld, hebben wij gevraagd of hij sin had eind september naar Leeuwarden te gaan, waarbij hij dan tegelijk zijn danskleeren mee moet nemen.We asked a friend of ours, the specialist in Javanese classical dances about which we told you at the time, whether he would like to go to Leeuwarden at the end of September, and at the same time take his dancing clothes with him.
Hij had er wel ooren naar en in de laatste week van september zou hij sich ook enkele dagen vrij kunnen maken.He was willing to listen and in the last week of September he could also take a few days off.
Wat denken jullie er dus van?So what do you think?
Indien In ieder geval zal ik je moeder nog schrijven, wat zij ervan denkt en indien tenminste de plannen gestalte aannemen vragen , òf en wanneer het jullie gelegen komt.If In any case, I will write to your mother what she thinks about it, and if at least the plans take shape, I will ask if and when it is convenient for you.
Eind van deze week wordt hier een cultureele conferentie gehouden, waar ik enkele spreekbeurten moet vervullen, o.a.over “de hedendaagsche positie der Indonesische vrouw” en “De moderne Indonesische literatuur.”At the end of this week, a cultural conference will be held here, where I have to give some speaking engagements, including on “the contemporary position of Indonesian women” and “Modern Indonesian literature.”
Met 1 October ga ik in Den Haag wonen, samen met mijn Soekartini zuster, die daar weer voor haar studie moet zijn.On 1 October I will live in The Hague, together with F Soekartini with my F sister, who has to be there again for her studies.
Mocht ik geen werk vinden, dan kan ik vandaar uit zoowel in Leiden als in Rotterdam verdere colleges volgen.If I can’t find a job, I can from there follow further lectures in both Leiden and Rotterdam.
Nu Hans, tot zoover dan maar.Well Hans, so far then.
Met mijn beste wenschen en hartighe groeten en nog mijn hartelijken dank voor de gastvrijheid, die jullie ons in Diever hebt betoond en de gezellige uren, die wij bij jullie hebben mogen doorbrengen.With my best wishes and warm regards and my heartfelt thanks for the hospitality you showed us in Diever and the pleasant hours we were able to spend with you.
Soemitro (“Tjoem”)Sumitro (“Tyum”)